Pozvánka na 8. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 8. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 8. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 9. března 2017 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis ze 7. zasedání AS FF UK
 3. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2016
  1. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2016
  2. Příloha č. 1 – Schválená usnesení
  3. Příloha č. 2 – Prezence na zasedáních
  4. Příloha č. 3 – Zprávy o činnosti komisí fakulty
 4. Návrhy vnitřních předpisů fakulty
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Statut FF UK
   1. Návrh Statutu FF UK
   2. Návrh Statutu FF UK – vyznačené změny oproti dosavadnímu Statutu FF UK
  3. Volební řád AS FF UK
   1. Návrh Volebního řádu AS FF UK
   2. Návrh Volebního řádu AS FF UK – vyznačené změny oproti dosavadnímu Volebnímu řádu AS FF UK
  4. Jednací řád AS FF UK
   1. Průvodní dopis navrhovatelů
   2. Návrh Jednacího řádu AS FF UK
   3. Návrh Jednacího řádu AS FF UK – vyznačené změny oproti dosavadnímu Jednacímu řádu AS FF UK
   4. Stanovisko děkanky fakulty
  5. Disciplinární řád pro studenty FF UK
   1. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty FF UK
   2. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty FF UK – vyznačené změny oproti dosavadnímu Disciplinárnímu řádu pro studenty FF UK
  6. Stanoviska Legislativní komise FF UK
 5. Opatření děkana k dvěma centrům HRC
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Statut výzkumného centra Vědecko-kreativní laboratoř FF UK
  3. Statut výzkumného Centra pro studium člověka a společnosti FF UK
  4. Stanoviska Legislativní komise FF UK
 6. Principy kariérního řádu a souvisejících předpisů – první verze věcného záměru
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Principy kariérního řádu
  3. Návrh atestačních kritérií
  4. Návrh bodování publikací
  5. Stanovisko Evaluační komise FF UK včetně vypořádání připomínek
  6. Stanovisko Studijní komise FF UK včetně vypořádání připomínek
  7. Stanovisko Komise pro vědu FF UK včetně vypořádání připomínek
 7. Návrh oblastí vzdělávání zahrnujících studijní programy uskutečňované na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Studijní programy v oblastech vzdělávání na FF UK
  3. Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci
 8. Informace o stavu projektů v rámci OP VVV
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Přehled aktuálních projektů v rámci OP VVV
 9. Informace o studentských evaluacích
 10. Různé
  1. Informace o průběhu jednání týkajících se Kampusu Hybernská
  2. Informace o uzavření stanice v Jinonicích a dalším postupu DPP/ROPID
  3. Dotaz na detaily smlouvy s agenturou, která zaměstnává fakultní vrátné
  4. Vyjádření podpory studentovi FF UK Igoru Ševcovovi (prohlášení rektora UK a děkanky fakulty)
  5. Informace o nákupu elektronických informačních zdrojů
  6. Dotaz na výši poplatků za doktorské studium v cizím jazyce

Dodatečně navržený podbod do bodu 10. Různé:
g. Informace o krocích, které fakulta podniká na ochranu členů akademické obce před projevy nenávisti

PAS FF UK