Prof. Pavel Kouba se stal emeritním členem akademické obce Filozofické fakulty UK

Dekret o udělení čestného titulu za dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci na Univerzitě Karlově převzal prof. Kouba z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK 21. května 2020.

Prof. PhDr. Pavel Kouba (*1953) patří k čelním postavám současného českého myšlení v oblasti humanitních oborů s velkým mezinárodním renomé. Na Filozofické fakultě UK vystudoval obory němčina – ruština a v roce 1988 získal titul PhDr. s prací o českém překladu Kantovy Kritiky čistého rozumu. Habilitován byl v roce 1996, profesorem byl jmenován v roce 2003. Od roku 1990 přednášel na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, v letech 1998 až 2002 ústav vedl.

Zároveň v 90. letech působil na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR jako vedoucí oddělení filosofie XX. století a jako člen Centra pro teoretická studia. Současně zde spoluzakládal Archiv Jana Patočky. Po roce 2000 byl ředitelem Centra fenomenologických bádání, mezi lety 2005 až 2009 byl členem Vědecké rady AV ČR. Hostoval také na zahraničních univerzitách ve Vídni nebo Paříži.

Prof. Kouba se od roku 1973 účastnil seminářů u Jana Patočky, po jeho smrti se podílel na archivování jeho rukopisů, samizdatovém vydávání Archivního souboru prací Jana Patočky a organizaci různých nezávislých aktivit i s mezinárodní účastí.

Je autorem několika cizojazyčných i českých monografií (např. Nietzsche. Filosofická interpretace; Smysl konečnosti) a mnoha článků. Východiskem jeho myšlení je fenomenologie, hermeneutika, německý idealismus či moderní kontinentální filozofie. Mezi jeho mentory patřil vedle Jana Patočky také Ladislav Hejdánek anebo literární teoretik Přemysl Blažíček.

Významná je i jeho překladatelská a editorská činnost, za kterou mimo jiné získal v roce 1990 Výroční cenu AV ČR. Velmi rozsáhlé je jeho angažmá v akademických organizačních strukturách a ve vědeckých a redakčních radách, a to ve vztahu hned k několika fakultám Univerzity Karlovy (kromě FF i PřF, ETF a FHS UK).


Související články