Vědecká rada UK ocenila prof. Bohumilu Mouchovou a doc. Pavla Sládka

Akademička a akademik, kteří působí na FF UK, převzali ocenění Univerzity Karlovy na zasedání 19. října 2023. Prof. Bohumila Mouchová obdržela Zlatou medaili UK za významné dílo v oboru klasické filologie, řeckých a latinských studií a za vědeckou a pedagogickou činnost na UK. Doc. Pavel Sládek převzal Stříbrnou medaili UK za významnou práci v oboru hebraistiky a vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc., emeritní profesorka Univerzity Karlovy a akademička z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, je přední osobností české klasické filologie, překladatelkou z klasických jazyků a mezinárodně uznávanou badatelkou v oblasti latinského jazyka a antické historie. Navzdory nelehkým historickým okolnostem se jí podařilo vytvořit osobité vědecké dílo, které zanechává výraznou stopu i v mezinárodním bádání. Jejím nejvýraznějším přínosem je spojení lingvistické perspektivy, inspirované pražským strukturalismem, s historiografickým textovým materiálem. Po celou svou aktivní dráhu usilovala také o to, aby klasická filologie nezůstala akademickou disciplínou, ale aby byla ve spojení s národní kulturou. Přeložila z latiny i starořečtiny úctyhodnou řadu převážně historiografických děl. Prof. Mouchová výrazně přispěla k zintenzivnění a podstatnému zkvalitnění výuky latiny a příbuzných oborů a celkové popularizaci oboru. Více o oceněné naleznete zde.

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., působí na Katedře Blízkého východu FF UK. Zabývá se raně novověkou židovskou kulturou, především rabínskou literaturou a židovskou knižní kulturou v období po objevu knihtisku. V letech 2014–2023 stál v čele Katedry Blízkého východu, kde garantuje magisterský i doktorský program židovských studií, nyní zde působí jako zástupce ředitele. V letech 2014–2023 působil jako člen výkonného výboru European Association for Jewish Studies a důležité vazby udržuje i s Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies při University of Pennsylvania nebo Harvard University, na nichž působil v rámci řady fellowshipů, nebo s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě, na niž je pravidelně zván přednášet. Je autorem mnoha vědeckých studií publikovaných v prestižních oborových zahraničních platformách, včetně pravděpodobně té nejprestižnější Jewish Quarterly Review. Bohatá publikační činnost doc. Sládka svědčí o tom, že je právem považován za světově uznávaného odborníka na hebrejský knihtisk a židovskou raně novověkou knižní kulturu.

Přehled všech oceněných naleznete zde.


Související články