Minulá volební období

Zápis z 1. jednání předsednictva

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis z 1. jednání předsednictva AS FF UK dne 1.4.2004 Přítomni: kol. Hon, PhDr. Kalivoda, Mgr. Volná, doc. Zemánek; pí Ničová
/ Omluven: PhDr. Herman – zaslal písemné vyjádření ke všem navrhovaným bodům jednání
/ Host: vedoucí LVT FF UK Mgr. Jonáková
/
/ Jednání probíhalo k následujícím bodům, jejichž zařazení na pořad jednání předem oznámil předseda PAS jeho členům e-mailem:
/
/

 1. Organizační záležitosti spojené s činností AS FF UK a PAS- obsah tohoto bodu zápisu je současně návrhem, který PAS předkládá Akademickému senátu k projednání v bodě 5) navrhovaného programu 2. jednání AS FF UK dne 8.4.2004
  /
  1. Harmonogram jednání AS FF UK a PAS
   / – Termíny jednání AS FF UK pro akademický rok 2003-2004 již byly v září 2003 stanoveny na každý druhý čtvrtek kalendářního měsíce. PAS navrhuje, aby tento termín byl zachován i pro akademický rok 2004-2005, s výjimkou září 2004, pro něž PAS navrhuje termín 16.9.2004, tedy třetí čtvrtek měsíce. (Na čtvrtý čtvrtek měsíce 23.9. je již svolána vědecká rada FF UK.)
   / – Termíny pravidelných jednání PAS budou vždy první čtvrtek měsíce ve 14 hod., s výjimkou září 2004, kdy jednání PAS proběhne dne 9.9. Další jednání PAS budou svolávána dle potřeby.
   /
  2. Elektronická komunikace se členy AS FF UK a PAS
   / – individuální adresy členů AS FF UK budou zveřejněny na webových stránkách FF UK se vsunutými mezerami před a za znakem „@“; to ochrání tyto adresy před jejich automatickým zařazením do seznamů adres pro odesílání spamové pošty prostřednictvím automatických prohledávacích programů; žádné podobné opatření ovšem nemůže zabránit případnému zneužití těchto adres pro účely spamu sběrateli e-mailových adres – fyzickými osobami, proto PAS apeluje na členy senáty a na ostatní akademickou veřejnost, aby k takovému zneužití neposkytovali z neopatrnosti příležitost
   / – bude zřízena nová souborná adresa AS FF UK senat ff@ff.cuni.cz, která bude rovněž zveřejněna na webových stránkách způsobem uvedeným výše; dosavadní adresa senat @ ff .cuni.cz, v současnosti neúnosně přetížená spamem, bude do 30.6.2004 monitorována p.Ničovou, která z ní bude po vytřídění spamu veškerou došlou poštu přeposílat na výše uvedenou novou soubornou adresu senátu; k 30.6.2004 bude adresa senat @ ff .cuni.cz zrušena
   / – pro komunikaci s PAS bude jako dosud sloužit adresa p a s@ff. cuni.cz, která nebude na webových stránkách FF UK zveřejněna
   /
  3. Elektronická konference AS FF UK
   / – dosavadní konference bude přesunuta na webovou adresu http://fora.ff.cuni.cz a vybavena novým softwarem, který umožňuje účelnou organizaci příspěvků k jednotlivým tématům diskuse
   / – na webových stránkách AS FF UK bude na tuto konferenci zřízen odkaz
   / – číst příspěvky této konference budou moci číst všichni zájemci, vkládat nové příspěvky a odpovědi na ně budou moci členové AS FF UK a vedení fakulty
   /
   /
  4. Termín odevzdávání materiálů k projednání AS FF UK
   / Podle čl. 9, odst. 1 platného i novelizovaného (novela ještě nebyla schválena AS UK) Volebního a jednacího řádu AS FF UK musí být materiály k projednání AS FF UK odevzdány předsednictvu nejméně deset dní před jednáním AS FF UK. PAS může v odůvodněných a naléhavých případech navrhnout plénu AS FF UK zkrácení této lhůty.
   /
   /
  5. Způsob předávání materiálů k projednání členům AS FF UK:
   / PAS navrhuje AS FF UK, aby byl zachován způsob, který používal AS FF UK ve svém předchozím funkčním období:
   / – na každé jednání AS FF UK bude všem jeho členům zasílána písemná pozvánka
   / – naprostá většina všech materiálů bude členům AS FF UK předávána pouze na CD, která budou připravena pro každého člena senátu a budou jim zasílána společně s písemnou pozvánkou na jednání senátu; tato CD vrátí členové senátu paní Ničové při prezentaci před jednáním senátu nebo v jiném termínu podle svých možností; pokud tak neučiní do jednoho týdne před dalším jednáním senátu, nemohou tímto způsobem obdržet materiály na příští jednání AS FF UK; na toto CD budou pro potřeby členů AS FF UK také umístěny všechny platné předpisy FF UK
   / – všechny materiály pro jednání AS FF UK budou rovněž zveřejňovány na webových stránkách senátu; výjimkou budou materiály, u nichž by hrozilo porušení zákona o ochraně osobních údajů, a také materiály, jejichž obsah je možno považovat za duševní vlastnictví jejich autorů (především návrhy akreditací a studijních plánů)
   / – v písemné podobě budou členům senátu předávány jen velmi důležité materiály podle rozhodnutí PAS a také ty materiály, které budou členům senátu předávány až při prezentaci před jednáním AS FF UK a u nichž bude PAS případně plénu senátu navrhovat projednání ve zkrácené lhůtě
   /

  /

 2. Příprava zápisu z jednání AS FF UK a záznam usnesení AS FF UK
  / PAS se dohodl, že primární odpovědnost za pořizování poznámek o průběhu jednání AS FF UK bude mít místopředseda nebo člen PAS zvolený za studentskou kurii, kontrolní poznámky budou pořizovat i místopředseda či člen PAS zvolený za učitelskou kurii a p.Ničová.
  / Oba zmínění členové PAS připraví první koncept návrhu zápisu z jednání AS FF UK a předají ke kontrole předsedovi AS FF UK a p.Ničové. Ti ho zašlou jako materiál příštího jednání AS FF UK členům senátu.
  / Místopředseda či člen PAS zvolený za učitelskou kurii bude doslovně zapisovat znění návrhů usnesení AS FF UK a výsledky hlasování o nich; bude rovněž spolupracovat při formulaci těchto návrhů usnesení, pokud s tím budou jejich překladatelé souhlasit; znění navržených usnesení a výsledky hlasování budou pro kontrolu rovněž zapisovat místopředseda či člen PAS zvolený za studentskou kurii a p.Ničová. Místopředseda či člen PAS zvolený za učitelskou kurii předá znění schválených bodů usnesení ke kontrole předsedovi AS FF UK a p.Ničové, kteří zajistí jejich zveřejnění na webových stránkách senátu.
  /
  /
 3. Obsazení společných komisí děkana a AS FF UK a určování zástupců AS FF UK ve výběrových řízeních
  / Kol. Volná navrhla, že o členství v dosud neobsazených komisích požádá nezvolené kandidáty členství ve studentské kurii AS FF UK. PAS s tímto návrhem souhlasil.
  / Kol. Kalivoda oznámil, že získal souhlas p.prof. Bouzka s jeho kandidaturou jako zástupce senátu v komisi pro vědu. Navrhl, že požádá dr. Oertera o získání souhlasu doc.Bareše (v současné době na studijním pobytu v Egyptě) s jeho kandidaturou jako zástupce senátu v zahraniční komisi. PAS s tímto návrhem souhlasil.
  / Kol. Zemánek se ujal úkolu hledat kandidáty do dalších dosud neobsazených komisí.
  / PAS rozhodl, že zástupce AS FF UK v komisích pro výběrová řízení bude určovat podle potřeby ad hoc.
  /
  /
 4. Obsazení uvolněného místa zástupce FF UK ve studentské kurii AS UK
  / P.Ničová informovala PAS, že první náhradník FF UK pro studentskou kurii AS UK PhDr. Vilém Novotný projevil ochotu přijmout funkci člena studentské kurie AS UK místo odstoupivší kol. Kočvarové. Kol. Zemánek tedy zašle kol. Novotnému formální dopis s výzvou tuto funkci převzít.
  /
  /
 5. Informace z jednání kolegia děkana
  / Kol. Zemánek podal informace o jednání posledního kolegia děkana. V rámci této informace oznámil PAS, že požádal děkana FF UK o jeho stanovisko k otázce umístění a provozu obecně přístupné elektronické konference na webových stránkách FF UK, jak předsednictvu uložilo usnesení 1. jednání AS FF UK. Pan děkan ho informoval, že své stanovisko přednese na příštím jednání AS FF UK ústně.
  /
  /
 6. Podnět doc. Volka pro jednání AS FF UK
  / PAS se po projednání celé záležitosti rozhodl požádat o stanovisko k případu děkana FF UK a Ústav hudební vědy a předloží záležitost k projednání květnové schůzi AS FF UK.
  / Kol. Zemánek písemně oznámí toto rozhodnutí PAS doc.Volkovi.
  /
  /
 7. Program 2. jednání AS FF UK dne 8.4.2004
  / PAS projednalo a schválilo program tohoto jednání AS FF UK, jak bude zaslán v pozvánce k jednání.
  /
  /
  /

zapsal: Kalivoda