Prof. Petr Kratochvíl vydal novou knihu o roli katolické církve v současném mezinárodním systému

Studie se nekonvenčním způsobem zabývá rolí katolické církve v současném mezinárodním systému, odhaluje její klíčové trendy a poskytuje pronikavou analýzu její hluboké provázanosti s národní, regionální i globální politikou.

Publikace zkoumá pět verzí lokálních katolicismů a osvětluje různé teologicko-politické uskupení, které se v národních kontextech nejen značně liší, ale mají i globální geopolitické důsledky. Je postavena na novém teoretickém argumentu, který ukazuje, že katolická geopolitika obsahuje nejen prostorovou dimenzi (kterou se běžně zabývají klasické geopolitické studie), ale také časovou. V důsledku toho nelze katolickou roli ve světě chápat pouze jako výsledek prostorové expanze církve, ale spíše jako výsledek složitých vztahů mezi katolicismem a kolonizací, inkulturací (pronikaní výrazného prvku jedné kultury do druhé), zaostalostí a modernizací.

Jako protiváhu přetrvávajícímu eurocentrismu většiny studií o katolické církvi případové studie zkoumají katolickou geopolitiku v pěti mimoevropských kontextech: Latinská Amerika (Brazílie), Severní Amerika (Spojené státy), Asie (Indie a Čína) a Afrika (Demokratická republika Kongo). Tyto studie také ukazují, že úspěchy a neúspěchy katolicismu nelze vysvětlit pomocí jediného, seshora směřujícího výkladu katolické geopolitiky, ale spíše zkoumáním různých katolických časoprostorových uspořádání na globální, regionální a místní úrovni. Se zrychlující se diverzifikací církve a rostoucí rolí zemí globálního Jihu nabývají tyto místní a regionální vlivy na významu, neboť budou pravděpodobně stále více určovat budoucnost katolicismu.

Kniha je určena především pro vědce zabývající se mezinárodními vztahy, religionistikou, politologií a teologií, ale také geopolitiky, kteří studují globální vzestup náboženství. Díky přístupné angličtině může oslovit i širší veřejnost mimo akademickou sféru, zejména zájemce o globální křesťanství, církevní představitele a členy katolických organizací.


Související články