Proběhlo fakultní kolo soutěže Student a věda ‒ lingvistika

V pátek 21. 4. 2018 se na FF UK uskutečnil pod záštitou děkana doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D., druhý ročník fakultního kola soutěže Student a věda ‒ lingvistika. Celostátní kolo soutěže se bude konat 15. 5. 2018 na FF UP v Olomouci v rámci XIX. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Loni obsadili reprezentanti FF UK v celostátním kole první dvě místa.

Předsednictví v porotě letošního fakultního kola se ochotně ujala doc. Mirjam Friedová, Ph.D., dalšími členy byli zástupci pěti dalších jazykově orientovaných ústavů FF UK. Stejně jako je zvykem pro kolo celostátní, hodnotila porota soutěžní příspěvky na základě šesti kritérií, rozdělených pro písemnou verzi příspěvku (původnost, teoreticko-metodologické východisko, formální a obsahová podoba) a ústní prezentaci, ohraničenou časovým limitem 15 minut (prezentace v PowerPointu, ústní projev, reakce v diskusi). Do soutěže byly letos přihlášeny dva příspěvky, po každém z nich probíhala krátká, ale plodná diskuse. Porota po součtu bodů dospěla k pořadí:

  1. místo ‒ Ondřej Batka (obor Český jazyk a literatura): Rukopis lékařské příručky ze sbírek Městského muzea Antonína Sovy v Pacově (124  bodů)
  2. místo ‒ Josef Vysoký (obor Ruský jazyk a literaturaHistorie ‒ obecné dějiny): Češi, Rusové a zvířata. Srovnání českých a ruských negativně expresivních jednoslovných výrazů formálně spojených s pojmenováním zvířat (119 bodů)

Oba studenti mají právo účastnit se celostátního kola v Olomouci a zastupovat v něm FF UK. Zároveň získávají finanční odměnu.

Studentům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole!

Soutěž Student a věda – lingvistika probíhá každoročně, přihlásit se mohou studenti bakalářských i magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky, tedy např. z oboru filozofie, psychologie, sociologie, mediálních studií apod.) nejsou tematicky omezeny.

Již nyní zveme zájemce k účasti v příštím ročníku soutěže!

za organizátory: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., a PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (ÚČJTK FF UK)


Související články