Katalog architektonické soutěže (FF UK, Opletalova 47 a 49, Praha)

„Jakožto moderní akademická instituce pro 21. století chceme flexibilně reagovat na neustále se proměňující podmínky vědy a chceme tyto podmínky sami formovat. Zapojujeme se do řady projektových výzev, tvoříme různě strukturované projektově‑badatelské týmy, klademe důraz na moderní formu doktorského studia. FF UK bere vážně i svoji roli ve veřejném prostoru české společnosti a úžeji v prostoru Prahy jakožto hlavního města a jednoho z center nejen intelektuálního, ale také kulturního, politického a hospodářského života naší země. Rekonstrukce objektu Opletalova by proto měla svým urbanisticko‑architektonickým řešením poukazovat do budoucna, při respektování
tradic Univerzity Karlovy coby nejstarší a největší české univerzity. Objekt Opletalova má v budoucím ideálním rozvržení funkci centra excelentního výzkumu, postgraduální výuky a na ně přirozeně navazujících konferenčních aktivit. Zvolili jsme proto cestu architektonické soutěže, která podle mého názoru dle očekávání přinesla návrhy architektonického řešení, jež odrážejí naznačené priority fakulty a její infrastrukturní rozvoj. Svým designem a estetikou přispějí k vytvoření identity moderní a sebevědomé akademické instituce pro 21. století, vyznačují se dispoziční flexibilitou a zohledňují i takové aspekty, jako jsou ekonomická provozní udržitelnost, ekologičnost, organické zapojení
do kontextu města a přívětivost vůči členům akademické obce i nejširší veřejnosti.“ (z úvodního slova děkanky doc. Mirjam Friedové, Ph.D.)

PDF katalogu volně ke stažení ZDE.

Rekonstrukce Opletalova