Podklady pro jednání AS a předsednictva

CV Jiří Buriánek

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

CURRICULUM VITAE

Jiří Buriánek

Nar. 30.10.1950 vPraze, základní a střední školu absolvoval vKlatovech, vroce 1969 přijat na FF UK (sociologie – politologie), po zrušení politologie absolvoval FF UK vroce 1974 na kombinaci sociologie – psychologie.

Další kvalifikační stupně:

PhDr. – 1975, FF UK

CSc. – 1983, FF UK

Doc. – 1993, FF UK

Profesní dráha:

1974-1978 – asistent, odborný asistent na Studijně metodickém středisku ÚML UK, kde se zabýval empirickými výzkumy studentů, vr.1974/75 vojenská služba.

Od r.1978 – odb. asistent na FF UK, věnoval se sociologické metodologii a empirickým výzkumům, aktivní voblasti studentské vědecké a odborné činnosti.

Od r.1991 vedoucí katedry sociologie na FF UK Praha, v roce 1993 habilitován na FF UK pro obor sociologie.

Odborné nebo akademické funkce:

Předseda Masarykovy české sociologické společnosti (1994, místopředseda 1995-96), člen řídícího výboru (1994 – dosud), místopředseda sekce metod a technik MČSS, člen redakční rady Sociologického časopisu. Člen vědecké rady FF UK (od r.1994). Zástupce FF UK v Radě vysokých škol (1994-96), předtím 1990-1994 člen Akademického senátu FF UK. Vpředchozích letech byl členem podoborové komise GAČR i grantové komise ČAV. Vsoučasné době je členem Akademického senátu UK, členem oborové komise GAČR a předsedou subkomise pro sociologii, členem akreditační komise MŠMT, místopředsedou atestační komise SÚ ČAV, členem předsednictva Rady vědeckých společností. Člen ISA, ESA.

Pedagogické zaměření: Metody a techniky sociologického výzkumu

Výzkumné zaměření: Problémy sociologické metodologie, sociální anomie, deviace a proces sociální změny, industriální vztahy a ekonomickákultura,.

Jazykové znalosti: Anglicky, francouzsky, rusky, německy

Zájmy: Sport (basketbal), hudba

Grantové projekty řešené v posledních pěti letech:

GAČR 403/95/0189 – Transformace české společnosti z pohledu sociální anomie a deviace GA UK 186/95- Metodologické problémy výzkumu sociální anomie a deviace. Grant MV ČR 2/96 Oběti trestné činnosti jako problém sociologického výzkumu a policejní praxe GAČR 403/98/0395 – Postoje veřejnosti ke kriminalitě a relativní sociální deprivace. GA UK 339/98 – Kognitivní přístup – výzva pro sociologický výzkum deviace. GA MV ČR 01/1998 – Bezpečnostní rizika.

Vroce 1999 se stal odpovědným řešitelem jednoho zvýzkumných záměrů FF UK (č.1) Jedinec a společnost vprocesech transformace a globalizace.

SEZNAM PUBLIKACÍ 1974-1999

Monografie:

J.B.: Systémová sociologie? Problémy, předpoklady, perspektivy. AUC, Praha 1983, 165 stran

J.B.: Systémová sociologie: Problém operacionalizace. Acta UC Ph. et hist., Mon. CXLVII-1993, Praha Karolinum 1994, 135 s. ISSN 0567-8307, ISBN 80-7066-842-3

Učebnice, skripta:

Kol.aut. (red.

J.B., spoluautor s M.Petruskem): Metody a techniky sociologického výzkumu I. Principy, struktura a strategie empirického výzkumu. SPN, Praha 1982

J.B.: Metody a techniky sociologického výzkumu II. Průvodce empirickým výzkumem, SPN, Praha 1988

J.B., P.Kuchař, Sociologie pro praxi (rukopis pro VSE Tušimice, 1990)

Urbánek,E., J.B.: Základy sociologie (učební text pro střední školy), SaM, Praha 1991, 31 s.

J.B., Sociologická metodologie: přetrvávající spory a další pokroky, in: A.Kabátek a kol.: Sociologické texty I, UK Praha 1994, (ISBN 80-7066-890-3), 21 s.

J.B., Sociologický výzkum podniku, in: A.Kabátek a kol., Sociologické texty II, Kat.sociologie FF UK Praha 1994, 20 s. (195-215) ISBN 80-7066-962-4

J.B., I.Mazálková, P.Kuchar: Labour Relations National Framework – Czech Republic, in: H.Moerel (ed.), Labour Relations in Transition, ITS Cat. Uni. Nijmegen 1994, 11 s. ISBN 90 5554 026 9.

J.B., I.Mazálková, P.Kuchař: Národní systémy pracovních vztahů – Česká republika (s.95-104) in: H.Moerel (ed.), Proměny pracovních vztahů, FF UK Praha 1995, ISBN 80-85899-07-8 (též podíl na překladu anglického originálu knihy)

J.B., I.Mazálková, P.Kuchar: A munkaügyi kapcsolatok nemzetikeretei – Cseh Köztársaság, in: H.Moerel (Sz.), Változó munkaügyikapcsolatok, ELTE, Budapest 1994, 7 s. ISBN 963 462 889 3.

J.B., I.Mazálková, P.Kuchař: Stosunki pracy w Republice Czeskiej, in: H. Moerel (ed.), Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian. Warszawa, IFiS PAN, 1995 (ISBN 83-86166-13-4, s. 62 – 72)

Urbánek E., J.B.: Základy sociologie, SaM, 2. vyd., Praha 1995 (32 stran, ISBN 80-900096-6-2).

Gillernová I., J.B.: Základy společenských věd: psychologie a sociologie. Praha, Fortuna 1995 (ISBN 80-7168-242-X, 160 stran)

Gillernová I., J.B.: Základy společenských věd: psychologie a sociologie. 2. vyd., Praha, Fortuna 1997 (ISBN 80-7168-458-9, 157 stran, 50%)

J.B., Sociologie (pro střední a vyšší odborné školy), Praha. Fortuna, 1996 ISBN 80-7168-304-3, 127 stran.

J.B.: Kvalitativní metody ve výzkumu veřejného mínění, in: Kol.aut. (ed. J.Šubrt): Kapitoly ze sociologie veřejného mínění, Karolinum, Praha 1998 (ISBN 80-7184-522-1),s.148-163;

J. Buriánek, hesla (celkem 51) in: Kol.aut.: Velký sociologický slovník, Praha Karolinum 1997 (52 str.).

Odborné stati a články (recenzované):

J.B.: K souvislosti mezi hypotézami a cílem výzkumu. Sociologický čas., č.4/1981

J.B.: K systémovému pojetí empirického sociologického výzkumu. AUC, St.sociologica VII, 1986

J.B.: B.Engels, sociolog – výzkumník. AUC, St.sociologica VIII, 1986

J.B.: Systémový přístup v sociologii. Sociologický čas., č.4/1987

J.B.: K pojetí sekundární analýzy. Sociologický čas., č.1/1988

J.B.: Sémantický diferenciál jako technika sociologického výzkumu. Sociologický čas., č.6/1988

J.B., Názory občanů na kriminologické aspekty prostředí v Praze, Sociologický časopis, r.30 (1994), č. 2, 201-214 (14 str.). ISSN 0038-0288

J.B., The Relatively Minimal-Anomic Czech Transition, The Case of Prague, Czech Sociological Review, 1994, Vol.2 (No.2: 229-247), 18 s. ISSN 1210-3861

J.B., Zkoumání politického vkusu – postmoderna v metodě? Sb. AUC, Studia sociologica X, UK Karolinum, Praha 1994 (ISSN 0567-8293, s.27 – 42)

J.B., K proměnám hodnotových orientací pražské mládeže, Mládež a stát, IDM MŠMT ČR, č.4, 1995 (ISSN 1210-6380, s. 31 – 40)

J.B.: Industrial Relations Still in Transition – A Commentary on some recent Studies on the Czech Case, Journ. for East European Management Studies, Vol.2, N.2, Rainer Hampp Verlag 1997 (p.161-172);

J.B.: „Soft“ Deviance or Erosion: The Forming of Organisational Culture. Czech Sociological Review, Vol.VI, č.1, 1998, ISSN 1210-3861, s.25-42;

J.B.: Kpojetí zločinnosti vhypermoderní společnosti. In: Ksociologické reflexi modernizace, Studia sociologica XI, AUC Ph. et hist., Praha Karolinum 1998, ISSN 0567-8293, s.61-83;

J.B.: Democratization, crime, punishment and public attitudes in the Czech Republic. Crime, Law and Social Change 28, 1998 (s.213-222), Kluwer Acad.Publish.;

Články – spoluautor:

J.B., J.Munk: Některé problémy sledování dynamiky sociálních jevů. Sociologický čas., č.2/1980

J.B., J.Dostál: Výzkum pracovních skupin řídících energetické bloky. Psychologie v ekon. praxi, č.3-4/1985

J.Šubrt, J.B.: Z výzkumu názorů mládeže na SSM. Impuls, č.4/1987

J.B., P.Kuchař, Sociální souvislosti spolehlivosti pracovního výkonu. Psychologie v ekon. praxi, č.3/1988

J.B., J.Šubrt: Aktivita mládeže – její zdroje a limity. Impuls, č.1/1988

J.B., P.Kuchař, Stabilizace a fluktuace absolventů SOU. Odborná výchova, 40, č.2/1989-90, str.37-38

J.B., P.Kuchař, Proces adaptace absolventů SOU. Odborná výchova, 40, č.3/1989-90, str.72-74

Sborníky a kolektivní monografie:

J.B.: K otázce výzkumu dynamiky rozvoje osobnosti studenta. In: Úloha vysoké školy v přípravě mladé socialistické inteligence – III, VUT Praha, 1977

J.B.: Axiologické aspekty tělovýchovných aktivit vysokoškolských studentů, In: Acta polytechnica, Praha 1978

J.B.: Sociologické aspekty procesu adaptace pracovníků v energetice. In: Adaptace pracovníků v energetice, VSE Tušimice, 1980

J.B.: Problematika výzkumu pracovních skupin řídících energetické bloky, In: Kádrové, personální a sociální aspekty činnosti pracovních skupin v energetice, VSE Tušimice – Chomutov 1984

J.B.: Obsahová analýza jako nástroj analýzy sekundárních dat. In: Závěrečné zprávy ze sociologických výzkumů, Sb. ze sem. Soc.spol. ČSAV, Liblice, 1985

J.B.: Pracovní skupiny operátorů v energetice. In: Pracovní kolektiv a utváření osobnosti, Sb. ze sem. Sociologické spol., Harrachov 1986

J.B., P.Kuchař, Adaptace a hodnotové orientace učňů SOU koncernu ČEZ. In: Aktuální otázky náboru a stabilizace mládeže vkoncernu ČEZ, VSE Tušimice, 1986

J.B.: Sociální souvislosti spolehlivosti výkonu. In: Spolehlivost jedince a pracovní skupiny ve výrobě a rozvodu elektrické energie, VSE Tušimice, 1987

J.B.: K otázce atributu kolektivnosti u pracovních skupin. In: Socialistický způsob života jako sociální realita IV, Prac.texty symposia, FF UJEP Brno, 1988

J.B.: K možnostem a metodologickým východiskům sociologického zkoumání výchovného procesu na vysoké škole. In: Rozvoj m.l. sociologie na FF UK, UK Praha, 1988

J.B., J. Šubrt, The exhausted or patient society: on the human potential in the process of social change, in: J.Šubrt, N.Toš (eds.), Crossroads of Transition. FF UK Prague 1995 (ISBN 80-858999-11-6, s.115 – 126)

J.B., The employees – enterprise relation and economic culture in the process of transition, in: Crossroads of Transition. FF UK Prague 1995 (ISBN 80-858999-11-6, s.157 – 170)

I. Brabcová, J.B., L.Gawlik, M.Scheinost: Transformation of Society and Criminality, in: De Nike, H., Ewald, U., Nowlin, C. (eds.), Crime in East Europe, KFB, Forum Verl., Bonn 1995, ISSN 0942-3524 (s.107 – 138)

J.B., P.Kuchař, The Development of Criminality in Prague: A Low-anomic Change? in: De Nike, H., Ewald, U., Nowlin, C. (eds.), Victimization Perception after the Breakdown of State Socialism, GSFP Berlin 95-02, 1995

J.B.: Nízká anomičnost, nebo nízká validita? Sborník: Seminář sekce sociální patologie MČSS, Vimperk, červen 1995

J. B.: Možnosti využití sociologie při zkoumání vývoje kriminality, Sborník ze semináře o bezpečnostní situaci, MV ČR, 1995

J.B.: Postoje a stanoviska české veřejnosti kzločinnosti a trestům, Sborník příspěvku ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Vimperk 1996 (s.27-34);

J.B.: Sex (nejen) vrodině, in: Sborník katedry sociologie k 65. narozeninám doc. Urbánka, FF UK Praha 1996;

J.B.: Metodologické problémy výzkumu trhu práce, in: Kuchař.P (ed.), Vybraná témata výzkumu trhu práce, ISS FSV UK, Praha 1996 (s.7-14);

J.B., I.Mazálková: Trh práce, nemocnost a zatížení pracovní síly, in: Kuchař.P (ed.), Vybraná témata výzkumu trhu práce, ISS FSV UK, Praha 1996 (s.110-117);

J.B., P.Kuchař: The Development of Criminality in Prague: a Low-Anomic Change? In: U.Ewald (ed.), Social Transformation and Crime in Metropolises of Former Eastern Bloc Countries. Findings of a Multi-City Pilotstudy 1993. Bonn, Forum Verlag Godesberg, 1997. (s.111-145) ISBN 3-930982-09-9;

J.Buriánek: Prvky deviace vkultuře organizace. In: J. Vláčil (ed.), Organizační kultura včeském průmyslu, Praha, Codex Bohemia, 1997. ISBN 80-85963-42-6 (s.116 – 142);

J.B.: Konstruktivismus, reflexivita a praxeologizace kriminologického diskursu, in: Sborník příspěvků ze semináře „Možnosti a meze sociálního inženýrství voblasti sociálně patologických jevů“, Ž.Ruda, MČSS 1997 (s.22-32)

J. B.: Kriminalita a její reflexe ve společnosti. IN: M.Potůček (ed.), Česká společnost na konci tisíciletí, Karolinum Praha 1999, ISBN 80-7184-825-5, s. 103 – 112

J. B.: Aktuální stav a struktura xenofobních postojů české veřejnosti. IN: Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie (1998,1999), MČSS Praha 1999, s. 26-35

J.B.: Deviace a kulturní eroze ve světe práce. IN: Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie (1998,1999), MČSS Praha 1999, s. 150-161

Ostatní články, zprávy:

J.B.: Pražané o úsporách elektrické energie. Elektrické teplo, č.1/1982

J.B.: Empirické výzkumy na katedře sociologie 1978-81. In: Aktuální otázky sociologické metodologie, AUC Ph. et hist.1/83, UK Praha 1986

J.B.: Empirické výzkumy na katedře sociologie (1982-1987). In: Rozvoj m.l.sociologie na FF UK, Praha 1988

J.B.: Katedra sociologie Filosofické fakulty Karlovy university v Prahe, Sociológia 23, 1991, č.4

J.B.: Předvolební kaleidoskop (seriál článků), Deník Prostor, 1992

J.B.: Volby 1992: zataženo, nebo polojasno? Soc.aktuality, č.6/1992

J.B.: The Department of Sociology of Charles University, Czech Sociol. Review, 1/1993

J.B.: Tradice venkova, zahraniční kapitál a podnikatelské strategie občanů. S´93, roč.4, č.28 (příloha), 1993

J.B.: Barvy české politiky, Magazín Impuls, Magnet-press 1993 (s.35 – 38)

J.B., Úvodem k číslu „Transformace jako sociální anomie“ (editorial), Sociologický časopis, r. 30 (1994), č. 2, 131-133 (3 str.). ISSN 0038-0288

J.B.: Odlesk paradigmatických sporů o metodu v aplikovaném výzkumu, Konference MČSS XII/93 (publikováno in: Soc. aktuality, č.4/1994)

J. B.: Možnosti využití sociologie při zkoumání vývoje kriminality, Sborník ze semináře o bezpečnostní situaci, MV ČR, 1995

J.B,: Přijímací zkoušky na obor sociologie na FF UK 1997. Sociologický časopis, roč.33, č.3., 1997. (s.360-363)

J.B.: Sociologický výzkum: Proč a jak?, in: Marketingový výzkum. Zvláštní příloha Strategie News 25/97, Zvláštní příloha Strategie 6/97. S.4-8

J.B.: Aplikovaný výzkum: Dobře situovaná Popelka? Veřejná správa – S´98, r.9, č.14 (1998), ISSN 0027-8009, s.24-27

J.B.: Centrum pro kriminologický výzkum Univerzity Oxford, In: Ksociologické reflexi modernizace, Studia sociologica XI, AUC Ph. et hist., Praha Karolinum 1998, ISSN 0567-8293, (s.149-150)

J.B.: Výuka sociológie na FF UK v Praze. Sociológia, r.31, 1999, č.5 (s.526-528, ISSN 0049-1225)

(Neuvádím krátké popularizující články zposledního období pro denní tisk nebo časopisy)

Kvalifikační práce:

J.B.: Systém a společnost. Rigorózní práce, FF UK, Praha 1975

J.B.: Systémová sociologie? Kandidátská disertační práce, FF UK, Praha 1982

J.B.: Systémová sociologie: problém operacionalizace. Habilitační práce, FF UK, Praha 1991

Projektové studie, expertízy:

J.B.: Stabilizace učitelů. MŠ ČSR, 1985

J.B. a kol.: Dlouhodobý vývoj socialistického životního způsobu a jeho vlivy na rozvoj stavebnictví, ÚML UK Praha 1977

Kol.aut.: Hodnocení výzkumné činnosti v oblasti studentů VŠ v ČSR, ÚML UK Praha 1977

J.B. a kol.: Sociální klima v DP Praha, 1990

J.B., P.Kuchař: K rozvoji sociální politiky v ČSA, 1991

J.B.: Formování pracovních týmů – projektová studie pro Škodu Ml. Boleslav, 1996

J.B., B.Boška: Kriminalita a bezpečnost ve městě. Strategický plán rozvoje Prahy – Workshop 8 – Bezpečnost. Útvar rozvoje HMP, IV/1997 (5 str.);

Výzkumné monografie (zprávy):

J.B.: Pracovní skupiny řídící energetické bloky – Počerady 1980 (FFUK Praha 1980), – Souhrnná zpráva, FF UK Praha 1984, 1985

J.B.: Tělovýchovné aktivity jako součást socialistického životního způsobu vysokoškolských studentů, ÚML UK Praha 1978

– a kol., Dělníci stavebních závodů Státních lesů ČSR, FFUK Praha 1979

– a kol., Pracovní a sociální podmínky pracovníků k.p. Energoprojekt, FFUK Praha 1980

– a kol., Předpoklady stabilizace a možnosti zkvalitnění náboru v n.p.Rudý říjen Otrokovice, FFUK Praha 1981

– a kol., Výchovné klima v učňovských internátech energetiky, FFUK Praha 1984

– a kol., Absolventi FF UK 1985 (Signální zpráva), FFUK Praha 1985

– a kol., Sekundární analýza sociologických výzkumů ČEZ, FFUK Praha 1986, 1987

-, J.Dostál, Zájem obyvatel Chomutova o mimoškolní vzdělávání, Praha 1986

– a kol., Stabilizace a využití kvalifikace absolventů SOU, MŠMT ČSR, Praha 1988

– a kol., Pracovní a sociální podmínky na závodě ŽOS Chomutov, FF UK Praha 1987

– a kol., Sociální klima v ČEZ Teplárenské závody Praha, FFUK Praha 1989, 1990

J.B., P.Kuchař, Stabilizace pracovníků vybraných výroben k.p. Kaučuk, Kralupy 1990

J.B. a kol., Sociální klima v s.p. Metroprojekt, Praha 1990

J.B., V.Chlumský, Výzkum meziútvarové a horizontální kooperativnosti a problémů sociálního klimatu ve VÚ energetickém, Praha 1990

J.B., V.Chlumský, P.Kuchař, Sociální klima ve VÚ energetickém, Praha 1990

J.B. a kol., Sociální klima v s.p. Jiskra Tábor, Praha 1990

– a kol., Postoje veřejnosti k sázení v SAZCE, IVVM Praha 1990

-, P.Kuchař, Analýza personálního obsazení řídících funkcí v a.s. Obalunion Teplice, Praha 1991

-, P.Kuchař, Postoje veřejnosti ksázení vSAZCE II, Praha 1991

-, P.Kuchař, Postoj obyvatel Příbrami k systémům bytového zabezpečení, Praha 1991

-, P.Kuchař, R.Šubrt, Postoje veřejnosti k energetice a k ČEZ, Praha 1992

-, Volby 1992, Praha 1992

-, P.Kuchař, Stabilizace pracovnic výpraven ČSA, Praha 1992

-, P.Kuchař, Výzkum názorů obyvatel Nebušic na rozvoj obce, Praha 1993

J.B.: Průzkum zájmu zubních lékařů o produkty DYNA, Praha 1993

J.B., P.Kuchař, Sociální změna a vývoj kriminality v Praze, I/94

J.B., P.Kuchař, Postoje veřejnosti k penzijnímu připojištění, XII/94

J.B.: Užívání českého jazyka. Praha 1994

J.B., P.Kuchař, Strategie působení na veřejnost a rozvoj služeb RM-Systému, Praha I/1995

J.B., P.Kuchař: Institucionální souvislosti kriminality. Výzkum veřejnosti a policistů. MVČR a Nadace H.Seidela, Praha 1995

J.B.: Sociální a personální řízení vJihočeských mlékárnách. Studie pro mezinárodní projekt. Praha 1995

J.B., P.Kuchař: Škola a počítač. Anketa mezi žáky a rodiči zlínských škol. Praha 1996

J.B.: Oběti trestné činnosti jako problém sociologického výzkumu a policejní praxe. Závěrečná zpráva – grantový projekt MV ČR 2/96, Praha II/1997 (66 stran);

J.B.: Information Technology and Civic Society. Czech Report. Praha 1997

J.B., P.Kuchař: Anketa návštěvníků Národního technického muzea. Praha 1997

J.B. a kol.: Unilever Employment Survey 1997. Sociální klima a pracovní podmínky. Praha 1997

J.B., P.Kuchař: Uživatelé lístkovnice České zákony, Praha 1998

J.B., P.Kuchař: Posluchači Rádia Vysočina 94,3 – 1998

J.B.: Bezpečnostní rizika. Zpráva z 1.etapy projektu MV ČR. Praha 1998

Výzkumné zprávy – jako spoluřešitel:

R.Havlík a kol., Dynamika sociální a třídní struktury a vývoj životního způsobu v hl.m. Praze, ÚMLUK Praha 1976

R.Havlík a kol., Způsob života v hl.m. Praze ve vztahu k obytnému prostředí a třídně sociální struktuře pražského obyvatelstva, ÚML UK Praha 1976

J.Munk a kol., Sociální a politický profil studentů UK, ÚMLUK Praha 1975, 1976, 1977

Kol.aut., Sekundární analýza sociologických výzkumů v energetice, FFUK Praha 1978

J.Havlová a kol., Sociální adaptace pracovníků v energetice, FFUK Praha 1979

M.Petrusek a kol., Pracovní a sociální podmínky života na odloučených pracovištích n.p.Povodí Ohře, FF UK Praha 1978

P.Kuchař a kol., Sociologický výzkum pracovníků Státních lesů – podnik technického rozvoje Olomouc, ÚMLUK Praha 1982

P.Kuchař a kol., Světonázorová orientace učňů a studentů, ÚML UK Praha 1986

J.Mišovič a kol., Pracovníci předvýrobních etap, ÚVVM Praha 1984

J.Herzmann a kol., Veřejné mínění o havárii v Černobylu, ÚVVM Praha 1986

J.Šubrt a kol., Názory mládeže na SSM, ÚVVM Praha 1987

J.Šubrt a kol., Názory na působení zahraničních sdělovacích prostředků, ÚVVM Praha 1989

P.Kuchař a kol., Výzkum stabilizace a náboru lékařů v OÚNZ Sokolov, ÚMLUK Praha 1988

P.Kuchař a kol., Výzkum žáků SOU energetických, UK Praha 1990

P.Kuchař a kol., Pracovní a sociální podmínky v s.p. Interiér Říčany, Praha 1990

P.Kuchař a kol., Vývoj profesní struktury pracujících ČR vpodmínkách restrukturalizace ekonomiky a utváření trhu práce. ISS FSV, Praha 1993

P.Kuchař a kol., Problémy rekvalifikace ve vybraných podnicích (Tesla), MPSV, Praha 1993

Kol. aut.: Postoje cestujících ČSA kreklamě, Progress Praha 1996

Přednášky, konference vzahraničí:

J.B., The Change of Values, Mezinár. kolokvium, Allanche, Francie, III/1995 (zaslaný a přečtený příspěvek)

J.B., Measuring, evaluating and theorising social anomie (some remarks and questions), pro mezinárodní kolokvium v Berlíně „Kulturvergleichende Kriminalitätsforschung“, 22.-26.6. 1995

J.B., I.Mazálková, Postoje veřejnosti k policii, mezinárodní kriminologický seminář, Budapešť, srpen 1995 (německy)

J.B.:“Postoje české veřejnosti ke zločinnosti a trestům“. Konference Min. spravedlnosti a FSU „Zločinnost a trestní politika“ , Praha, květen 1996, referát přednesen i na Výroční konferenci Americké kriminologické společnosti vChicagu XII/1996.

J.B.:“Czech public attitudes on anomie, crime and punishment“ .Seminář „Transformace české společnosti“, Univerzita Erlangen, červen 1996

J.B.: „Investigating Political Taste“ (Metodologická konference ISA, Essex 1996)

J.B.: „The Industrial Relations Still In Transition“, seminář „Industrial relations“, Un. Erlangen, Norimberk, červen 1996

J.B.: Industrial Relations Still in Transition, série přednášek, Japonsko, X/1997

J.B.: Democratisation, Crime, Punishment and Public Attitudes in the Czech Republic, Toyo Un., Japonsko, X/1997

Recenze vodborném tisku:

Tom R.Tyler: Why People Obey the Law. In: Ksociologické reflexi modernizace, Studia sociologica XI, AUC Ph. et hist., Praha Karolinum 1998, ISSN 0567-8293, (s.151-153)

Roger Hood: The Death Penalty, in: Sociologický časopis, 34 (1998), č.1, ISSN 0038-0288, s. 110-112