Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK otevírá kurz Rozvoj osobnostních, sociálních a manažerských dovedností

Interaktivní kurz se zaměřuje na témata ve vztahu k seberozvoji v osobnostních, sociálních a manažerských kompetencích. Roční kurz se koná jednou měsíčně ve čtvrtek 12:30–16:30, a to od 23. března 2023 do 15. února 2024. Absolventi obdrží osvědčení vydané FF UK. Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky lze zaslat do 21. března 2023.

Program prezenčního zájmového kurzu celoživotního vzdělávání se soustředí na sebepoznání a poznávání druhých, zvládání pracovního stresu a vlastních negativních emocí osvojením relaxačních technik a technik mindfulness a na rozvoj dovedností k úspěšné sebeprezentaci. Dále svou pozornost orientuje na komunikaci a vyjednávání s náročnými osobnostmi, týmové chování a spolupráci v týmu, situační a agilní leadership, zvládání změn v organizaci a na témata z oblasti sociální patologie v pracovním prostředí.

Kurzem budou provázet dr. Hedvika Boukalová z Katedry psychologie FF UK, dr. Alexandra Fonville z Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK a další odborníci. Garantkou kurzu je dr. Renata Kocianová, vedoucí Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK. Kontaktní osobou je dr. Alexandra Fonville – tel: +420 221 619 606, e-mail: alexandra.fonville@ff.cuni.cz.

Požadavkem pro zařazení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Cena kurzu je 26 620 Kč vč. DPH, o způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání přihlášky.

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky posílejte do 21. března 2023

 • e-mailem (scan) na adresu: alexandra.fonville@ff.cuni.cz
 • poštou na adresu:
  PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.
  Katedra andragogiky a personálního řízení
  Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1

Kurz se sestává z 10 čtyřhodinových tematických modulů:

 1. Sebepoznání a poznávání druhých – 23. 3. 2023
  (vlastní silné stránky a potenciál; vnímání druhých; chyby při poznávání druhých a vyhýbání se jim; preference určitých typů lidí)
 2. Pracovní stres a jeho zvládání – 27. 4. 2023
  (faktory zranitelnosti; faktory pracovního prostředí a práce ve vztahu ke stresu; syndrom vyhoření; práce s vlastními emocemi; zvyšování odolnosti vůči stresu; relaxace; work-life balance)
 3. Mindfulness – 18. 5. 2023
  (zvládání emocí a impulzivního jednání; zvýšení psychické odolnosti; principy a techniky mindfulness)
 4. Sebeprezentační dovednosti – 22. 6. 2023
  (sebeprezentace v pracovním životě; profesionální vizualizace a moderní technologie)
 5. Komunikace a vyjednávání s náročnými osobnostmi – 21. 9. 2023
  (nástroje komunikace s náročnými osobnostmi; práce s vlastními hranicemi; strategie a taktiky vyjednávání s náročnými osobnostmi)
 6. Týmové role a týmové chování – 26. 10. 2023
  (sociální a týmové role; týmové vlivy a týmový výkon)
 7. Situační leadership – 23. 11. 2023
  (styly vedení; vlastní styl vedení; delegování; poskytování zpětné vazby; práce s motivací podřízených)
 8. Agilní leadership – 14. 12. 2023
  (principy agilního leadershipu; agilní metody)
 9. Zvládání změn v organizaci – 18. 1. 2024
  (řízení na dálku; VUCA prostředí; adaptace na změnu; rezistence a odpor; mindset change)
 10. Sociální patologie v pracovním prostředí – 15. 2. 2024
  (mobbing, bossing a staffing; sexuálně a genderově motivované obtěžování; technologické a jiné závislosti; rozpoznávání sociální patologie a její prevence v pracovních týmech a organizacích)

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK