Volební období 2002-2004

Zpráva o činnosti ediční komise (2.pol.r.2002)

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Ediční komise pracuje ve složení:

PhDr. Libuše Drnková – předsedkyně komise

Prof. PhDr. Libuše Dušková Drsc.

Tomáš Glanc Dr.

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček CSc.

Prof. PhDr. Jiří Holý DrSc.

Prof. PhDr. Milan Hrala, DrSc.

Mgr. Dominik Hrodek

Doc. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

PhDr. Jan Kalivoda

Prof. PhDr. Luboš Kropáček CSc.

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

PhDr. Hana Krykorková, CSc.

Prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Mgr. Iva Sokolová

Doc. PhDr. Jiří Štikar, Csc.

PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Marie Vachková, PhD.

  1. Ediční komise provedla rekapitulaci práce edičního oddělení a ediční komise za rok 2001. Komise se seznámila s:

  • dosavadní ediční činností a personálním složením oddělení edice
  • tituly kredakčnímu zpracování (AUC), sostatními tituly (periodiky, knižními tituly, skripty a tituly pro Desktop)
  • edičními plány, distribucí AUC, periodiky i tituly Desktopu
  • edičními možnostmi UK FF
  • se srovnáním edičních výsledků roku 2001 a 2002

  1. Ediční komise projednala a schválila ediční plán na rok 2003 . Pro AUC byly plány sestaveny a doporučeny redakčními radami. Byly projednány a schváleny periodické publikace, knižní tituly (4 návrhy), skripta (17 titulů), i tituly pro Desktop (12 návrhů).
  2. Ediční komise projednala podkladový materiál týkající se skladových zásob učebních textů , který byl pro informaci postoupen základním součástem. Ediční komise navrhuje obdobný přehled předkládat 2x ročně, aby se usnadnilo rozhodování při podávání návrhu na dotisky, případně nová vydání.
  3. Ediční komise připravuje pokyny pro předávání rukopisů do Nakladatelství Karolinum, které usnadní a urychlí zpracování a publikování odevzdaných rukopisů. Komise se rovněž zabývala problémy souvisejícími sprodloužením termínů při zpracování rukopisů a tisků vedičním oddělení UK FF i Nakladatelství Karolinum (Nakladatelství – poddimenzované obsazení nově zřízeného vlastního střediska DTP, ediční oddělení – práce na mimořádném úkolu/kódování akreditovaných studijních programů a jejich zpracování vnovém pojetí Seznamu přednášek).

31.1.2003 PhDr.Libuše Drnková