Knižní novinky Vydavatelství FF UK: leden

Přinášíme výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Uvedené knihy lze zakoupit se slevou v Knihovně Jana Palacha nebo v e-shopu, kde také najdete ukázky a vybrané e-knihy ve formátu pdf.

starodavne_bejli Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku
Sylva Fischerová, Jiří Starý (eds.)
Příručky literární vědy obvykle tvrdí, že vznik zábavné a populární literatury souvisí se vznikem moderní společnosti, kterou charakterizuje značné množství volného času, že její existenci umožnil až novodobý rozvoj gramotnosti a že je pro ni typický zejména konvenční, jednoduchý a nenápaditý literární tvar. Kniha Starodávné bejlí se pokouší představit jiný pohled na věc. Demonstruje totiž, že pojmy „populární literatura“, „triviální literatura“ či „brak“ můžeme aplikovat také na literaturu starších dob. Předmětem zájmu jejích autorů jsou tak rozmanité artefakty jako staro-egyptský papyrus Turín, antické milostné romány, křesťanské hagiografie i pašijové divadlo, životy Ježíšovy a mariánské písně, byzantská parodie liturgického postupu, staroseverské povídky či lživé ságy, arabské maqámy i španělské slepecké romance.
e-shop: knihaukázka
ladislav fuks Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru?
Ladislava Součková Linhartová
Knižní studie je osobitou interpretací posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siecle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno jako o hodnotovém proudu harmonizujícím přístup k životu, ale i metodě, která preferuje idylu a vtiskuje specifické rysy formální podobě textu. Jako analytický nástroj je vzhledem k výrazné intertextualitě Fuksovy textury zvolena teorie transtextuality vlivného francouzského naratologa Gérarda Genetta.
e-shop: knihaukázka
andragogika Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly
Miroslava Dvořáková, Michal Šerák
Kniha systematizuje vybrané oblasti andragogické teorie i praxe vzdělávání dospělých a reflektuje historický vývoj i aktuální stav celého oboru. Text zkoumá vznik a konstituování andragogiky jako samostatné a integrované vědní disciplíny v globálním i národním kontextu a předkládá informace o jejích klíčových poznatcích.
e-shop: kniha, e-kniha (PDF)
vedle_sebe Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří
Bedřich Frída, Jaroslav Vrchlický
Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o jeho manželství a o několikaleté vážné nemoci; dokresluje tak, ale v mnohém i koriguje některé ustálené soudy o básníkově životě a jeho literární činnosti. Svazek je vybaven úvodní studií od Jiřího Hubáčka a rozsáhlými komentáři, které připomínají málo známé a často opomíjené dobové souvislosti, vztahující se k Vrchlického osobnosti a tvorbě.
e-shop: knihae-kniha (PDF)
vicejazycnost Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci
Martin Veselka, Dorota Nowicka, Nicolai Czemplik, Colett Neumann (eds.)
Svazek obsahuje písemné verze příspěvků z desátého ročníku mezinárodní konference interFaces, která proběhla ve dnech 15. až 22. května 2015 na Univerzitě Karlově. Mladí badatelé ze tří zemí a univerzit (Praha, německé Lipsko a polská Vratislav) se soustředili na otázky související s ústředním tématem konference, jímž byla tentokrát vícejazyčnost. Problematiku uchopili v řadě pozoruhodných detailních sond i obecněji zaměřených studií z oblasti jazykovědné, translatologické, literárněvědné a kulturologické. Velká část z nich vyzdvihuje především jazykové, literární a kulturní kontexty určené konferenčními jazyky – češtinou, němčinou a polštinou.
e-shop: knihae-kniha (PDF)
cestina a rustina_obalka Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí
Hana Gladkova a kol.
Monografie podává ucelený obraz o řečovém chování a o metodách jeho výzkumu v ruskojazyčné menšině v ČR. Pozornost se věnuje povaze a typologii chyb, které se vyskytují v jazykových projevech ruskojazyčných příslušníků na různých jazykových rovinách, problematice cizího akcentu v jejich mluvených projevech a užívání spisovné a obecné češtiny. Zjištěné jazykové kompetence jsou dále popisovány ve vztahu se sociodemografickými faktory a dalšími parametry, které ukazují míru integrace sledované skupiny do majoritní společnosti. Předmětem zájmu autorů je rovněž oblast výuky češtiny jako cizího jazyka, neboť úspěšné začlenění se do nového prostředí je podmíněno právě zvládnutím češtiny.
e-shop: knihae-kniha (PDF)

V prosinci vyšlo:

Pokusy o renesanci Západu (Anna Housková, Vladimír Svatoň, eds.)

Alena Macurová: Komunikace v textu a s textem


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK