Minulá volební období

Zápis 1. zasedání AS FF UK konaného dne 25. 3. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis 1. zasedání AS FF UK konaného dne 25. 3. 2004

Přítomni: M. Beneš, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, Z. Vaněčková, J. Wiendl, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hon, J. Hron, J. Januška, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, P. Polák, R. Schich, J. Šlerka, L. Takács, K. Volná.

Omluveni: L. Bareš, J. Bouzek, K. Chamonikolas, J. Chromý, J. Nedvěd.

Hosté: PhDr. J. Jindrová, doc. PhDr. J. Králová, doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc., proděkanky; ing. M. Marcolla, tajemník.

Jednání řídil místopředseda odstupujícího AS Václav Cvrček. Přivítal nové členy senátu a vedení fakulty. Představili se jak noví členové, tak vedení fakulty. Proděkanka PhDr. J. Jindrová omluvila p. děkana a popřála jménem vedení AS hodně úspěchů vpráci AS.

 1. Schválení programu 1. zasedání AS FF UK.

 1. Schválení programu 1. zasedání.

 2. Ustavení volební komise.

 3. Volba předsedy AS FF UK.

 4. Volba místopředsedů a členů předsednictva AS FF UK.

 5. Jmenování zástupců AS FF UK do stálých komisí.

6. Různé.

AS schválil navržený program jednání. Hlasování: 25-0-0.

 1. Ustavení volební komise.

  AS schválil složení volební komise: M. Lyčka, D. Kera, W. Oerter. Hlasování: 25-0-0.

 2. Volba předsedy AS FF UK.

  Návrh předložil dr. Kalivoda, a to na doc. Zemánka, který kandidaturu přijal. Jiný návrh zpléna AS nevzešel.

  Výsledek tajného hlasování: odevzdaných hlasů 25, kladných hlasů 20, záporných hlasů 3, 2 se zdrželi hlasování.

  Předsedou AS FF UK na funkční období 2004 – 2006 byl zvolen doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

  Po vyhlášení výsledků volby předsedy převzal vedení jednání AS doc. Zemánek.

  Doc. Pelikán popřál nastupujícímu předsedovi AS hodně úspěchů a podotkl, že senát reprezentuje celou akademickou obec a měl by být kompaktním tělesem. Doc. Zemánek poděkoval a vyjádřil souhlas spoznámkou doc. Pelikána.

  Dr. Kalivoda poděkoval Václavu Cvrčkovi za úvodní řízení ustavujícího jednání a za práci, kterou pro senát vykonal.

 3. Volba místopředsedů a členů předsednictva AS FF UK.

  Po diskusi, zda hlasovat o složení (a) PAS en bloc (b) zvlášť UKAS a SKAS (c) zvlášť o místopředsedech (d) zvlášť o místopředsedech UKAS a SKAS (e) zvlášť o členech PAS, schválil (hlasování: 22-1-3) AS o volbě složení PAS takto: (1) volba místopředsedů (2) volba členů.

  Namísto jmen budou na hlasovacím lístku čísla (hlasování: 25-0-1). Za SKAS navržena Kateřina Volná, za UKAS dr. Jan Kalivoda. Na členy předsednictva za SKAS Jan Hon, za UKAS dr. Wolf B. Oerter a dr. Josef Herman. Vzhledem ke kandidatuře dr. Oertera bylo provedeno doplnění VK o dr. Nedvědovou. Hlasování: 26-0-0.

  Výsledky tajného hlasování:

  Místopředsedové: K. Volná (SKAS) 21-3-2

  dr. J. Kalivoda (UKAS) 22-3-1

  Členové: J. Hon (SKAS) 23-2-1

  dr. W. Oerter (UKAS) 6-15-3 (2 se nevyjádřili)

  dr. J. Herman (UKAS 19-4-2 (1 se nevyjádřil)

  AS se shodl, že hlasovací lístky, na kterých se volič nevyjádřil kněkterému kandidátovi, bude považovat za platné.

  Dr. Oerter popřál dr. Hermanovi ke zvolení členem předsednictva. Dr. Kalivoda poděkoval doc. Pelikánovi za jeho námahu a čas, který fakultě věnoval jako předseda ASFFUK v minulém funkčním období senátu.

 4. Jmenování zástupců AS FF UK do stálých komisí.

Návrh na odložení hlasování o volbě členů komisí na příští jednání AS nebyl schválen. Hlasování: 10-13-2.

Vzhledem kodstoupení členů volební komise byla schválena komise ve složení: J. Januška, K. Volná, W. Oerter. Hlasování: 25-0-0.

AS na základě návrhů provedl tajnou volbu zástupců do společných komisí AS a vedení fakulty. Výsledky hlasování:

Hospodářská: doc. M. Beneš (21-0-0), J. Šlerka (19-1-1)

Studijní: dr. J. Herman (19-2-0), R. Schich (19-0-1)

Legislativní: dr. J. Kalivoda (20-0-1), A. Čmejrková (20-0-1)

Stipendijní: dr. G. Maiello (18-1-2), J. Hron (21-0-0)

Pro vědu: F. Martínek (20-0-1)

Zahraniční: L. Takács (21-0-0)

Etická: dr. O. Pilný (21-0-0), P. Polák (20-0-1)

Ediční: dr. M. Nedvědová (1-8-3) nebyla zvolena, doc. M. Kovář (19-1-1), M. Kaplický (21-0-0)

Knihovní: dr. Z. Vaněčková (21-0-0), K. Chamonikolas (20-0-1)

Likvidační: doc. J. Pelikán (17-0-2)

6. Různé.

 1. A. Čmejrková předložila návrh SKAS, aby i nový AS se vyjádřil kpodpoře veřejných VŠ.

  Usnesení č. 1: AS FF UK vyslovuje podporu akci „Týden neklidu“ i jejím cílům a vyzývá kúčasti celou akademickou obec. Hlasování: 21-0-0.

 2. K. Volná přednesla návrh SKAS, aby příští jednání AS projednalo zveřejnění zápisů KD a elektronické diskuse na internetu a ne na intranetu.

Usnesení č. 2: AS FF UK pověřuje PAS, aby (a) zařadilo na program příštího jednání AS problematiku umístění zápisů zkolegia děkana a elektronických diskusních příspěvků na fakultních webových stránkách; (b) ktěmto otázkám požádalo o vyjádření děkana FF. Hlasování: 20-0-1.

Zapsala: Ničová

Kontroloval: doc. Zemánek

AS FF UK schválil dne 8. 4. 2004