Minulá volební období

10. zápis ze zasedání PAS FF UK konaného dne 3. 2. 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: kol. Zemánek, kol. Herman, kol. Volná, kol. Hon
Omluven: kol. KalivodaProgram zasedání:
1. Zápis z lednového zasedání AS FF
2. Informace o jednání kolegia děkana
3. Schůzka kvestora a kancléře UK se zástupci FF
4. Informace o přípravě rozpočtu
5. Návrh programu příštího zasedání AS FF UK1. Zápis z lednového zasedání AS FF
Kol. Herman konstatoval, že k návrhu zápisu ze z lednového zasedání AS nepřišly žádné připomínky. Drobné připomínky kol. Hona byly zapracovány na místě.2. Informace o jednání kolegia děkana
Předseda Zemánek informoval PAS o posledním jednání kolegia děkana, kde se probírala otázka zveřejňování informací na internetu, návrh kandidátů pro letošní Cenu Jana Palacha, počet studentů přijatých na FF v roce 2004 (ukazuje se, že se čím dál méně studentů se na FF dostává v roce své maturity), podmínky letošního dodatečného přijímacího řízení, posun začátku tělesné výchovy v příštím semestru, problematika účelových stipendií a přednáška prezidenta Václava Klause, kterou organizuje kol. Ervou založený Ústav pro evropskou integraci. Pan tajemník podle slov předsdy Zemánka na kolegiu informoval o záměru FF investovat do přístavby prostor ve čtvrtém patře hlavní budovy pro Český národní korpus.3. Schůzka kvestora a kancléře UK se zástupci FF
Předseda Zemánek informoval PAS o schůzce s kvestorem UK ing. Kubíčkem a kancléřem UK JUDr. Jelínkem, jíž se kromě něj za FF účastnili děkan prof. Vacek, tajemník ing. Marcolla, doc. Beneš a dr. Jettmarová. Ze schůzky vyplynulo, že vedení univerzity nepočítá s větší mírou přerozdělování financí mezi fakultami a doporučuje FF soustředit se po vzoru jiných fakult více na vědeckou činnost, doktorské studium, CŽV a další zdroje financí. Žádný případný platový řád nezmění finanční poměry fakulty, ta si ve větší míře než dosud musí sama hledat své zdroje. Ze schůzky mj. rovněž vyplynulo, že po univerzitě či fakultě zřejmě kolují nepřesné informace ohledně toho, kolik peněz zaplacených státem na jednoho studenta se skutečně dostane do rozpočtu fakult. Pan kvestor s panem kancléřem navrhli, aby se zástupci FF UK zúčastnili semináře k přípravě rozpočtu UK pro rok 2005 a případně je pan kvestor ochoten se sejít i se skupinou zástupců FF UK i po tomto semináři. Tento návrh PAS přivítalo. Kol. Herman navrhl uspořádat k tomuto tématu i schůzku kvestora s vedoucími základních součástí FF a se zástupci AS FF.4. Informace o přípravě rozpočtu
Předseda Zemánek informoval PAS, že návrh letošního rozpočtu UK je již předán AS UK, který jej má projednat na své schůzi 25. února 2005. Z dalších informací vyplývá, že tento návrh je také k dispozici kolegiu děkana. PAS se rozhodlo informovat o tom na příštím zasedání AS FF v bodě Různé.5. Návrh programu příštího zasedání AS FF UK
Po diskusi se PAS usneslo na tomto návrhu programu příštího zasedání AS:1. Schválení programu
2. Schválení zápisu 9. jednání AS
3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací bakalářský SP filologie, SO indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO koreanistika [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO koreanistika [prez. jednoobor. studium], doktorský SP filologie, SO germánské jazyky a literatury [prez., komb. studium], doktorský SP filologie, SO ugrofinská studia [prez., komb. strudium]; bakalářský SP filologie, SO český jazyk a literatura [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO český jazyk a literatura [prez. dvouobor. studium] 4. Stanovení výše doktorandských stipendií na další období
5. Podmínky dodatečného přijímacího řízení na FF UK
6. Změny studijního plánu – filozofie, slavistika
7. Stanovisko AS FF UK k návrhu komplexní změny SZŘ UK
8. Situace na oboru polonistika
9. Různé (distribuce podkladů pro jednání AS FF UK; informace o platovém řádu UK; informace o přípravě rozpočtu UK; podnět kol. Schicha)Kol. Herman poznamenal, že změny, o něž žádá ÚFaR a slavistika (bod č. 6), mohou platit až pro studenty začínající příslušnou část studia (cyklus, bakalářské či navazující magisterské). Pokud mají platit okamžitě i pro stávající studenty, což je smyslem úprav zejména slavistických studijních plánů, je nezbytné dosáhnout dohody mezi vedením fakulty (ústavu) a studenty, jak to konstatuje i stanovisko studijní komise. Tuto skutečnost je třeba při jednání AS připomenout a zaujmout k ní stanovisko.
PAS se usneslo, že doporučí senátu schválit návrh změn v SZŘ UK (bod č. 7) v duchu stanoviska studijní komise. Senátorům ovšem dá před zasedáním k dispozici souhrn připomínek, které zazněly v rámci celofakultní diskuse v podobě, jak je zpracovala Studijní komise.
PAS se rovněž dohodlo, že podněty týkající se techniky a stylu jednání AS projedná senát souhrnně až na březnovém zasedání. Pouze v bodě Různé PAS navrhne, aby se na příště materiály pro zasedání nedávaly senátorům na CD-ROMu, nýbrž aby jim byly k dispozici na internetu pod heslem.
Dále se PAS dohodlo, že pošle dopis děkanovi ve věci podnětu kol. Šlerky týkajícího se struktury zaměstnanců na nepedagogických místech včetně informace o struktuře úvazků pedagogických pracovníků (částečné a plné úvazky). Ve věci podnětu kol. Schicha se PAS rozhodlo písemně požádat vedení FF o odpověď na únorovém jednání AS v bodě Různé.Zapsal: Hon
Kontrolovali: doc. P. Zemánek, dr. J. Herman