Harmonogram AR 2019/20

Harmonogram akademického roku 2019/20

(Opatření děkana č. 11/2019)

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) a navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, a příslušná ustanovení opatření rektora č. 6/2018, Harmonogram akademického roku 2019/20.

Čl. 2 Obecný harmonogram

Zahájení akademického roku 1. 10. 2019
Slavnostní zahájení akademického roku v aule fakulty 1. 10. 2019
Den otevřených dveří 11. 1. 2020
Děkanský sportovní den (sobota) 27. 4. 2020 od 13.00
Děkanské volno

23. 10. 2019 od 16.00

(volby do Studentské rady),

9. 4. 2020

18. 5. 2020 (Den mladé vědy)

Rektorský den 6. 5. 2020
Konec akademického roku 30. 9. 2020

Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium, státní rigorózní zkouška

Imatrikulace 3. 10. 2019
od do
Výuka v zimním semestru 1. 10. 2019 10. 1. 2020
Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr) 20. 9. 2019 (10:00) 18. 10. 2019 (18:00)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult 24. 9. 2019 (12:00) 18. 10. 2019 (18:00)
Vánoční prázdniny 21. 12. 2019 3. 1. 2020
Zkouškové období 13. 1. 2020 14. 2. 2020
Výuka v letním semestru 17. 2. 2020 15. 5. 2020
Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr) 7. 2. 2020 (10.00) 6. 3. 2020 (18:00)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult 10. 2. 2020 (10.00) 6. 3. 2020 (18:00)
Zkouškové období 18. 5. 2020 30. 6. 2020
Letní prázdniny 1. 7. 2020 31. 8. 2020
Zkouškové období (září) 1. 9. 2020 11. 9. 2020
Podání žádosti o uznání předmětů do 30. 7. 2020
Splnění studijních povinností v SIS do 19. 9. 2020 (včetně)
Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku Do 21. 9. 2020 (resp. kdykoliv dříve po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího ročníku)
Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2020/2021

 

v rozmezí od 9. 5. 2020 do 26. 6. 2020 (bude

upřesněno)

Termíny zápisů studentů do prvních ročníků (shodné s termíny ověření podmínek přijetí ke studiu doložitelných doklady) se zveřejňují na internetových stránkách fakulty a na vývěsce před Studijním oddělením děkanátu fakulty.

 

Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS.

Typ státní zkoušky

 

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK 27. 1. 2020 7. 2. 2020 15. 1. 2020 13. 12. 2019
18. 5. 2020 29. 5. 2020 7. 5. 2020 14. 4. 2020
8. 6. 2020 19. 6. 2020 27. 5. 2020 7. 5. 2020
1. 9. 2020 9. 9. 2020 14. 8. 2020 14. 7. 2020
Státní zkouška magisterská – SZZK 20. 1. 2020 31. 1. 2020 8. 1. 2020 6. 12. 2019
18. 5. 2020 29. 5. 2020 7. 5. 2020 14. 4. 2020
8. 6. 2020 19. 6. 2020 27. 5. 2020 7. 5. 2020
1. 9. 2020 11. 9. 2020 20. 8. 2020 14. 7. 2020
SZZK – Učitelství pro střední školy 8. 1. 2020 a 9. 1. 2020 2. 1. 2020 3. 12. 2019
6. 5. 2019 a 7. 5. 2020 23. 4. 2020 2. 4. 2020
1. 9. 2020 a 2. 9. 2020 20. 8. 2020 19. 6. 2020
Zadání bakalářských a diplomových prací Průběžně, v případě bakalářských studijních
programů obvykle do konce 5. semestru, v případě
magisterských studijních programů navazujících
obvykle do konce 2. semestru, v případě
magisterských studijních programů nenavazujících
obvykle do konce 8. semestru.
Odevzdání závěrečných prací Standardně nejpozději jeden měsíc před začátkem
období, kdy se dle harmonogramu akademického
roku konají státní zkoušky a v němž má být práce
na základě podané přihlášky obhajována, pokud
vedoucí příslušné základní součásti fakulty
nestanoví odlišný termín, přičemž takto stanovený
termín musí spadat do období od tří měsíců do tří
týdnů před termínem konání obhajoby.

 

Bakalářské promoce

15., 16. a 17. 10. 2019

13., 16., 17. a 18. 12. 2019

8. 4. 2020

Magisterské promoce

7. a 22. 10. 2019

4., 6. a 9. 12. 2019

9. 4. 2020

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 31. 1. 2020

listopadový termín do 31. 8. 2020

Rigorózní promoce dle harmonogramu Univerzity Karlovy

 

Studentské hodnocení výuky

Příprava hodnocení zimního semestru (ZS) prosinec 2019
Studentské hodnocení kurzů ZS, elektronické 6. 1. 2020 – 2. 2. 2020
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení ZS 3. 2. 2020 – 15. 2. 2020
Zveřejnění výsledků hodnocení ZS na webu 17. 2. 2020
Příprava hodnocení letního semestru (LS) květen 2020
Studentské hodnocení kurů LS, elektronické 11. 5. 2020 – 7. 6. 2020
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení LS 8. 6. 2020 – 20. 6. 2020
Zveřejnění výsledků hodnocení LS na webu 22. 6. 2020

Čl. 4 Doktorské studium

Splnění povinností ISP pro hodnocení
studenta za akademický rok 2018/2019
do 30. 9. 2019
Založení a vyplňování ročního hodnocení
studentů za akademický rok 2018/2019
1. 9. – 30. 9. 2019
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za
akademický rok 2018/2019 školitelem
6. 10. 2019
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za
akademický rok 2018/2019 oborovými
radami
25. 10. 2019
Zápis studentů do studia začínajícího
akademickým rokem 2019/2020
17. 9. 2019
18. 9. 2019
Zápis studentů do studia začínajícího
akademickým rokem 2020/2021
15. 9. 2020
16. 9. 2020
Imatrikulace 9. 10. 2019
Zápis předmětů do SIS v zimním semestru
(nad rámec individuálního studijního plánu –
ISP)
20. 9. (10.00) – 18. 10. 2019 (18:00)
Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů
školitelem a oborovými radami
25. 10. 2019
Zápis předmětů do SIS v letním semestru (nad
rámec ISP)
7. 2. 2020 (10.00) – 6. 3. 2020 (18:00)
Termín odevzdání disertačních prací studentů
v 8. roce studia
nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální
doby studia, obvykle do 30. 3. 2020
Termíny konání státní doktorské zkoušky (po
dohodě je možné stanovit termín
individuálně)
20. 1. – 7. 2. 2020
25. 5. – 30. 6. 2020
1. 9. – 30. 9. 2020
Doktorské promoce

 

22. 10. 2019
4. 12. 2019
15. 6. 2020

Splnění povinností ISP pro hodnocení
studenta za akademický rok 2019/2020
do 30. 9. 2020
Založení a vyplňování ročního hodnocení
studentů za akademický rok 2019/2020
1. 9. – 30. 9. 2020
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za
akademický rok 2019/2020 školitelem
6. 10. 2020
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za
akademický rok 2019/2020 oborovými
radami
25. 10. 2020
Termíny konání přijímacích zkoušek ke
studiu pro studium začínající akademickým
rokem 2020/2021
v rozmezí 1. – 26. 6. 2020 (bude upřesněno)

Čl. 5 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 24. 5. 2019.