Frequently Asked Questions

Prostřednictvím FF UK si můžete zajistit zahraniční studijní pobyt, pokud jste řádně zapsán/a do studia některého
z akreditovaných studijních programů vyučovaných na FF UK. U každého konkrétního programu je třeba si zjistit, zda je nabídka určena pouze pro studenty prezenční formy studia či pro všechny.

U většiny programů studium nelze přerušit, neboť přerušením studia zaniká nárok na pobyt a pobírání případného stipendia.

Před odjezdem na jakýkoli zahraniční studijní pobyt se musíte s vyučujícími na domovské katedře/ústavu domluvit, jakým způsobem bude studium na zahraniční univerzitě započítáno a uznáno. V případě programu Erasmus+ je zajištění uznání předmětů součástí administrativního postupu před výjezdem.

Doporučujeme načasovat si studijní pobyt na zahraniční univerzitě do vyššího ročníku studia, neboť efekt takového studijního pobytu je mnohonásobně vyšší. Zajištění a zorganizování studijního pobytu v zahraničí není jednoduchou záležitostí a vyžaduje přibližně roční přípravu. U některých programů (zvláště jsou–li k přihlášce požadovány jazykové zkoušky) může příprava trvat i déle. Při vybírání vhodného zahraničního pobytu mějte na paměti, že vaše jazykové znalosti musí být na takové úrovni, která Vám umožní v daném cizím jazyce studovat na vybrané univerzitě.

Nejvíce možností zahraničních studijních pobytů nabízí univerzity v členských zemích Evropské unie či v ostatních evropských státech. Ovšem i na ostatních kontinetech lze najít univerzity, s nimiž má naše univerzita nebo fakulta uzavřenou nějakou smlouvu o spolupráci. Základní představu o možnostech studia v jednotlivých zemích získáte
po prostudování jednotlivých typů pobytů na stránkách Zahraničního oddělení. Nejucelenější představu o dané univerzitě získáte, pokud si prostudujete její webové stránky.

Opět záleží na konkrétních pravidlech jednotlivých programů. Podrobnější informace o finančních otázkách naleznete u jednotlivých typů pobytů, případně na stránce věnované možnostem financování.

Občané ČR mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č.1408/71 a 574/72. Jako doklad
o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP slouží Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo, do doby jeho vydání, potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění. Do všech zemí mimo EU je potřeba si zajistit samostatně pojištění pro cestu do zahraničí. Podrobnější informace získáte přímo u své pojišťovny.

Pokud se chystáte na zahraniční studijní pobyt mimo Evropskou unii, doporučujeme si ověřit, zda do cílové země potřebujete vízum. Přehledné informace včetně lhůt pro vydání víza naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Contacts

International Relations Office
nám. Jana Palacha 1/2, Prague 1
Room P103 and P128

Czech Studies
Na Příkopě 584/29, Prague 1

Staff Contacts