Ústav bohemistických studií pořádá 65. ročník Letní školu slovanských studií

Od 22. července do 19. srpna Filozofická fakulta UK přivítá 138 účastníků ze 36 zemí světa na čtyřtýdenním kurzu českého jazyka, kultury a historie. Studentům bude nově k dispozici jedinečná aplikace ProCzeFor pro nácvik zvukové stránky češtiny a také dvě učebnice Klikni na to!Léto s češtinou. V rámci letní školy proběhne také konference ČesKo. Slavnostní zahájení proběhne 23. července v Karolinu.

Program LŠSS se skládá z dopolední intenzivní výuky a odpoledních kulturních a společenských aktivit. Celkově jde o 120 vyučovacích jednotek, které zahrnují: praktický jazykový kurz, výběrové semináře, individuální fonetické konzultace a přednášky.

Účastníci jsou podle jazykových znalostí a dovedností rozdělení do 4 úrovní, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty. Studenti základních úrovní v dopoledních hodinách absolvují jazykový kurz a fonetický výcvik. Výuka studentů vyšších úrovní je diverzifikována na vlastní jazykový kurz a na následující semináře a přednášky, které jsou určeny nejvyšší úrovni. Přednáškový cyklus je tradičně určen nejpokročilejším studentům a nabízí kombinaci témat jazykovědných, literárních, historických a kulturních v širokém slova smyslu.

V odpoledních hodinách si mohou studenti volit další aktivity, které jsou přístupné pro všechny jazykové úrovně. Jsou realizovány v češtině, v angličtině nebo v tzv. simple Czech, která se jazykově orientuje na studenta s nižší znalostí češtiny. Mezi workshopy je letos v nabídce fonetický workshop, frazeologický workshop, workshop zaměřený na hudební témata, etnologický workshop zpřístupňující novodobé i tradiční legendy spjaté s Prahou. Ve workshopech je také často představována literatura spjatá s pražskými lokalitami.

Studenti budou mít poprvé plně k dispozici aplikaci ProCzeFor (PROnunciation of CZEch for FOReigners), což je specializovaný internetový nástroj k nácviku výslovnosti češtiny u nerodilých mluvčích. Mohou ji využívat studenti s odlišným mateřským jazykem, jejichž kontrast s češtinou je v aplikaci zohledněn, a různou úrovní řečových dovedností.

V rámci LŠSS se 8.–12. srpna na FF UK uskuteční konference ČesKo, na kterou se přihlásilo přes 60 domácích i zahraničních účastníků. Konference je věnována problematice kontrastivního studia češtiny a jiných souvisejících jazyků a oblastí. Otevírá prostor pro setkání badatelů, kteří působí v různých výzkumných oblastech propojených kontrastivním pohledem na jazyk, jeho osvojování, užívání a korpusové zpracování. Program konference je dostupný zde.

Vyučující z FF UK také pro LŠSS vytvořili dvě učebnice:

Klikni na to! patří mezi zcela unikátní učební materiály využívající Český národní korpus, jenž se studenti učí využívat jako učební pomůcku. Učebnice navíc využívá autentické texty, se kterými mohou pracovat už studenti s úrovní A2. Výjimečná je také svým online zpracováním, ve kterém jsou prokliky na audio a video materiály, ale také na interaktivní cvičení vytvořená v různých aplikacích. Autory učebnice jsou Pavlína Vališová a Adrian Jan Zasina, kteří podle ní na LŠSS také učí.

Léto s češtinou je druhou nově vytvořenou učebnicí pro LŠSS, kterou napsala Hana Hejlová pro úplné začátečníky Léto s češtinou. Je to učebnice, která zohledňuje specifickou cílovou skupinu začáteční.ků, ale také výukové prostředí letní školy.


Související články