Filozofická fakulta UK otevírá nový studijní program Empirická a komparativní lingvistika

Filozofická fakulta UK dokončila akreditaci nového navazujícího magisterského programu Empirická a komparativní lingvistika. Program představuje jeho iniciátor dr. Jan Chromý.

Proč se přihlásit na Empirickou a komparativní lingvistiku? Jak se liší od jiných lingvistických studijních programů?  

Hned v několika ohledech. Zaprvé nabízí studentům velmi široké možnosti specializace. Spolupracuje na něm totiž pět fakultních ústavů: Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Fonetický ústav, Ústav Českého národního korpusu, Ústav srovnávací jazykovědy a Ústav obecné lingvistiky.

Zadruhé je důležité, že program zahrnuje složku bohemistickou i složku obecně lingvistickou. Studenti tak získají hluboké znalosti o češtině, ale nikoliv izolovaně, nýbrž na pozadí dalších jazyků světa. A zatřetí je program v českém prostředí unikátní svým důrazem na empirický výzkum jazyka – studenti se budou moci věnovat například experimentálním, korpusovým či fonetickým metodám, terénnímu výzkumu nebo statistice.

Jak konkrétně bude probíhat výuka?  

Magisterští studenti už mívají poměrně jasnou představu o tom, co je zajímá. A my jejich zájmu chceme co nejvíc vyjít vstříc. Program proto obsahuje minimum povinných předmětů, kromě nich si studenti budou volit z široké nabídky kurzů. Předpokládáme, že různí studenti se budou zaměřovat různě: někdo třeba na vývoj jazyka, někdo jiný na psycholingvistiku, další zase na výzkum gramatiky atd.

Tomu odpovídá i podoba státních zkoušek. V jejich první části každý student představí určitou výzkumnou oblast a poté o ní bude s komisí debatovat. V druhé části pak bude mít za úkol vytvořit, představit a obhájit návrh výzkumu na předem zadané téma. Oba úkoly budou zadávány s týdenním předstihem před zkouškou, aby se na ně mohli studenti dobře připravit. Nepůjde nám tedy o tradiční zkoušení vědomostí, ale o zjišťování toho, nakolik studenti dokážou nabyté znalosti a dovednosti využít v odborné praxi.

Jak se absolventi programu uplatní v praxi?  

Podobně, jako tomu je u jiných lingvistických programů. Jejich absolventi se dobře uplatní všude, kde se pracuje s jazykem – teda například v nakladatelstvích, v médiích nebo třeba v různých internetových platformách. Naši absolventi mají dlouhodobě prakticky nulovou míru nezaměstnanosti a možností, co po ukončení studia dělat, je velmi mnoho.

Dokdy se podávají přihlášky?  

Do 9. srpna. Přijímací zkoušky potom proběhnou na přelomu srpna a září. Empirickou a komparativní lingvistiku bude možné studovat buď samostatně, nebo v kombinaci s některým z dalších magisterských programů, které otvíráme pro zářijové přijímací řízení. Všechny informace najdete na našem webu.


Pokud se o programu chcete dozvědět víc, pusťte si tento podcast Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK