Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření

In English: Information for students of BA, MA, and PhD programmes

Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů

Informace pro vedoucí základních součástí

Informace pro vyučující


Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů

30. 6. 2020; překlad do ČZJ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 1. 7. 2020 ruší povinné nošení roušek. Rovněž se ruší povinnost vyplňovat a podepisovat prohlášení o bezinfekčnosti.

29. 6. 2020; překlad do ČZJ

V souvislosti s aktuálním výkladem mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví upozorňujeme, že se ruší omezení osobní přítomnosti studentů při studiu, tedy i omezení počtu studentů ve skupině. Zrušení omezení osobní přítomnosti studentů při studiu znamená, že kontroly studia a státní závěrečné zkoušky již není možné konat distanční formou. Výjimku lze udělit pouze v případě, že v souvislosti s epidemií koronaviru platí pro konkrétní osobu omezení plynoucí z jiných předpisů, tj. bude se jednat zejména o individuální či hromadnou karanténu nebo nemožnost přicestovat do ČR z důvodu neprůchodnosti hranic.

18. 6. 2020; překlad do ČZJ

S ohledem na množící se dotazy upozorňujeme, že nadále platí omezení plynoucí z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, podle kterých smí být ve skupině stále jen maximálně 15 studentů a je třeba stále podepisovat bezinfekčnosti. Rovněž připomínáme povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách.

22. 5. 2020

Informace k organizaci v průběhu zkouškového období od 25. 5. 2020; překlad do ČZJ

 • Od pondělí 25. 5. přestanou být zamykány vstupy do budov FF UK. I nadále však trvá vládou stanovená povinnost podepsání prohlášení o bezinfekčnosti ze strany studentů, když se pohybují v prostorách univerzity. Bezinfekčnost vyplní studenti s vyučujícím před začátkem výuky, zkoušky či konzultace. S ohledem na GDPR budou dokumenty bezpečně uchovány na příslušném pracovišti a následně předány podatelně FF UK k archivaci.
 • V kontextu současné situace preferuje vedení fakulty využívání distančních forem atestací. Nicméně konání prezenčních atestací je možné za obecně platných hygienických podmínek (rozestupy apod.).
 • Atestace proběhnou způsobem určeným vyučujícím předmětu, který byl studentům oznámen nejpozději 15. 5. (viz Opatření děkana č. 5/2020).
 • V návaznosti na vývoj epidemiologické situace a v souladu s platnými pravidly je možné pro různé zkouškové termíny stanovit různé formy atestace. Např. červnové termíny realizovat distančně a zářijové prezenčně. Počet a kapacita vypisování termínů zůstávají stejné jako obvykle (viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK). Při kombinaci různých forem musí být zachována stejná náročnost atestace. Všechny formy atestace se započítávají do celkového počtu zkouškových termínů.

Zrušené předměty; překlad do ČZJ

Přestože se podařilo zajistit pokračování výuky naprosté většiny předmětů vypsaných pro LS distanční formou, malá část musela být z objektivních důvodů zrušena (např. exkurze apod.). Vzhledem k mimořádnosti situace bude výjimečně provedeno hromadné zrušení zápisů u těchto předmětů. Studentům nebudou tyto předměty zůstávat v SIS jako nesplněné a v případě zájmu o jejich absolvování v příštím roce nebudou muset žádat o opakovaný zápis.

14. 5. 2020; překlad do ČZJ

K aktualitě ze dne 12. 5. uvádíme následující shrnutí aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které se dotkne provozu fakulty, na základě usnesení vlády ze dne 11. 5. 2020 č. 537:

 • od 12. 5. 2020 mají výjimku z povinnosti nosit zakrytá ústa a nos: studenti, účastníci přijímacího řízení, akademičtí pracovníci, členové zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob, tuto výjimku lze přiměřeně aplikovat i na ostatní atestace,
 • do 25. 5. 2020 nadále platí, že osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole je umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
 • od 18. 5. do 25. 5. 2020 musejí i účastníci přijímacího řízení podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • od 18. 5. do 25. 5. 2020 se na možnost konání přijímacích zkoušek vztahuje omezení konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách na akce s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob za dodržení odstupu mezi osobami nejméně 2 m (s výjimkou členů domácnosti), na místě musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na ruce; obdobně lze toto ustanovení vztáhnout i na realizaci kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách.

Vedení fakulty doporučuje  i přes výjimku nadále pokračovat v zakrývání úst a nosu.

Bezinfekčnost bude prozatím vyžadována od všech osob vstupujících do budov, které zde nepracují či nevykonávají práci pro třetí osobu.

Ke vchodům do budov a ke vstupům do místností, kde se konají státní zkoušky a přijímací zkoušky, budou umístěny dezinfekce v nádobách s dávkovači.

12. 5. 2020; překlad do ČZJ

Pravidla nošení roušek na vysokých školách od 12. května do 25. května 2020 podle aktuálního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

Za předpokladu, že bude v místnosti maximálně 15 osob a budou zachovány rozestupy alespoň 1,5 metru, nemusí studenti, uchazeči, akademici a členové zkušebních komisí pro státní a přijímací zkoušky od 12. května 2020 nosit roušky.

 

Informace k distančnímu průběhu státní závěrečné zkoušky

V návaznosti na metodiku UK vznikla Základní metodika pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky na FF UK, kterou naleznete zde, v anglické verzi pak zde. Současně připomínáme, že podle opatření děkana č. 5/2020 je možné státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v době, kdy je osobní přítomnost studentů a pedagogů na vysoké škole omezena, konat distanční formou. Seznam doktorských studijních oborů/programů, které umožňují konání distančních státních zkoušek, je k dispozici zde. Státní zkoušky v rámci bakalářských a magisterských studijních oborů/programů je možné konat distanční formou pouze na základě výjimky schválené děkanem.

7. 5. 2020; překlad do ČZJ

Možnosti prezenčního zkoušení po 11. 5. 2020

Aktuální rozsah vládou stanovených opatření umožňuje od 11. 5. 2020 realizaci prezenčního zkoušení. I nadále je v tomto semestru možné využívat formy distančního zkoušení. Připomínáme, že o konkrétní podobě atestace musí být rozhodnuto do 10. 5. 2020 a studenti musí být následně informováni nejpozději 15. 5. 2020 (viz opatření děkana zde).

Pro všechny atestace konané prezenční formou stále platí opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která umožňují účast na zkoušce za těchto podmínek:

Zdravotní stav:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou – každá základní součást obdrží dezinfekci, kterou si budou moci jednotliví vyučující půjčovat na své zkouškové termíny, je zodpovědností vyučujícího dohlédnout na dezinfekci rukou při vstupu do učebny,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě,
 • studenti podepíší u vstupu do budovy prohlášení o bezinfekčnosti.

4. 5. 2020

překlad do ČZJ

Možnost prezenční výuky do konce semestru

Opatření děkana č. 5/2020 stanovilo, že výuka bude do konce semestru probíhat distančně. Výjimky může děkan v odůvodněných případech povolit na základě žádosti, pokud jsou v souladu s usnesením vlády ČR č. 491 o přijetí krizového opatření a s dalšími pravidly.

Vyučující předmětů, u kterých bude na základě žádosti obnovena prezenční výuka, o tom informují studenty.

Vzhledem k mimořádným okolnostem nelze účast na výuce realizované v rámci udělené výjimky vyžadovat jako povinnou a stanovit ji jako podmínku udělení atestace.

překlad do ČZJ

Pro realizaci prezenční výuky musí být dodrženy následující podmínky:

Zdravotní stav studentů i vyučujících:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do učebny proběhne povinná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě, což potvrdí v prohlášení o bezinfekčnosti, které podepíší u vstupu do budovy.

Organizační opatření:

 • na výuku se studenti dostaví ve stanovený čas, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou přítomni výuce ve skupinách po max. 15 osobách,
 • učebna bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy je nutné dodržovat i ve společných prostorách.

30. 4. 2020; překlad do ČZJ

Nové opatření děkana o podrobnostech k realizaci studia v akademickém roce 2019/2020 najdete zde. Věnujte mu prosím pozornost!

Opatření upravuje zejména následující:

 • Výuka na FF UK bude do konce semestru probíhat distančními formami.
 • Formy kontroly studia (atestace) je za určitých podmínek možné změnit. Nelze měnit náročnost atestace!
 • Státní závěrečné zkoušky v rámci bakalářských a magisterských studijních programů není možné až na výjimky konat distanční formou.
 • V případě obhajoby závěrečné práce student neodevzdává žádné tištěné kopie.
 • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací je možné konat distanční formou.

V dalších dnech budou průběžně na web doplňovány organizační a další informace k rozhodnutím obsaženým v opatření děkana.

27. 4. 2020; Přehled aktuálních předpisů týkajících se studia na VŠ (24. 4. 2020) s odkazy na překlady do ČZJ

V účinnost vstoupil zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a na něj navazující Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově. Rovněž bylo uveřejněno unesení vlády č. 455 ze dne 23. 4. 2020, které bylo publikováno pod č. 197/2020 Sb., a také má vliv na organizaci studia v nejbližším období. Nejdůležitější informace z uvedených předpisů naleznete shrnuté zde. Věnujte jim prosím pozornost. V následujících dnech rozhodne v intenci uvedených předpisů pan děkan o realizaci některých opatření a budeme postupně zpřesňovat podmínky pro jejich realizaci na FF UK.

24. 4. 2020; překlad do ČZJ

Vzhledem k včerejšímu zasedání vlády a vydání nově koncipovaných usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ve školství upřesňujeme, že s účinností od 27. 4. 2020 je povolena osobní přítomnost studentů na konzultacích a zkoušení do počtu maximálně 5 osob, a to nově bez omezení jen na studenty posledního ročníku. Kromě konzultací a zkoušení je rovněž možné realizovat praxe.

Během příštího týdne budou v návaznosti na metodické pokyny RUK upřesněny další informace k organizaci studia do konce semestru.

22. 4. 2020; překlad do ČZJ

Zkoušení studentů závěrečných ročníků

Podle aktualizovaného harmonogramu akademického roku, který byl zveřejněn včera, začíná zkouškové období 25. 5. 2020. Termín kontroly plnění studijních povinností pro studenty, kteří se chystají k závěrečným zkouškám v červnovém termínu (8. 6.– 19. 6. 2020), je stanoven na 27. 5. 2020. Vzniká tak jen velmi malý prostor pro splnění studijních povinností u těchto studentů v rámci stanoveného zkouškového období. Situace vznikla souběhem změny univerzitního harmonogramu, který posunul začátek zkouškového období o týden a naší snahy zachovat červnové termíny se všemi navazujícími náležitostmi, tak jak byly dlouhodobě plánovány. Z těchto důvodů žádá vedení fakulty základní součásti, aby studentům závěrečných ročníků vyšly v rámci možností maximálně vstříc a umožnily jim konání atestací v předtermínech, např. již v původně plánovaném týdnu zkouškového období od 18. 5. 2020, příp. dle uvážení vyučujících. Smyslem tohoto kroku je umožnit studentům posledních ročníků řádné absolvování studia i v této komplikované situaci.

Pro úplnost připomínáme, že studenty závěrečných ročníků je možné za zvláštních podmínek zkoušet prezenčně ve skupinách max. 5 osob. Více viz aktualita ze dne 16. 4. 2020. Veškeré distanční formy je samozřejmě rovněž možné využít.

21. 4. 2020; překlad do ČZJ

Aktualizovaný harmonogram stávajícího akademického roku naleznete zde.

Hlavní změny oproti původnímu harmonogramu jsou následující:

 • Výuka v LS je prodloužena o jeden týden do 22. 5. 2020.
 • Pro konání SZZK bylo přidáno období 29. 6. – 10. 7. 2020
 • Zkouškové období je posunuto a prodlouženo do termínu 25. 5. – 31. 7. 2020.
 • Zkouškové období v září je prodlouženo do 18. 9. 2020.

17. 4. 2020; překlad do ČZJ

Upravený harmonogram akademického roku je připravený k vydání a v současné chvíli čekáme již pouze na souhlas pana rektora, který se k němu vyjádří v nejbližším možném termínu. V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK je souhlas rektora nezbytný.

16. 4. 2020; překlad do ČZJ

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování mimořádných opatření upřesňujeme podmínky jejich realizace na FF UK. Od 20. 4. 2020 je možné realizovat přímý kontakt se studenty ve skupině max. 5 osob. Tato možnost se týká pouze studentů závěrečných ročníků a nejedná se o obnovení pravidelné prezenční výuky! Doporučujeme využít tuto formu pro osobní konzultace závěrečných prací, příp. jiné konzultace vedoucí k úspěšnému ukončení studia.

Rozhodnutí vlády nám také umožní za určitých organizačních a hygienických opatření zrealizovat závěrečné zkoušky obvyklou prezenční formou, což vítáme.

15. 4. 2020; překlad do ČZJ

Informace ke změnám v atestacích pro tento semestr

Návrh zákona, který v tomto týdnu projedná Senát Parlamentu ČR a návazná Zvláštní pravidla studia na UK počítají v souvislosti s aktuální situací s možností úprav a změn v atestacích jednotlivých předmětů v tomto semestru. Protože bohužel zatím zákon nevstoupil v platnost, nemůžeme návrh považovat za definitivní, a proto ani fakulta nemůže vydat závazné informace ke konání atestací.

Nicméně pokud nedojde k zásadní změně, doporučujeme vyučujícím i studentům připravit se na následující úpravy:

překlad do ČZJ

 • Děkan rozhodne o možnosti konat atestace z jednotlivých předmětů v tomto semestru distanční formou.
 • Garant předmětu může rozhodnout o změně formy atestace, např. z ústního zkoušení na písemnou práci. O této změně by měli být studenti informováni, jakmile budou předpisy schváleny. Obtížnost atestace by měla zůstat stejná a odpovídat počtu kreditů.
 • Distanční i prezenční termíny by měly být vypsány podle stávajících pravidel. Tzn. nejméně tři termíny v průběhu zkouškového období. Nejméně jeden v zářijové části zkouškového období. (Více viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK.)
 • Distanční i prezenční formy je pro různé termíny možné kombinovat (např. dva distanční v červnu a červenci + jeden prezenční v září).
 • Neúspěšné pokusy v obou formách se počítají a platí pro prezenční i distanční formy dohromady.

Vedení fakulty prozatím nepočítá s distančním konáním bakalářských a státních závěrečných zkoušek, jestliže nedojde k zásadnímu prodloužení nouzového stavu a s ním spojených omezení.

Výše uvedené informace mohou být upraveny na základě schválení vyšších předpisů. Závazná pravidla budou uveřejněna, jakmile dojde k jejich schválení.

7. 4. 2020; překlad do ČZJ

Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)?

 • Ani v této mimořádné situaci nelze podat odvolání prostým e-mailem.
 • V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:
  • na podatelnu fakulty (úřední hodiny podatelny naleznete na webu své fakulty)
  • na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • datovou schránkou
  • poštou.
 • Pokud vzhledem k vydaným mimořádným opatřením spočívajícím v omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti nemůžete podat odvolání některým z uvedených způsobů, můžete podat odvolání do 15 dnů poté, co odpadne překážka spočívající v omezení volného pohybu osob. Jestliže již tou dobou uplyne Vaše lhůta pro podání odvolání (odvolací lhůtu naleznete v poučení rozhodnutí, které Vám bylo vydáno), spojte svoje odvolání s žádostí o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzor takové žádosti naleznete zde.
 • Obdobně se zmeškání lhůty použije i na žádosti o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách. Netýká se následujícího typu žádostí, které lze podat elektronicky: žádost o ubytovací stipendium, žádost o sociální stipendium, žádost o evidenci uznané doby rodičovství, žádost o změnu tématu závěrečné práce, a dalších podání podle čl. 17 SZŘ UK.

2. 4. 2020; překlad do ČZJ

Možnost zápisu volitelných a povinně-volitelných předmětů do 15. 4. 2020

 • V mimořádných případech bude vzhledem k okolnostem otevřena možnost dodatečného zápisu do předmětů do 15. 4. 2020. Možnost platí pouze pro studenty splňující následující podmínky:
  • Student chce ukončit studium v červnovém nebo zářijovém termínu závěrečných zkoušek.
  • Studentovi byl z důvodu mimořádných okolností zrušen volitelný nebo povinně-volitelný předmět.
  • Bez zrušeného předmětu student nezíská minimální počet kreditů k uzavření studia.
 • Postup pro dodatečný zápis je následující:
  • Student splňující výše uvedené podmínky si vybere jiný předmět.
  • E-mailem požádá vyučujícího o souhlas se zápisem. Tento mimořádný zápis do předmětu je možný pouze se souhlasem vyučujícího, který posoudí, jestli je pro studenta reálné zvládnout požadavky předmětu ve zkráceném čase, případně nebrání-li tomu jiné okolnosti.
  • Pokud vyučující udělí e-mailem souhlas, student pošle žádost o zápis do předmětu i se souhlasem vyučujícího e-mailem svojí studijní referentce, která zajistí provedení zápisu. Není třeba písemné podání žádosti, jako je tomu za běžné situace.
 • Toto opatření má umožnit studentům těsně před koncem studia jeho dokončení i za těchto mimořádných okolností. Ostatní studenti budou mít možnost zápisu předmětů opět v příštím semestru.

překlad do ČZJ

Státní zkoušky z předmětu „Pedagogika a psychologie pro učitele“ (původně plánované na 6. a 7. května) se vzhledem k aktuální situaci budou konat v pozdějším termínu, pravděpodobně v červnu nebo červenci. Definitivní datum stanoví aktualizovaný harmonogram akademického roku, který bude vydán v týdnu po Velikonocích. Platí, že termíny přihlašování i kontroly splnění studijních povinností k „ped-psych“ státnici se budou posouvat adekvátně k posunu termínu konání zkoušky.

30. 3. 2020; překlad do ČZJ

V minulých dnech proběhla z iniciativy studentů anketa k navrhovaným opatřením v souvislosti se současnou mimořádnou situací. Její výsledky můžete najít zde. Vedení fakulty tuto aktivitu velmi vítá a k výsledkům ankety připravilo komentář, který naleznete zde.

27. 3. 2020; překlad do ČZJ

 • Byly zveřejněny informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK. U programů a oborů, u kterých byla lhůta pro podávání přihlášek stanovena na 31. 3. 2020, se tato lhůta v souladu s pokynem vedení Univerzity Karlovy posouvá na 15. 4. 2020. Jinak se prozatím nic nemění.
 • Včera bylo zveřejněno Opatření rektora č. 11/2020 upravující harmonogram tohoto akademického roku v souvislosti se současnou mimořádnou situací. V návaznosti na něj připravujeme úpravu harmonogramu FF UK. Opatření děkana k harmonogramu bude podle dalšího vývoje situace vydáno nejpozději po Velikonocích.

25. 3. 2020; překlad do ČZJ

V návaznosti na opatření přijatá RKR UK sděluje vedení FF UK následující:

 • Vítáme koordinaci postupu na úrovni UK, jsme v souladu s opatřeními podporujícími realizaci vzdělávací činnosti i v době mimořádné situace a snahou minimalizovat negativní dopady na studenty.
 • Vzhledem k charakteru výuky na FF UK budeme směřovat k minimálnímu, příp. žádnému prodloužení období výuky v tomto semestru. Tento postoj je podpořen skvělým přístupem, s jakým se naprostá většina vyučujících postavila k nalézání alternativních forem výuky. Za to jim velice děkujeme! Rozhodnutí vedení fakulty o délce semestru padne v návaznosti na další rozhodnutí vlády o trvání mimořádných opatření po 1. 4. 2020.
 • Všechna ostatní přijatá opatření začneme obratem realizovat na úrovni fakulty.

Informace ke Studentským vědeckým stipendiím (SVS) a některým dalším již vyplaceným/vypláceným stipendiím:

 • Jsme si vědomi, že aktuální situace znemožňuje plnění některých aktivit již podpořených ze stipendijního fondu FF UK. Ve snaze umožnit studentům dokončení jejich projektů jsme připraveni postupovat velmi flexibilně.
 • Realizace všech projektů/činností podpořených ze SVS i dalších stipendií je automaticky prodloužena min. do 31. 12. 2020. Další prodloužení je možné podle vývoje a délky trvání mimořádných opatření.
 • Situaci studentů, u kterých není prodloužení doby realizace možné z důvodu ukončení studia v průběhu roku 2020, budeme řešit individuálně formou náhradního plnění, např. organizační či jinou výpomocí na fakultě/základní součásti po skončení mimořádných opatření.
 • Pokud vedoucí základní součásti neurčí jinak, bude i nadále pokračovat výplata stipendií „pomvědům“. Zadávání úkolů realizovatelných v rámci mimořádných opatření je v kompetenci vedoucích základních součástí.

12. 3. 2020

 • V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení i oddělení vědy. V případě potřeby kontaktujte příslušné pracovníky e-mailem.
 • Vzhledem k nejasné délce mimořádných opatření budeme podle aktuálního vývoje řešit otázku minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku. V tuto chvíli platí hranice stanovené Pravidly pro organizaci studia na FF UK. Nicméně jsme si vědomi vážnosti situace pro řadu studentů a připravujeme se na různé možnosti řešení, které bude nutné koordinovat na úrovni celé univerzity. Po 23. 3. 2020 budeme mít informaci o počtu volitelných předmětů, které budou pro tento semestr zrušeny, získáme přehled o počtu dotčených studentů a podle toho budeme dále postupovat.

11. 3. 2020

 • Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů.
 • Opatření se vztahují i na realizaci praxí a exkurzí.
 • V tuto chvíli nemají přijatá opatření vliv na povinnost dosažení minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku studia.
 • Úřední hodiny studijního oddělení a oddělení vědy budou probíhat v rozsahu, který je běžný pro letní provoz, tedy v úterý od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 14 do 16. Pečlivě zvažujte, jestli je osobní návštěva studijního oddělení nebo oddělení vědy nezbytná.
 • Pokud je to možné, komunikujte prosím s pracovníky studijního oddělení a oddělení vědy telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Žádosti posílejte poštou, případně využijte elektronické aplikace, jestliže to typ vaší žádosti dovoluje.
 • Pokud byste potřebovali potvrzení o studiu, vygenerujte si ho prosím sami ze SIS dle návodu: https://bit.ly/2TEKOLH . Připomínáme, že elektronickou verzi je třeba ověřit na Czech Pointu.
 • Všechny studenty fakulty žádáme, aby pravidelně sledovali aktuální informace a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.
 • Sledujte a dodržujte pokyny vyučujících jednotlivých předmětů, kteří se na vás postupně budou obracet s informacemi týkajícími se konkrétního plnění předmětů po dobu mimořádných opatření.
 • Všechna opatření platí do odvolání.

Informace pro vedoucí základních součástí

30. 6. 2020; překlad do ČZJ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 1. 7. 2020 ruší povinné nošení roušek. Rovněž se ruší povinnost vyplňovat a podepisovat prohlášení o bezinfekčnosti.

29. 6. 2020; překlad do ČZJ

V souvislosti s aktuálním výkladem mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví upozorňujeme, že se ruší omezení osobní přítomnosti studentů při studiu, tedy i omezení počtu studentů ve skupině. Zrušení omezení osobní přítomnosti studentů při studiu znamená, že kontroly studia a státní závěrečné zkoušky již není možné konat distanční formou. Výjimku lze udělit pouze v případě, že v souvislosti s epidemií koronaviru platí pro konkrétní osobu omezení plynoucí z jiných předpisů, tj. bude se jednat zejména o individuální či hromadnou karanténu nebo nemožnost přicestovat do ČR z důvodu neprůchodnosti hranic.

18. 6. 2020; překlad do ČZJ

S ohledem na množící se dotazy upozorňujeme, že nadále platí omezení plynoucí z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, podle kterých smí být ve skupině stále jen maximálně 15 studentů a je třeba stále podepisovat bezinfekčnosti. Rovněž připomínáme povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách.

22. 5. 2020

Informace k organizaci v průběhu zkouškového období od 25. 5. 2020; překlad do ČZJ

 • Od pondělí 25. 5. přestanou být zamykány vstupy do budov FF UK. I nadále však trvá vládou stanovená povinnost podepsání prohlášení o bezinfekčnosti ze strany studentů, když se pohybují v prostorách univerzity.
 • Prohlášení v české a anglické verzi jsou ke stažení zde a zde. Prosíme, konáte-li setkání se studenty, vyplňte s nimi tento dokument před začátkem výuky, zkoušky či konzultace. Uložte jej poté z důvodu ochrany osobních údajů na bezpečném místě na Vašem pracovišti, aby pak pověřený pracovník Vaší katedry nashromážděné dokumenty alespoň 1x za týden odnesl na podatelnu FF UK, kde je bude paní Barbora Kosíková archivovat. Omlouváme se za jistou míru byrokratických obstrukcí, avšak pokračující opatření na ochranu veřejného zdraví nám nedávají jinou možnost.
 • V kontextu současné situace preferuje vedení fakulty využívání distančních forem atestací. Nicméně konání prezenčních atestací je možné za obecně platných hygienických podmínek (rozestupy apod.).
 • Atestace proběhnou způsobem určeným vyučujícím předmětu, který byl studentům oznámen nejpozději 15. 5. (viz Opatření děkana č. 5/2020).
 • V návaznosti na vývoj epidemiologické situace a v souladu s platnými pravidly je možné pro různé zkouškové termíny stanovit různé formy atestace. Např. červnové termíny realizovat distančně a zářijové prezenčně. Počet a kapacita vypisování termínů zůstávají stejné jako obvykle (viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK). Při kombinaci různých forem musí být zachována stejná náročnost atestace. Všechny formy atestace se započítávají do celkového počtu zkouškových termínů.

Zrušené předměty; překlad do ČZJ

Přestože se podařilo zajistit pokračování výuky naprosté většiny předmětů vypsaných pro LS distanční formou, malá část musela být z objektivních důvodů zrušena (např. exkurze apod.). Vzhledem k mimořádnosti situace bude výjimečně provedeno hromadné zrušení zápisů u těchto předmětů. Studentům nebudou tyto předměty zůstávat v SIS jako nesplněné a v případě zájmu o jejich absolvování v příštím roce nebudou muset žádat o opakovaný zápis.

Hromadné zrušení zápisů bude provedeno u předmětů, které uvedly základní součásti při sběru dat o distanční výuce jako zrušené. Přestože by se to po uzavření sběru dat teoreticky nemělo stát, pokud došlo v mezidobí ke zrušení dalšího předmětu, informujte o tom proděkanku H. Pazlarovou (hana.pazlarova@ff.cuni.cz) obratem, nejpozději do 29. 5. 2020. Tyto situace budeme individuálně řešit ve spolupráci s vedením příslušné základní součásti.

14. 5. 2020; překlad do ČZJ

K aktualitě ze dne 12. 5. uvádíme následující shrnutí aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které se dotkne provozu fakulty, na základě usnesení vlády ze dne 11. 5. 2020 č. 537:

 • od 12. 5. 2020 mají výjimku z povinnosti nosit zakrytá ústa a nos: studenti, účastníci přijímacího řízení, akademičtí pracovníci, členové zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob, tuto výjimku lze přiměřeně aplikovat i na ostatní atestace,
 • do 25. 5. 2020 nadále platí, že osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole je umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
 • od 18. 5. do 25. 5. 2020 musejí i účastníci přijímacího řízení podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • od 18. 5. do 25. 5. 2020 se na možnost konání přijímacích zkoušek vztahuje omezení konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách na akce s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob za dodržení odstupu mezi osobami nejméně 2 m (s výjimkou členů domácnosti), na místě musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na ruce; obdobně lze toto ustanovení vztáhnout i na realizaci kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách.

Vedení fakulty doporučuje  i přes výjimku nadále pokračovat v zakrývání úst a nosu.

Bezinfekčnost bude prozatím vyžadována od všech osob vstupujících do budov, které zde nepracují či nevykonávají práci pro třetí osobu.

Ke vchodům do budov a ke vstupům do místností, kde se konají státní zkoušky a přijímací zkoušky, budou umístěny dezinfekce v nádobách s dávkovači.

12. 5. 2020; překlad do ČZJ

Pravidla nošení roušek na vysokých školách od 12. května do 25. května 2020 podle aktuálního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

Za předpokladu, že bude v místnosti maximálně 15 osob a budou zachovány rozestupy alespoň 1,5 metru, nemusí studenti, uchazeči, akademici a členové zkušebních komisí pro státní a přijímací zkoušky od 12. května 2020 nosit roušky.

Informace k distančnímu průběhu státní závěrečné zkoušky

V návaznosti na metodiku UK vznikla Základní metodika pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky na FF UK, kterou naleznete zde, v anglické verzi pak zde. Současně připomínáme, že podle opatření děkana č. 5/2020 je možné státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v době, kdy je osobní přítomnost studentů a pedagogů na vysoké škole omezena, konat distanční formou. Seznam doktorských studijních oborů/programů, které umožňují konání distančních státních zkoušek, je k dispozici zde. Státní zkoušky v rámci bakalářských a magisterských studijních oborů/programů je možné konat distanční formou pouze na základě výjimky schválené děkanem.

7. 5. 2020; překlad do ČZJ

Možnosti prezenčního zkoušení po 11. 5. 2020

Aktuální rozsah vládou stanovených opatření umožňuje od 11. 5. 2020 realizaci prezenčního zkoušení. I nadále je v tomto semestru možné využívat formy distančního zkoušení. Připomínáme, že o konkrétní podobě atestace musí být rozhodnuto do 10. 5. 2020 a studenti musí být následně informováni nejpozději 15. 5. 2020 (viz opatření děkana zde).

Pro konání atestací v období 11. – 22. 5. 2020 (tzv. předtermínů) platí následující opatření:

 • Termín a čas konání atestace a počet studentů je třeba nejméně dva pracovní dny předem nahlásit proděkanovi pro infrastrukturu doc. J. Rákosníkovi (jakub.rakosnik@ff.cuni.cz) a v kopii vedoucí správy budov M. Domanjové (marketa.domanjova@ff.cuni.cz).
 • Správa budov podle dané informace zajistí u ostrahy možnost vstupu do budovy pro studenty.
 • U skupinových atestací doporučujeme, aby vyučující vyzvedl celou skupinu u vchodu do budovy a odvedl studenty do připravené místnosti.
 • U individuálních atestací doporučujeme vytvořit časový harmonogram zkoušení, aby se pokud možno zamezilo vytváření skupin studentů na chodbách.

Pro konání atestací od 25. 5. 2020 platí následující:

 • Již nebude nutné hlásit proděkanovi pro infrastrukturu a vedoucí správy budov plánovaná setkání se studenty v prostorách budov FF UK.
 • Vyučující musí respektovat omezení počtu účastníků, která budou v daném čase platná. V okamžiku uveřejnění těchto pravidel se jedná o max. 15 studentů.
 • I nadále u individuálních atestací doporučujeme vytvořit časový harmonogram zkoušení.

Pokud bude s ohledem na dodržení nezbytných rozestupů zapotřebí konat atestaci ve větší místnosti, než kde se koná obvykle, kontaktuje vyučující Pavlínu Hotovou (pavlina.hotova@ff.cuni.cz), která podle možností místnost zajistí. S rezervací větších místností prosím neváhejte. Požadavky budou vyřizovány podle pořadí, jak budou vzneseny.

Pro všechny atestace konané prezenční formou stále platí opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která umožňují účast na zkoušce za těchto podmínek:

Zdravotní stav:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou – každá základní součást obdrží dezinfekci, kterou si budou moci jednotliví vyučující půjčovat na své zkouškové termíny, je zodpovědností vyučujícího dohlédnout na dezinfekci rukou při vstupu do učebny,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě,
 • studenti podepíší u vstupu do budovy prohlášení o bezinfekčnosti.

Organizační opatření:

 • na zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce,
 • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení jednoho studenta v daném časovém rozmezí,
 • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu,
 • místnost pro zkoušení bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy je třeba dodržovat i ve společných prostorách.

4. 5. 2020

Možnost prezenční výuky do konce semestru

Opatření děkana č. 5/2020 stanovilo, že výuka bude do konce semestru probíhat distančně. Výjimky může děkan v odůvodněných případech povolit na základě žádosti, pokud jsou v souladu s usnesením vlády ČR č. 491 o přijetí krizového opatření a s dalšími pravidly.

Žádáme vyučující, aby případné žádosti o výjimky důkladně zvážili, a pokud to okolnosti v rozumné míře umožňují, dokončili semestr v distančním režimu. Postoj vedení fakulty v této věci je veden snahou minimalizovat do konce semestru pohyb osob v prostorách fakulty, a snižovat tak riziko rozšíření nákazy, které by následně ohrozilo prezenční konání závěrečných a přijímacích zkoušek.

U žádostí o výjimku budou zohledněna následující kritéria:

 • Počet zapsaných studentů – nedoporučujeme podávat žádost u předmětů, do kterých je zapsáno více než 15 studentů, což je aktuálně maximální možný počet studentů přítomných ve výuce.
 • Organizace výuky do konce semestru – z hygienických a organizačních důvodů je výhodnější realizovat výuku v bloku (např. jeden blokový seminář místo více kratších seminářů). Připomínáme, že veškerá výuka musí z výše uvedených důvodů proběhnout do konce semestru 22. 5. 2020.
 • Prostory pro výuku – vzhledem ke stanoveným dvoumetrovým rozestupům mezi studenty je třeba vzít v úvahu velikost učebny, kde má výuka probíhat. V odůvodněných případech je fakulta připravena poskytnout pro výuku větší místnosti.

Žádat děkana o výjimku mohou vyučující prostřednictvím proděkanky pro studium dr. Hany Pazlarové (hana.pazlarova@ff.cuni.cz) nejpozději do 7. 5. 2020. Žádost zašlete v příloze e-mailu a pro snazší zpracování uveďte prosím do předmětu „žádost o prezenční výuku“. Žádost musí obsahovat následující informace:

 • kód a název předmětu,
 • jméno vyučujícího,
 • základní součást,
 • počet zapsaných studentů,
 • návrh organizace výuky do konce semestru – termínový a časový rozvrh výuky. Znovu připomínáme, že semestr končí 22. 5. 2020.
 • prostorové řešení výuky – informaci, jestli je rozvržená učebna z hygienických důvodů dostačující, nebo je-li požadována větší místnost,
 • stručné zdůvodnění žádosti o prezenční výuku.

O rozhodnutí budou žadatelé informováni nejpozději v úterý 12. 5. 2020. Neplánujte tedy prosím prezenční výuku na 11. – 12. 5. 2020, zejména pokud budete žádat o větší místnosti. Tyto dva dny budou probíhat případné změny v rozvrhu místností.

Vzhledem k mimořádným okolnostem nelze účast na výuce realizované v rámci udělené výjimky vyžadovat jako povinnou a stanovit ji jako podmínku udělení atestace.

překlad do ČZJ

Pro realizaci prezenční výuky musí být dodrženy následující podmínky:

Zdravotní stav studentů i vyučujících:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do učebny proběhne povinná dezinfekce rukou – základním součástem bude pro tyto účely distribuována dezinfekce, je zodpovědností vyučujícího dohlédnout na dezinfekci rukou při vstupu do učebny,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě, což potvrdí v prohlášení o bezinfekčnosti, které podepíší u vstupu do budovy.

Organizační opatření:

 • na výuku se studenti dostaví ve stanovený čas, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou přítomni výuce ve skupinách po max. 15 osobách,
 • učebna bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy je nutné dodržovat i ve společných prostorách.

30. 4. 2020; překlad do ČZJ

Nové opatření děkana o podrobnostech k realizaci studia v akademickém roce 2019/2020 najdete zde. Věnujte mu prosím pozornost!

Opatření upravuje zejména následující:

 • Výuka na FF UK bude do konce semestru probíhat distančními formami.
 • Formy kontroly studia (atestace) je za určitých podmínek možné změnit. Nelze měnit náročnost atestace!
 • Státní závěrečné zkoušky v rámci bakalářských a magisterských studijních programů není možné až na výjimky konat distanční formou.
 • V případě obhajoby závěrečné práce student neodevzdává žádné tištěné kopie.
 • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací je možné konat distanční formou.

V dalších dnech budou průběžně na web doplňovány organizační a další informace k rozhodnutím obsaženým v opatření děkana.

27. 4. 2020; Přehled aktuálních předpisů týkajících se studia na VŠ (24. 4. 2020) s odkazy na překlady do ČZJ

V účinnost vstoupil zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a na něj navazující Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově. Rovněž bylo uveřejněno unesení vlády č. 455 ze dne 23. 4. 2020, které bylo publikováno pod č. 197/2020 Sb., a také má vliv na organizaci studia v nejbližším období. Nejdůležitější informace z uvedených předpisů naleznete shrnuté zde. Věnujte jim prosím pozornost. V následujících dnech rozhodne v intenci uvedených předpisů pan děkan o realizaci některých opatření a budeme postupně zpřesňovat podmínky pro jejich realizaci na FF UK.

24. 4. 2020; překlad do ČZJ

Vzhledem k včerejšímu zasedání vlády a vydání nově koncipovaných usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ve školství upřesňujeme, že s účinností od 27. 4. 2020 je povolena osobní přítomnost studentů na konzultacích a zkoušení do počtu maximálně 5 osob, a to nově bez omezení jen na studenty posledního ročníku. Kromě konzultací a zkoušení je rovněž možné realizovat praxe.

Během příštího týdne budou v návaznosti na metodické pokyny RUK upřesněny další informace k organizaci studia do konce semestru.

V organizaci přijímacího řízení se nyní nic nemění, řiďte se prosím zaslanými pokyny.

22. 4. 2020; překlad do ČZJ

Zkoušení studentů závěrečných ročníků

Podle aktualizovaného harmonogramu akademického roku, který byl zveřejněn včera, začíná zkouškové období 25. 5. 2020. Termín kontroly plnění studijních povinností pro studenty, kteří se chystají k závěrečným zkouškám v červnovém termínu (8. 6.– 19. 6. 2020), je stanoven na 27. 5. 2020. Vzniká tak jen velmi malý prostor pro splnění studijních povinností u těchto studentů v rámci stanoveného zkouškového období. Situace vznikla souběhem změny univerzitního harmonogramu, který posunul začátek zkouškového období o týden a naší snahy zachovat červnové termíny se všemi navazujícími náležitostmi, tak jak byly dlouhodobě plánovány. Z těchto důvodů žádá vedení fakulty základní součásti, aby studentům závěrečných ročníků vyšly v rámci možností maximálně vstříc a umožnily jim konání atestací v předtermínech, např. již v původně plánovaném týdnu zkouškového období od 18. 5. 2020, příp. dle uvážení vyučujících. Smyslem tohoto kroku je umožnit studentům posledních ročníků řádné absolvování studia i v této komplikované situaci.

Pro úplnost připomínáme, že studenty závěrečných ročníků je možné za zvláštních podmínek zkoušet prezenčně ve skupinách max. 5 osob. Více viz aktualita ze dne 16. 4. 2020. Veškeré distanční formy je samozřejmě rovněž možné využít.

21. 4. 2020; překlad do ČZJ

Aktualizovaný harmonogram stávajícího akademického roku naleznete zde.

Hlavní změny oproti původnímu harmonogramu jsou následující:

 • Výuka v LS je prodloužena o jeden týden do 22. 5. 2020.
 • Pro konání SZZK bylo přidáno období 29. 6. – 10. 7. 2020
 • Zkouškové období je posunuto a prodlouženo do termínu 25. 5. – 31. 7. 2020.
 • Zkouškové období v září je prodlouženo do 18. 9. 2020.

Vzhledem k současné obtížné situaci řady studentů vedení fakulty apeluje na vedoucí základních součástí fakulty, aby termín pro odevzdání závěrečných prací studentů bakalářských a magisterských studijních programů stanovili co nejblíže minimální předpisy stanovené hranici tří týdnů před obhajobou a poskytli tak studentům co nejvíce času na dokončení jejich prací. Předpisy každopádně ukládají studentům povinnost odevzdat závěrečnou práci elektronicky v SIS. Zvažte ale prosím, zda v aktuálním státnicovém období od studentů vyžadovat odevzdání tzv. pomocných výtisků závěrečných prací.

17. 4. 2020; překlad do ČZJ

Upravený harmonogram akademického roku je připravený k vydání a v současné chvíli čekáme již pouze na souhlas pana rektora, který se k němu vyjádří v nejbližším možném termínu. V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK je souhlas rektora nezbytný.

16. 4. 2020; překlad do ČZJ

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování mimořádných opatření upřesňujeme podmínky jejich realizace na FF UK. Od 20. 4. 2020 je možné realizovat přímý kontakt se studenty ve skupině max. 5 osob. Tato možnost se týká pouze studentů závěrečných ročníků a nejedná se o obnovení pravidelné prezenční výuky! Doporučujeme využít tuto formu pro osobní konzultace závěrečných prací, příp. jiné konzultace vedoucí k úspěšnému ukončení studia.

Stávající omezený přístup do budov FF UK zůstane zachován. Prosíme vyučující, kteří si naplánují setkání se studenty, aby o tom informovali mailem správu budov (adresy: marketa.domanjova@ff.cuni.cz; jakub.rakosnik@ff.cuni.cz), která předá informaci vrátným. Vyučující si v určený čas vyzvedne své studenty na vrátnici a odvede si je do příslušné místnosti.

Rozhodnutí vlády nám také umožní za určitých organizačních a hygienických opatření zrealizovat závěrečné zkoušky obvyklou prezenční formou, což vítáme.

15. 4. 2020; překlad do ČZJ

Informace ke změnám v atestacích pro tento semestr

Návrh zákona, který v tomto týdnu projedná Senát Parlamentu ČR a návazná Zvláštní pravidla studia na UK počítají v souvislosti s aktuální situací s možností úprav a změn v atestacích jednotlivých předmětů v tomto semestru. Protože bohužel zatím zákon nevstoupil v platnost, nemůžeme návrh považovat za definitivní, a proto ani fakulta nemůže vydat závazné informace ke konání atestací.

Nicméně pokud nedojde k zásadní změně, doporučujeme vyučujícím i studentům připravit se na následující úpravy:

překlad do ČZJ

 • Děkan rozhodne o možnosti konat atestace z jednotlivých předmětů v tomto semestru distanční formou.
 • Garant předmětu může rozhodnout o změně formy atestace, např. z ústního zkoušení na písemnou práci. O této změně by měli být studenti informováni, jakmile budou předpisy schváleny. Obtížnost atestace by měla zůstat stejná a odpovídat počtu kreditů.
 • Distanční i prezenční termíny by měly být vypsány podle stávajících pravidel. Tzn. nejméně tři termíny v průběhu zkouškového období. Nejméně jeden v zářijové části zkouškového období. (Více viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK.)
 • Distanční i prezenční formy je pro různé termíny možné kombinovat (např. dva distanční v červnu a červenci + jeden prezenční v září).
 • Neúspěšné pokusy v obou formách se počítají a platí pro prezenční i distanční formy dohromady.

Vedení fakulty prozatím nepočítá s distančním konáním bakalářských a státních závěrečných zkoušek, jestliže nedojde k zásadnímu prodloužení nouzového stavu a s ním spojených omezení.

Výše uvedené informace mohou být upraveny na základě schválení vyšších předpisů. Závazná pravidla budou uveřejněna, jakmile dojde k jejich schválení.

2. 4. 2020; překlad do ČZJ

Možnost zápisu volitelných a povinně-volitelných předmětů do 15. 4. 2020

 • V mimořádných případech bude vzhledem k okolnostem otevřena možnost dodatečného zápisu do předmětů do 15. 4. 2020. Možnost platí pouze pro studenty splňující následující podmínky:
  • Student chce ukončit studium v červnovém nebo zářijovém termínu závěrečných zkoušek.
  • Studentovi byl z důvodu mimořádných okolností zrušen volitelný nebo povinně-volitelný předmět.
  • Bez zrušeného předmětu student nezíská minimální počet kreditů k uzavření studia.
 • Postup pro dodatečný zápis je následující:
  • Student splňující výše uvedené podmínky si vybere jiný předmět.
  • E-mailem požádá vyučujícího o souhlas se zápisem. Tento mimořádný zápis do předmětu je možný pouze se souhlasem vyučujícího, který posoudí, jestli je pro studenta reálné zvládnout požadavky předmětu ve zkráceném čase, případně nebrání-li tomu jiné okolnosti.
  • Pokud vyučující udělí e-mailem souhlas, student pošle žádost o zápis do předmětu i se souhlasem vyučujícího e-mailem svojí studijní referentce, která zajistí provedení zápisu. Není třeba písemné podání žádosti, jako je tomu za běžné situace.
 • Toto opatření má umožnit studentům těsně před koncem studia jeho dokončení i za těchto mimořádných okolností. Ostatní studenti budou mít možnost zápisu předmětů opět v příštím semestru.

překlad do ČZJ

Státní zkoušky z předmětu „Pedagogika a psychologie pro učitele“ (původně plánované na 6. a 7. května) se vzhledem k aktuální situaci budou konat v pozdějším termínu, pravděpodobně v červnu nebo červenci. Definitivní datum stanoví aktualizovaný harmonogram akademického roku, který bude vydán v týdnu po Velikonocích. Platí, že termíny přihlašování i kontroly splnění studijních povinností k „ped-psych“ státnici se budou posouvat adekvátně k posunu termínu konání zkoušky.

30. 3. 2020; překlad do ČZJ

V minulých dnech proběhla z iniciativy studentů anketa k navrhovaným opatřením v souvislosti se současnou mimořádnou situací. Její výsledky můžete najít zde. Vedení fakulty tuto aktivitu velmi vítá a k výsledkům ankety připravilo komentář, který naleznete zde.

27. 3. 2020; překlad do ČZJ

 • Včera bylo zveřejněno Opatření rektora č. 11/2020 upravující harmonogram tohoto akademického roku v souvislosti se současnou mimořádnou situací. V návaznosti na něj připravujeme úpravu harmonogramu FF UK. Opatření děkana k harmonogramu bude podle dalšího vývoje situace vydáno nejpozději po Velikonocích.

25. 3. 2020; překlad do ČZJ

V návaznosti na opatření přijatá RKR UK sděluje vedení FF UK následující:

 • Vítáme koordinaci postupu na úrovni UK, jsme v souladu s opatřeními podporujícími realizaci vzdělávací činnosti i v době mimořádné situace a snahou minimalizovat negativní dopady na studenty.
 • Vzhledem k charakteru výuky na FF UK budeme směřovat k minimálnímu, příp. žádnému prodloužení období výuky v tomto semestru. Tento postoj je podpořen skvělým přístupem, s jakým se naprostá většina vyučujících postavila k nalézání alternativních forem výuky. Za to jim velice děkujeme! Rozhodnutí vedení fakulty o délce semestru padne v návaznosti na další rozhodnutí vlády o trvání mimořádných opatření po 1. 4. 2020.
 • Všechna ostatní přijatá opatření začneme obratem realizovat na úrovni fakulty.

Informace ke Studentským vědeckým stipendiím (SVS) a některým dalším již vyplaceným/vypláceným stipendiím:

 • Jsme si vědomi, že aktuální situace znemožňuje plnění některých aktivit již podpořených ze stipendijního fondu FF UK. Ve snaze umožnit studentům dokončení jejich projektů jsme připraveni postupovat velmi flexibilně.
 • Realizace všech projektů/činností podpořených ze SVS i dalších stipendií je automaticky prodloužena min. do 31. 12. 2020. Další prodloužení je možné podle vývoje a délky trvání mimořádných opatření.
 • Situaci studentů, u kterých není prodloužení doby realizace možné z důvodu ukončení studia v průběhu roku 2020, budeme řešit individuálně formou náhradního plnění, např. organizační či jinou výpomocí na fakultě/základní součásti po skončení mimořádných opatření.
 • Pokud vedoucí základní součásti neurčí jinak, bude i nadále pokračovat výplata stipendií „pomvědům“. Zadávání úkolů realizovatelných v rámci mimořádných opatření je v kompetenci vedoucích základních součástí.

17. 3. 2020

 • Začněte prosím promýšlet alternativní formy atestací na závěr předmětů vyučovaných v tomto semestru. Pokud stále nebude možné využívat tradiční formy atestací, měli bychom být připraveni realizovat atestace jinými formami, které studentům umožní uzavřít zapsané předměty, získat potřebné kredity a postoupit do dalšího ročníku.
 • Prioritu má realizace předmětů třetího ročníku bakalářského a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, která umožní studentům dokončit studium a absolvovat závěrečné zkoušky v nejbližším možném termínu. Zpomalení postupu většího počtu studentů studiem by způsobilo řadu osobních těžkostí pro studenty (např. vznik poplatkové povinnosti, znemožnění nastoupit po přijetí do navazujícího magisterského studia apod.) a organizačních komplikací pro fakultu (např. při organizaci následujících termínů závěrečných zkoušek, organizaci přijímacího řízení atd.).

12. 3. 2020

 • V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení i oddělení vědy. V případě potřeby kontaktujte příslušné pracovníky e-mailem.
 • Realizace nebo zrušení volitelných předmětů pro LS 2019/2020 je plně na zvážení vedoucích základních součástí. Fakulta nevyzývá k jejich plošnému rušení, spíše ke zvážení personálních kapacit jednotlivých ZS a také kapacit zajistit alternativní možnosti výuky. Případné problémy jednotlivých studentů se získáním minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku kvůli zrušeným předmětům jsme připraveni řešit. Prověřujeme několik možných řešení.

11. 3. 2020

 • Vzhledem k nejasné délce mimořádných opatření je potřeba se připravit na realizaci výuky alternativní formou pro případ jejich delšího trvání.
 • Prioritu má zajištění povinných a povinně volitelných kurzů. Zvažte zrušení volitelných kurzů pro tento semestr.
 • Projednejte s jednotlivými vyučujícími alternativní možnosti realizace, resp. zrušení předmětu, a do 23. 3. 2020 vyplňte za svoji základní součást do sdílené tabulky informaci o všech kurzech vypsaných pro tento semestr. Odkaz na tabulku dostanou mailem vedoucí základních součástí nejpozději v pondělí 16. 3. 2020.

Informace pro vyučující

30. 6. 2020; překlad do ČZJ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 1. 7. 2020 ruší povinné

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 1. 7. 2020 ruší povinné nošení roušek. Rovněž se ruší povinnost vyplňovat a podepisovat prohlášení o bezinfekčnosti.

29. 6. 2020; překlad do ČZJ

V souvislosti s aktuálním výkladem mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví upozorňujeme, že se ruší omezení osobní přítomnosti studentů při studiu, tedy i omezení počtu studentů ve skupině. Zrušení omezení osobní přítomnosti studentů při studiu znamená, že kontroly studia a státní závěrečné zkoušky již není možné konat distanční formou. Výjimku lze udělit pouze v případě, že v souvislosti s epidemií koronaviru platí pro konkrétní osobu omezení plynoucí z jiných předpisů, tj. bude se jednat zejména o individuální či hromadnou karanténu nebo nemožnost přicestovat do ČR z důvodu neprůchodnosti hranic.

18. 6. 2020; překlad do ČZJ

S ohledem na množící se dotazy upozorňujeme, že nadále platí omezení plynoucí z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, podle kterých smí být ve skupině stále jen maximálně 15 studentů a je třeba stále podepisovat bezinfekčnosti. Rovněž připomínáme povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách.

22. 5. 2020

Informace k organizaci v průběhu zkouškového období od 25. 5. 2020; překlad do ČZJ

 • Od pondělí 25. 5. přestanou být zamykány vstupy do budov FF UK. I nadále však trvá vládou stanovená povinnost podepsání prohlášení o bezinfekčnosti ze strany studentů, když se pohybují v prostorách univerzity.
 • Prohlášení v české a anglické verzi jsou ke stažení zde a zde. Prosíme, konáte-li setkání se studenty, vyplňte s nimi tento dokument před začátkem výuky, zkoušky či konzultace. Uložte jej poté z důvodu ochrany osobních údajů na bezpečném místě na Vašem pracovišti, aby pak pověřený pracovník Vaší katedry nashromážděné dokumenty alespoň 1x za týden odnesl na podatelnu FF UK, kde je bude paní Barbora Kosíková archivovat. Omlouváme se za jistou míru byrokratických obstrukcí, avšak pokračující opatření na ochranu veřejného zdraví nám nedávají jinou možnost.
 • V kontextu současné situace preferuje vedení fakulty využívání distančních forem atestací. Nicméně konání prezenčních atestací je možné za obecně platných hygienických podmínek (rozestupy apod.).
 • Atestace proběhnou způsobem určeným vyučujícím předmětu, který byl studentům oznámen nejpozději 15. 5. (viz Opatření děkana č. 5/2020).
 • V návaznosti na vývoj epidemiologické situace a v souladu s platnými pravidly je možné pro různé zkouškové termíny stanovit různé formy atestace. Např. červnové termíny realizovat distančně a zářijové prezenčně. Počet a kapacita vypisování termínů zůstávají stejné jako obvykle (viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK). Při kombinaci různých forem musí být zachována stejná náročnost atestace. Všechny formy atestace se započítávají do celkového počtu zkouškových termínů.

Zrušené předměty; překlad do ČZJ

Přestože se podařilo zajistit pokračování výuky naprosté většiny předmětů vypsaných pro LS distanční formou, malá část musela být z objektivních důvodů zrušena (např. exkurze apod.). Vzhledem k mimořádnosti situace bude výjimečně provedeno hromadné zrušení zápisů u těchto předmětů. Studentům nebudou tyto předměty zůstávat v SIS jako nesplněné a v případě zájmu o jejich absolvování v příštím roce nebudou muset žádat o opakovaný zápis.

Hromadné zrušení zápisů bude provedeno u předmětů, které uvedly základní součásti při sběru dat o distanční výuce jako zrušené. Přestože by se to po uzavření sběru dat teoreticky nemělo stát, pokud došlo v mezidobí ke zrušení dalšího předmětu, informujte o tom proděkanku H. Pazlarovou (hana.pazlarova@ff.cuni.cz) obratem, nejpozději do 29. 5. 2020. Tyto situace budeme individuálně řešit ve spolupráci s vedením příslušné základní součásti.

14. 5. 2020; překlad do ČZJ

K aktualitě ze dne 12. 5. uvádíme následující shrnutí aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které se dotkne provozu fakulty, na základě usnesení vlády ze dne 11. 5. 2020 č. 537:

 • od 12. 5. 2020 mají výjimku z povinnosti nosit zakrytá ústa a nos: studenti, účastníci přijímacího řízení, akademičtí pracovníci, členové zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob, tuto výjimku lze přiměřeně aplikovat i na ostatní atestace,
 • do 25. 5. 2020 nadále platí, že osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole je umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
 • od 18. 5. do 25. 5. 2020 musejí i účastníci přijímacího řízení podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • od 18. 5. do 25. 5. 2020 se na možnost konání přijímacích zkoušek vztahuje omezení konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách na akce s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob za dodržení odstupu mezi osobami nejméně 2 m (s výjimkou členů domácnosti), na místě musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na ruce; obdobně lze toto ustanovení vztáhnout i na realizaci kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách.

Vedení fakulty doporučuje  i přes výjimku nadále pokračovat v zakrývání úst a nosu.

Bezinfekčnost bude prozatím vyžadována od všech osob vstupujících do budov, které zde nepracují či nevykonávají práci pro třetí osobu.

Ke vchodům do budov a ke vstupům do místností, kde se konají státní zkoušky a přijímací zkoušky, budou umístěny dezinfekce v nádobách s dávkovači.

12. 5. 2020; překlad do ČZJ

Pravidla nošení roušek na vysokých školách od 12. května do 25. května 2020 podle aktuálního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

Za předpokladu, že bude v místnosti maximálně 15 osob a budou zachovány rozestupy alespoň 1,5 metru, nemusí studenti, uchazeči, akademici a členové zkušebních komisí pro státní a přijímací zkoušky od 12. května 2020 nosit roušky.

 

Informace k distančnímu průběhu státní závěrečné zkoušky

V návaznosti na metodiku UK vznikla Základní metodika pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky na FF UK, kterou naleznete zde, v anglické verzi pak zde. Současně připomínáme, že podle opatření děkana č. 5/2020 je možné státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v době, kdy je osobní přítomnost studentů a pedagogů na vysoké škole omezena, konat distanční formou. Seznam doktorských studijních oborů/programů, které umožňují konání distančních státních zkoušek, je k dispozici zde. Státní zkoušky v rámci bakalářských a magisterských studijních oborů/programů je možné konat distanční formou pouze na základě výjimky schválené děkanem.

7. 5. 2020; překlad do ČZJ

Možnosti prezenčního zkoušení po 11. 5. 2020

Aktuální rozsah vládou stanovených opatření umožňuje od 11. 5. 2020 realizaci prezenčního zkoušení. I nadále je v tomto semestru možné využívat formy distančního zkoušení. Připomínáme, že o konkrétní podobě atestace musí být rozhodnuto do 10. 5. 2020 a studenti musí být následně informováni nejpozději 15. 5. 2020 (viz opatření děkana zde).

Pro konání atestací v období 11. – 22. 5. 2020 (tzv. předtermínů) platí následující opatření:

 • Termín a čas konání atestace a počet studentů je třeba nejméně dva pracovní dny předem nahlásit proděkanovi pro infrastrukturu doc. J. Rákosníkovi (jakub.rakosnik@ff.cuni.cz) a v kopii vedoucí správy budov M. Domanjové (marketa.domanjova@ff.cuni.cz).
 • Správa budov podle dané informace zajistí u ostrahy možnost vstupu do budovy pro studenty.
 • U skupinových atestací doporučujeme, aby vyučující vyzvedl celou skupinu u vchodu do budovy a odvedl studenty do připravené místnosti.
 • U individuálních atestací doporučujeme vytvořit časový harmonogram zkoušení, aby se pokud možno zamezilo vytváření skupin studentů na chodbách.

Pro konání atestací od 25. 5. 2020 platí následující:

 • Již nebude nutné hlásit proděkanovi pro infrastrukturu a vedoucí správy budov plánovaná setkání se studenty v prostorách budov FF UK.
 • Vyučující musí respektovat omezení počtu účastníků, která budou v daném čase platná. V okamžiku uveřejnění těchto pravidel se jedná o max. 15 studentů.
 • I nadále u individuálních atestací doporučujeme vytvořit časový harmonogram zkoušení.

Pokud bude s ohledem na dodržení nezbytných rozestupů zapotřebí konat atestaci ve větší místnosti, než kde se koná obvykle, kontaktuje vyučující Pavlínu Hotovou (pavlina.hotova@ff.cuni.cz), která podle možností místnost zajistí. S rezervací větších místností prosím neváhejte. Požadavky budou vyřizovány podle pořadí, jak budou vzneseny.

Pro všechny atestace konané prezenční formou stále platí opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která umožňují účast na zkoušce za těchto podmínek:

Zdravotní stav:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou – každá základní součást obdrží dezinfekci, kterou si budou moci jednotliví vyučující půjčovat na své zkouškové termíny, je zodpovědností vyučujícího dohlédnout na dezinfekci rukou při vstupu do učebny,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě,
 • studenti podepíší u vstupu do budovy prohlášení o bezinfekčnosti.

Organizační opatření:

 • na zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce,
 • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení jednoho studenta v daném časovém rozmezí,
 • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu,
 • místnost pro zkoušení bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy je třeba dodržovat i ve společných prostorách.

4. 5. 2020

Možnost prezenční výuky do konce semestru

Opatření děkana č. 5/2020 stanovilo, že výuka bude do konce semestru probíhat distančně. Výjimky může děkan v odůvodněných případech povolit na základě žádosti, pokud jsou v souladu s usnesením vlády ČR č. 491 o přijetí krizového opatření a s dalšími pravidly.

Žádáme vyučující, aby případné žádosti o výjimky důkladně zvážili, a pokud to okolnosti v rozumné míře umožňují, dokončili semestr v distančním režimu. Postoj vedení fakulty v této věci je veden snahou minimalizovat do konce semestru pohyb osob v prostorách fakulty, a snižovat tak riziko rozšíření nákazy, které by následně ohrozilo prezenční konání závěrečných a přijímacích zkoušek.

U žádostí o výjimku budou zohledněna následující kritéria:

 • Počet zapsaných studentů – nedoporučujeme podávat žádost u předmětů, do kterých je zapsáno více než 15 studentů, což je aktuálně maximální možný počet studentů přítomných ve výuce.
 • Organizace výuky do konce semestru – z hygienických a organizačních důvodů je výhodnější realizovat výuku v bloku (např. jeden blokový seminář místo více kratších seminářů). Připomínáme, že veškerá výuka musí z výše uvedených důvodů proběhnout do konce semestru 22. 5. 2020.
 • Prostory pro výuku – vzhledem ke stanoveným dvoumetrovým rozestupům mezi studenty je třeba vzít v úvahu velikost učebny, kde má výuka probíhat. V odůvodněných případech je fakulta připravena poskytnout pro výuku větší místnosti.

Žádat děkana o výjimku mohou vyučující prostřednictvím proděkanky pro studium dr. Hany Pazlarové (hana.pazlarova@ff.cuni.cz) nejpozději do 7. 5. 2020. Žádost zašlete v příloze e-mailu a pro snazší zpracování uveďte prosím do předmětu „žádost o prezenční výuku“. Žádost musí obsahovat následující informace:

 • kód a název předmětu,
 • jméno vyučujícího,
 • základní součást,
 • počet zapsaných studentů,
 • návrh organizace výuky do konce semestru – termínový a časový rozvrh výuky. Znovu připomínáme, že semestr končí 22. 5. 2020.
 • prostorové řešení výuky – informaci, jestli je rozvržená učebna z hygienických důvodů dostačující, nebo je-li požadována větší místnost,
 • stručné zdůvodnění žádosti o prezenční výuku.

O rozhodnutí budou žadatelé informováni nejpozději v úterý 12. 5. 2020. Neplánujte tedy prosím prezenční výuku na 11. – 12. 5. 2020, zejména pokud budete žádat o větší místnosti. Tyto dva dny budou probíhat případné změny v rozvrhu místností.

Vzhledem k mimořádným okolnostem nelze účast na výuce realizované v rámci udělené výjimky vyžadovat jako povinnou a stanovit ji jako podmínku udělení atestace.

překlad do ČZJ

Pro realizaci prezenční výuky musí být dodrženy následující podmínky:

Zdravotní stav studentů i vyučujících:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do učebny proběhne povinná dezinfekce rukou – základním součástem bude pro tyto účely distribuována dezinfekce, je zodpovědností vyučujícího dohlédnout na dezinfekci rukou při vstupu do učebny,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě, což potvrdí v prohlášení o bezinfekčnosti, které podepíší u vstupu do budovy.

Organizační opatření:

 • na výuku se studenti dostaví ve stanovený čas, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou přítomni výuce ve skupinách po max. 15 osobách,
 • učebna bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy je nutné dodržovat i ve společných prostorách.

30. 4. 2020; překlad do ČZJ

Nové opatření děkana o podrobnostech k realizaci studia v akademickém roce 2019/2020 najdete zde. Věnujte mu prosím pozornost!

Opatření upravuje zejména následující:

 • Výuka na FF UK bude do konce semestru probíhat distančními formami.
 • Formy kontroly studia (atestace) je za určitých podmínek možné změnit. Nelze měnit náročnost atestace!
 • Státní závěrečné zkoušky v rámci bakalářských a magisterských studijních programů není možné až na výjimky konat distanční formou.
 • V případě obhajoby závěrečné práce student neodevzdává žádné tištěné kopie.
 • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací je možné konat distanční formou.

V dalších dnech budou průběžně na web doplňovány organizační a další informace k rozhodnutím obsaženým v opatření děkana.

27. 4. 2020; Přehled aktuálních předpisů týkajících se studia na VŠ (24. 4. 2020) s odkazy na překlady do ČZJ

V účinnost vstoupil zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a na něj navazující Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově. Rovněž bylo uveřejněno unesení vlády č. 455 ze dne 23. 4. 2020, které bylo publikováno pod č. 197/2020 Sb., a také má vliv na organizaci studia v nejbližším období. Nejdůležitější informace z uvedených předpisů naleznete shrnuté zde. Věnujte jim prosím pozornost. V následujících dnech rozhodne v intenci uvedených předpisů pan děkan o realizaci některých opatření a budeme postupně zpřesňovat podmínky pro jejich realizaci na FF UK.

24. 4. 2020; překlad do ČZJ

Vzhledem k včerejšímu zasedání vlády a vydání nově koncipovaných usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ve školství upřesňujeme, že s účinností od 27. 4. 2020 je povolena osobní přítomnost studentů na konzultacích a zkoušení do počtu maximálně 5 osob, a to nově bez omezení jen na studenty posledního ročníku. Kromě konzultací a zkoušení je rovněž možné realizovat praxe.

Během příštího týdne budou v návaznosti na metodické pokyny RUK upřesněny další informace k organizaci studia do konce semestru.

V organizaci přijímacího řízení se nyní nic nemění, řiďte se prosím zaslanými pokyny.

22. 4. 2020; překlad do ČZJ

Zkoušení studentů závěrečných ročníků

Podle aktualizovaného harmonogramu akademického roku, který byl zveřejněn včera, začíná zkouškové období 25. 5. 2020. Termín kontroly plnění studijních povinností pro studenty, kteří se chystají k závěrečným zkouškám v červnovém termínu (8. 6.– 19. 6. 2020), je stanoven na 27. 5. 2020. Vzniká tak jen velmi malý prostor pro splnění studijních povinností u těchto studentů v rámci stanoveného zkouškového období. Situace vznikla souběhem změny univerzitního harmonogramu, který posunul začátek zkouškového období o týden a naší snahy zachovat červnové termíny se všemi navazujícími náležitostmi, tak jak byly dlouhodobě plánovány. Z těchto důvodů žádá vedení fakulty základní součásti, aby studentům závěrečných ročníků vyšly v rámci možností maximálně vstříc a umožnily jim konání atestací v předtermínech, např. již v původně plánovaném týdnu zkouškového období od 18. 5. 2020, příp. dle uvážení vyučujících. Smyslem tohoto kroku je umožnit studentům posledních ročníků řádné absolvování studia i v této komplikované situaci.

Pro úplnost připomínáme, že studenty závěrečných ročníků je možné za zvláštních podmínek zkoušet prezenčně ve skupinách max. 5 osob. Více viz aktualita ze dne 16. 4. 2020. Veškeré distanční formy je samozřejmě rovněž možné využít.

21. 4. 2020; překlad do ČZJ

Aktualizovaný harmonogram stávajícího akademického roku nale

Aktualizovaný harmonogram stávajícího akademického roku naleznete zde.

Hlavní změny oproti původnímu harmonogramu jsou následující:

 • Výuka v LS je prodloužena o jeden týden do 22. 5. 2020.
 • Pro konání SZZK bylo přidáno období 29. 6. – 10. 7. 2020
 • Zkouškové období je posunuto a prodlouženo do termínu 25. 5. – 31. 7. 2020.
 • Zkouškové období v září je prodlouženo do 18. 9. 2020.

17. 4. 2020; překlad do ČZJ

Upravený harmonogram akademického roku je připravený k vydání a v současné chvíli čekáme již pouze na souhlas pana rektora, který se k němu vyjádří v nejbližším možném termínu. V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK je souhlas rektora nezbytný.

16. 4. 2020; překlad do ČZJ

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování mimořádných opatření upřesňujeme podmínky jejich realizace na FF UK. Od 20. 4. 2020 je možné realizovat přímý kontakt se studenty ve skupině max. 5 osob. Tato možnost se týká pouze studentů závěrečných ročníků a nejedná se o obnovení pravidelné prezenční výuky! Doporučujeme využít tuto formu pro osobní konzultace závěrečných prací, příp. jiné konzultace vedoucí k úspěšnému ukončení studia.

Stávající omezený přístup do budov FF UK zůstane zachován. Prosíme vyučující, kteří si naplánují setkání se studenty, aby o tom informovali mailem správu budov (adresy: marketa.domanjova@ff.cuni.cz; jakub.rakosnik@ff.cuni.cz), která předá informaci vrátným. Vyučující si v určený čas vyzvedne své studenty na vrátnici a odvede si je do příslušné místnosti.

Rozhodnutí vlády nám také umožní za určitých organizačních a hygienických opatření zrealizovat závěrečné zkoušky obvyklou prezenční formou, což vítáme.

15. 4. 2020; překlad do ČZJ

Informace ke změnám v atestacích pro tento semestr

Návrh zákona, který v tomto týdnu projedná Senát Parlamentu ČR a návazná Zvláštní pravidla studia na UK počítají v souvislosti s aktuální situací s možností úprav a změn v atestacích jednotlivých předmětů v tomto semestru. Protože bohužel zatím zákon nevstoupil v platnost, nemůžeme návrh považovat za definitivní, a proto ani fakulta nemůže vydat závazné informace ke konání atestací.

Nicméně pokud nedojde k zásadní změně, doporučujeme vyučujícím i studentům připravit se na následující úpravy:

překlad do ČZJ

 • Děkan rozhodne o možnosti konat atestace z jednotlivých předmětů v tomto semestru distanční formou.
 • Garant předmětu může rozhodnout o změně formy atestace, např. z ústního zkoušení na písemnou práci. O této změně by měli být studenti informováni, jakmile budou předpisy schváleny. Obtížnost atestace by měla zůstat stejná a odpovídat počtu kreditů.
 • Distanční i prezenční termíny by měly být vypsány podle stávajících pravidel. Tzn. nejméně tři termíny v průběhu zkouškového období. Nejméně jeden v zářijové části zkouškového období. (Více viz Pravidla pro organizaci studia na FF UK.)
 • Distanční i prezenční formy je pro různé termíny možné kombinovat (např. dva distanční v červnu a červenci + jeden prezenční v září).
 • Neúspěšné pokusy v obou formách se počítají a platí pro prezenční i distanční formy dohromady.

Vedení fakulty prozatím nepočítá s distančním konáním bakalářských a státních závěrečných zkoušek, jestliže nedojde k zásadnímu prodloužení nouzového stavu a s ním spojených omezení.

Výše uvedené informace mohou být upraveny na základě schválení vyšších předpisů. Závazná pravidla budou uveřejněna, jakmile dojde k jejich schválení.

2. 4. 2020; překlad do ČZJ

Možnost zápisu volitelných a povinně-volitelných předmětů do 15. 4. 2020

 • V mimořádných případech bude vzhledem k okolnostem otevřena možnost dodatečného zápisu do předmětů do 15. 4. 2020. Možnost platí pouze pro studenty splňující následující podmínky:
  • Student chce ukončit studium v červnovém nebo zářijovém termínu závěrečných zkoušek.
  • Studentovi byl z důvodu mimořádných okolností zrušen volitelný nebo povinně-volitelný předmět.
  • Bez zrušeného předmětu student nezíská minimální počet kreditů k uzavření studia.
 • Postup pro dodatečný zápis je následující:
  • Student splňující výše uvedené podmínky si vybere jiný předmět.
  • E-mailem požádá vyučujícího o souhlas se zápisem. Tento mimořádný zápis do předmětu je možný pouze se souhlasem vyučujícího, který posoudí, jestli je pro studenta reálné zvládnout požadavky předmětu ve zkráceném čase, případně nebrání-li tomu jiné okolnosti.
  • Pokud vyučující udělí e-mailem souhlas, student pošle žádost o zápis do předmětu i se souhlasem vyučujícího e-mailem svojí studijní referentce, která zajistí provedení zápisu. Není třeba písemné podání žádosti, jako je tomu za běžné situace.
 • Toto opatření má umožnit studentům těsně před koncem studia jeho dokončení i za těchto mimořádných okolností. Ostatní studenti budou mít možnost zápisu předmětů opět v příštím semestru.

30. 3. 2020; překlad do ČZJ

V minulých dnech proběhla z iniciativy studentů anketa k navrhovaným opatřením v souvislosti se současnou mimořádnou situací. Její výsledky můžete najít zde. Vedení fakulty tuto aktivitu velmi vítá a k výsledkům ankety připravilo komentář, který naleznete zde.

27. 3. 2020; překlad do ČZJ

 • Včera bylo zveřejněno Opatření rektora č. 11/2020 upravující harmonogram tohoto akademického roku v souvislosti se současnou mimořádnou situací. V návaznosti na něj připravujeme úpravu harmonogramu FF UK. Opatření děkana k harmonogramu bude podle dalšího vývoje situace vydáno nejpozději po Velikonocích.

25. 3. 2020; překlad do ČZJ

V návaznosti na opatření přijatá RKR UK sděluje vedení FF UK následující:

 • Vítáme koordinaci postupu na úrovni UK, jsme v souladu s opatřeními podporujícími realizaci vzdělávací činnosti i v době mimořádné situace a snahou minimalizovat negativní dopady na studenty.
 • Vzhledem k charakteru výuky na FF UK budeme směřovat k minimálnímu, příp. žádnému prodloužení období výuky v tomto semestru. Tento postoj je podpořen skvělým přístupem, s jakým se naprostá většina vyučujících postavila k nalézání alternativních forem výuky. Za to jim velice děkujeme! Rozhodnutí vedení fakulty o délce semestru padne v návaznosti na další rozhodnutí vlády o trvání mimořádných opatření po 1. 4. 2020.
 • Všechna ostatní přijatá opatření začneme obratem realizovat na úrovni fakulty.

17. 3. 2020

 • Začněte prosím promýšlet alternativní formy atestací na závěr předmětů vyučovaných v tomto semestru. Pokud stále nebude možné využívat tradiční formy atestací, měli bychom být připraveni realizovat atestace jinými formami, které studentům umožní uzavřít zapsané předměty, získat potřebné kredity a postoupit do dalšího ročníku.
 • Prioritu má realizace předmětů třetího ročníku bakalářského a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, která umožní studentům dokončit studium a absolvovat závěrečné zkoušky v nejbližším možném termínu. Zpomalení postupu většího počtu studentů studiem by způsobilo řadu osobních těžkostí pro studenty (např. vznik poplatkové povinnosti, znemožnění nastoupit po přijetí do navazujícího magisterského studia apod.) a organizačních komplikací pro fakultu (např. při organizaci následujících termínů závěrečných zkoušek, organizaci přijímacího řízení atd.).

12. 3. 2020

 • V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení i oddělení vědy. V případě potřeby kontaktujte příslušné pracovníky e-mailem.

11. 3. 2020

 • Alternativní formy realizace výuky po dobu mimořádných opatření jsou na uvážení každého vyučujícího, vždy po domluvě s vedoucím základní součásti.
 • Informujte studenty svých předmětů o formách, požadavcích a podmínkách realizace předmětu co nejdříve, nejpozději však do 23. 3. 2020.
 • Období od 11. 3. do 23. 3. 2020 využijte prosím pro promyšlení a přípravu alternativních možností výuky svých předmětů.
 • Více o možnostech elektronické podpory výuky najdete od čtvrtka 12. 3. 2020 na http://elearning.ff.cuni.cz/.
 • Se zahájením výuky alternativními formami počítáme nejpozději od 23. 3. 2020, pokud mimořádná opatření zůstanou v platnosti i po tomto datu.
 • Vyučující, jejichž kurzy navštěvují zahraniční studenti, obdrží k organizaci studia doplňující informace.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK