Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové k současnému dění na Ústavu etnologie FF UK

S ohledem na aktuální situaci na Ústavu etnologie FF UK, která vyvrcholila uspořádáním tzv. okupační stávky částí studentů oboru, považuji za vhodné informovat akademickou obec a zainteresovanou veřejnost o pozadí celé záležitosti.

Po svém nástupu do funkce jsem zjistila, že řešení problémů, které na Ústavu etnologie delší dobu panovaly a ohrožovaly jeho personální a provozní způsobilost, nesnese dalšího odkladu. Většina z nich byla identifikována již za minulého vedení na základě komplexní vnitřní evaluace fakulty, podkladů studijní komise a vyjádření či evaluací studentů i absolventů oboru. Patřily k nim kolísavá úroveň závěrečných prací, nejasnost metodického a teoretického směřování a otázky personálního zajištění.

Za této situace bylo mou povinností jakožto děkanky tuto situaci řešit prostředky, které k tomu mám k dispozici. Standardním řešením je změna na pozici ředitele a s ní spojená změna koncepční, jež může, ale nemusí předpokládat i změny personální. V tomto smyslu bylo vypsáno veřejné výběrové řízení. Zúčastnilo se ho 12 uchazečů, z nichž na základě předložené koncepce vzešel jednoznačně doc. Marek Jakoubek jako nejlepší kandidát, a byl tudíž pověřen tříletým mandátem k naplnění koncepce. Jeho koncepce byla zveřejněna a je obecně přístupná. Jeho následné kroky z ní jasně plynou.

Za velmi problematické a nestandardní lze naopak považovat vtažení studentů oboru do jednání; nikoli proto, že by neměli právo být se změnami seznámeni, ale proto, že nemusí být s to vždy nahlédnout problém v celé šíři a hrozí převedení věcného problému v problém osobní, s argumenty ad hominem, které považuji za nedůstojné akademické půdy. Bohužel, dosavadní jednání i různá anonymní prohlášení studentů jasně ukazují, že studenti operují s neúplnými či zkreslenými informacemi a neorientují se dobře v procesu vedení fakulty a ústavu, v právech a povinnostech členů akademické obce a uplatňují neopodstatněné nároky. Zároveň vznikají vyjádření, která celý proces a motivy vedení zkreslují do podoby, která má vyvolat dojem, že jde o mimořádnou a společensky závažnou kauzu.

Za jediné rozumné řešení podobných konfliktů považuji věcnou diskusi.  Se zástupci těch studentů etnologie, kteří s vedením doc. Jakoubka vyjadřují nespokojenost, jsem se vícekrát (naposledy 30. 4. 2015) sešla a nabyla jsem dojmu, že vedeme věcný dialog a směřujeme k vyjasnění sporných otázek. Následně jsem studentům nabídla další setkání. Stejně tak jsem se studenty a zástupci oboru opakovaně veřejně jednala na zasedání Akademického senátu FF UK, jak dokládají volně přístupné zápisy.

Vyhlášení akce „Okupační stávka“ některými studenty etnologie proto považuji za jednostranné porušení této vzájemnosti. Není podstatné, že zákon vůbec institut studentské stávky nezná; věcně této reakci rozumím tak, jako by se jednalo o běžnou stávku: ultimativní krok, který deklaruje, že jedna strana přechází od racionální argumentace k nátlaku.

doc. Mirjam Friedová
děkanka Filozofické fakulty UK

Kontaktní osoba pro média:

Bc. Hana Bednářová (Referát vnějších vztahů FF UK)
e-mail: hana.bednarova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 377, +420 734 367 963

V Praze dne 6. 5. 2015

 

Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK