Prof. Čechura odhaluje dobrodružství prosté ženy na začátku 18. století

Publikace prof. Jaroslava Čechury z Ústavu českých dějin FF UK s názvem Neklidný život obyčejné ženy na příběhu Johany Peřkové (1703–1745) přispívá k poznání obrazu sociálních dějin raného novověku. Podobný příběh prostého člověka nebyl v české historiografii dosud prezentován. Kniha vychází 5. února 2015 v Nakladatelství Lidové noviny.

Kde se objevila myšlenka na zpracování příběhu Johany Peřkové?

Jaroslav Čechura: V roce 2008 jsem vydal monografii Kriminalita a každodennost,  kde jsem sledoval Johaniny krádeže. Posléze při dalším výzkumu Třeboňska, který trvá už celou dekádu, jsem dospěl k přesvědčení, že životní osudy této ženy jsou hodny samostatného monografického zpracování.

Jak probíhal sběr materiálu, podkladů?

J. Č.: Klíčová dokumentace se nachází v Státním oblastním archivu v Třeboni. Jde o jeden z významných nejen českých, ale i evropských archivů, kde se nacházejí zásadní fondy k dějinám (jiho)českého venkova 16.–20. století. Kilometry zdejších písemností nabízejí množství odpovědí na nekonečné otázky historiografie.

Jak je kniha pojata? Jak je zacházeno s historickými daty?

J. Č.: Jedná se o odbornou/vědeckou studii s kompletním dokladovým aparátem. Koncepčně je založena na metodě tzv. mikrohistorie, tedy rekonstrukci minulých událostí ve zmenšeném měřítku. Důležitým aspektem přístupu je narativní forma líčení událostí.

Jak může kniha přispět k poznání společnosti první poloviny 18. století jako celku?

J. Č.: Kniha ukazuje život prostých lidí, aktivních jedinců. Jejich život se podstatně lišil od klasického nazírání na dějiny oné doby. Tito lidé nebyli žádnými zajatci historických struktur, jejich život se v nejednom ohledu podstatně lišil od představ o oné době, dosud nejednou spojované s tzv. dobou temna.

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (1952) působí v Ústavu českých dějin FF UK. V minulých dvou dekádách se postupně zabýval tematickou triádou ze sociálních dějin raného novověku: selské rebelie – drobná venkovská kriminalita – sexuální chování venkovanů. Využívá přitom moderních sociálně historických postupů, dějin konfliktů a kriminality stejně jako mikrohistorických postupů. Práce na tato témata vznikaly převážně na materiálu vytěženém z jihočeských archivů, v první řadě SOA Třeboň.Monografie: Broumovská rebelie, Praha 1997; Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti, Praha 2001; Černínové versus Kysíbelští, Praha 2002; Kriminalita a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy 1650–1770, Praha 2008; Sex v době temna (Třeboňsko v prvním století Schwarzenberků (1660–1770), Praha 2015. Kompletní přehled prací viz Veronika Bohačová, Veronika Kucrová (edd.), Sedláci si dělají, co chtějí. Sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury, Praha 2012.

johana2


Související články