Minulá volební období

Zápis z 8. jednání AS FF UK konaného dne 9. 12. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis z 8. jednání AS FF UK konaného dne 9. 12. 2004

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Kovář, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, Z.Vaněčková, J. Wiendl, A. Čmejrková, J. Hon, J. Hron, J. Chromý, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, P. Polák, R. Schich, J. Šlerka, K. Volná.

Omluveni: M. Lyčka, P. Zemánek, K. Chamonikolas, J. Januška, J. Nedvěd, L. Takács.

Hosté: PhDr. J. Jindrová, proděkanka; ing. M. Marcolla, tajemník; doc. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., prof. PhDr. J. Peregrin., doc. PhDr. B. Zavadil, doc. PhDr. H. Gladková, PhDr. Z. Jettmarová.

Jednání zahájil, řídil a senátory i hosty přivítal kol. Kalivoda. Tlumočil omluvy pana děkana a nepřítomných proděkanů pro nemoc, resp. služební cestu, omluvil též nepřítomnost předsedy AS kol. Zemánka. Na dotaz kol. Pelikána, proč jednání AS začíná až ve 13:45, kol. Kalivoda zjistil, že jeho hodinky jdou velmi nepřesně a omluvil se za opožděný začátek jednání.

1. Schválení programu jednání

Kol. Kalivoda komentoval materiály dodané senátorům při prezenci: podnět kolegy Šlerky se dnes projednávat nebude, neboť předkladatel svůj návrh stáhl zprogramu, o zprávě evaluační komise se bude jednat vpříslušném bodu jednání. Dále oznámil, že podnět stáhla zjednání také prof. Gabrielová. Kolega Pilný navrhl do programu včlenit informaci o projednávání nového platového řádu UK vAS UK, kol. Kalivoda navrhl zařadit informaci jako nový bod jednání č. 4. Kol. Volná navrhla po konzultaci skol. Forkovou přesunout na lednové zasedání AS projednání situace na polonistice, a to zdůvodu nepřítomnosti členů vedení fakulty. Na dotaz kol. Pelikána upřesnila, že tlumočila návrh členů studentské kurie.

AS poté hlasováním (21-0-2) schválil nový návrh programu:

 1. Schválení programu jednání

 2. Schválení zápisu 7. jednání AS

 3. Vyjádření AS FF UK kosvobození Miriam Jevíkové

 4. Informace o projednávání nového platového řádu UK vAS UK

 5. Projednání návrhů nových akreditací

 6. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS UK na FF UK

 7. Stanovisko legislativní komise kusnesení AS FF UK č.36/4

 8. Harmonogram schůzí AS FF UK a PAS FF UK pro rok 2005

 9. Podnět kol. Hrona kprojednávání rozpočtu FF UK

 10. Problematika fakultního webu

 11. Hodnocení výuky studenty (podnět kol. Poláka)

 12. Různé.

2. Schválení zápisu 7. jednání

Kol. Kalivoda připomněl rozhodnutí senátu o věcném a nikoli stylisticky věrném vedení zápisu, proto PAS některé doručené návrhy změn zápisu přijal a některé ne. Byly zapracovány i připomínky, které vyjadřovaly nějaké stanovisko diskutéra. Diskuse kpředloženému návrhu zápisu nebyla, AS FF UK zápis jednání 7. zasedání AS FF UK z11.11.2004 hlasováním (20-0-3) přijal.

3. Vyjádření AS FF UK kosvobození Miriam Jevíkové

Kol. Kalivoda oznámil, že dle denního tisku byla M. Jevíková osvobozena a vrátila se ke své rodině na Slovensko. Kol. Pelikán očekával od PAS podrobnější informace, zejména která instituce se o osvobození Jevíkové zasloužila, bez této informace bude hlasovat pouze pro blahopřejnou část usnesení navrženého PAS, nikoli pro část děkovnou. Kol. Herman oponoval názorem, že poděkování není adresné, pouze ukončuje vpotřebné obecnosti akci s otevřeným dopisem, proto podporuje původní návrh usnesení. Kol. Bouzek se ještě vrátil kpůvodní diskusi o vhodnosti vstupovat otevřeným dopisem do podobných případů.

Na základě podnětu kol. Pelikána dal kol. Kalivoda hlasovat o dvou částech usnesení zvlášť.

Usnesení č. 88: AS FF UK vPraze

a)blahopřeje kolegyni Miriam Jevíkové kjejímu osvobození a návratu do vlasti. Hlasování: 22-0-0.

b) děkuje všem osobnostem a institucím Ruské federace, České republiky a Slovenské republiky, které se o toto osvobození zasloužily. Hlasování: 15-1-6.

4. Informace o projednávání nového platového řádu UK vAS UK

Na žádost nepřítomné prof. Dohalské informaci podal kol. Pilný: na AS UK ve prospěch projednání nového platového řádu UK vystoupila prof. Dohalská, prof. Royt a jeden ze zástupců PřF, změny podporují i zástupci některých lékařských fakult a Teologické fakulty. Na základě usnesení AS UK proběhne skvestorem zvláštní jednání o realizaci nového platového řádu, hledá se optimální podoba, kompetence a termín tohoto sympozia. Kol. Pilný spolu sprof. Dohalskou a prof. Roytem jsou připraveni na jednání hájit zájmy FF UK. Podle pana rektora musí být nový platový řád přijat do šesti měsíců, jeho podobu má předurčit právě zmíněné jednání. Kol. Kalivoda dodal, že PAS podle usnesení AS poskytl našim členům AS UK příslušné informace a materiály na informativní schůzce. Na dotaz kol. Oertra dodal, že předseda Zemánek vté věci také napsal dopis předsedovi AS UK, vněmž požadoval zařazení této problematiky na jednání AS UK; dopis dodatečně PAS vyvěsí na web.

Usnesení č. 89: AS FF UK bere na vědomí informaci o jednání AS UK o zásadách odměňování pracovníků UK, jak je zpověření členky AS UK prof. Dohalské přednesl pan kolega Pilný. Hlasování: 21-0-0.

5. Projednání návrhů nových akreditací

Kol. Kalivoda navrhl postupovat jako obvykle, tedy po vyjádření studijní komise diskutovat o všech návrzích a poté o nich hlasovat jednotlivě. Předseda studijní komise doc. Jakubec zdůvodnil vysoký počet projednávaných žádostí tím, že část znich se omylem nedostala na minulé zasedání AS. Studijní komise doporučuje všechny předložené návrhy. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto dal kol. Kalivoda hlasovat o jednotlivých návrzích.

Usnesení č. 90:AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijní obor sinologie (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

Usnesení č. 91:AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijní obor sinologie (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

Usnesení č. 92:AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijní obor východoevropská studia se specializací (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

Usnesení č. 93:AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijní obor východoevropská studia se specializací (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

Usnesení č. 94:AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu filologie, studijní obor románské jazyky (prezenční studium, kombinované studium). Hlasování: 22-0-0.

Usnesení č. 95:AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu logika, studijní obor logika (prezenční studium, kombinované studium). Hlasování: 22-0-0.

Usnesení č. 96:AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu historické vědy, studijní obor pravěká a středověká archeologie (prezenční studium, kombinované studium). Hlasování: 22-0-0.

Usnesení č. 97:AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu politologie, studijní obor politologie (prezenční dvouoborové studium). Hlasování: 21-0-1.

Usnesení č. 98:AS FF UK nemá námitek proti akreditaci bakalářského studijního programu logika, studijní obor logika (prezenční jednooborové studium).

Hlasování: 22-0-0.

Usnesení č. 99: AS FF UK nemá námitek proti akreditaci magisterského navazujícího studijního programu logika, studijní obor logika (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

6. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS UK na FF UK

Kol. Kalivoda informoval o průběhu a výsledcích voleb a konstatoval, že proti nim nebyly vzneseny žádné námitky. Tradičním problémem byla velmi nízká účast voličů zejména vkurii studentů.

Kol. Oerter se zeptal, kdo je autorem předvolebních plakátů pod šifrou „AS2004“ a dodal, že považuje vydávání nepodepsaných materiálů za zbabělé. Kol. Volná odpověděla, že tuto šifru používá skupina studentských senátorů, která kandidovala a nadále vystupuje jako skupina nezávislých.

Nízkou volební účast studentů kritizoval kol. Bouzek, který zalitoval, že není možné sesadit současné studenty, kteří zřejmě nemají zájem o věci fakulty, a zvolit místo nich jiné.

Diskutovaly se možnosti zlepšení volební účasti. Kol. Bouzek navrhl použít větší plakáty, případně delší čas voleb – na jiných fakultách prý se volí celý týden. Kolegyně Čmejrková navrhovala, aby po vzoru jiných fakult volební komise zasedala přímo na chodbě, kde ji studenti nemohou minout, podle kol. Kalivody však bylo informací dost – na webu, písemně na katedrách, vokolí místnosti byly plakáty a šipky směrující voliče do volební místnosti – kdo vstoupil vden voleb na FF, nemohl volby minout.

Kol. Maiello jako člen volební komise požadoval lepší technické zabezpečení práce volební komise, ale hlavně se podle něho musí zlepšit demokratické principy pro uplatnění volebních programů a sebeprezentaci kandidátů, kteří musejí svoliči především diskutovat – dokud voliči kandidáty ani neznají, nebudou mít o volby zájem. Problémem není sehnat voliče, ale angažovat fakultní veřejnost pro řešení fakultních záležitostí, o které se nyní zajímá 50 procent učitelů a 10 procent studentů. Jde o změnu atmosféry na fakultě, kde existují i objektivní překážky, které brání učitelům a studentům zajímat se o zdejší problémy. Za velkou chybu vtéto souvislosti považuje odstranění fakultní diskuse zhlavní webové stránky fakulty. Jde o otevření diskuse, aby veřejné věci nebyly schovány, aby akademická obec pochopila, co se na FF UK děje.

Kol. Kalivoda vidí největší problém veznění VŠ zákona, který na rozdíl od parlamentních voleb vymezuje volební kvórum.

Student Radek Novák vystoupil stím, že je chybou volebního řádu AS UK, že nestanovuje termín ukončení předvolební kampaně. Tato chyba vyvolala velké problémy na Katolické teologické fakultě a na Právnické fakultě, proto ji doporučuje odstranit. Vtomto smyslu poukázal na to, že vden voleb obdržel před volební místností lístečky se jmény vybraných, tedy doporučených kandidátů. To odmítli jako nemožné kol. Kalivoda a kol. Volná – na jejich výzvu R. Novák nepředložil zmíněné lístečky se jmény. Kol. Maiello zásadu ukončení volební agitace považuje za politicky špatnou. Kol. Kalivoda připomněl, že ukončení agitace je uplatněno vdosud neschválené novelizaci jednacího řádu AS FF UK, ale až po tvrdé diskusi – hlavní námitkou byla skutečnost, že ustanovení není reálně vymahatelné. Lze ovšem vyvolat další jednání o změnách ve volebních předpisech UK i FF UK.

Usnesení č. 100:AS FF UK bere na vědomí zprávu dílčí volební komise FF UK o průběhu a výsledcích voleb do AS UK. Hlasování: 22-0-0.

7. Stanovisko legislativní komise kusnesení AS FF UK č. 36/4

Kol. Kalivoda stručně okomentoval předložené stanovisko jako splněný požadavek AS. Kol. Volná ocenila za studentskou kurii předložené vysvětlení, zejména role předsedů komisí, kteří mají možnost podle potřeby vyloučit pro střet zájmů některé členy komise zkonkrétního jednání. Mohlo by se doporučit panu děkanovi, aby vtomto smyslu vydal opatření, což je podle kol. Kalivody zbytečné, neboť AS sám je vůči těmto komisím vnadřízeném postavení.

Usnesení č. 101:AS FF UK bere na vědomí stanovisko legislativní komise ke členství neakademických pracovníků FF UK vkomisích fakulty. Hlasování: 23-0-0 .

8. Harmonogram schůzí AS FF UK a PAS FF UK pro rok 2005

Kol. Kalivoda sdělil, že termíny odpovídají zásadě jednat každý druhý čtvrtek vměsíci (PAS vždy týden před AS), za problémový považuje PAS pouze únorový a zářijový termín, který PAS doporučuje posunout na 22. září. Kol. Pelikán se podivil, proč je třeba explicitně schvalovat únorový termín, když odpovídá obecné zásadě, kol. Kalivoda to označil za nedorozumění.

Usnesení č. 102:AS FF UK bere na vědomí harmonogram schůzí AS FF UK a PAS FF UK pro rok 2005. Hlasování: 23-0-0.

9. Podnět kol. Hrona kprojednávání rozpočtu FF UK

Kol. Hron se vúvodu zeptal přítomných zástupců vedení, proděkanky Jindrové a pana tajemníka, proč se projednávání rozpočtu zjevně oproti jiným fakultám UK neúměrně protahuje. Jeho stanovisko posléze podpořily kol. Volná a kol. Kera. Proděkanka Jindrová odpověděla, že se již vyjádřili písemně a zavázali se projednávání rozpočtu urychlit. Tajemník Marcolla dodal, že jedním zdůvodů prodlení je fakultní zásada před rozpočtem projednat výroční zprávu. Proděkanka Jindrová zdůraznila, že by se AS neměl ptát na důvody pozdního projednávání rozpočtu tohoto vedení, neboť to jen při jediném projednávání převzalo předchozí praxi. Především záleží na tom, kdy bude FF UK přidělena dotace zUK.

Kol. Kalivoda přednesl návrh usnesení PAS, směřující kmonitorování situace kolem přípravy rozpočtu již vúnoru. Tento termín zpochybnili kol. Bareš a kol. Bouzek a částečně kol. Šlerka mimo jiné spoukazem, že vúnoru ještě nebude možné rozpočet připravit a také navrhli zvážit, zda by tímto úkolem neměla být pověřena hospodářská komise. Kol. Herman vysvětlil, že se jedná pouze o sledování zahájení příprav projednávání rozpočtu, nikoli o jeho odborné posuzování, proto podle něho věc přísluší PASu a nikoli hospodářské komisi, a proto trvá na únorovém termínu – vbřeznu či dokonce dubnu je na tuto kontrolu již pozdě. Kol. Šlerka navrhl, aby AS vyšel vedení FF UK vstříc vdeklarované snaze zvrátit neblahou tradici vpozdním projednávání rozpočtu a podpořil stanovisko kol. Hermana stím, že můžeme vúnoru požádat naše zástupce vAS UK o informaci, jak je daleko univerzitní příprava rozpočtu.

Usnesení č. 102:AS FF UK pověřuje předsednictvo AS FF UK, aby sledovalo přípravu rozpočtu FF UK a informovalo AS FF UK na únorovém jednání o situaci.

Hlasování: 17-0-6.

Na základě požadavku kol. Maiella vyhlásil předsedající kol. Kalivoda čtvrthodinovou přestávku vjednání.

10. Problematika fakultního webu

Kol. Kalivoda zmínil písemné stanovisko pana tajemníka kotázce přístupnosti webových stránek veřejnosti, které obsahuje technické řešení problému, že příslušné stránky dosud byly přístupné pouze zfakulty – nyní budou po zalogování přístupné odkudkoliv. Tajemník Marcolla poté přečetl zprávu mediální komise, která chválí novou podobu stránek, kproblému přístupnosti fakultního webu se však nevyjadřuje. Pan tajemník dodal, že předložené řešení počítá sčástečným uzavřením stránek před neakademickou veřejností, což podle výkladu vedení FF UK neodporuje znění fakultních předpisů.

Krátce se prodiskutovaly technické problémy spřihlašováním členů akademické obce na webové stránky fakulty (kol. Kera, kol. Kalivoda, tajemník Marcolla).

Kol. Volná předložila senátorům vytištěné zápisy zjednání kolegia děkana, aby doložila, že neobsahují citlivé informace, které by se neměly zveřejňovat. Její stanovisko podpořil kol. Herman poukazem na to, že navržené řešení odstraňuje pouze nepřijatelné technické omezení vpřístupu na web pro členy akademické obce, neřeší však zásadní otázku, jak chceme být otevření neakademické veřejnosti. Zdůraznil, že se také nesetkal smateriály, které by nebylo vhodné předkládat nejširší veřejnosti.

Příklady materiálů nevhodných ke zveřejnění uvedli kol. Kalivoda (návrhy akreditací), kol. Bouzek a kol. Wiendl (materiály podléhající autorskoprávní ochraně – např. obrazový materiál, elektronická knihovna studentských prací). Kol. Herman ktomu podotkl, že akreditace se utajit nedají vzhledem ke způsobu jejich projednávání a používání a zapochyboval také nad autorskoprávním rozdílem zveřejnění studentských prací na intranetu nebo internetu.

Podle kol. Šlerky není problém přihlašování na stránky loginem otázkou právní, ale otázkou našeho politického rozhodnutí, které může vytvořit precedens ve věci práv členů akademické obce. Vyzval kpřípadnému kompromisu, zároveň však navrhl, aby se výkladem příslušných předpisů zabývala legislativní komise. Kol. Herman navrhl, abychom se na právní názor dotázali právního oddělení rektorátu, pan tajemník při přípravě usnesení upozornil na skutečnost, že výklad fakultních předpisů přísluší pouze AS.

Kol. Kalivoda navrhl usnesení, vněmž vyjádřil souhlas se zásadou omezení přístupu ktěm stránkám, o nichž tak jejich autoři rozhodnou, tedy podpořil stanovisko pana tajemníka a odmítl myšlenku úplného otevření webu. Toto stanovisko podpořil také kol. Wiendl, který informoval, že otázku zveřejňování na webu materiálů chráněných autorským právem má jeho pracoviště právně vyjasněnou – kporušení autorského práva by došlo, pokud by tyto materiály byly přístupny naprosto obecně, nedochází kněmu, pokud je přístup ktěmto materiálům omezen na definovaný okruh oprávněných osob.

Kol Herman proti tomu namítl, že nelze rozhodnutí uzavřít či otevřít stránky ponechat na jednotlivých autorech stránek, tedy katedrách a orgánech fakulty, ale že je to vkompetenci a také na zodpovědnost pana děkana. Spolu skol. Kovářem, Šlerkou, Volnou a Honem se přimlouval za usnesení, které by vedení fakulty nabádalo kmaximální otevřenosti webu vůči veřejnosti, protože to je vzájmu FF UK. Uzavřít pak pouze to, co nelze zveřejnit zejména zprávních důvodů.

Předchozí dva přístupy se dále diskutovaly vrůzných aspektech (kol. Bouzek, Hon, Šlerka). Pan tajemník Marcolla zdůraznil nutnou právní opatrnost, neboť bude-li fakulta postupovat vrozporu se zákonem o svobodném zveřejňování informací, hrozí jí sankce až pět milionů korun. Znamená to povinnost odpovědět na dotazy veřejnosti, ale neznamená to, že máme jakoukoli informaci křičet do světa.

Pro formulaci usnesení předsedající kol. Kalivoda na návrh kol. Šlerky vyhlásil krátkou přestávku vjednání.

Usnesení č. 103:AS FF UK ukládá PAS, aby požádalo právní oddělení rektorátu o rozbor vymezení zveřejňování informací pro veřejnost tak, jak je upraveno veVolebním a jednacím řádu FF UK a Statutu FF UK. AS FF UK následně vydá výklad vsouladu s článkem 59 Statutu FF UK. Hlasování: 19-0-3.

Usnesení č. 104:AS FF UK doporučuje vedení fakulty zvážit dosavadní prezentaci fakulty navenek. AS FF UK doporučuje vedení fakulty při zveřejňování informací maximální míru otevřenosti. Hlasování: 13-0-9.

Usnesení č. 105:AS FF UK souhlasí se záměrem vedení fakulty umožnit přístup na všechny webové stránky fakulty bez omezení na umístění klientského počítače, a bere na vědomí, že přístup na některé webové stránky fakulty bude omezen pouze na členy akademické obce FF UK, pokud by jejich zveřejnění bylo vrozporu svnitřními předpisy fakulty nebo vyššími právními předpisy. Hlasování: 21-0-1.

11. Hodnocení výuky studenty (podnět kol. Poláka)

Kol. Kalivoda úvodem připomněl, že proděkanka Králová je na služební cestě a že navrhovala tuto problematiku projednat až na lednovém či únorovém zasedání AS. Přivítal předsedkyni evaluační komise dr. Zuzanu Jettmarovou.

Termín „evaluace“ pro potřeby zápisu nahrazuje termín „hodnocení výuky studenty“.

Předkladatel podnětu kol. Polák upozornil na hlavní body své iniciativy – studentské evaluace nemají potřebný smysl a váhu, přestože jde o jednu zpriorit UK. Vroce 2003 bylo odevzdáno statisticky bezvýznamné množství dotazníků, elektronické dotazníkové formuláře přes sliby zůstaly vuživatelsky nevstřícné podobě.

Kol. Jettmarová seznámila AS spostupem evaluační komise, která v evaluační zprávě za rok 2003 (kterou nyní předložila též AS) doporučila panu děkanovi nový dotazník a pozměněný informační systém (obé bylo oceněno vedením UK), zejména zavedení papírové podoby dotazníku. Proč se návrhy dosud nerealizovaly, je otázka na vedení UK. Zdůraznila, že statisticky relevantní jsou dle univerzitního předpisu pouze ty evaluace, kdy kurz navštěvovalo více jak 5 lidí a více jak 10 % studentů odevzdalo evaluační dotazník, což vpodmínkách fakulty, která ještě nemá zavedený elektronický zápis, nelze dodržet. Vroce 2002 se evaluací zúčastnilo pouze 500 studentů. Kol. Kalivoda dodal, že výsledky evaluací za rok 2004 jsou ještě horší. Kol. Herman upozornil na to, že ve stávajícím systému studia nelze získat statisticky relevantní data.

Poté kol. Jettmarová hovořila o technických aspektech evaluací, zejména o diskutovaném problému, že student musí pracně vyhledávat a zadávat kódy předmětů. Evaluační komise by uvítala začlenění evaluací do systému StudentTajemník .Vnásledné diskusi převládlo doporučení změnit elektronickou formu dotazníků za papírovou, dotazníky by měl předávat na poslední hodině studentům učitel tak, aby studenti na místě mohli dotazník vyplnit a anonymně odevzdat. Kol. Herman ktomu podotkl, že i papírové formuláře lze zpracovat strojně. Diskutovala se také možnost, že by organizace evaluací byla částečně nebo plně na studentech (po vzoru např. FSV), což se dle kol. Jettmarové vpodmínkách FF UK neosvědčilo. Kol. Bouzek varoval před přeceňováním evaluací.

Kol. Jettmarová připomněla, že řada kateder organizuje vlastní evaluace, což ztěžuje evaluace fakultní. Kol. Pilný potvrdil, že na Ústavu anglistiky a amerikanistiky provádějí vlastní evaluace už osm let, a to zhruba výše navrženou formou, kterou považuje za vhodnou pro celou fakultu a která se osvědčila lépe nežli současná evaluace elektronická. Stejnou praxi potvrdil za historii kol. Kovář. Kol. Herman zdůraznil, že na rozdíl od abstraktního cíle fakultních evaluací mají evaluace na oborech konkrétní smysl a navrhl, zda by se nemohly využít jako základ pro evaluace fakultní.

Kol. Oerter vznesl otázku, zda nezájem o evaluace není problém studentů. Kol. Beneš ktomu podotkl, že „na vině“ nejsou studenti ani učitelé, ale malý či nezřetelný smysl evaluací, což podpořil i kol. Polák. Kol. Šlerka odmítl Oerterovu poznámku, podle něho studenti mají zájem na zlepšování studia, protože to zvyšuje hodnotu absolventů na trhu práce. Podle něho na evaluacích nemají mít zájem především studenti, ale naopak učitelé a management fakulty. Při zahraničních stážích zpravidla studenti docházejí knázoru, že FF UK ze srovnání nevychází dobře, studenti však nevědí, jak motivovat učitele klepším výsledkům.

Kol. Polák se podivil, proč není kdispozici zpráva o evaluacích za rok 2004, na což kol. Jettmarová odpověděla, že zpráva připravena je, ale ještě není oficiálně projednána a vydána.

Kol. Kalivoda konstatoval, že nezbude než jednat o evaluacích ještě jednou za přítomnosti proděkanky Králové.

Usnesení č. 106: AS FF UK žádá proděkanku pro studijní záležitosti o vysvětlení, proč při realizování evaluace za LS 2004 nebylo přihlédnuto knávrhům vypracovaným evaluační komisí. Hlasování: 15-0-3.

Původní lednový termín vnávrhu následujícího usnesení navrhl kol. Šlerka změnit na termín únorový, neboť lednové jednání AS bude vzhledem kodloženým bodům dlouhé.

Usnesení č. 107:AS FF UK žádá proděkanku pro studijní záležitosti, aby na únorovém zasedání AS informovala senát o dalších plánech vedení fakulty pro realizaci hodnocení výuky studenty. Hlasování: 18-0-0.

12. Různé

Kol. Pilný vznesl dotaz, zda prof. Gabrielová stáhla svůj podnět krevokaci usnesení AS sdefinitivní platností. Kol. Kalivoda odpověděl, že nemůže učinit více než předložit její písemný návrh na stažení podnětu; nemá právo hovořit za prof.Gabrielovou.

Poté kol. Kalivoda popřál všem přítomným hezké Vánoce, popřál do nového roku a jednání senátu ukončil.

Zapsali: Hron, Herman

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne 13.1.2005