Minulá volební období

Zápis ze 14. jednání AS FF UK 10. 6. 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, O. Pilný, J. Kalivoda, M. Koldinská, Z. Vaněčková, J. Wiendl, P. Zemánek, J. Hon, K. Chamonikolas, J. Chromý, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, J. Nedvěd, K. Volná.

Omluveni: W. Oerter, J. Pelikán, A. Čmejrková, J. Hron, J. Januška, M. Kaplický, P. Polák, R. Schich, J. Šlerka, L. Takács.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; PhDr. J. Jindrová, prof. PhDr. J.Králová, CSc., prof. PhDr. J. Rychlík, DrSc., proděkani; ing. M. Marcolla, tajemník; prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, J. Jareš, P. Köppel, AS UK; doc. PhDr. I.Jakubec, CSc., předseda SK; doc. Olga Lomová.

  1. Kol. Zemánek zahájil jednání, přivítal tradiční i netradiční hosty. AS FF UK projednal program jednání bez připomínek vtomto znění:

1. Vystoupení prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., kandidáta na rektora UK

2. Schválení zápisu 13. jednání AS

3. Projednání prodloužení a rozšíření akreditací: bakalářský SP filologie, SO mongolistika [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, mongolistika [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO romistika [prez. jednoobor. studium], doktorský SP filologie, SO obecná a srovnávací literatura (komparatistika) [prez., komb. studium], bakalářský SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika [prez. dvouobor. studium], magisterský navazující SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika [prez. dvouobor. studium], bakalářský SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO estetika [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP pedagogika, SO pedagogika [prez., komb. jednoobor. studium], magisterský navazující SP pedagogika, SO sociální pedagogika [prez., komb. jednoobor. studium], magisterský navazující SP pedagogika, SO učitelství pedagogiky [prez., komb. jednoobor. studium]

4. Návrhy změn Studijního a zkušebního řádu FF UK (v oblasti pregraduálního a doktorského studia)

5. Otázky restrukturalizace FF UK (usnesení 153/13)

6. Různé

1. Vystoupení prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., kandidáta na rektora UK

Prof. Svačina poděkoval za pozvání a představil sebe a svůj volební program, snímž kandiduje na rektora UK. Zodpověděl rovněž dotazy senátorů, vedení fakulty a dalších členů akademické obce. (Herman, Beneš, Lyčka, Chamonikolas, Kera, Volná, Rychlík, Vacek, Ondračka, Jareš, Koeppel)

Uvedl, že nechce zavádět žádné radikální změny. Upozornil na to, že pozice humanitních věd vevaluaci není dobrá, protože kritéria nejsou vhodná, jsou pro přírodovědné obory. Přislíbil, že by usiloval o změnu u proděkana pro vědu – blíže se ovšem kpersonálním otázkám nechtěl vyjadřovat. Kriticky zhodnotil některé rezorty rektorátu. Podpořil studentskou evaluaci jako významnou záležitost. Bakalářské obory na univerzitě podle něj nejsou tím hlavním, hlavně jde o programy doktorské a magisterské. Situaci kolejí označil za složitou; souhlasí spřístupem státu, ale připustil živelnost a nepředvídatelnost celého procesu. Podle něj je správně, že některé obory jsou zastoupeny na více fakultách. Rozšířil by pravomoci děkana. Upozornil na nedostatky vmediální politice: UK je málo vidět a není velkým konzultantem a reflexí české společnosti. Školné označil za dobrý motivační prostředek pro studenta, ale zkonstatoval, že pro UK to ekonomický smysl nemá. Celouniverzitní informační systém je podle něj otázkou blízké budoucnosti.

2. Schválení zápisu 13. jednání AS

AS FF UK projednal a přijal připomínku doc. Jettmarové a prof. Vacka. Zápis byl schválen 18-0-1

3. Projednání prodloužení a rozšíření akreditací

Kol. Chamonikolas navrhuje hlasovat o akreditacích najednou. Jeho návrh není přijat.

[157/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace bakalářského SP filologie, SO mongolistika (prez. jednoobor).

[158/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace magisterského navazujícího SP filologie, mongolistika (prez. jednoobor).

[159/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace bakalářského SP filologie, SO romistika (prez. jednoobor).

[160/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace doktorského SP filologie, SO obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (prez., komb.).

[161/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika (prez. dvouobor).

[162/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazujícího SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika (prez. dvouobor).

[163/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO estetika (prez. jednoobor).

[164/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazujícího SP pedagogika, SO pedagogika (prez., komb. jednoobor).

[165/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazujícího SP pedagogika, SO sociální pedagogika (prez., komb. jednoobor).

[166/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazujícího SP pedagogika, SO učitelství pedagogiky (prez., komb. jednoobor).

4. Návrh změny SZŘ

Prof. Králová představila návrh změny SZŘ stím, že připomínky je možné podávat do 5. září do 12:00. Vzhledem ktomu, že nový řád přinášíhluboké zásahy do průběhu studia, ráda by využila možnosti podat jej senátu až po prázdninách a nyní projednat jen změny vdoktorském řádu. To by odsunulo věcnou diskuzi křádu pregraduálního studia až na dobu po prázdninách.

Doc. Jakubec návrh proděkanky uvítal. Kol. Valvoda se zajímal, zda bude diskuse otevřená pro studenty. Prof. Králová odpověděla, že ano. Dr. Herman navrhl možnost přesunout to až do října a prof. Králová přislíbila, že tuto možnost prověří.

Dr. Kalivoda sdělil, že legislativní komise návrh změn doktorského SZŘ projednala a doporučila ke schválení, poděkoval paní Ebelové a doporučil, aby se návrh pro pregraduální studium ještě odložil.

Kol. Jareš z AS UK oznámil, že na program AS UK přijde SZŘ FF UK až vprosinci. Doc. Zemánek uzavřel záležitost stím, vhodnější se mu jeví říjen, umožní-li to termíny. Dále zkonstatoval, že se považuje za pověřeného, aby věc projednal stajemníkem univerzitního senátu.

[167/14] AS FF UK schvaluje návrh změny Studijního a zkušebního řádu doktorského studia v předloženém znění.

20-0-0

5. Otázky restrukturalizace FF UK

Doc. Kovář představil svůj návrh pracovní skupiny, kterou sestavil na základě usnesení 153/13: /SLOŽENÍ KOMISE NUTNO DOPLNIT/ Zároveň požádal, aby o ní senát hlasoval jako o celku. Dále nastínil, že skupina se sejde do konce června, zvolí si vedoucího a vzáří bude informovat senát. Dr. Herman poznamenal, že skupina by měla jednat rychle a svou činnost by vlastně videálním případě do září měla ukončit; měla by tedy zpracovat svůj materiál do příštího jednání senátu. Pak by měla její výstup projednat fakultní veřejnost.

Prof. Vacek se otázal, zda je funkční, budou-li ve skupině členové bývalého vedení, ale žádný člen vedení současného. Doc. Kovář opáčil, že počítá stím, že přirozeně osloví vedení fakulty. Dr. Kalivoda navrhl vtomto směru usnesení.

AS FF UK ustanovil volební komisi pro volbu skupiny, a to ve složení Volná, Nedvěd, Wiendl. Vtajném hlasování byla skupina navržená doc. Kovářem zvolena poměrem 17-0-1.

Doc. Kovář poděkoval senátu, že přijal výsledek jeho měsíční práce.

Dr. Kalivoda upozornil, že navrhované datum 15. září pro předání výstupu skupiny není realistické.

[168/14] AS FF UK pověřuje pracovní skupinu pro jednání o dalších směrech rozvoje FF UK k vypracování návrhu možných směrů vývoje FF UK a k předložení tohoto návrhu akademickému senátu do 30. září.

20-0-0

[169/14] AS FF UK ukládá pracovní skupině, aby při plnění tohoto úkolu požádala o pomoc vedení FF UK a odborná oddělení děkanátu FF UK.

11-1-8

[170/14] AS FF UK pověřuje doc. Kováře, aby do 30. 6. 2005 svolal ustavující schůzi této pracovní skupiny, na které bude ustaveno její vedení.

19-0-0

AS FF UK následně projednal podnět doc. Lomové ksystemizaci probíhající na FF UK. (Podnět skupiny senátorů „Proměna studia na FF UK jako základ proměny fakulty“ senát doporučil kjednání ustavené pracovní skupině.) Doc. Lomová uvedla, že nechce, aby se záležitost polarizovala do sporu AS s vedením fakulty, protože zde jde o iniciativu zdola. Podle doc. Lomové, kterou podpořilo několik základních součástí fakulty, postrádá stávající způsob hodnocení fakultních součástí jasnou koncepci. Podklady, na jejichž základě dochází ke změnám financování, nejsou průkazné a současný způsob přerozdělování mzdových prostředků ty nejlepší pracovníky demotivuje.

Prof. Vacek vreakci na doc. Lomovou uvedl, že jsme na jedné lodi, kde se musíme potýkat s minimálnědesetiletým zpožděním. Každý učitel této fakulty by o tom měl podle něj o tom přemýšlet. Finance jsou hlavním problémem fakulty celá léta a zahájená opatření jsou nutná: jsou to opatření vynucená souběhem snovým mzdovým předpisem. Připomněl slova prof. Svačiny, že evaluace na jejich fakultě vedla ke snížení stavu o dvacet procent, a zkonstatoval, že tudy cesta nevede, protože by to znamenalo destrukci některých oborů, kterou nikdo nechce. Fakultu podle prof. Vacka handicapuje, že finanční toky z ministerstva jsou nastaveny mechanicky podle počtu studentů. Má-li fungovat financování podle kvality, je třeba kvalitu prokázat.

Prof. Bouzek apeloval na to, aby nezapadl aspekt obecných bakalářských kursů. Prof. Králová upozornila, že filologie se naneštěstí slučovat nedají; ale jinak cesta opravdu vede přes zejména slučování programů.

Doc. Zemánek ocenil diskusní podnět kol. Kalivody o spolupráci svedením fakulty.

[171/14] AS FF UK ukládá pracovní skupině pro jednání o dalších směrech rozvoje FF UK, aby mezi podklady, ze kterých bude vycházet, zařadila podnět doc. Lomové a podnět skupiny senátorů.

17-0-2

6. Různé

a. Prof .Vacek v návaznosti na usnesení senátu 154/13 předložil tabulku s údaji o fyzických stavech zaměstnanců k 31.12. 2004. Doc. Zemánek upozornil, že vsekretariátu AS FF UK je nyní již přístupná ještě podrobnější verze, kterou je možné i zveřejnit na webu.

b. Doc Zemánek informoval o kol. Šlerkovi a nejasnostech ve věcijeho statutu studenta FF UK, potažmo jeho členství v AS FF UK (na něž předsednictvo upozornil sám Šlerka). Doplnil, že předsednictvo senátu vše konzultovalo se studijním oddělením, které kol. Šlerku nadále vede jako studenta. Kol. Chromý oznámil, že pokud kol. Šlerka splní požadavky fakulty do 15. 6., zůstává studentem FF UK.

c. Prof. Vacek informoval o setkání děkanů na FF UK.

d. Prof. Králová informovala o změnách vchystaných stipendiích: rektorát neschválil fakultou navrhovanou cílovou prémii stím, že stipendium musí být vždy za úsek studia. Stipendia tedy nejspíš budou pro studenty sprospěchem 1,0-1,2, jsou-li v prvním studijním programu. Kol. Chromý upozornil, že vtakovém případě obdrží stipendium na slavistice devadesát lidí zročníku, kdežto na bohemistice nikdo.

Doc. Zemánek ukončil jednání AS FF UK a popřál přítomným pěkné prázdniny.

Zapsala: Volná

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne 22.9.2005