Minulá volební období

Zápis 10. jednání AS FF UK konaného dne 10.2.2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, Z. Vaněčková, P. Zemánek, J. Hon, J. Hron, K. Chamonikolas, J. Chromý, M. Kaplický, F. Martínek, J. Nedvěd, P. Polák, R. Schich, L. Takács, K. Volná.

Omluveni: L. Bareš, J. Wiendl, A. Čmejrková, J. Januška, D. Kera, J. Šlerka.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; doc. PhDr. J. Králová, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., proděkani; prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc., AS UK; doc. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., předseda SK; doc. PhDr. H.Gladková, Mgr. R. Dybalská, Mgr. J. Linka, M. Humpál, Ph.D., PhDr. M. Löwensteinová.

Návrh programu 10. jednání AS

 1. Schválení programu.
 2. Schválení zápisu 9. jednání AS.
 3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací bakalářský SP filologie, SO indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO koreanistika [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO koreanistika [prez. jednoobor. studium], doktorský SP filologie, SO germánské jazyky a literatury [prez., komb. studium], doktorský SP filologie, SO ugrofinská studia [prez., komb. studium]; bakalářský SP filologie, SO český jazyk a literatura [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO český jazyk a literatura [prez. dvouobor. studium].
 4. Stanovení výše doktorandských stipendií na další období
 5. Podmínky dodatečného přijímacího řízení na FF UK
 6. Změny studijního plánu – filozofie, slavistika.
 7. Stanovisko AS FF UK knávrhu komplexní změny SZŘ UK
 8. Situace na oboru polonistika
 9. Různé (distribuce podkladů pro jednání AS FF UK; informace o platovém řádu UK; informace o přípravě rozpočtu UK; podnět kol. Schicha)

 1. Schválení programu.

  Jednání akademického senátu zahájil a jeho průběh nadále řídil předseda doc.Petr Zemánek. Konstatoval, že AS je usnášeníschopný (v daném okamžiku bylo přítomno 16 členů), a přivítal na jednání senátu děkana fakulty a další hosty. Připomněl, že děkan fakulty se jednání senátu účastní, ačkoliv čerpá svou dovolenou.

  Dále doc.Zemánek vyzval AS krozhodnutí, jakým způsobem projednat bod věnovaný způsobu hodnocení výuky studenty, který si AS přál projednat podle svého usnesení č.108/8 ze dne 9.12.2004. Konstatoval, že zatímco dosud fakulty UK postupovaly vtéto věci samostatně, nyní se Rektorát UK chystá zavést pro tento účel jednotný celouniverzitní systém. Navrhl několik možností řešení: nejednat o tomto bodě vůbec, jednat o něm vbodě Různé, jednat o něm vsamostatném bodě, vtom případě patrně po bodu věnovaném vnavrhovaném programu jednání o situaci oboru polonistika.

  Doc.Králová: Rektorát UK chce tímto způsobem získat srovnatelné údaje ze všech fakult.

  Kol.Chromý: navrhl zařadit tuto tematiku do bodu Různé. AS tento návrh schválil (hlasování 19-0-0).

  Další připomínky knávrhu programu jednání nebyly.

  AS schválil program 10. jednání ve znění předloženém PAS (hlasování 19-0-0).

 2. Schválení zápisu 9. jednání AS.

  Doc.Zemánek konstatoval, že PAS neobdržel žádné písemné připomínky knávrhu zápisu. Žádné připomínky nebyly předneseny ani ústně.

  AS schválil zápis 9. jednání (hlasování 17-0-0).

 3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací: bakalářský SP filologie, SO indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO koreanistika [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO koreanistika [prez. jednoobor. studium], doktorský SP filologie, SO germánské jazyky a literatury [prez., komb. studium], doktorský SP filologie, SO ugrofinská studia [prez., komb. studium]; bakalářský SP filologie, SO český jazyk a literatura [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO český jazyk a literatura [prez. dvouobor. studium].

  Doc.Zemánek navrhl, aby při projednávání tohoto bodu AS postupoval dosud obvyklým způsobem – diskuse bude společná ke všem předloženým návrhům, usnesení budou přijímána ke každému návrhu jednotlivě, jak žádají vnitřní fakultní předpisy. Proti tomuto postupu nebyla vznesena žádná námitka.

  Nebyly přihlášeny žádné diskusní příspěvky.

  Doc.Zemánek provedl hlasování o následujících bodech usnesení:

  Usnesení č. 119: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština, prezenční studium jednooborové. Hlasování: 18-0-0

  Usnesení č. 120: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijního oboru indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština, prezenční studium jednooborové. Hlasování: 18-0-0

  Usnesení č. 121: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru koreanistika, prezenční studium jednooborové. Hlasování: 18-0-0

  Usnesení č. 122: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijního oboru koreanistika, prezenční studium jednooborové. Hlasování: 19-0-0

  Usnesení č. 123: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu filologie, studijního oboru germánské jazyky a literatury, prezenční a kombinované studium. Hlasování: 19-0-0

  Usnesení č. 124: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu filologie, studijního oboru ugrofinská studia, prezenční a kombinované studium. Hlasování: 20-0-0

  Usnesení č. 125: AS FF UK nemá námitek proti návrhu rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru český jazyk a literatura, prezenční studium jednooborové. Hlasování: 20-0-0

  Usnesení č. 126: AS FF UK nemá námitek proti návrhu rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru český jazyk a literatura, prezenční studium dvouoborové. Hlasování: 20-0-1

 4. Stanovení výše doktorandských stipendií na další období

  Doc.Králová vúvodu ktomuto bodu upozornila, že o schválení výše doktorandských stipendií žádá vedení fakulty AS každé čtvrtletí znovu, aby mohlo beze zbytku využít finanční zdroje, které jsou vdané chvíli kdispozici, jak se také podařilo vroce 2004.

  Do diskuse nebyly přihlášeny žádné diskusní příspěvky.

  Usnesení č. 127: AS FF UK schvaluje výši doktorandských stipendií pro období leden až březen podle předloženého návrhu. Hlasování: 20-0-1

 5. Podmínky dodatečného přijímacího řízení na FF UK

  Doc.Králová úvodem uvedla, že do tohoto dodatečného přijímacího řízení jsou zařazeny obory, které neměly platnou akreditaci ke dni schválení podmínek řádného přijímacího řízení vzáří roku 2004. Pokud senát návrh schválí, bude Rektorát UK publikovat tyto podmínky vUčitelských novinách obvyklým způsobem.

  Do diskuse nebyly přihlášeny žádné diskusní příspěvky.

  Usnesení č. 128: AS FF UK schvaluje podmínky dodatečného přijímacího řízení na FF UK vpředloženém návrhu. Hlasování: 21-0-0

 6. Změny studijního plánu – filozofie, slavistika.

  Doc.Zemánek úvodem ke změnám stud. plánu oboru filozofie uvedl, že pro organizační chybu se tato změna stud. plánu dostává na pořad jednání AS až nyní, ačkoliv návrh je již staršího data.

  Do diskuse nebyly ktomuto návrhu přihlášeny žádné diskusní příspěvky.

  Usnesení č. 129: AS FF UK nemá námitek proti změnám ve studijním plánu oboru filozofie. Hlasování: 21-0-0

  Doc.Králová knávrhu na změnu stud. plánu oboru slovanská studia uvedla, že změna stud. plánu akreditovaného vroce 2001 je předložena na základě oprávněných stížností studentů oboru, kteří v listopadu upozornili na jeho předimenzovanost odporující SZŘ FFUK. Navržená změna je připravena podle příslušných studijních předpisů a nevyžaduje okamžitou novou akreditaci, jde o uvedení plánů do souladu se SZŘ fakulty. Doporučuje AS přijetí návrhu, avšak upozorňuje, že tak dojde ke změně stud. plánu během studia studentů, kteří byli podle něj na obor přijati, a proto hrozí jejich stížnosti. Má připraveno technické řešení celé otázky, pokud AS návrh přijme.

  Doc.Jakubec: stud. komise o věci jednala na mimořádné schůzi na základě podnětu studentů a vedení fakulty. Upozorňuje na vážná rizika připraveného řešení. Konstatuje, že knápravě situace je nutná nová akreditace oboru.

  Dr.Herman: Na studijní komisi zaznělo, že jde o přechodné řešení, které využívá do krajnosti možností platných předpisů. Je zdůvodněno potřebami studentů a není třeba mu nějak bránit. Aby se navržené řešení realizovalo, musí následně dojít kjednání mezi vedením FFUK, vedením ústavu a studenty o tom, jestli se na tom řešení shodují – jinak by se vlastně nic nevyřešilo. Usnesení AS by mělo vyzvat k tomu, aby ktakové dohodě došlo. Navrhl příslušný text usnesení. Jeho názor podpořili doc.Beneš a kol.Chamonikolas.

  Doc.Gladková: ptá se, zda se hlasuje o jejím návrhu usnesení, nebo o návrhu SK.

  Dr.Herman: SK nemá vlastní návrh usnesení. Doc.Jakubec potvrdil.

  Dr.Herman upravil svůj návrh usnesení podle připomínek doc.Beneše, doc.Zemánka, doc. Gladkové a kol.Chamonikolase.

  Usnesení č. 130: AS FF UK schvaluje předloženou změnu studijních plánů oboru slovanská studia. AS FF UK doporučuje vedení FF UK, aby zahájilo jednání se studenty o možnosti přijetí příslušné úpravy v jižprobíhajícím studijním cyklu. Hlasování: 23-0-0

  Doc.Králová: nyní tedy může postupovat ssouladu spřipraveným plánem postupu, který avizovala před hlasováním: všichni studenti oboru dostanou písemné oznámení o změně stud. plánu, schválené AS, a budou požádáni o vyjádření se k ní. Ve zkouškovém období je těžké studenty osobně svolávat, proto je osloví písemně. Je ovšem třeba respektovat právo studenta dostudovat svůj SO podle stavu stud. plánu vokamžiku jeho zápisu, takže je nutné citlivé řešení. Na dotaz doc.Gladkové a dr.Pilného potvrdila, že pokud bude byť i jeden oslovený student se změnou nesouhlasit, je uplatnění schválené změny stud. plánu pro všechny současné studenty zablokováno.

 7. Stanovisko AS FF UK knávrhu komplexní změny SZŘ UK

  Doc.Zemánek upozornil, že FFUK dosáhla posunutí termínu kpředložení svých připomínek, ale pouze do dne tohoto jednání AS. Na něm musí dojít kzávěru, odložení termínu již není možné. Odkázal na souhrn dosavadních připomínek, který účastníci jednání obdrželi písemně, a na zápis ze schůze stud. komise ktéto věci.

  Dr.Herman: vnávrhu UK vidí dva problémy: 1) Snižuje se procento volitelných předmětů, to ovšem může upravit SZŘ FFUK; 2) Pokud dva obory sdílejí společný předmět, musí pro něj oba určit stejný počet kreditů; i to může upravit SZŘ FFUK.

  Doc.Jakubec: jménem stud. komise podporuje návrh UK. Je ovšem nutné vyřešit otázku přechodných ustanovení.

  Prof.Bouzek: zásadní otázkou je, do jaké míry je kombinovatelnost oborů užitečná. 10% prostupnosti je málo, na druhé straně to patrně podpoří úroveň odbornosti absolventů.

  Dr.Kalivoda: představa, že předpisy FFUK mohou modifikovat ustanovení nadřazených předpisů UK, není správná.

  Doc.Králová: SO jsou vázány akreditacemi, pro některé je 10% málo, pro některé je to dostatečné. Oněch 10% volitelných předmětů je započítáno do povinného penza, student ovšem může absolvovat další předměty i nad rámec svých povinností. Kromě toho se předpokládá možnost zvláštního povolení děkana, které umožní volitelnost vindividuálních případech zvýšit nad rámec 10%. Ovšem akreditační komise větší variabilitu stud. plánů než 10% pravidelně odmítá.

  Kol.Chromý: každá získaná atestace musí být studentu započítána do splněných povinností, odmítá formální omezení vtéto věci. Kol.Volná souhlasí.

  Prof.Vacek: to by také omezilo nadměrnou administraci ze strany vedení FFUK.

  Dr.Herman: povolení děkana mohou být globální, ostatně studenti více než 10% variabilních předmětů nezvládnou. Problém společných předmětů dvou oborů je možno vyřešit jejich jinými názvy se stejnou společnou výukou. Souhlasí spřipomínkou dr.Kalivody. Ustanovení UKje vzhledem ke způsobu stanovení počtu kreditů vzásadě správné.

  Doc.Králová: není třeba jiných názvů společných předmětů, postačí jejich jiné identifikační číslo. Doc.Zemánek doložil tuto možnost příkladem SO arabistika.

  Kol.Chamonikolas: návrh UK vlastně žádnou metodiku stanovení počtu kreditů neobsahuje.

  Dr.Maiello: je počet kreditů stanovený podle návrhu UK maximální možné nebo pevně dané číslo?

  Dr.Herman odpověděl citací návrhu UK, zněhož vyplývá, že jde o pevně dané číslo.

  Dr.Pilný: návrh UKvylučuje existenci dvousemestrálních kursů. Dovoluje návrh konstrukci nižších atestací, než je zkouška?

  Doc.Králová: dvousemestrální předměty jsou nepraktické, brání prostupnosti oborů a měly by být postupně odstraňovány.

  Dr.Kalivoda: vpokusu shrnout debatu konstatoval, že podle návrhu UK stanoví strop variability stud. plánu na 10%, přičemž atestace splněné navíc nemůže student využít k zápisu do vyššího ročníku bez zvláštního povolení děkana; každý stud. předmět musí být vkaždém semestru ukončen nějakou atestací; končí známkování zkoušek a klas. zápočtů; učitel nemůže průběžně měnit počet kreditů za určitý předmět podle kvality nebo rozsahu jeho absolvování.

  Doc.Králová: opravila, že klasifikace zkoušek a klas. zápočtů bude pokračovat i podle návrhu UK.

  Dr. Maiello: protestoval proti pojetí kreditu jako čísla pevně stanoveného pro každý předmět.

  Doc.Zemánek navrhl přestávku o délce 15 minut, aby bylo možno formulovat usnesení; navrhl ktomuto účelu pracovní skupinu ve složení: doc.Jakubec, dr.Herman, autoři jednotlivých usnesení. Návrh byl přijat (hlasování 22-0-0).

  Přestávka

  Doc.Zemánek se omluvil za prodloužení přestávky vzhledem kobtížnosti formulace všeobecně přijatelných usnesení.

  Pracovní skupina přednesla připravené návrhy usnesení. Kol.Chromý předložil doplňující usnesení.

  Doc.Zemánek dal poté hlasovat o následujících návrzích usnesení:

  Usnesení č. 131:

  – AS FF UK podporuje návrh komplexní změny SZŘ UK. Hlasování: 22-0-2

  – AS FF UK upozorňuje, že pro potřeby FF UK je třeba, aby bylo možné zakončit předmět různými atestacemi, a tedy různým počtem kreditů, které odpovídají různému množství práce studenta spojenému sabsolvováním daného předmětu. Proto navrhuje v čl. 4 odst. 8 upravit formulaci tak, aby umožnila přiřadit různému způsobu ukončení předmětu různý počet kreditů. Hlasování: 24-0-0

  AS FF UK zdůrazňuje nutnost zachování přechodného období, vněmž bude platit současný způsob hodnocení studia podle stávajících studijních plánů po dobu platnosti akreditace. Hlasování: 23-0-1

  – AS FF UK upozorňuje, že včl. 4 odst. 5 je patrně vynecháno slovo „ročník“ nebo „rok“ (Úsekem studia může být semestr nebo ročník ). Hlasování: 24-0-0

  – AS FF UK navrhuje vypuštění čl. 4 odst. 10. Hlasování: 16-0-7

 8. Situace na oboru polonistika

Prof.Vacek vúvodu vyjádřil názor, že tento bod jednání senátu nepřísluší. Situace na oboru polonistika, která je dědictvím minulosti, se úspěšně a průběžně řeší. Ohrazuje se proti nepodloženým spekulacím některých členů AS o skrytých motivech jeho rozhodnutí ohledně oboru polonistika vminulosti a proti spikleneckým teoriím, které vtéto souvislosti vytvářejí. Jeho jednání vycházelo zpoctivé snahy pomoci situaci oboru, i když tato snaha nebyla plně úspěšná. Žádá členy senátu, aby dodržovali akademicky přijatelné formy ve svém chování. Protestoval proti vystoupení dvou studentek na jednání vědecké rady FFUK a pokusu ovlivnit tak její rozhodnutí. Takové jednání mu připomíná chování funkcionářů SSM vroce 1970. Žádá AS, aby tento případ důrazně odsoudil, protože takové jednání poškozuje pověst FF.

Kol.Volná: připomněla závazek děkana fakulty ze září roku 2004, že se po vyšetření případu k němu vyjádří. Otázala se, zda došlo knějakým osobním postihům chybujících pracovníků. Pokud ví, tak jedinou postiženou osobou byla sekretářka Ústavu slavistických a východoevropských studií.

Doc.Zemánek připomněl, že na prodlužování případu má vinu i AS, který jeho projednání několikrát odložil. Kol.Polák namítl, že odklady byly zaviněny chybějícím stanoviskem děkana fakulty, a podpořil názor kol.Volné.

Prof.Bouzek: tato diskuse AS zesměšňuje. Podle jeho osobních zkušeností mají odborná pracoviště vPolské republice na úroveň pražské polonistiky velmi rozdílné názory, AS vtom nemůže zaujmout kvalifikované stanovisko.

Dr.Herman: navrhl diskusi ktomuto bodu racionálně strukturovat. Řešení problémů oboru pokračuje, další jednání o této věci je zbytečné. Pozornost AS si však zaslouží některé procedurální otázky, hlavně problém často zmiňovaného konkursu. Průtahy případu byly způsobeny snahou senátu vyčkat sprojednáním na přítomnost děkana fakulty. Odmítá přirovnání kfunkcionářům SSM, které prof.Vacek použil.

Doc.Králová: Pochybení vorganizaci SZK na oboru polonistika vyvolala zvýšenou kontrolu nad organizací SZK na FFUK. Vrámci platných předpisů je řešena otázka nesprávně konstruovaných studijních plánů ÚSVS.

Doc.Pelikán: není možno rozhodnutím většiny či menšiny AS tematicky rozdělovat diskusi kbodu jednání a tak diskutující vrozporu sJednacím řádem omezovat.

Dr.Maiello: žádná dosud vyslovená pochybnost o postupu děkana fakulty nebyla vyvrácena. Kdo byl vedoucí ÚSVS, který doporučil přijetí dr.Pösingerové? Doc.Blažek byl vté době pouze pověřen zastupováním vedoucího pracoviště. Jaká nouzová situace vyvolala její přijetí? (Krize polonistiky skončila na jaře 2003.) Měl na tehdejší řešení případu vliv dopis polského velvyslance, který by se tak vměšoval do akademických záležitostí FFUK?

Kol.Chromý: děkuje doc.Králové za její aktivitu vřešení problémů, nemůže poděkovat prof.Vackovi. Vjeho vyjádřeních pro AS jsou rozpory. Podstatné je, že neplatí, že by výběrové řízení bylo povinné pouze vpřípadě přijímání pracovníka FFUK do hlavního pracovního poměru.

Prof.Bouzek: jednání senátu je nevěcné a zbytečně se přehrabuje vdávné minulosti. Celou kauzu jen zbytečně komplikuje italská vznětlivost dr.Maiella. Řešení děkana fakulty bylo personálním pokusem o řešení problémů oboru a jeho zachování pro studenty, dr.Pösingerová nevyužila svou šanci. Na fakultě jsou i další pracovníci, kteří nesplňují výkonnostní nároky, a přesto mohou být určitým způsobem užiteční. Rozhodnutí nich jsou vždy rozhodnutí hraniční. Tento názor podpořil i dr.Oerter, který upozornil na podobnou praxi PedF UK a označil celou záležitost za zbytečně rozviřovanou maličkost.

Kol.Chromý: porušení zákona o VŠ nelze nazvat maličkostí. Dr.Pösingerová neprošla konkursem, byla vněm neúspěšná. Podobně se vyjádřil kol.Polák

Kol.Hron: odmítl zlehčování problému. Kdyby šlo ve věci přijetí dr.Pösingerové o běžný postup, byla by to jiná situace. Zde však se jednalo ve prospěch jedné konkrétní osoby.

Prof.Vacek ocenil konstruktivnost většiny dosavadních diskusních příspěvků. Kjednotlivým dotazům uvedl:

 • dva jeho dopisy pro senát se doplňují, ne vyvracejí.
 • byl ujištěn osobním oddělením, že konkursní řízení vdaném případě není nutné; vedoucí oddělení již své místo nezastává
 • konkursní řízení přesto proběhlo, neví, zda byl výsledek negativní, a ví, že dr.Pösingerová se umístila druhá, vítěz řízení nabídku prac. místa odmítl
 • neexistoval žádný dopis velvyslance Polské republiky, i když došlo kosobnímu setkání sním, kdy se jednalo o rozvíjení spolupráce; pokud o dopisu mluvil doc.Poslední, zmýlil se
 • vítá vyjádření doc.Posledního, že přijetí dr.Pösingerové doporučil vzhledem kproblémům oboru on
 • právní stanovisko ktéto otázce zpracuje tajemník fakulty, může se vyjádřit i legislativní komise
 • celý případ je následkem dlouholetého předchozího vývoje ve funkčním období předchozích vedení FFUK
 • vyjadřuje poděkování proděkance Králové za její angažmá vpřípadu slavistiky; pověřil prod. Královou, aby záležitosti spadající do její kompetence napravovala, a je rád, že to činí cíleně a kompetentně
 • odmítá fantasmagorické spekulace o svých motivech a jejich kriminalizaci (teorie o StB a podobně); není pravda, že by chtěl něco zatemňovat, dělat neprůhlednou personální politiku apod.; žádá, aby celá diskuse byla ukončena ve prospěch řešení závažnějších problémů FFUK
 • upozorňuje na úspěchy FFUK vsoutěži o schválení výzkumných záměrů, na zlepšování jejích podmínek pro akreditace profesorů a docentů
 • po roce působení tohoto senátu chce zdůraznit některé věci; uvedl, že smnoha senátory vychází velmi dobře a že je otevřený každé debatě, například debatě o hospodaření; znovu odmítl kriminalizaci řešení polonistiky, i když připouští, že to řešení nebylo nejobratnější
 • připomněl odmítnutí materiálu vedení fakulty o míře pedagogických úvazků pracovníků FFUK ze strany AS, které poškodilo pozici fakulty vrámci UK, neboť fakticky říká, že naše fakulta nepracuje
 • znovu poukazuje na nepřijatelné vystoupení dvou studentek FFUK na Vědecké radě FFUK a žádá AS o stanovisko ktéto věci
 • upozorňuje dr.Maiella, který se podle jeho názoru vysmíval srovnání aktu dvou studentek ve VR spůsobením členů SSM po r. 1970, že by se měl akademické veřejnosti FFUK omluvit za své obvinění, že členové naší akademické obce (s výjimkou emigrantů) vminulosti kolaborovali skomunistickým režimem; považuje za svou povinnost, když shrnuje poslední rok, vzít jako děkan tuto fakultu vochranu; i vtéto věci vyzývá AS kdůraznému a jednoznačnému zaujetí stanoviska
 • připouští určité chyby ve svém postupu vtéto věci, řídil se však zájmy FFUK a bude tak činit i nadále

Kol.Chromý: požádal prof.Vacka o respektování tématu diskuse. Za chybu personálního odd. nese odpovědnost děkan fakulty. Stále není jasné, kdy přesně bylo obměněno personální oddělení. Konkursní řízení, kterým prošla dr.Pösingerová, bylo vypsáno na jiné místo, než které obsadila.

Kol. Linka: popsal okolnosti konkursu, kde byl i on účastníkem.

Doc. Gladková: průběh diskutovaného konkursu je popsán vpísemném materiálu, který předložila AS.

Kol Hon.: věci by prospělo, kdyby pan děkan odpověděl na otázky a nehovořil o úspěších vgrantech. Dr.Pösingerová nedostala vkonkursním řízení ani jeden hlas, není proto možné říci, že konkursem prošla jako druhá. Proto nemohla být přijata, když doporučený kandidát na místo odmítl.

Dr.Maiello: podpořil názor kol.Hona. Dále připomněl, že to nebyl on, kdo předpokládal vlivy bývalých agentů StB na rozhodování vpřípadu dr.Pösingerové, přestože mu celá záležitost připadá nevyjasněná. Poukázal však na slabost osobní pozice doc.Posledního, která zmenšuje věrohodnost jeho vyjádření. Slovo „kolaborace“ ve svém dřívějším stanovisku nepoužil sčeským negativním významem, nýbrž vjeho původním latinském a italském významu „spolupráce“ bez hanlivých odstínů.

Na návrh dr. Maiella bylo schváleno ukončení diskuse ktomuto bodu po vystoupení již přihlášených diskutujících (hlasování 15-0-6).

Kol.Volná: obvinění senátu zkriminalizace jednání vedení fakulty je neoprávněné; jednání děkana je vrozporu sjeho volebním programem, který sliboval transparentnost a otevřenost dohledu akademické obce. Opakuje otázku o zhodnocení konkrétní odpovědnosti pracovníků fakulty, kteří se vtéto záležitosti dopustili chyb; a upozorňuje, že zmateriálů předložených proděkankou Královou nevyplývá, že viníkem červnových státnic je sekretářka, která jako jediná byla postižena.

Dr.Herman: AS měl plné právo zaujmout kmateriálu o ped. úvazcích pracovníků fakulty negativní stanovisko, odmítá výčitky ze strany děkana. Poukazuje na pasáž volebního programu pana děkana o odpovědnosti, kterou přislíbil akademické obci – v tom duchu chápe dotazy studentských senátorů, na něž se až po pěti měsících složitě nalézají odpovědi. Čekal vyjasnění, které mělo přijít od toho, kdo byl tázán.

Kol.Hron: podle jednacího řádu VR jsou její jednání veřejná, členové akademické obce mají právo se vyjádřit po udělení slova toho, kdo VR řídí, a kol.Volná měla právo vystoupit na VR jako členka PAS.

Doc.Zemánek: nikdo nebyl pověřen, aby vystupoval na VR za PAS; navrhuje odložit tuto věc na jiné jednání AS, protože o ní většina členů AS nemá žádné informace.

Kol. Chromý: buď děkan nezná právní předpisy a odvolává se na své podřízené, nebo je ignoruje. Klade otázku, jak bude podobná situace skonkursem řešena příště: zda bude, či nebude vypsán.

Prof.Vacek se znovu vyjádřil kdiskusním příspěvkům:

 • příslušné předpisy samozřejmě zná, spolehl se však na dosavadní úzus a tradici FFUK a názor osobního oddělení; asi to byla chyba, kterou už nebude opakovat; připomíná ovšem, že ani výsledkem konkursu není děkan fakulty vázán; šlo o hraniční situaci, která vyplývala ztradice a neměla právní oporu; tuto tradici měl přerušit, není to ovšem žádný kriminální akt.
 • etymologické vysvětlení dr.Maiella kjeho předchozím výrokům o kolaboraci ho nepřesvědčila, protože dr. Maiello umí dostatečně dobře česky a řekl to vtakovém kontextu, který byl naprosto jasný
 • rozhodnutí AS o otázce ped. úvazků nadále považuje za nepříznivé pro FFUK ve smyslu, jak to bylo řečeno výše
 • změna na místě vedoucího osobního odd. nastala k1.1.2005; další postihy nepovažuje za potřebné
 • svá vyjádření vtéto kauze považuje za dostatečná

Doc.Pelikán: poděkoval doc.Zemánkovi za korektní řízení jednání AS a zvláště diskuse ktomuto kontroverznímu bodu. Vyjádřil lítost, že celá diskuse se zabývala jen jedním aspektem problému a diskutující ignorovali řadu písemných materiálů, které byly vtéto věci předloženy. Je rád, že i podle hodnocení AS se situace oboru polonistika zlepšuje. Není možné obviňovat pouze bývalé vedení fakulty za problémy, které vznikaly a nebyly řešeny po desetiletí.

Na žádost kol. Chromého AS na 15 minut přerušil jednání, aby bylo možno formulovat návrhy usnesení (Hlasování 21-0-0).

Přestávka

Po přestávce doc.Zemánek provedl hlasování o těchto návrzích usnesení:

Usnesení č.132: AS FF UK konstatuje, že se konkrétní problémy na oboru polonistika vyřešily a dlouhodobější se začaly pozitivně řešit. AS oceňuje konstruktivní podíl proděkanky Králové na tomto procesu. Hlasování: 18-0-1

Usnesení č.133: AS FF UK žádá legislativní komisi, aby posoudila, zda FF UK při obsazování dílčích úvazků bez výběrového řízení neporušuje zákon o vysokých školách v jeho platném znění, případně další relevantní předpisy. Hlasování: 15-0-4

Návrh usnesení: AS konstatuje, že děkan nesplnil žádost zusnesení AS FF UK 61/5 o určení konkrétní zodpovědnosti vpřípadě znovupřijetí dr. Pösingerové. Hlasování: 9-3-6 – nepřijato

Návrh usnesení: AS FF UK konstatuje, že děkan nevyjasnil okolnosti o znovupřijetí dr. Pösingerové do pracovního poměru na FF UK. Hlasování: 10-3-8 nepřijato

Usnesení č. 134: AS FF UK doporučuje vedení fakulty, aby na příštím jednání předložilo AS FF UK právní výklad závazných norem týkajících se výběrového řízení. Hlasování: 15-0-6

Usnesení č. 135: AS FF UK bere na vědomí vysvětlení pana děkana votázce konkursu dr. Pösingerové. Zároveň vyjadřuje lítost nad tím, že mělo zdlouhavý a ne zcela uspokojivý průběh. Hlasování: 13-0-8

 1. Různé

Hodnocení výuky

Ktomuto bodu nebyly přihlášeny žádné diskusní příspěvky a nebyly podány žádné návrhy usnesení.

Podklady pro jednání AS

Doc.Zemánek navrhl zpověření PAS členům AS změnu způsobu distribuce materiálů pro jednání senátu. Dosavadní způsob má své slabiny, dané především postupným opotřebováváním používaných CD a tak vznikající nespolehlivostí zápisu materiálů na ně. Také proces distribuce a zpětného vybrání CD je relativně administrativně náročný. PAS se domnívá, že řešením by bylo zveřejňovat materiály pro jednání AS pouze na internetových stránkách senátu, knimž by členové senátu měli přístup podmíněný jejich přístupovým heslem.

Doc.Pelikán: tento návrh podporuje, navrhuje však, aby nejméně pro příští jednání senátu byla distribuce provedena jak novým, tak dosavadním způsobem, aby bylo možno odstranit počáteční technické chyby, které bývají nevyhnutelné.

Doc.Zemánek stímto názorem souhlasil a dal hlasovat o usnesení:

Usnesení č. 136: AS FF UK souhlasí snávrhem PAS na změnu distribuce materiálů na zasedání AS FF UK. Hlasování: 19-0-0

Dotaz kol.Schicha na průběh projektu výstavby centrální knihovny FFUK

Na tento dotaz prof.Vacek odpověděl, že projekt se zpozdil pro obtíže se stavebním povolením, nyní jeho realizace pokračuje.

Řízení diskuse na jednání AS a způsob projednávaní usnesení AS

Dr.Kalivoda vystoupil spodnětem na změnu způsobu přijímání usnesení senátem a průběhu diskuse o něm. Poukázal na to, že při jednání AS se již před dlouhým časem vžila praxe, že návrhy usnesení jsou většinou podávány až po uzavření diskuse kjednotlivým bodům, což znemožňuje věcnou diskusi o nich. Dochází tak i ktomu, že jsou předkládány návrhy usnesení, o nichž se vůbec nediskutovalo a pokus otevřít diskusi o nich po jejich předložení je porušením Jednacího řádu AS. Takový stav je vrozporu se skutečností, že usnesení senátu jsou nejvýznamnějším výsledkem jeho činnosti, za kterou je AS jako celek odpovědný akademické veřejnosti. Dr.Kalivoda již tento svůj podnět projednal vPAS a předloží senátu návrh, jak by tuto podle jeho názoru velmi nevhodnou praxi bylo možno změnit.

Doc.Zemánek: podobný námět má i podnět prof.Bouzka, který PAS zařadí na pořad příštího jednání AS.

Doc.Pelikán: upozorňuje, že řešení jistě bude vyžadovat změnu Volebního a jednacího řádu AS FFUK, což je časově náročný proces.

Dr.Kalivoda: tato změna je jednou variantou řešení, ovšem ani současné znění VJŘ AS FFUK dosavadní vžitý a podle jeho názoru nevhodný postup nevyžaduje. Případný návrh změny VJŘ bude ovšem projednán vlegislativní komisi a po případném schválení vAS FFUK předložen ke konečnému schválení ASUK spolu se změnami, které již vAS FFUK schváleny byly.

Doc.Zemánek poděkoval přítomným členům AS a ukončil jednání.

Zapsal: Kalivoda

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne 10.3.2005