Minulá volební období

POZVÁNKA – na 17. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 17. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 10. ledna 2008 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 16. zasedání AS FF UK

 3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FFUK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Přehled návrhů akreditací se stanoviskem studijní komise FFUK

  3. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Tibeto-mongolská studia (prez. jednoborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Japonská studia v bakalářském SP Filologie (prez. jednooborové studium)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Religionistika v doktorském SP Filozofie (prez. kombinované studium)

 4. Vyjádření ASFFUK k návrhu jmenování proděkanky FF UK pro studijní záležitosti

  1. Návrh děkana fakulty

  2. Program navržené kandidátky PhDr. I. Gillernové, CSc.

  3. Životopis PhDr. I. Gillernové, CSc.

 5. Vyjádření ASFFUK k návrhu jmenování člena Vědecké rady FF UK

  1. Návrh děkana fakulty

  2. Bibliografie prof. PaeDr. Vl. Papouška, CSc.

  3. Životopis prof. PaeDr. Vl. Papouška, CSc.

 6. Ustavení evaluační komise FF UK

  1. Návrh děkana fakulty na zřízení evaluační komise FF UK

  2. Návrh děkana fakulty na jmenování předsedy evaluační komise FFUK

 7. Podnět Mgr. J.Krejčího, Ph.D. k situaci na Ústavu srovnávací jazykovědy FFUK

  1. Text podnětu

  2. Příloha podnětu (připravená Mgr. T.Maříkem)

 8. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda