Podklady pro jednání AS a předsednictva

Teze volebního programu – Kolář

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

TEZE KVOLBÁM KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Filozofická fakulta UK je fakultou veřejné vysoké školy a jejím posláním je poskytovat vysokoškolské vzdělání a šířit vzdělanost v oblasti humanitních a sociálních věd. Jako součást univerzity uskutečňuje tvůrčí vědeckou, vzdělávací, uměleckou a kulturní činnost.

Pro plnění poslání fakulty mají její samosprávné orgány, příslušníci akademické obce i administrativní složky vytvářet a udržovat podmínky, které především zajišťují ekonomickou stabilitu, dynamiku vědecko-pedagogické práce, vysokou úroveň i přitažlivost studia a rovnoprávné postavení fakulty vrámci univerzity i ve srovnání se zahraničními pracovišti. Při vědomí současného stavu fakulty jsem přesvědčen, že ktomu je zapotřebí učinit následující kroky:

1) Pro účinné řízení fakulty

 1. Zpočátku zřídit funkce proděkanů pro následující oblasti:

  • proděkan pro administrativu studia (osloveni: Prof. Königová, Dr. Herman),

  • proděkan pro koncepci studia (osloven: Doc. Koťa),

  • proděkan pro vědeckou činnost (osloveni: Doc. Kouba, Prof. Skřivan),

  • proděkan pro zahraniční styky (osloveni: Prof. Opatrný, Doc. Zuska),

  • proděkan pro ekonomiku a rozvoj fakulty (osloveni: Doc. Vavroušek, Doc. Petkevič).

 2. Vdlouhodobějším výhledu restrukturalizovat funkce proděkanů a zřídit funkce proděkanů pro následující oblasti:

  • proděkan pro filozofické a příbuzné obory,

  • proděkan pro filologické a příbuzné obory,

  • proděkan pro historické a příbuzné obory,

  • proděkan pro studijní záležitosti,

  • proděkan pro ekonomiku a rozvoj fakulty.

  Proděkani pro příslušné skupiny oborů budou řídit i administrativu studia, vědeckou činnost a zahraniční styky vdaných skupinách oborů.

 3. Vypsat výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka fakulty a vnávaznosti na to výběrové řízení na personální obsazení oddělení děkanátu.

 4. Posílit spolupráci mezi děkanem, poradními orgány děkana a senátem, mj. především voblasti periodické kontroly čerpání rozpočtu a zveřejňování údajů o rozdělování a čerpání rozpočtu.

 5. Důstojně a účinně reprezentovat fakultu vrámci univerzity a směrem kdomácím i zahraničním partnerským institucím.

2) Pro dosažení ekonomické stability fakulty

 1. Lépe využívat finančních zdrojů: Podporovat studium v cizím jazyce za poplatky, dynamicky vyvíjet vlastní činnost (vydavatelská, kulturní apod.), podporovat programy celoživotního vzdělávání i ve spolupráci se specializovanými pracovišti, průhledně a efektivně hospodařit s majetkem fakulty, podporovat získávání grantových prostředků a kontrolovat jejich čerpání, zvýšit počet studentů vdoktorských studijních programech (a tím mj. docílit zvýšení koeficientu alespoň pro některé studijní programy).

 2. Lépe řídit financování fakulty: Decentralizovat fakultní rozpočet, tj. přerozdělit jeho podstatnou část základním pracovištím (pro vytvoření přehledu o „rentabilitě“ oborů a zvětšení prostoru pro diferencované odměňování), současně podpořit malé obory např. ze zdrojů doplňkové činnosti. Krátkodobým cílem je umoření vnitřního dluhu. Dlouhodobým cílem je celková finanční stabilita fakulty.

3) Pro zvýšení dynamiky vědecko-pedagogické práce

 1. Důsledně dbát na ochranu akademických svobod a akademických práv fakulty a členů akademické obce. Zachovat tradiční svéráz fakulty a rozmanitost oborů na ní pěstovaných.

 2. Při reakreditaci studijních programů, resp. akreditaci nových programů zajistit úzkou spolupráci zástupců pracovišť, vědecké rady a proděkana pro koncepci studia. Zajistit dobrou komunikaci sAkreditační komisí.

 3. Podporovat dynamicky se rozvíjející obory. Podporovat účast vprojektech národní a zvláště mezinárodní spolupráce.

 4. Podporovat úzkou spolupráci s AV ČR (na projektech výzkumu) a sdalšími fakultami univerzity (na studijních programech).

 5. Implementovat mezinárodně přijímané principy vědecké a pedagogické praxe (etické principy vědecké a pedagogické práce) do života fakulty.

 6. Zpřehlednit Studijní a zkušební řád fakulty.

 7. Ustanovit komisi pro hodnocení realizace studijních programů v souvislosti sprováděním vnitřní i vnější evaluace fakulty. Při evaluaci fakulty vycházet ze seriózního vnitřního hodnocení a respektovat kritéria Akreditační komise.

 8. Komunikovat se sdělovacími prostředky a mediálně prezentovat výsledky studentů a učitelů fakulty a všeobecně kulturní roli a působení fakulty.

 9. Celkově hledat rovnováhu mezi náročností a přitažlivostí studia, mezi vědeckou a pedagogickou prací učitelů, mezi aktivitami směrem dovnitř fakulty (univerzity) a směrem ven, tj. k domácím a zahraničním univerzitám a akademickým pracovištím.

Dosud jsem nepracoval vřídících strukturách univerzity nebo fakulty. Kuskutečňování těchto kroků a kcelkovému vedení fakulty tak, aby plnila své poslání, bych však chtěl dát kdispozici své dosavadní zkušenosti zpráce:

 • v předsednictvu Grantové agentury ČR jako člena předsednictva zodpovědného za oblast společenských věd,

 • vAkreditační komisi jako člena zodpovědného za obory filosofie, teologie a religionistika,

 • na přípravě národní politiky výzkumu a vývoje vr. 1999 (jako politicky nezávislého odborníka),

 • vedoucího pracovní skupiny logiky Filosofického ústavu AV ČR,

 • ve vědeckých radách Filosofického ústavu AV ČR a FF UP Olomouc,

 • na badatelských projektech v AV ČR a vědecko-pedagogického působení na FF UK a na zahraničních univerzitách (především USA, Velká Británie, Finsko).

Přílohu ktěmto tezím tvoří můj vědecký životopis.

Vědecký životopis

Doc. RNDr. Petr KOLÁŘ, CSc.

Narozen

2.12.1961 vOlomouci (otec – stavební inženýr vdůchodu; matka – sekretářka vdůchodu)

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta University Palackého Olomouc; obor matematická informatika, teoretická kybernetika a teorie systémů (1982-87).

RNDr. – matematická informatika, Universita Palackého, 1987.

CSc. – filosofie/logika, AV ČR, 1993.

Docent – logika, Universita Karlova, Praha, 1998.

Současné zaměstnání

a) Filosofická fakulta UK Praha, Ústav filosofie a religionistiky – docent v oboru logika (1998-dosud). (Dříve odborný asistent 1997-8).

b) Filosofický ústav AV ČR – vedoucí vědecký pracovník, vedoucí pracovní skupiny logiky (1991-dosud).

Předchozí zaměstnání

Filosofický ústav ČSAV – odborný pracovník (1989-91)

Obor-specializace

Analytická filosofie (sémantika, metafyzika, metaetika), logika, filosofická logika, filosofie logiky, neklasické logiky, logická analýza přirozeného jazyka.

Další odborná činnost

Přírodovědecká fakulta UK Praha – externí přednášející logiky (1991-1994).

Filosofická fakulta UK Praha – externí přednášející filosofické logiky (kat. logiky) a kursu Logika a filosofie (Ústav filosofie a religionistiky) – 1995-7.

Odborné publikace:

I. Monografie

Kolář, P – Svoboda, V.: Logika a etika. Úvod do metaetiky. FILOSOFIA, Praha 1997.

Kolář, P.: Argumenty filosofické logiky. FILOSOFIA, Praha 1999.

II. Články

Kolář, P.: O vícehodnotových interpretacích deontické logiky. In: Proc. of the Symp. LOGICA “89, ČSAV, Praha 1990.

Kolář, P.: Logical Analysis of Action Sentences. In: Abstracts of the of the 9th Int. Congres of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Vol.I-Logic (Uppsala University, 1991).

Kolář, P.- Svoboda, V.: Logická struktura vět o jednání I,II,III. Filosofický časopis 3,4,5/1992.

Kolář, P.: Intensional Analysis of Action Sentences. In: Proceedings of the International Symposium LOGICA “91, ČSAV, Praha 1992.

Kolář, P – Svoboda, V.: Ascribing an Action. From the Logical Point of View 1/1992.

Kolář, P.: A Plea for Facts. From the Logical Point of View, 2/1992.

Kolář, P.: The Great Fact and its Tiny Rivals. In: Proceedings of the International Symposium LOGICA “92, AV ČR, Praha 1993.

Kolář, P. – Materna, P.: On the Nature of Facts. In: Stelzner, W.(ed.): Philosophie und Logik, DeGruyter, Berlin-N.Y., 1993.

Kolář, P.: A Plea for Facts (an abstract). In: Abstracts of the European Congress of Analytic Philosophy, Université de Provence, 1993.

Kolář, P.: Vagueness without Tolerance. In: Kolář, P.-Svoboda, V. (Eds.): Proceedings of the 8th International Symposium LOGICA “93, Filosofia, Praha 1994.

Kolář, P. – Svoboda, V.(Eds.): Proceedings of the 8th International Symposium LOGICA “93, Filosofia, Praha 1994.

Kolář, P. – Materna, P.: O definici a pojmu toho, co není. Organon 1/1994.

Kolář, P.: K čemu logika?. Vesmír, listopad 1994.

Kolář, P.: Řeč faktů a logika. Filosofický časopis , 6/1994.

Kolář, P.: “Fact“-language and the Structure of “Linguistic“ Facts. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 61 (1994).

Kolář, P.: “Linguistic“ Facts. In: Max, I.-Stelzner, W. (eds.): Logik und Mathematik (Perspectives in Analytical Philosophy). Walter deGruyter, Berlin-N.Y. 1995.

Kolář, P.: The 1994 Chapel Hill Colloquium in Philosophy. Filosofický časopis, 1/1995.

Kolář, P.: V Maternově světě pojmů. Filosofický časopis, 1/1996.

Kolář, P.: On Truth: Correspondence, Coherence, Compromise. Königsberg, 1/1996.

Kolář, P.: Corresponding to What? In: Childers, T. – Kolář, P. – Svoboda, V. (eds.), Proceedings of the 9th International Symposium LOGICA “95, Filosofia, Praha 1996.

Childers, T. – Kolář, P. – Svoboda, V. (ed.): Proceedings of the 9th International Symposium LOGICA “95, Filosofia, Praha 1996.

Kolář, P.: Indirect Correspondence and Tarskian Truth. In: Peregrin, J. (ed.), The Nature of Truth, Filosofia, Praha 1997.

Childers, T. – Kolář, P. – Svoboda, V. (ed.): Proceedings of the 10th International Symposium LOGICA “96, Filosofia, Praha 1997.

Editor a spoluautor 120 hesel z oboru logika In: Všeobecná encyklopedie. Nakladatelský dům OP, Praha 1997.

Kolář, P.: An Essay on Facts and Truth. Habilitační práce. Filosofická fakulta Karlovy University, Praha 1997.

Kolář, P.: Jak netolerovat sorites. (Intolerating the Sorites.) In: Nosek, J. Stachová, J. (eds.), Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. Filosofia, Praha 1998.

Kolář, P.: Correspondence, Satisfaction, and Dangerous Connectives. In: Childers, T. – Kolář, P. – Svoboda, V. (Eds.): The LOGICA Yearbook “97, Filosofia, Praha 1998.

Kolář, P.: Metafyzika dnes. Kritický sborník, XVII/4, léto 1998.

Kolář, P.: Truth, Correspondence, Satisfaction. In: Peregrin, J. (ed.), Truth and Its Nature (If Any), Kluwer, Dordrecht 1999.

Kolář, P.: Conceptualising Facts. In: Studies in Logic and Philosophy. Filosofický ústav AV ČR, Praha 1999.

Kolář, P.: O čem je O smyslu a významu? In: F. Gahér (ed.), Bolzano – Frege: Pramene analytickej filozófie. Iris, Bratislava 1999.

Kolář, P.: Individual Nudism (abstract). In: 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Volume of Abstracts. Jagiellonian University, Cracow 1999.

Kolář, P.: Individuový nudismus. In: Havlík, V. (ed.), Mezi jazykem a vědomím. Filosofia, Praha 1999.

Překlady

Tichý, P.: Dva druhy intenzionální logiky. In: P. Tichý: , O čem mluvíme? Vybrané stati k logice a sémantice. J. Peregrin (ed.), FILOSOFIA, Praha 1996.

Hintikka, J.: Současná filosofie a problém pravdy. Filosofický časopis, 3/1996.

Olivetti, M. M.: Komentář k přednášce J. Hintikky. Filosofický časopis, 3/1996.

Dokončované projekty

DIDEROT – Všeobecná encyklopedie: spoluautor (s V. Svobodou) hesláře a 130 hesel z oboru logika. Vychází od konce r.1998.

Příspěvky přednesené na významných konferencích

International Symposium LOGICA “90 ( ČSFR).

Int. Symp. LOGICA “91 (ČSFR).

9th Int. Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science (Švédsko, 1991).

Frege-Kolloquium “91 (Německo).

Int. Symp. LOGICA “92 (ČSFR).

European Congress of Analytic Philosophy (Francie, 1993).

Int. Symp. LOGICA “93 (ČR).

Prague International Colloquium on Properties, Propositions, and Facts (ČR, 1993).

Frege-Colloquium “93 (Německo).

Prague International Colloquium on the Nature of Argument (ČR, 1994).

Int. Symp. LOGICA “95 (ČR).

Sémantika přirozeného jazyka ve vztahu k jeho interaktivní povaze (ČR, 1995).

10th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science (Itálie, 1995).

Paradox ve vědě a filosofii (ČR,1995).

Prague International Symposium on The Nature of Truth (If Any) (ČR, 1996).

Int. Symp. LOGICA “97 (ČR).

ORGANON “98 (ČR).

2. Slovensko-české filosofické kolokvium (červen 1998, Praha)

Language and Thought – First meeting of the Central European Section of the European

Society of Analytic Philosophy (srpen “98, Noszvaj, Maďarsko).

Workshop on Conceptual Representation (říjen 1998, Tampere, Finsko).

Sources and outlines of non-classical approaches in the transition from traditional to modern logic (březen “99, Bremen, Německo).

Realism and the Central European Philosophical Tradition (březen “99, Austin, TX, U.S.A.).

Colloquium on Culture and Politics in Post-communist Eastern Europe (březen “99, Austin, TX, U.S.A.).

11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science (srpen 1999,

Krakov, Polsko; příspěvek přijat, ale pro nepřítomnost nepřednesen).

Prague International Colloquium on Conceptual Representation (září 1999, Praha).

Pravdivost ve vědě a filosofii (listopad 1999, Praha).

Pohostinské přednášky prosloveny na

University of Konstanz (Německo, 1993)

International Academy for Philosophy (Lichtenštejnsko, 1993).

University of Tampere (Finsko, 1993, 1995, 1997).

University of Turku (Finsko, 1993, 1995).

University of Helsinki (1990, 1993, 1994, 1995).

The University of North Carolina at Chapel Hill (USA, 1995).

The University of Pittsburgh – Center for the Philosophy of Science (USA, 1995).

International Symposium on Truth, Belief, and Theories (Finsko, 1995).

Transdisciplinární seminář MFF UK (1997).

University of Oslo (Norsko, 1997).

The Stavanger College (Norsko, 1997).

Seminář srovnávací etiky FF MU Brno (1998).

University of Bremen, Německo (1999).

University of Texas at Austin, USA (1999).

Transdisciplinární seminář MFF UK (1999).

American University, Washington, D.C. (pozvání pronést výroční Hurstovu přednášku na rok 2000, březen 2000).

Studijní/výzkumné pobyty

University of Helsinki (1990, 1993, 1994, 1995).

University of Oxford, Balliol College (1991).

University of London, King“s College (1992, 1996).

The University of North Carolina at Chapel Hill (1994-95).

University of Pittsburgh (1995).

University of Tampere (1997).

University of Oslo (1997).

The Stavanger College (1997).

Udělená stipendia

Masaryk Fellowship of the University of London (University of London, King“s College, leden-duben 1992).

The American Studies Program Fellowship of the American Council of Learned Societies (University of North Carolina at Chapel Hill, říjen 1994 – květen 1995).

Udělené výzkumné granty:

1. Výzkumný grant SAV: Logická analýza vět o jednání (spolu s V.Svobodou, 1992).

2. Výzkumný grant GA AV ČR: Logika a etika (spolu s V.Svobodou, 1994-95).

3. Výzkumný grant GA AV ČR: LOGICA 2000 – série mezinárodních konferencí a vědeckých publikací, 1997-1999.

4. Výzkumný grant The Research Suppport Scheme – mezinárodní projekt Conceptual Representation in the Information Society: European Schools of Cognitive and Linguistic Analysis in Cooperation and Competition, 1998-2000. (Člen českého výzkumného týmu a koordinátor projektu za českou stranu.)

Udělená akademická ocenění:

Cena Josefa Hlávky za rok 1995.

Členství v edičních radách, vědeckých radách a učených společnostech:

Člen vědecké rady Filosofického ústavu AV ČR (1993-6, druhé období 1997-2000).

Člen vědecké rady Filosofické fakulty University Palackého Olomouc (1999-dosud).

Člen ediční rady časopisu pro logiku From the Logical Point of View (1991-93).

Člen Gesellschaft für Analytische Philosophie.

Člen The Association for Foundations of Science, Language and Cognition.

Místopředseda, Český národní komitét IUHPS/DLMPS (International Union of History and

Philosophy of Science/ Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science) (1993-1999).

Předseda, Český národní komitét IUHPS/DLMPS (International Union of History and

Philosophy of Science/ Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science) (1999-dosud).

Člen mezinár. ediční rady slovenského časopisu pro analytickou filosofii Organon F.

Další aktivity:

Předseda nebo spolupředseda org. výboru každoročního mezinárodního sympózia LOGICA (1991-1994, 1996-dosud).

Předseda nebo spolupředseda org. výboru každoročního pražského mezinárodního kolokvia o filosofické logice (1992-1995, 1999).

Člen oborové komise společenských věd Grantové agentury ČR (1996-8), místopředseda (1997-8).

Člen předsednictva Grantové agentury ČR zodpovědný za oblast společenských věd (1998-dosud).

Člen řídícího výboru First Summer School for the Theory of Knowledge (AFOS, Polsko, 1997).

Člen pracovní skupiny Akreditační komise pro filosofii, teologii a religionistiku (1997-8).

Oponent disertační práce, jmenován Universitou v Tampere, Finsko (1997).

Poradce grantového projektu Finské akademie o logice a ontologii, realizovaného na University of Helsinki (1997-dosud).

Člen Akreditační komise zodpovědný za obory filosofie, teologie a religionistika (1998-dosud).

Místopředseda pracovní skupiny pro morálně-etické aspekty výzkumu a vývoje v rámci přípravy národní politiky výzkumu a vývoje (1999).