Minulá volební období

Zápis z 20. jednání AS FF UK 12. 1. 2006

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, J. Wiendl, P. Zemánek, A. Čmejrková, T. Havelková, J. Hon, J. Hron, J. Chromý, J. Januška, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, R. Schich, K. Volná.

Omluveni: M. Lyčka, P. Šrámek, Z. Vaněčková, J. Nedvěd

Neomluveni: P. Polák, J. Šlerka, L. Takács

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; PhDr. J. Jindrová, Prof. PhDr. Jana Králová, CSc., prof. PhDr. J. Rychlík, DrSc., proděkani; Petr Köppel, AS UK; Michala Benešová, Šárka Maroušková, Zuzana Fialová, Alexandr Guha, Jaroslav Machaň.

Návrh programu 20. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu z18. jednání AS
 3. Volba místopředsedy AS za studentskou kurii
 4. Návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK
 5. Aktualizace dlouhodobého záměru FF UK na období 2005- 2006
 6. Projednání zápisu z jednání etické komise FF UK ze dne 1.12.2005 a jeho dodatku z21.12.2005
 7. Různé (vyjádření základních součástí ke studentskému hodnocení výuky, harmonogram jednání AS FF UK na rok 2006)

Se čtvrthodinovým zpožděním zahájil předseda Zemánek jednání, přivítal hosty a senátory.

 1. Schválení programu

  Předseda Zemánek informoval o stížnosti skupiny studentů na průběh voleb, PAS zaslalo senátorům text stížnosti mailem.

  Ukázalo se, že většině senátorů materiál nedošel, proto byla vyhlášena přestávka na rozmnožení materiálu vpapírové podobě. Mezitím předseda Zemánek seznámil AS se základními body stížnosti a se skutečností, že byla adresována děkanovi fakulty a senátu byla dána pouze na vědomí, a sice proto, že stěžovatelé považují AS za podjatý kjednání o této záležitosti. Proto předseda vyzval krozhodnutí, zda AS má o stížnosti jednat a nastínil různé možnosti dalšího postupu.

  Kol. Herman upozornil, že se jedná o analogickou situaci k té, kterou jsme projednávali na mimořádném zasedání AS 3. ledna, proto doporučuje také tuto stížnost projednat, a pokud stěžovatelé nebudou svýsledkem spokojeni, mají právo hledat opravné prostředky. Doporučil také projednat věc na tomto zasedání po krátké pauze, ve které by se senátoři smateriálem seznámili. Kol. Kalivoda toto stanovisko podpořil, neboť stížnost zpochybňuje výsledky voleb do AS a není korektní tento stav prodlužovat. Ujistil se také, že stěžovatelé jsou přítomni. Také kol. Pelikán podpořil bezodkladné projednání stížnosti, avšak upozornil na skutečnost, že ne všichni členové AS měli stížnost kdispozici předem, zvláště sohledem na nepřítomné členy, kteří nevěděli, že se bude tato záležitost projednávat; pak vyslovil otázku, zda se AS může zabývat materiály určenými jinému orgánu, tedy děkanovi fakulty. Kol. Oerter vyzval přítomné stěžovatele, aby sdělili, zda si přejí projednat stížnost vAS – odpověděli kladně. Na základě toho předseda vyhlásil přestávku určenou kprostudování materiálu a poté znovu otevřel diskusi o tom, zda bod zařadit na dnešní jednání AS.

  Kol. Herman znovu navrhl projednat stížnost ihned. Kol. Pelikán ve smyslu své předchozí připomínky vyzval stěžovatele, aby formálně požádali AS o projednání své stížnosti nyní – a ti tak učinili. Kol. Hon také podpořil návrh projednat stížnost ihned, neboť jde o platnost volebních výsledků, a navrhl, aby se ktomu vyjádřil adresát stížnosti, pan děkan. Ten informoval o své odpovědi stěžovatelům, vníž uvedl, že záležitost mu nepřísluší, informoval o problému pana rektora a přimluvil se za neodkladné projednání v AS. Předseda Zemánek konstatoval, že zdiskuse plyne vůle stížnost dnes projednat, na jeho dotaz na zařazení bodu do programu jednání navrhl kol. Pelikán zařadit ho jako nový bod na třetí místo programu. Hlasováním byly návrhy kol. Hermana a kol. Pelikána přijaty (23-0-1).

  Kol. Oerter a kol. Pelikán navrhli vyměnit pořadí stávajících bodů 5. a 6. Kol. Herman zapochyboval o smyslu znovu se problematikou zabývat, neboť záležitost již byla projednána a AS kní zaujal stanovisko. Kol. Oerter upozornil, že bod bude velmi krátký, řádově dvouminutový. Návrh byl hlasováním přijat (20-0-4).

  Další návrhy na změnu programu nepadly, proto dal předseda Zemánek hlasovat o celkovém návrhu programu, který byl přijat snavrženými změnami (23-0-1).

 2. Schválení zápisu z18. jednání AS

  Předseda Zemánek omluvil skutečnost, že ještě není připraven zápis z19. mimořádného jednání, které však proběhlo teprve před týdnem a zápis tedy není připraven. Připomínky kzápisu z18. jednání nebyly, hlasováním byl zápis schválen (23-0-1).

 3. Projednání stížnosti skupiny studentů na průběh třetího kola voleb do studentské kurie AS

  Předseda Zemánek vyzval stěžovatele, zda chtějí vúvodu jednání knapsané stížnosti něco dodat, a poté zahájil vlastní diskusi.

  Kol. Herman upozornil na dva spojené problémy, které ze stížnosti vyplývají, a sice nejasnost, podle kterého volebního řádu volby probíhaly, tedy otázka, kterou AS řešil před týdnem na mimořádném jednání, a navazující problém, zda masivní agitace vden voleb ve vchodu do budovy fakulty vtěsné blízkosti volební místnosti nepřekročila nejen etický, jak konstatuje stížnost, ale i legislativní rámec voleb. Doporučil zaměřit diskusi postupně ktěmto dvěma bodům a zahájit projednáním nejasností kolem volebního řádu.

  Kol. Kalivoda připomněl, že ktomu na 19. mimořádném jednání AS přijal usnesení, které by tedy bylo nutné případně revokovat, považuje však nové projednání téhož za zbytečné. Doporučil věnovat se druhému navrženému bodu, masivní a – jak stížnost uvádí – „nátlakové“ volební kampani, kterou považuje za závažné ovlivnění voleb. Vyzval stěžovatele, aby průběh této kampaně AS konkrétně popsali.

  Kol. Chromý vznesl dotaz kúdajně vyvěšeným „pravidlům voleb“, které zmiňuje stížnost, domnívá se, že AS žádná taková pravidla nevyvěsil. Kol. Volná vysvětlila, že šlo o základní informace k volbám a k pravidlům vylepování plakátů, které sama napsala a vyvěsila; dodala, že jakmile mimořádné jednání AS FF UK vyjasnilo, podle kterého volebního řádu volby probíhají, výrazně přeškrtala informaci zapovídající agitaci v den voleb podle „nového“ volebního řádu a připojila k ní i zdůvodnění. Vznesla dotaz, který volební řád byl kdispozici na webu fakulty, neboť podle jejího názoru se zájemcům nabízí pouze „nový“ volební řád, který ještě pro tyto volby neplatil.

  Kol. Kera znovu upozornila na obecnou nespokojenost snevyjasněnou situací kolem voleb do učitelské i studentské kurie, která podle ní vyplývá mimo jiné zoblíbeného argumentu, že leccos se řeší vduchu zvyklostní tradice. Proto chce vysvětlit stěžovatelům, že masivní kampaň vden voleb není na FF UK ničím neobvyklým, jakkoli můžeme diskutovat, zda je to špatné – a kol. Kera si myslí, že to špatné je, a předpokládá, že stejně smýšlí většina fakultní veřejnosti. Jako o řadě jiných věcí.

  Předseda volební komise P. Eichler odpověděl kol. Volné, že platný volební řád vyvěsila na web na jeho žádost první den třetího kola voleb do studentské kurie (4. ledna dopoledne) správkyně elektronické sítě K. Jonáková.

  Kol. Pelikán se zeptal, zda nástěnka u vchodu na fakultu je oficiální nástěnkou AS FF UK, a proč kol. Volná, když už nemá funkci vPAS, na této nástěnce provádí změny.

  A. Guha za stěžovatele připomněl, že onu nástěnku chápou studenti jako oficiální nástěnku AS. Popsal také podobu oné masivní kampaně: agitující studenti zuskupení Jasná vize a Akceschopní zahradili vchod do budovy, všem přicházejícím studentům dali do rukou své kandidátky a rovnou je posílali do blízké volební místnosti. Nárůst volební účasti zpřibližně 2 procent vprvních dvou kolech na 13 procent ve třetím kole stěžovatelé připisují právě kritizovanému způsobu volební agitace, podle nich to svědčí o tom, že tato kampaň ovlivnila výsledek voleb. Aktualizace volebního řádu na webu proběhla pozdě a nikde na ni nebylo upozorněno. Proto ti, kteří neměli informaci bezprostředně zAS, neměli šanci tyto změny zjistit.

  Na dotaz kol. Hona předseda volební komise P. Eichler vysvětlil, že na nástěnce byly vyvěšeny na zeleném papíře informace, které napsala kol. Volná, na fakultním webu zůstal vyvěšen „nový“ volební řád a bylo kněmu připsáno upozornění, že volby probíhají podle „starého“ volebního řádu (schváleného 24. 9. 1999) a byl připojen jeho text.

  Kol. Volná reagovala na slova kol. Pelikána, že neupravovala nic na oficiální nástěnce AS, ale na nástěnce studentského zpravodaje AS, kněmuž má stále přístup jako členka studentské kurie AS.

  Kol. Pelikán akceptoval vysvětlení kol. Volné stím, že vystoupení A.Guhy doložilo možné pomýlení akademické obce ohledně funkce inkriminované nástěnky. Dodal, že podle jeho názoru vdobě voleb platný volební a jednací řád zroku 1999 neupravuje volební agitaci, proto zmíněné jednání studentů lze posuzovat vrovině etické, nikoli právní. Předseda Zemánek dodal, že to je konstatováno už ve zprávě předsedy volební komise i vprojednávané stížnosti.

  Kol. Kera se domnívá, že volební agitace byla problematická, nemyslí si však, že by vyvolala uvedené zvýšení volební účasti, a tak výrazně ovlivnila výsledek voleb. Podle ní třetí kolo pravidelně zaznamenává výrazně vyšší volební účast studentů – mnozí znich vědí, že nemá smysl chodit volit vprvních dvou kolech, ale až v kole třetím. Také si nemyslí, že by volební kampaní byly volby zmanipulovány, student FF UK se podle ní nedá takto zmanipulovat.

  Kol. Chromý politoval stěžovatele, podle něho neznalost zákonů neomlouvá a volby formálně proběhly vpořádku. Za chybu považuje to, že platný volební a jednací řád nebyl dostatečně zveřejněn.

  Kol. Herman upozornil na odlišnost situace ve srovnání se stížností doc. Putny – tam AS konstatoval, že neznalost volebního řádu volby nemohla ovlivnit, vtomto případě však podle jeho názoru ovlivnit mohla. Vreakci na kol. Chromého dodal, že pokud byly oficiálně vyvěšeny mylné nebo zmatečné informace, neplatí zásada neznalost neomlouvá. Proto vyjádřil přesvědčení, že vtomto případě nejde pouze o věc morální a etickou, ale legislativní a je to důvod pro zpochybnění výsledků voleb.

  Kol. Pelikán navrhl ukončit diskusi, návrh byl přijat (12-0-10).

  Předseda Zemánek upřesnil, že nárůst kvora ve třetím kole je dán také tím, že probíhá ve dvou dnech, že je tedy účinnější i volební agitace a jde tedy také o důsledky technické stránky věci.

  Kol. Bouzek chápe stěžovatele, neboť zpochybňovaná volební agitace byla i podle jeho názoru přehnaná. Proto vítá, že vnovém volebním řádu je tato agitace vden voleb znemožněna, není to způsob volebního boje, který by měl mít nadále na FF UK své místo.

  Kol. Kalivoda vyjádřil podivení nad tím, že si na masivní kampaň studenti nestěžovali už vprůběhu voleb přímo volební komisi. Vpolemice s kol. Chromým uvedl, že vidí zásadní rozdíl mezi formálními nedostatky konstatovanými na minulém zasedání vpřípadě voleb do učitelské kurie a nyní probíhajícím jednáním, které má zřejmý manipulativní úmysl a probíhá na samé hraně legislativy svědomím její nedokonalosti.

  Kol. Maiello konstatoval, že byl porušen jednací a volební řád UK a ptal se, jak je možné, že to nyní zvláště studentští senátoři nechtějí uznat, když tu dva roky hlásali maximální korektnost a transparentnost jednání – zapomněli na to podle Maiella zřejmě zpolitických důvodů. Když se kol. Maiello osobně polemicky obrátil na kol. Pelikána, předseda Zemánek tuto formu diskuse nepřipustil. Kol. Maiello dále vyjádřil nesouhlas spřevažující tendencí omlouvat popsané jednání agitujících studentů tradicí a zdůraznil, že demokratičnost je zaručena pouze důsledným dodržováním legislativy. Podle něho má AS vtéto chvíli poslední možnost, aby se zamyslel nad svým jednáním a svými postoji, protože byla hrubě porušena platná univerzitní legislativa, a když to AS nechce uznat, chová se neeticky. Zpochybňují se tím demokratické principy i váha AS jako takového.

  Kol. Chromý vreakci na kol. Kalivodu upřesnil, že nechtěl zpochybňovat předchozí kola voleb, hovořil pouze o inkriminovaném třetím kole voleb do studentské kurie. Zeptal se stěžovatele A. Guhy, zda si myslí, že studenti FF UK jsou tupé stádo, které se dá agitací zmanipulovat. Podle Chromého se na fakultě pohybuje většina soudných lidí, kteří se rozhodují podle volebních programů. Problém vidí už vmalém prostoru pro vylepování plakátů – už to je pro kandidáty, kteří do AS chtějí vzájmu celé fakulty a myslí to sfakultou dobře, velký problém. Pokud se tedy vyhlásily volby podle původního volebního řádu, dalo se čekat, že nějaká skupina studentů zvolí tak masivní agitaci – kandidáti Jasné vize mohli očekávat, že se do vchodu na fakultu postaví AkceSchopní a naopak. Situaci tedy vyvolal volební řád, poněkud nešťastně uplatněný na poslední volby do AS. Nešlo tedy o žádnou cílenou manipulaci studentů, bylo to vrámci volebního soupeření. Nesouhlasí proto skol. Hermanem, že by šlo o legislativní problém.

  A. Guha přijímá jisté vysvětlení zvýšení volební účasti ve třetím kole, ale chtěl doložit, že studenti nemají zájem o AS a dění na fakultě. Na problém svolební agitací skupiny studentů upozornil hned první den voleb volební komisi, ta však pouze konstatovala, že má následně podat písemnou stížnost, což učinil. Nevšiml si také příslušných úprav na zeleném materiálu na studentské nástěnce – ta ostatně byla překryta černou tabulí soznámením o úmrtí. Stěžovatelé se domnívají, že volby nebyly rovné, neboť kandidáti, kteří jsou momentálními senátory, měli lepší přístup kinformacím o platnosti volebního řádu nežli ostatní, a tím byli zvýhodněni. Na studentské nástěnce vbudově v Celetné ulici dodnes visí „nový“ volební řád, který zapovídá volební kampaň vden voleb. Vznesl také dotaz na mechanismus ukončení diskuse, který zodpověděl předseda Zemánek.

  Předseda volební komise P. Eichler se ohradil proti nařčení A. Guhy; uvedl, že několika studentům, kteří na volební agitaci upozorňovali, doložil, že platný volební řád otázku kampaně neřeší, a pokud na stížnosti trvají, vyzval je, aby se obrátili písemně na předsedu AS.

  Kol. Kera nesouhlasila skonstatováním, že je rozdíl vpochybeních doprovázejících volby do učitelské a do studentské kurie. Pokud volby do studentské kurie byly neetické, pak podle ní volby do učitelské kurie byly nezákonné.

  Kol. Honovi se nelíbila rétorika kol. Chromého, jeho politování studentů poražených ve volbách, považuje to za povýšenou reakci člověka světšími zkušenostmi zAS. Nicméně věcně též nevidí legislativní pochybení. Také si nemyslí, že by na mimořádném zasedání došlo knějakým změnám vprůběhu voleb, pouze kupřesnění výkladu toho, co platilo od vyhlášení voleb, tedy původního volebního řádu. Domnívá se proto, že stěžovatelé museli splatným volebním řádem přijít do styku minimálně ve chvíli, kdy podávali svou kandidaturu, protože vté době „nový“ volební řád nebyl ještě schválený. Také předpokládá, že kandidát do AS se zajímá o fakultní dění a alespoň tuší, co se vAS vté době projednává. Upozornil také na ambivalentnost postojů – pokud by studenti nevedli volební kampaň, účast ve volbách by byla mizivá, což známe znedávné minulosti. Zvýšená agitace tedy zvýšila zájem o volby a tedy o dění na fakultě, ale na druhé straně sekol. Honovi její diskutovaná podoba také nelíbila.

  Kol. Chromý vtechnické poznámce zalitoval, že podruhé nebyl formulačně pochopen, ono politování a omluvu myslel opravdu vážně.

  Kol. Maiello vtechnické poznámce uvedl, že na webu neúspěšně hledal platný volební a jednací řád zroku 1999. Předseda Zemánek ktomu podotkl, že vtakovém případě se každý mohl obrátit na PAS nebo tajemnici AS paní Ničovou.

  Kol. Pelikán prohlásil, že vítá stížnost skupiny studentů nikoli proto, že by měla obsahově něco změnit na výsledku voleb, ale ukázala relativní izolaci AS od fakulty. Dodal, že vdobě, kdy on vykonával funkci předsedy AS, to bylo stejné a nezná způsob, jak situaci zlepšit.

  Předseda Zemánek konstatoval ukončení diskuse a vyzval knávrhům usnesení.

  Kol. Maiello:

  [201/20] AS FF UK si není vědom, že vprůběhu voleb do AS FF UK byl porušen Volební a jednací řád FF UK schválený dne 24.9.1999. (Hlasování 13-1-9, návrh byl přijat.)

  Kol. Maiello:

  AS poté, co konstatoval, že zdůvodů změny volebního a jednacího řádu FF UK proběhly volby zmatečně a že volební a jednací řád FF UK platný ve dnech voleb byl alespoň dvakrát hrubě porušen, deleguje PAS FF UK, aby byly vyhlášeny nové volby do AS FF UK podle nového volebního a jednacího řádu FF UK. Tím se revokuje předchozí usnesení AS FF UK ze dne 3. 1. 2006. (1-15-7, návrh nebyl přijat)

  Kol. Chromý:

  [202/20] AS FF UK děkuje studentům Fialové, Guhovi, Machaňovi, Marouškové, Reichelové za jejich iniciativu a uznává morální pochybení některých kandidátů v souvislosti s prováděním agitace v den voleb. (hlasování 12-0-11)

  Kol. Herman:

  AS přijímá stížnost studentů ze dne 9. ledna 2006 na průběh třetího kola voleb do studentské kurie AS zdůvodů možného pomýlení votázce volební agitace vden voleb, které mohlo vést knerovným volebním podmínkám. AS proto anuluje výsledky třetího kola voleb do studentské kurie a stanoví datum jejich opakování.

  Kol. Pelikán formuloval protinávrh ke kol. Hermanovi:

  AS FF UK se seznámil se stížností jmenovaných kolegů datované 9. 1. 2006 a konstatuje, že skutečnosti zmíněné vtéto stížnosti podstatným způsobem neovlivnily průběh voleb do AS FF UK a jejich výsledky.

  Kol. Hron reagoval protinávrhem koběma předchozím návrhům, který se lišil od návrhu kol. Pelikána pouze vypuštěním konstatování, že ve stížnosti konstatované skutečnosti neovlivnily průběh voleb. Kol. Pelikán poté stáhl svůj návrh ve prospěch návrhu kol. Hrona, toho však nařkl ze střetu zájmů A. Guha. Hronův návrh usnesení proto znovu podal kol. Pelikán:

  [203/20] AS FF UK se seznámil se stížností studentů Fialové, Guhovi, Machaně, Marouškové, Reichelové ze dne 9. 1. 2006 a konstatuje, že skutečnosti ve stížnosti uvedené nejsou dostatečným důvodem pro zrušení proběhlých voleb. (hlasování 13-3-7)

  O návrhu kol. Hermana se již nehlasovalo.

  Poté předseda Zemánek poděkoval hostům a ukončil projednávání tohoto bodu.

 4. Volba místopředsedy AS za studentskou kurii

  Předseda Zemánek informoval o projednání záležitosti na PAS, které konstatovalo, že je možná i varianta, že na zbývající dvě jednání AS nebude funkce obsazena.

  Kol. Hon informoval o neformálním jednání studentské kurie a konstatoval, že studenti také nepovažují obsazení funkce na krátký zbytek volebního období za podstatné. Zároveň se omluvil za PAS, že on zdržel zápis zposledního jednání PAS, které bylo kritizováno.

  Kol. Chromý vznesl dotaz na kol. Kalivodu jako předsedu legislativní komise, zda je zhlediska předpisů možné a vhodné místopředsedu nezvolit. Kol. Kalivoda vysvětlil, že pokud se volby neuskuteční pro nedostatek kandidátů, nemůže být porušena legislativa. Záleží na tom, zda studentská kurie navrhne kandidáta.

  Předseda Zemánek proto vyzval knávrhu kandidáta, nikdo navržen nebyl a projednávání bodu bylo ukončeno.

 5. Návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK

  Předseda Zemánek vyzval pana děkana, který je podle novely vysokoškolského zákona jediným možným předkladatelem návrhu změny předpisů, kuvedení tohoto bodu. Děkan Vacek sdělil, že vše je vpřiložené důvodové zprávě a po konzultaci na rektorátu doporučuje jednat pouze o variantě B.

  Kol. Pelikán navrhl, aby se před projednáváním textu návrhu AS rozhodl, zda je tu vůbec vůle takovou změnu uskutečnit. Kol. Herman návrh podpořil a vyzval ke konzultaci vkuriích během krátké přestávky. Kol. Kera souhlasila, ale navrhla, aby problém rozhodl až nový AS. To podpořil kol. Hon, odložení projednávání zdůvodnil tím, že návrh byl podán příliš narychlo, přichází vdobě rozjitřených emocí po volbě děkana a postrádá přesvědčivé důvody pro takovou změnu – podle něho je třeba důslednější debaty. Předseda Zemánek zapochyboval, zda kol. Hon četl návrh opravdu pozorně.

  Kol. Bouzek podpořil projednání návrhu, neboť podle něho rozložení počtu členů obou kurií odpovídá revolučnímu stavu těsně po roce 1989, ale vdnešní době je přežitkem a neodpovídá struktuře podobných orgánů ve světě. Hlavním problémem je podle něho různý přístup kfakultním problémům – studenti je většinou nahlížejí pouze zkrátkodobého hlediska své fakultní existence.

  Kol. Chromý podpořil kol. Hona, problém vyžaduje širokou diskusi možná celofakultní, navrhli vytvoření pracovní skupiny, která by do důsledku problematiku analyzovala.

  Kol. Herman oponoval a připomněl, že impuls ktéto změně vzešel od členů studentské kurie, a to na základě velmi konkrétního podnětu, kterým byla volba děkana, proto nechápe snahu studentů projednání této věci odkládat – pokud AS zpochybnění stávající struktury AS myslel vážně, nemůže se zbavovat odpovědnosti za rozhodnutí – to by si členové studentské kurie měli rozmyslet a srovnat se svým svědomím. Důvod toho kroku je podle něho řečen jednoznačně: je to různá míra zodpovědnosti učitelů a studentů vůči fakultě. Podpořil vtéto souvislosti vysvětlení kol. Bouzka, že rozložení sil odpovídá revoluční situaci těsně po roce 1989. Odmítl také pokusy devalvovat jeden zdůvodů, že napodobujeme zahraniční univerzity – podle něho se snad chceme zapojit právě do této mezinárodní struktury, snad nechceme žít vpermanentní revoluci. Vzahraničí senáty nejsou jakýmsi vnitropolitickým parlamentem, jako je tomu u nás, ale články řízení škol spřesně vymezenými kompetencemi a funkcemi. Návrh odložit projednání materiálu je podle kol. Hermana pouze vyjádřením neochoty splnit slibované.

  Kol. Kera by skol. Hermanem souhlasila vpřípadě, kdyby FF UK byla standardní instituce, to jest kdyby tu probíhaly evaluace a další mechanismy jako všude na „Západě“, ale podle ní standardní vmnoha ohledech není. Ale zavádět „západní“ zvyklosti pouze vpřípadě rozložení AS chápe jako snahu zakonzervovat současný nedobrý stav fakulty prostřednictvím AS, vněmž by stávající docenti a profesoři měli absolutní většinu a právo všechno rozhodovat – to by nebylo spravedlivé. Snažila se zwebových stránek zjistit počty různých kategorií pracovníků a nenalezla je – další doklad nestandardní situace. AS má odrážet strukturu lidí, kteří na fakultě působí ať už dlouhodobě nebo krátkodobě. Proto nepodporuje předloženou změnu předpisu.

  Kol. Pelikán plně podporuje předložený návrh, přestože vyšel zdílny doc. Vavrouška, snímž byl vdlouhodobém rozporu. Vrátil se ke svému úvodnímu podnětu, jehož účelem bylo zjistit průchodnost změny, a to návrhem, proti kterému zároveň hodlá hlasovat:

  AS FF UK žádá PAS, aby předložilo návrh novelizace Statutu FF UK fakultní veřejnosti kdiskusi.

  Vpřípadě, že proti tomuto návrhu nebude hlasovat 16 členů AS, potřebných ke schválení návrhu, navrhne kol. Pelikán stažení bodu zprogramu jednání.

  Kol. Kalivoda vtechnické poznámce ocenil návrh kol. Pelikána, přesto se nedomnívá, že je vhodné o něm ihned hlasovat – hlasuje se automaticky ihned pouze o ukončení diskuse. Podle něho i diskuse, která nepovede ke konkrétnímu řešení, bude vtomto případě užitečná, vyjasní se stanoviska a názory.

  Proděkan Rychlík AS sdělil, že se kolegium děkana při projednávání návrhu variantou B vůbec nezabývalo, což by podle jeho názoru měli členové AS před jakýmkoli hlasováním vědět. Kolegium děkana řešilo pouze variantu A, tedy tři kurie AS, a uvažovalo o různých variantách problémů, které ztoho mohou vyplynout, např. to, že kurie profesorů a docentů nemusí být naplněna. To vše připomíná proto, aby bylo jasné, že předložené návrhy nejsou zamířeny proti vlivu studentů vAS.

  Kol. Chromý vtom případě pochybuje, zda je vůbec možné o návrhu hlasovat, a znovu varuje před uspěcháním tak závažné věci. Připomněl, že je kúvaze řada dalších souvisejících problémů, např. zvážit délku volebního období AS. Vreakci na kol. Hermana dovysvětlil, že návrhem odkladu nechce zbavit tento AS jeho odpovědnosti, ale nechce schvalovat narychlo připravený málo prodiskutovaný návrh.

  Kol. Bouzek vtechnické poznámce připomněl, že prodloužení funkčního období AS nad tři roky, o němž hovořil kol. Chromý, by bylo diskriminační pro studenty vtříletých, nebo dokonce dvouletých studijních programech – nemohli by naplnit svůj mandát.

  Kol. Pelikán navrhl ukončit diskusi, návrh byl přijat.

  Kol. Kalivoda nepovažuje hodnocení předloženého návrhu jako unáhlené a nedomyšlené za spravedlivé vůči jeho autorům, neboť vůle ktakovému kroku vAS původně byla a autoři návrhu se snažili splnit zadání. Údajné i faktické chyby lze shledat vjakémkoli materiálu a nikomu například nevadilo, že volby do AS probíhají už léta podle rozporného ustanovení ve vysokoškolském zákoně, které bylo odstraněno až jeho lednovou novelou. Na návrhu se podle kol. Kalivody pracovalo intenzivně a výsledek odpovídá potřebným parametrům – nepovažuje tedy jeho zpochybňování za relevantní důvod ktomu, aby nebyl projednán. Původní varianta A sledovala úmysl zvýšením počtu docentů a profesorů zvýšit také prestiž AS uvnitř i vně fakulty. Připomněl také, že podle novely vysokoškolského zákona návrhy na změnu předpisů podává pouze děkan fakulty, jakékoli odklady tedy znamenají, že se návrh projednávat nebude, pokud ho ať už stávající nebo nastupující děkan třeba na naši žádost opět nepodá. Proto nepovažuje návrh za uspěchaný.

  Kol. Herman podpořil předchozí stanoviska kol. Kalivody, připomněl ještě etickou rovinu přenášení našeho problému na příští AS. Doporučil také nebrat vúvahu poznámku proděkana Rychlíka, neboť ať už kolegium děkana jednalo o věci jakkoli, návrh výslovně na variantu B předložil pan děkan, což ostatně potvrdil ve svém úvodním slovu.

  Děkan Vacek poznamenal, že slova jsou kluzká jako had. Potvrdil, že kolegium děkana i on sám původně upřednostnili variantu A, variantu B předložil až po stanovisku UK. Návrh považuje za dobře zpracovaný, neuspěchaný, bez chyb, a důvody v něm uvedené za velmi dostačující. Především ve snaze vytvořit stabilní prostředí, sčímž souvisí otázka, zda jsme nebo nejsme standardní instituce. Připomněl, že votázce evaluací udělala fakulta maximum, mimo jiné i díky grantu, který pro tento účel získala a nepovažuje tento argument za relevantní. Počty pracovníků lze snadno zjistit ve výroční zprávě fakulty, opět to není doklad nějaké nestandardnosti. Bylo by jistě možné vést o problému další diskuse, na základě toho, co sám vAS zažil se však obává, že budou nekonečné a nikam nepovedou. Poděkoval všem, kteří návrh vzali a diskutovali vážně, neboť fakulta takovou změnu potřebuje. Nejde o mocenský boj, ale o stabilitu fakulty.

  Předseda Zemánek ukončil diskusi a vyzval kpodávání návrhů usnesení.

  Kol. Pelikán stáhl návrh podaný vprůběhu diskuse a podal nový návrh:

  AS FF UK souhlasí snávrhem na novelizaci Statutu FF UK ve variantě B spřipomínkami zjednání legislativní komise 11. ledna 2006.

  Kol. Pelikán prohlásil, že je vstřícný vůči úpravám svého návrhu. Kol. Kalivoda připomněl, že připomínky legislativní komise už jsou zapracované do předloženého návrhu, je vypuštěna varianta A, proto navrhl protinávrh usnesení.

  AS FF UK přijímá návrh změny Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu FF UK předloženého děkanem FF UK.

  Kol. Pelikán svůj návrh usnesení stáhl.

  Kol. Hron přednesl protinávrh:

  AS FF UK odkládá návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu FF UK na příští jednání AS FF UK po předchozím projednání návrhu vpracovní skupině složené z členů učitelské a studentské kurie AS FF UK.

  Kol. Kera podala další protinávrh:

  AS FF UK odkládá návrh změny Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu FF UK na jednání nově zvoleného AS po projednání návrhu vpracovní skupině složené jednak zučitelů a jednak ze studentů, členů AS FF UK.

  Kol. Chromý podal další protinávrh:

  AS FF UK považuje návrh za uspěchaný a považuje za vhodné, aby byla ustanovena komise pověřená vypracováním návrhů na komplexní změnu Volebního a jednacího řádu AS FF UK a sním spojenou změnu Statutu FF UK.

  Denisa Kera stáhla svůj návrh usnesení.

  Další návrhy podány nebyly. Kol. Herman navrhl pětiminutovou přestávku na konzultace vkuriích, AS návrh přijal. Vprůběhu přestávky došlo také ke společným vzrušeným konzultacím mezi členy obou kurií.

  Poté předseda Zemánek obnovil přerušené jednání.

  Kol Hron navrhl změnu ve svém návrhu usnesení:

  AS FF UK odkládá návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu FF UK na jedno z příštích jednání AS FF UK po předchozím projednání návrhu vpracovní skupině složené z členů učitelské a studentské kurie AS FF UK.

  Předseda Zemánek zahájil hlasování vobráceném pořadí protinávrhů:

  AS FF UK považuje návrh za uspěchaný a považuje za vhodné, aby byla ustanovena komise pověřená vypracováním návrhů na komplexní změnu Volebního a jednacího řádu AS FF UK a sním spojenou změnu Statutu FF UK. (4-10-9, návrh nebyl přijat)

  [204/20] AS FF UK odkládá návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK na jedno z příštích jednání AS FF UK po předchozím projednání návrhu vpracovní skupině složené z členů učitelské a studentské kurie AS FF UK. (12-1-10, návrh byl přijat), tím hlasování skončilo.

  Předseda Zemánek konstatoval, že znávrhu vyplývá povinnost stanovit pracovní komisi, resp. mechanismus jejího jmenování. Kol. Pelikán navrhl pověřit tím PAS, kol. Herman navrhl, aby skupina byla osmičlenná a každá kurie do ní delegovala 4 členy. Předseda Zemánek na základě toho podal návrh usnesení:

  AS FF UK pověřuje jednotlivé kurie, aby do osmičlenné pracovní komise pro posouzení novelizace Satutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK delegovaly každá čtyři zástupce, a to do 17. ledna 2006 na adresu PAS.

  Kol. Pelikán návrh zpochybnil, neboť dle Volebního a jednacího řádu AS FF UK nemohou kurie jednat a hlasovat odděleně, je proto nezbytné, aby se o návrhu rozhodlo ihned na jednání AS. Kol. Kalivoda námitku podpořil a vyzval kpětiminutové přestávce, během níž se jednotlivé kurie dohodnou na svých kandidátech.

  Kol. Herman souhlasil snávrhem kol. Kalivody a svůj návrh stáhl.

  Předseda Zemánek vyhlásil pětiminutovou pauzu, po níž zástupci kurií navrhli své členy do pracovní komise – Kol. Pilný za učitelskou kurii navrhl kolegy Zemánka, Kalivodu, Beneše a Hermana, kol. Volná navrhla za studentskou kurii sebe a kolegy Šlerku, Chromého a Hrona.

  Poté se AS rozhodl, že bude hlasovat vtomto případě veřejně, přestože jde o hlasování o osobách (kol. Herman podotkl, že vtomto případě členové jedné kurie nemohou rozhodovat a tudíž tajně hlasovat o návrzích druhé kurie) – hlasováním (17-0-2) bylo navržené složení komise schváleno.

 6. Projednání zápisu z jednání etické komise FF UK ze dne 1.12.2005 a jeho dodatku z21.12.2005

  Předseda Zemánek shrnul vývoj tohoto problému, připomněl materiály, které má AS vtéto věci kdispozici a přivítal na jednání předsedkyni etické komise prof. Zdenu Palkovou. Poté otevřel kdiskusi.

  Kol. Pelikán jako jeden ze spolunavrhovatelů tohoto bodu jednání konstatoval, že by AS neměl posuzovat obsah zjištění etické komise, je to výsledek práce tří renomovaných profesorů této fakulty. Doporučil, aby se o záležitosti nevedla další diskuse a navrhl usnesení:

  AS FF UK vyzývá Mgr. Kateřinu Volnou, aby se ve smyslu konstatování etické komise ze dne 1. prosince 2005 a 21. prosince 2005 omluvila děkanovi fakulty prof. Jaroslavu Vackovi.

  Kol. Hron vyjádřil údiv nad tím, že se diskuse o věcném problému, kterým byla komparatistika a nestandardní jednání pana děkana, neustále oddaluje od vlastního problému a řeší se, jak o něm někdo někde hovořil.

  Poté předložil protinávrh usnesení:

  AS FF UK bere na vědomí příslušnou zprávu etické komise.

  Dále vznesl dotaz, proč etická komise kjednání nepřizvala nikoho zaktérů inkriminované události a jak dospěla kzávěrům bez diskuse snimi.

  Kol. Chromý nesouhlasil skol. Hronem, problém komparatistiky se vyřešil, nemyslí si tedy, že by se stále oddaloval. Vznesl dotaz, kdo na nástěnku Studentského zpravodaje napsal, že „děkan už to má za pár“, což je vyjádření, které odsuzuje.

  Kol. Hon vtechnické poznámce vysvětlil, že vyjádření „má to za pár“ se netýká děkana fakulty, ale tohoto AS.

  Kol. Volná prohlásila, že za svými výroky vrozhlase stojí a kdyby byla oslovena etickou komisí, byla schopna je doložit. Etickou komisi na to upozornila a domnívá se, že její vyjádření bylo nakonec poněkud překrouceno. Dále připomněla, že se zpráva etické komise sverdiktem objevila dříve na webu fakulty nežli byla doručena těm, o nichž se jednalo, tato situace trvala čtyři dny. Připomněla dále čtyři usnesení AS ze zářijového jednání o komparatistice, jejichž hlasování byla jednoznačná.

  Děkan Vacek připomněl, že na minulém jednání AS korigoval některé výroky, které vedly kjistému nepochopení situace ze strany AS na zmíněném zářijovém zasedání. Informace zkreslili dva studenští senátoři, slečna Volná a ještě jeden kolega.

  Kol. Volná dodala, že stanovisko pana děkana bylo před jednáním AS zveřejněno na webové stránce fakulty, a že během zmíněného dvouhodinového jednání dvou studentů sním padlo množství informací, které byly, jak se později ukázalo, nejednoznačné a nedalo se poznat, která byla ta rozhodující.

  Poté kol. Volná podala návrh na ukončení diskuse, který byl přijat.

  Předsedkyně etické komise prof. Palková vysvětlila, že komise nejednala sžádným účastníkem této kauzy, protože byla požádána o posouzení inkriminovaného rozhlasového pořadu. Tento pořad ovlivňoval mínění veřejnosti, ať už vznikl jakkoliv, působil značně nekultivovaně a porušoval nepsaná pravidla korektního jednání. Není korektní se o někom veřejně vyjadřovat vjeho nepřítomnosti, pokud někdo chce o někom říci něco negativního, musí si zajistit, aby zazněl příslušný argument takového tvrzení. Víme, co zvyjádření mohou udělat média, každý, kdo své názory prezentuje vmédiích, si může vyžádat autorizaci svých slov, pokud autorizace neproběhne, může poté protestovat. Kromě toho se určité formulace vkultivovaném prostředí nepoužívají a právě Filozofická fakulta by měla být garantem korektního chování a vyjadřování. Komise tedy posuzovala výsledek, tedy pořad, a došla kzávěru, že otázky komparatistiky nakonec nebyly vcentru pozornosti, byly to aspekty jiné. Pořad působil špatně, což bylo zřejmé i zdalších mediálních vyjádření. Proto má komise odlišný názor na otázku překrucování faktů vpořadu nežli kol. Volná – ta má pocit, že argumenty vpořadu uvedla a že o nich redaktorku přesvědčila, ale nakonec vpořadu nezazněly. To je profesní chyba redaktorky, ostatně pořad sám byl natolik nevyvážený, že redaktorka měla dostat pokutu.

  Zveřejnění verdiktu dříve, nežli byl doručen zainteresovaným, vzniklo chybou při doručování zápisu, což konkrétně vysvětlil kol. Pilný a omluvil se za to.

  Kol. Volná vtechnické poznámce konstatovala, že nevyvážený pořad vznikl vdůsledku toho, že vedení fakulty poskytlo pouze tiskové vyjádření prostřednictvím tiskové mluvčí a odmítlo další diskusi.

  Předseda Zemánek namítl, že nešlo o technickou poznámku. Prof. Palková konstatovala, že jde stále o totéž nedorozumění – etická komise neposuzovala důvody, které vedly knedobrému výsledku, ale dopady výsledku samého.

  Předseda Zemánek ukončil diskusi, vyzval kpodávání návrhů usnesení a poté khlasování:

  Kol. Hron navrhl další usnesení:

  AS FF UK s politování konstatuje, že výrok typu „někdo lže“ nepatří do kultivované komunikace, i kdyby to byl výrok pravdivý. (3-11-8, návrh nebyl přijat)

  Návrh kol. Pelikána:

  AS FF UK vyzývá Mgr. Kateřinu Volnou, aby se ve smyslu konstatování etické komise ze dne 1. prosince 2005 a 21. prosince 2005 omluvila děkanovi fakulty prof. Jaroslavu Vackovi. (8-2-12. návrh nebyl přijat)

  Kol. Hon upřesnil svůj původní návrh usnesení:

  [205/19] AS FF UK bere na vědomí zprávu Etické komise z 1. 12. 2005 a dodatek k ní z 21. 12. 2005. (14-0-8, návrh byl přijat)

  Děkan fakulty prof. Vacek zalitoval, že se AS musel zabývat touto věcí. Oznámil, že si nechá posoudit toto jednání i jeho výsledek, poslechl právní analýzu, podle které se má věc nejprve řešit na úrovni fakulty. Zůstává otevřena možnost, kterou děkan zřejmě upřednostní, dožadovat se satisfakce právní cestou, protože, jak konstatovala zpráva etické komise, nejde pouze o děkanovu osobní čest, ale také o tvář fakulty. To se týká obou výroků, které byly komisi předloženy.

 7. Aktualizace dlouhodobého záměru FF UK na období 2005-2006

  Předseda Zemánek připomněl, že tento bod byl kprojednání podán už dříve, nedostal se však ještě na pořad jednání.

  Na výzvu předsedy Zemánka návrh stručně uvedl pan děkan Vacek. Zdržení materiálu zdůvodnil delší diskusí na fakultě a také určitými posuny vdlouhodobém záměru univerzity, na které bylo třeba reagovat. Protože děkan Vacek nechce zavazovat nové vedení fakulty, předkládá návrh záměru pouze na tyto dva roky.

  Diskusi zahájila kol. Kera, která materiál považuje za vyvážený, drobnou připomínku vznesla kpřevažujícímu důrazu na tradice fakulty, podle ní chybí v dokumentu inovativní aspekty, zejména inovativní metody výuky.

  Kol. Beneš ocenil, že se po delší době tento základní materiál fakulty projednává.

  Poté předseda Zemánek ukončil diskusi a navrhl usnesení:

  [206/19] AS FF UK schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru FF UK na roky 2005 a 2006. (18-0-1), návrh byl přijat.

 8. Různé (vyjádření základních součástí ke studentskému hodnocení výuky, harmonogram jednání AS FF UK na rok 2006)

Předseda Zemánek konstatoval, že ne všechna pracoviště se ke studentským evaluacím vyjádřila, a to zřejmě nikoli jen znedbalosti – uvedl příklad svého pracoviště, kde se hodnocení týkalo jednoho předmětu a nebyl tedy důvod svolávat ktomu schůzi katedry.

Proděkanka Králová sdělila, že poprvé byl větší počet zpracovatelných výsledků evaluace (asi 8.500) a upozornila na různé větší i dílčí organizační problémy a nedostatky, které se budou postupně řešit – šlo o první zkušební kolo. Připomínky zkateder byly někdy protichůdné a natolik disparátní, že znich nelze učinit závěry. Hodně připomínek bylo kpodobě formuláře, který je dílem profesionálního sociologa. Jedním zvýstupů diskuse je poznání, že by se na vytvoření dotazníku měla ustavit pracovní skupina složená zučitelů příslušných kateder (sociologie, psychologie) a také češtinář, neboť je důležitá formulace otázek – některé stávající formulace mohly popuzovat. Jedno znejobsáhlejších vyjádření zaslala studentská rada, bylo by proto dobré, aby vpracovní skupině byli zastoupeni také studenti. Fakulta by měla hledat možnost elektronického provádění evaluací, protože „papírová“ forma je velmi nákladná.

Kol. Hon upozornil na neustálé zdvojování evaluací fakulty a některých kateder, které mají dobrý systém evaluací, a doporučil, aby do pracovní skupiny byli zahrnuti zástupci právě těchto kateder – např. katedry české literatury.

Kol. Maiello doporučil, aby do pracovní skupiny byli zahrnuti i zástupci etické komise a AS. Proděkanka Králová poděkovala za impulsy a konstatovala, že zřady evaluací bylo možné vyčíst věcné informace, zmínila například divadelní vědu.

Kol. Pilný upozornil na problémy se zjišťováním počtu studentů vkurzech.

Po ukončení diskuse kevaluacím vyzval předseda Zemánek kuplatnění připomínek vůči návrhu harmonogramu jednání AS, žádné však nebyly.

Vzávěru pan děkan Vacek poděkoval všem členům AS, kteří aktivně spolupracovali a kteří přispěli ktomu, že se mnohé věci na této fakultě za poslední tři roky pohnuly vpřed. Že se nemohlo pohnout všechno, to podle pana děkana patří kživotu, tak se život odvíjí a pan děkan doufá, že poučení zněkterých méně pozitivních stránek naší spolupráce si odneseme všichni. Popřál na půdě AS fakultě hodně štěstí do budoucích let (potlesk).

Předseda Zemánek poděkoval všem za účast na jednání a zasedání AS ukončil.

Zapsal: Herman

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne 9.2.2006