Volební období 1998-2000

Věda a výzkum v roce 1999

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Věda a výzkum v roce 1999

Úvodní poznámka:

Rok 1999 byl poznamenán implementací nového VŠ zákona. Při změnách nových předpisů se před fakultu vklínila ještě univerzita a její předpisy etc., jež bylo nutno dodržovat a z nich vycházet. Nepochybně to ovlivnilo působení všech institucí fakulty, často (zejména zpočátku) dosti negativně. (Uvedu drobný příklad. Díky „slepé poslušnosti “ a nedostatku pesimistické předvídavosti jsme s předstihem odevzdali zprávy o grantech GAČRu rektorátu, jehož úředník je lehkomyslně předal agentuře s třídenním zpožděním. Byli jsme potrestáni a stálo nás to 120 tis.Kč.)

Granty

Fond rozvoje VŠ:6 grantů: 442 tis.Kč

Grantová agentura UK:

z r.1997 – 18 g. 1143 tis.Kč

z r.1998 – 10 g. 1238 tis.Kč

z r.1999 – 9 g. 1061 tis.Kč

Grantová agentura ČR:

z r.1997 – 5 g. 1365 tis.Kč

z r.1998 – 10 g. 5947 tis.Kč

z r.1999 – 6 g. 34 23 tis.Kč

MŠMT:

Posílení výzkumu na VŠ: 2 g. – 1682 tis.Kč

Rozšiřování výsledků… 1 g. – 24 tis.Kč

Rezortní výzkum: 1 g. – 250 tis.Kč

INGO 2 g. – 189 tis.Kč

COST 1 g. – 150 tis.Kč

Výzkumné záměry 6 g. – 8799 tis.Kč

MK ČR 1 g. – 714 tis.Kč

Spoluřešitelské granty:

asi 7 grantů. Evidenci nelze spolehlivě vést, neboť řešitelé nám bohužel neposkytují údaje.

Úhrnemto představuje částku (vyšší než) 26 427 tis.Kč .

Habilitace a profesury

Poznámka: prováděcí předpisy pro habilitační a profesorské řízení byly předány fakultě v provizorní podobě až v září. Proto byla nová řízení v roce 1999 prakticky zastavena, dobíhala řízení již započatá.

Stojí však za zmínku, že v letech 1994-1998 se nám podařilo zcela vyčistit stůl a bez ohledu na „veřejná tajemství“ o „kontaktech a strategiích“ (čsp.Babylon) realizovat 36 profesur (z toho 27 FF, 6 zamítnutých) a 75 docentur (44 FF, 8 zamítnutých).

V roce 1999 byl profesorem jmenován k 15.10. doc.Karel Kučera.

V řízení jsou 4 profesury (Mlynárik, Jirků, Čechura, Kropáček).

V roce 1999 projednala vědecká rada FF UK 6 habilitací (z toho 3 pracovníci FF UK: Doubravová, Kubů, Pavlovský). Z těchto řízení bylo schváleno a jmenováno 5 docentů, dr. Pavlovský byl vědeckou radou FF zamítnut.

V řízení je 7 habilitací (z toho 5 pracovníků FF UK).

Čestná ocenění

Na návrh FF UK udělila Univerzita Karlova 5 pamětních medailí Univerzity Karlovy (Ján Lichardus, František Daneš, Oliver Reverdin /Ženeva/, V.Kruta, Miguel León Portilla).

Emeritním profesorem byl jmenován prof.Erazim Kohák.

Doktorské studium

V roce 1999 byla připravena a realizována nová akreditace oborů doktorského studia, habilitací a profesur.

Byla zavedena evidence (namnoze zbytečných) dat doktorandů do matriky (program Student ) . Bylo nutno jmen ovat nové oborové rady a vypracovat nové rámcové studijní plány. Mnohé předpisy se změnily po přijetí nového Studijního a zkušebního řádu UK FF.

V roce 1999 bylo přijato do prezenčního studia 52 uchazečů, do kombinovaného studia 183 uchazečů. Vzhledem k tíživé finanční situaci fakulty bylo (po několika letech) opět nutno redukovat počty nově přijímaných prezenčních studentů.

V současné době tedy studuje celkem 170 prezenčních doktorandů, 821 studentů kombinovaného studia a 68 cizích státních příslušníků.

V roce 1999 bylo obhájeno 31 doktorských disertačních prací.

Přijímací řízení proběhne letos (podle příkazu rektora) v červnu (resp. na přelomu května a června).

Středisko vědeckých informací

Knihovny rozšířilky své fondy o 9 515 knihovních jednotek a dosáhly celkem 981 043 jednotek. V knihovnách bylo registrováno 18 621 čtenářů, kteří si vypůjčili 66 035 knih a speciálních dokumentů.

V průběhu roku byly splněny tyto nejvýznamnější úkoly:

– SVI pokračovalo v rutinním provozu systému TINLIB

– pokračovala retrospektivní katalogizace diplomních prací, celkem uloženo cca 6000 záznamů

– na zpracování knihovních fondů do souborného katalogu fakulty se podíleli ve větší míře než dosud pracovníci knihoven. Katalog k dnešnímu datu obsahuje 67 361 záznamů

– v rámci údrž by systému byl proveden upgrade TINLIBu, nyní T-series na verzi 300

-pro realizaci projektu rozšíření služeb získalo SVI v neveřejné soutěži rektora UK dotaci 1130 tis.Kč

– byla zpracována studie na využití suterénu FF UK pro knihovnu

– SVI zpracovalo bibl iografii publikační činnosti pracovníků FF za rok 1998 (1528 záznamů), z toho bylo do databáze RIV Rady vlády ČR přijato 781 záznamů

– vedle dalších rutinních prací lze uvést zejména aktualizaci www home page SVI knihoven FFUK, prezentaci katalogu na www a rozšíření webovského prohlížeče TINWEB nové verze K7.

Ediční oddělení

Redakční práce:

– do tisku odevzdáno 22 titulů skript, z toho 6 šlo do tisku

– redakčně zpracováno a do tisku odevzdáno 19 titulů vědeckých publikací

– zpracován a odevzdán do t isku Seznam přednášek 1999/2000

– sestaven a zpracován ediční plán skript a věd.publikací na rok 2000

– sešlo se 10 návrhů na Cenu rektora 1999, výběr bude uzavřen a předán do konce ledna 2000

Skladování a distribuce publikací:

– na sklad bylo přijato k prodeji 47 titulů (17 DeskTop, 16 z ústavů a kateder, 13 z nakladatelství Karolinum)

– na prodeji fakultních publikací bylo získáno 353 106 Kč

– na dary byly vydány publikace v hodnotě 267 464 Kč

– byl přepracován a do tisku připraven Nabídkový seznam publik ací FF UK 1999

Prodej a výměna publikací do zahraničí:

– prodáno 23 titulů v počtu 36 výtisků za 11 014 Kč (zisk činí 9 209 Kč)

– na výměnu pro FF UK vydány publikace za 86 919 Kč

– mezinárodní výměnou získáno 251 knih (130.517.- Kč) a 238 čísel periodik (145.618,- Kč)

Jaromír Černý

proděkan pro vědu