Hledá se Sofie LS 2012/2013

„Univerzitnímu prostředí je často neprávem vytýkáno, že se svým způsobem uzavírá do sebe. Právě tzv. Dětská univerzita je pro mě dokladem toho, že jsme otevřeni všem, kteří chtějí porozumět světu. Jde nám o to, aby studium nebylo považováno dětmi za něco spojeného pouze „povinností“, ale bylo vnímáno především jako zajímavá a dobrodružná cesta poznávání,“ uvedl děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

V rámci devadesátiminutových přednášek byli účastníci projektu na FF UK seznamováni s historií, jazykovědou, dějinami umění, egyptologií, tlumočnictvím či divadelní vědou. „Naučili se poznat na obrázcích patronku univerzity sv. Kateřinu, správně nakreslit hieroglyfy, vyzkoušeli si práci v tlumočnické kabině nebo se naučili několik slov ve znakovém jazyce,“ dodává organizátorka akce PhDr. Karolína Chundelová.

Děti navštívily nejen budovu filozofické fakulty, ale také Karolinum, zákulisí Národního divadla, Národní galerii, prošly se po Starém Městě s historiky, mohly si vyzkoušet tlumočnické kabiny, ponořily se do tajů hieroglyfů nebo zkusily vyjádřit několik slov v českém znakovém jazyce.

Setkání dětí s vysokoškolskými pedagogy bylo zajímavé pro obě strany. Děti se alespoň částečně seznámily s tím, co se na fakultě a jejích katedrách a ústavech dělá a co je smyslem práce zde, pedagogové byli překvapeni znalostmi dětí i jejich zvídavostí a zápalem. Celkově vládla hodně příjemná atmosféra a nikdo z přítomných určitě nelitoval, že se dětské univerzity účastnil.

Na závěrečném slavnostním setkání za účasti rodičů byly malým absolventům na půdě Filozofické fakulty UK děkanem fakulty předány symbolické diplomy.

Obsah jednotlivých semestrů, realizaci přednášek a komunikaci s dětmi zajišťovaly koordinátorky projektu PhDr. Karolína Chundelová a Mgr. Marta Kučerová.

v Praze dne 11. června 2013

letní semestr 2012/2013

10. dubna 2013 Univerzita, to je, když… foto: David Tesař
11. dubna 2013 O čem vyprávějí staré obrazy? foto: Martin Hundák
18. dubna 2013 Oživlé znaky a podoby egyptských bohů foto: Martin Hundák
25. dubna 2013 Procházka českou historií foto: David Tesař
2. května 2013 Mluvím, mluvíš, mluvíme foto: Jiří Stibor
15. května 2013 Jak se dělá divadlo? foto: David Tesař, Martin Hundák
16. května 2013 Rozumíme si? foto: Martin Hundák
22. května 2013 Gaudeamus igitur foto: David Tesař

Univerzita, to je, když… Sofi_0007_bar_web
pedagogové: Mgr. Jakub Jareš, Mgr. Veronika Jachimová
pořádající pracoviště: Archiv UK
datum: 10. dubna 2013
Co je to vlastně ta univerzita a co do ní patří? Kdy a kdo ji založil? Kdo je její „pan ředitel“ a proč nosí ten červený kabát? To jsou otázky, na které se společně s dětmi vydáme hledat odpovědi do Karolina, samotného centra univerzity. Děti se prostřednictvím hraných scének seznámí s dějinami univerzity a jejími významnými postavami, prostřednictvím her a soutěží se naučí rozpoznávat například insignie jednotlivých fakult.

O čem vyprávějí staré obrazy?
Sofi_0005_bar_web
pedagogové: PhDr. Richard Biegel, Ph.D., doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav pro dějiny umění FF UK
datum: 11. dubna 2013
Víte, jak poznáte na obrazech patronku univerzity sv. Kateřinu? Nebo patrona české země sv. Václava? A jaké příběhy nám vlastně staré obrazy vyprávějí? Právě tohle všechno se dozvíte při netradiční prohlídce středověké sbírky Národní galerie v Klášteře sv. Anežky České.

Oživlé znaky a podoby egyptských bohů
Sofi_0004_bar_web
pedagog: doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
pořádající pracoviště: Český egyptologický ústav FF UK
datum: 18. dubna 2013
Přednáška přiblíží základní funkce znaků hieroglyfického písma a zásady staroegyptského způsobu zobrazování bohů a bohyní. Po přednášce spojené s obrazovou prezentací si posluchači budou moci některé získané znalosti prakticky ověřit kreslením a malováním.

Procházka českou historií
FF-9591-version1-sofie_historie_small2
pedagogové: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav českých dějin FF UK
datum: 25. dubna 2013
Procházka historickým centrem Prahy s připomenutím významných historických událostí českých dějin (Karel IV., husitství, třicetiletá válka apod.)

Mluvím, mluvíš, mluvíme
FF-9591-version1-sofie_cestina_small2
pedagogové: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
datum: 2. května 2013
Cílem přednášky je představit dětem trochu jiný přístup k českému jazyku, než na jaký jsou zvyklé v hodinách češtiny ve škole. Srozumitelně je seznámit se vztahem jazyka a mysli a hravou formou jim ukázat, co to znamená zkoumat jazyk. Děti si mj. vyzkoušejí jednoduché experimenty, zaměřené např. na rozpoznávání existujících slov. Dozví se, jak se liší čeština a český znakový jazyk, a ukáží si, že jazyky nemusejí existovat jen v mluvené podobě. Děti se za přítomnosti rodilé mluvčí českého znakového jazyka naučí několik znaků.

Jak se dělá divadlo?
Sofie_divadloweb
pedagogové: Mgr. Petr Christov, Ph.D., MgA. Štěpán Kubišta
pořádající pracoviště: Katedra divadelní vědy FF UK
datum: 15. května 2013
Děti se setkají s divadlem zepředu i zezadu, zevnitř i zvenčí. Komentovaná prohlídka budovy Národního divadla s povídáním o tom, kde a jak vzniká divadelní představení, kdo ho vytváří a co všechno je k tomu potřeba. A co to vůbec je „divadlo“?

Rozumíme si?
Sofie_translatologie
pedagogové: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
pořádající pracoviště: Ústav translatologie FF UK
datum: 16. května 2013
Přednáška děti seznámí s tím, co všechno je vlastně překlad (a my o tom ani netušíme) a jak překladatel hledá přesná slova (a proč na tom záleží). Dojde i na pár slovních hříček rozvíjejících jazykovou tvořivost a fantazii. V druhé části se děti dozví, co všechno je tlumočení a jak si díky tlumočníkům můžeme rozumět i s někým, kdo mluví úplně jiným jazykem než my. Po názorných ukázkách si děti samy budou moci v tlumočnických kabinách vyzkoušet, jak je to náročné povolání a co všechno musí tlumočník zvládnout.

Gaudeamus igitur
Sofi_0007_bar_web
datum: 22. května 2013
Slavnostní ukončení, předání diplomů.