Minulá volební období

Zápis zjednání předsednictva Akademického senátu FF UK konaného dne 2. 12. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: kol. P. Zemánek, kol. K. Volná, kol. J. Kalivoda, kol. J. Herman, kol. J. Hon

Program jednání

1. Delegování zástupců PAS na výběrová řízení

2. Informace zkolegia děkana

3. Problematika mzdových předpisů

4. Sněm Rady vysokých škol

5. Schválení zápisu zjednání AS

6. Návrhy nových akreditací

7. Zveřejňování materiálů na internetových stránkách FF

8. Stanovisko legislativní komise ke členství neakademických pracovníků FFUK vkomisích FFUK

9. Situace na polonistice

10. Hodnocení výuky studenty

11. Schvalování rozpočtu

12. Informace o průběhu voleb do AS UK

13. Harmonogram jednání AS FF UK

14. Personální změny ve Vědecké radě

15. Návrat Miriam Jevíkové ze zajetí

16. Žádost prof. Gabrielové

17. Schválení programu zasedání AS FF UK, které se bude konat 9. 12. 2005

18. Pozvání zástupců AS UK na jednání PAS

1. Delegování zástupců PAS na výběrová řízení

PAS delegovalo pro výběrové řízení na Ústavu hudební vědy, které se bude konat 10. 12., kol. Hermana a na výběrové řízení na Katedře andragogiky a personálního řízení, které se bude konat 14. 12., kol. Volnou.

2. Informace zkolegia děkana

Předseda Zemánek informoval PAS o jednání rozšířeného kolegia děkana, na němž se mimo jiné též stručně probírala situace na polonistice a problematika fakultních internetových stránek.

3. Problematika mzdových předpisů

Kol. Zemánek a Kalivoda informovali PAS o svém setkání se senátory AS UK za FF, při němž jednali o problematice mzdových předpisů pro příští rok. Kol. Zemánek rovněž informoval osvém dopisu předsedovi AS UK. Konstatoval, že předsednictvo AS UK jako celek předneslo příslušný bod na posledním zasedání AS UK. Pan kvestor vtéto souvislosti podle informací kol. Zemánka slíbil, že vlednu 2005 bude ve věci naplňování mzdových předpisů na UK podán příslušný věcný záměr.

4. Sněm Rady vysokých škol

Kol. Zemánek informoval PAS o sněmu Rady vysokých škol, na němž ministryně školství Petra Buzková představila plánovanou reformu VŠ, vjejímž rámci by měl být rozpočet VŠ navýšen o 3 miliardy Kč pro příští rok a o podobné částky i vletech příštích. Reforma předpokládá, že normativní financování VŠ bude částečně nahrazeno jinými metodami: zohlednit by se měly kvalitativní parametry, počítá se střednědobým výhledem financování (4-5 let), měly by být zvýšeny finance na vědu a výzkum. Krátce informoval též o otázce výzkumných záměrů, otázkou ovšem vtuto chvíli zůstává termín vyhlášení výsledků výběrového řízení pro tyto záměry.

5. Schválení zápisu zjednání AS

PAS schválilo konečný návrh zápisu zposledního jednání AS poté, co do něj zapracovalo došlé připomínky účastníků jednání. Vté souvislosti se PAS dohodlo, že kol. Kalivoda bude na příštím jednání informovat AS o tom, podle jakých kritérií PAS došlé připomínky do zápisu zapracovává.

6. Návrhy nových akreditací

PAS zařadilo na příští jednání AS bod Projednání návrhů nových akreditací.

7. Zveřejňování materiálů na internetových stránkách FF

PAS projednalo návrh děkanátu na zpřístupnění materiálů FFUK na síti Internet (bez omezení na počítače domény FF), přičemž některé ztěchto materiálů by byly přístupné pouze po zadání loginu zájemce do domény FF a sním spojeného hesla. PAS se rozhodlo předložit tento návrh kprojednání AS.

8. Stanovisko legislativní komise ke členství neakademických pracovníků FFUK vkomisích FFUK

PAS vzalo na vědomí stanovisko legislativní komise ke členství neakademických pracovníků FF UK vkomisích FFUK, které bylo vypracováno na žádost AS, a rozhodlo se, že toto stanovisko předloží kprojednání AS.

9. Situace na polonistice

PAS prostudovalo materiály, které mu byly předloženy ve věci situace na polonistice. Rozhodlo se zařadit tuto problematiku na příští zasedání AS a pozvat na toto zasedání doc. Gladkovou, dr. Pösingerovou a Mgr. Forkovou. Zároveň se rozhodlo navrhnout AS, aby vyjádřil poděkování proděkance prof. Králové za její věcný a profesionální přístup kvěci a Mgr.Forkové za její podnět ktéto problematice.

10. Hodnocení výuky studenty

PAS projednalo problematiku hodnocení výuky studenty. Kol. Zemánek tlumočil přání prof. Králové, aby se problematika projednala až na lednovém jednání AS, protože se nebude moci účastnit jeho prosincového jednání. Materiály přesto připravila a poskytla pro případ, že by PAS tuto problematiku chtělo zařadit na jednání už vprosinci. PAS rozhodlo, že by bylo lépe projednat věc již vprosinci, aby se výsledky jednání daly zohlednit již při hodnocení za zimní semestr. Problematiku zařadilo na prosincový program stím, že na toto jednání pozve dr. Jettmarovou, která je jako předsedkyně evaluační komise o problematice také dobře informována. Pozváním dr. Jettmarové byl pověřen kol. Kalivoda.

11. Schvalování rozpočtu

PAS projednalo dopis dr. Jindrové a zařadilo problematiku na příští jednání AS. Jako podklady pro jednání budou senátorům předloženy dopis kol. Hrona a odpověď proděkanky Jindrové.

12. Informace o průběhu voleb do AS UK

Kol. Kalivoda informoval PAS o průběhu voleb do AS UK a konstatoval, že proti průběhu a výsledku voleb nebyly podány žádné stížnosti. PAS zařadilo do programu příštího jednání bod, vjehož rámci bude kol. Kalivoda informovat AS FF o průběhu voleb do AS UK.

13. Harmonogram jednání AS FF UK

PAS projednalo harmonogram jednání AS FF UK a rozhodlo, že únorové zasedání AS proběhne 10. 2. 2005 (PAS bude zasedat 3. 2.) a zářijové proběhne 22. 9. 2005 (PAS bude jednat 15. 9. 2005). Ostatní jednání budou probíhat tak, jak je zvykem: AS vždy druhý čtvrtek vměsíci, PAS první čtvrtek vměsíci. Tento návrh bude předložen plénu AS na příští schůzi.

14. Personální změny ve Vědecké radě

Kol. Zemánek informoval PAS o úmyslu prof. Rychlíka pozměnit složení VR. PAS rozhodlo, že tuto problematiku AS FF projedná na svém lednovém zasedání, mimo jiné také proto, že vdobě svého jednání neobdrželo oficiální návrh na tuto změnu.

15. Návrat Miriam Jevíkové ze zajetí

PAS spotěšením přijalo zprávu o osvobození studentky FF UK Miriam Jevíkové ze zajetí, do něhož upadla na Kavkaze, a rozhodlo se navrhnout AS FF UK, aby Miriam Jevíkové poblahopřál a vyjádřil poděkování všem, kdo kjejímu osvobození přispěli.

16. Žádost prof. Gabrielové

PAS se seznámilo sdopisem prof. Gabrielové týkajícím se kauzy doc. Volka a ÚHV a rozhodlo se zařadit tento podnět na příští zasedání AS FF UK.

17. Schválení programu zasedání AS FF UK, které se bude konat 9. 12. 2005

PAS schválilo pro příští jednání AS FF tento program:

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu 7. jednání AS
 3. Vyjádření AS FF UK k osvobození Miriam Jevíkové
 4. Projednání návrhů nových akreditací (bakalářský SP logika, SO logika [prez. jednoobor. studium]; magisterský navazující SP logika, SO logika [prez. jednoobor. studium]). Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (bakalářský SP filologie, SO sinologie [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO sinologie [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO východoevropská studia se spec. [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO východoevropská studia se spec. [prez. jednoobor. studium], doktorský SP filologie, SO románské jazyky [prez., komb. studium], doktorský SP logika, SO logika [prez., komb. studium], doktorský SP historické vědy, SO pravěká a středověká archeologie [prez., komb. studium]; bakalářský SP politologie, SO politologie [prez. dvouobor. studium])
 5. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS UK na FF UK
 6. Stanovisko legislativní komise k usnesení AS FF UK č. 36/4
 7. Harmonogram schůzí AS FF UK a PAS FF UK pro rok 2005
 8. Podnět kol. Hrona k projednávání rozpočtu FF UK
 9. Problematika fakultního webu
 10. Hodnocení výuky studenty (podnět kol. Poláka)
 11. Žádost prof. Gabrielové
 12. Projednání situace na oboru polonistika
 13. Různé

18. Pozvání zástupců AS UK na jednání PAS

PAS se rozhodlo pozvat na své jednání, které se bude konat dne 6. 1., zástupce AS UK.

zapsal: Hon

kontroloval: Kalivoda