Mezinárodně uznávaný certifikát jazykového programu UNIcert II mohou studenti nově získat v Jazykovém centru FF UK

Oproti jiným jazykovým kurzům nabízí UNIcert II řadu výhod. Zájemcům umožní absolvovat kvalitní prezenční výuku specializovanou na rozvíjení jazykových dovedností v rámci akademické sféry, zdokonalí si prezentační dovednosti a navýší oborovou slovní zásobu. Kurzy jsou připravovány individuálně a přímo pro konkrétní účastníky, kteří za symbolickou částku získají certifikát s doživotní platností, vysvětluje realizátorka programu Markéta Doubravová.

Jazykové centrum získalo akreditaci programu jazykové výuky UNIcert II. K čemu program přesně slouží?

UNIcert je systém certifikace a akreditace jazykových programů, který v Německu v roce 1992 založila Asociace jazykových center, institutů jazykové výuky a ústavů cizích jazyků. Jde o program zaměřený na výuku jazyků na univerzitách a vysokých školách, jehož cílem není samotná zkouška – zájemcům nabízí především kvalitní prezenční výuku specializovanou na rozvíjení jazykových dovedností v akademickém světě, pro život na univerzitách a ve specifickém oboru studenta. Program se z Německa postupně rozšířil do dalších evropských zemí a v roce 2015 bylo celkově vydáno již přes sto tisíc certifikátů.

Jazykové centrum FF UK konkrétně spouští program UNIcert II pod názvem Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy, který bude přizpůsoben oborovosti studentů Filozofické fakulty UK a dalším spřízněným oborům v rámci celé univerzity.

Kurz bude odpovídat jazykové úrovni B2 stanovené Společným evropským referenčním rámcem a zároveň i povinné jazykové zkoušce B2 v rámci společného studijního základu, kterou u nás v Jazykovém centru FF UK musí absolvovat každý student bakalářského či magisterského programu na Filozofické fakultě UK.

Je tento program něčím specifický na rozdíl od běžných jazykových kurzů?

Oproti již zmíněné povinné jazykové zkoušce ze společného studijního základu se UNIcert II zaměřuje na prezenční výuku, která je pro všechny povinná – účastníci musí absolvovat minimálně 120 hodin výuky.  Program nesmí fungovat čistě jen jako příprava ke zkoušce, studentovi má dát něco navíc, další dovednosti, které se mu budou hodit při studiu a v akademické sféře. Jako u ostatních certifikačních zkoušek i v tomto případě jde o placený program, ve srovnání s jinými přípravnými kurzy jde však o částku symbolickou.

Velkým benefitem kurzu je udělení mezinárodně uznávaného certifikátu. Spousta studentů FF UK vyjíždí studovat do zahraničí a téměř v každém případě potřebují potvrzení o dosažené jazykové úrovni. V Jazykovém centru jsme dříve vydávali potvrzení o vykonání povinné zkoušky ze společného studijního základu, za kterou absolventi sice získají kredity a mají odškrtnuto v rámci studijních povinností, nemohou takové potvrzení ale dále využít například u pracovního pohovoru. S programem UNIcert II získává absolvent certifikát, jehož platnost není časově omezena.

Před spuštěním nového programu muselo Jazykové centrum FF UK získat akreditaci. Co vše takové zajištění programu obnáší?

Spuštění předcházela příprava kompletního plánu programu. Do přihlášky k získání akreditace jsme museli zahrnout celý plán výuky; metodologické postupy, sylaby bloků, typy předmětů, které se budou vyučovat, a podobu závěrečné zkoušky. Nejtěžší pro nás bylo sestavit program tak, aby byl oborově zaměřený a přizpůsobitelný studentům všech oborů na Filozofické fakultě UK, kteří se do něj rozhodnou přihlásit.

Jak výuka v rámci programu UNIcert II přesně vypadá?

Výuka se rozkládá do třech bloků. V bloku I absolvuje student 52 hodin, v bloku II dalších 52 hodin a v rámci bloku III pak absolvuje intenzivní týdenní kurz zakončený certifikační zkouškou. V prvních dvou blocích mají studenti na výběr, jaké předměty si zapíšou. Jednotlivé kurzy se zaprvé orientují na zdokonalování obecných dovedností jako mluvení, psaní, čtení a poslech. Dále si studenti mohou vybírat ze specificky zaměřených kurzů, které prohlubují dovednosti, jako je akademické psaní, pomáhají vylepšit přednes při prezentaci, porozumění odbornému textu, rozšiřují oborovou slovní zásobu.

Program je navíc velmi variabilní a poskytuje velkou volnost v tom, jak se student rozhodne v rámci programu připravovat. Studenti si výuku mohou rozložit podle svých časových možností a absolvovat ji během jednoho nebo až čtyř semestrů. Zkouška se však bude vypisovat vždy pouze na konci letního semestru, proto je ideální rozložit si semináře do dvou semestrů.

Při běžné zkoušce B2 ze společného studijního základu je povinnou součástí závěrečné zkoušky mnohými neoblíbená část Use of English, zaměřená na gramatiku a slovní zásobu. Ta v programu UNIcert II není – gramatika a slovní zásoba se zde zkouší nepřímo v rámci čtení, psaní a poslechu, což mohou někteří studenti vnímat jako velkou výhodu. Ústní zkouška UNIcertu pak zahrnuje samostatný projev, diskuzi o zadaném odborném textu v délce 1–2 normostran a interakci s dalším účastníkem kurzu. Ve srovnání s povinnou zkouškou B2 odpadá nutnost nastudování odborného textu v rozsahu 40 normostran v rámci domácí přípravy, protože práce s odborným textem je součástí celého programu UNIcert II.

Program je koncipován takovým způsobem, aby se zaměřoval převážně na aktivní dovednosti studenta, to znamená na psaní a ústní prezentaci. V těchto částech zkoušky mají studenti mnohem větší prostor a větší šanci ukázat, jak umí daný jazyk používat.

Pro koho je program konkrétně určen?

Je vhodný pro každého studenta FF UK. Program zároveň funguje v rámci mezifakultního studia, takže se mohou přihlásit i studenti z dalších fakult. Tím, že se soustředí na akademickou angličtinu pro humanitní a společenské vědy, je vhodný pro každého, kdo spadá do této oblasti studia a kdo se chce připravit na akademickou a odbornou dráhu.

Odkdy se mohou zájemci hlásit?

Program bude fungovat již od tohoto zimního semestru. Zájemci, kteří se přihlásí již v září, tak mohou od října začít plnit hodiny prezenční výuky. V případě, že se rozhodnou zkoušku na certifikát skládat co nejdříve, mohou ji absolvovat už na konci letního semestru 2019/2020.

Tereza Šindelářová

Markéta Doubravová vystudovala Učitelství pro druhý stupeň základních škol a střední školy: obory anglický a německý jazyk na Pedagogické fakultě UK. Výuce obou jazyků se věnuje od roku 2003, od roku 2008 působí jako lektorka angličtiny v Jazykovém centru FF UK. V letech 2012 až 2016 vedla letní kurzy angličtiny na britské jazykové škole v Londýně. Kromě výuky se věnuje odborným překladům z anglického i německého jazyka, zejména z oblasti práva. Spolupodílela se na vzniku konverzační příručky Angličtina Last Minute, kterou vydalo nakladatelství Fragment. U stejného nakladatelství vyšla autorkám příručky také řada CD na procvičování slovní zásoby – Anglicky bez učebniceAngličtina nejen do auta.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK