Podklady pro jednání AS a předsednictva

Usnesení studentské kurie

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Studentská kurie akademického senátu FF UK

akademické obci FF UK

Praha 19. října 1999

věc: usnesení studentské kurie AS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

studentská kurie se tímto obrací na všechny potenciální kandidáty na funkci děkana Filosofické fakulty se žádostí, aby ve svých návrzích na nápravu současného stavu fakulty (viz usnesení AS č. 113 z 23.9. 1999) počítali se zavedením funkce druhého proděkana pro studijní záležitosti.

Důvodem našeho návrhu je to, že navzdory vynikající práci současné proděkanky prof. Marie Königové zůstává ve studijní oblasti mnoho nevyřešených a navíc dlouhodobě neřešených problémů (např. velký počet studijních plánů, které neodpovídají podmínkám stanoveným studijním a zkušebním řádem; syllaby jednotlivých předmětů, které na mnoha oborech dosud neexistují – taktéž v rozporu se SZŘ), velká část problémů je řešena se zpožděním – naposledy úprava bodových limitů pro studenty přecházejících z 1. do 2. cyklu studia nebo aktuálně přijímání studentů podle bývalého prováděcího předpisu k SZŘ č. 5 čl. 2. V rozměrech naší fakulty je zřejmě všechna práce související se studiem na jednoho člověka příliš – nyní navíc přibyla příprava na akreditaci studijních programů a práce na studentské matrice. Domníváme se, že rozdělení práce na studijních záležitostech mezi dva proděkany by pomohlo současnou situaci řešit. Jako jedno z možných navrhujeme například následující uspořádání: jeden z proděkanů by měl na starosti běžný administrativní provoz, otázky související se studijními plány apod., zatímco druhý především akreditaci studijních programů a s tím související otázky koncepce studia na naší fakultě.

za studentskou kurii

Petr Pabian a Ivana Příbramská