V prestižním časopise Journal of Archaeological Science vyšel článek o výzkumu dlouhých eneolitických mohyl v okolí vrchu Říp

Spoluautory článku „Neolithic long barrows were built on the margins of settlement zones as revealed by elemental soil analysis at four sites in the Czech Republic“ jsou dr. Martin Janovský a dr. Laszlo Ferenczi z Ústavu pro archeologii FF UK. Článek řeší, zda je možné na základě prvkového složení půd rozlišit pravěké obytné a rituální aktivity.

Konkrétně se článek zabývá otázkou, zda byly eneolitické dlouhé mohyly budovány v blízkosti obytných zón. Badatelé využili rozsáhlého souboru 1 085 půdních vzorků, odebraných ze čtyř mohyl v České republice. Geochemická analýza potvrzená magnetometrickým průzkumem na jedné straně zaznamenala absenci sídelních prvků v blízkosti mohyl a na druhé straně prokázala přítomnost pozdějších pohřebních/rituálních prvků.

Výzkum prokázal, že zkoumané mohyly byly postaveny z místních materiálů a že v době jejich výstavby, užívání nebo opuštění nebyla v jejich okolí žádná lidská aktivita spojená s hromaděním popela a odpadu. Tento výsledek naznačuje, že byly postaveny stranou od eneolitických obytných zón.

Článek je výstupem tříletého projektu „Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny v okolí vrchu Říp“ financovaného GAČR, jehož řešiteli jsou Univerzita Karlova, Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Dalšími spoluautory mimo FF UK jsou dr. Petr Krištuf z Katedry archeologie FF ZČU, dr. Jan Turek z Centra pro teoretická studia, dr. Jan Horák z Katedry archeologie FF UHK a prof. Michal Hejcman z Fakulty životního prostředí UJEP.

O výzkumu vznikl ve spolupráci s Českou televizí také dokumentární film „Domy mrtvých“ který je volně dostupný ke shlédnutí zde.

Foto: Petr Krištuf, Michal Hejcman, Martin Gojda


Související články