Na Filozofické fakultě UK proběhl první ročník Dne mladé vědy

V rámci jednodenního cyklu prezentací představili studenti bakalářských a magisterských oborů své výzkumné práce, které byly podpořeny studentským vědeckým stipendiem FF UK. V samostatném bloku měli možnost prezentovat svá odborná témata také zájemci z řad doktorandů.

Mezi vystupujícími měli zřetelnou převahu studenti filologických a historických oborů, nechyběli však ani zástupci sociálních věd. Publikum tvořili především členové akademické obce, z větší části studenti. To také koresponduje se záměrem akce, která se chce stát inspirací těm, již podání žádosti o studentské vědecké stipendium zvažují.

Kromě seznámení potenciálních žadatelů s obsahem a strukturou stipendijně podpořených prací si Den mladé vědy klade za cíl také umožnit především pregraduálním studentům získávat zkušenosti s formátem konferenční prezentace.

Vlastní program studentských vystoupení byl rámován úvodní přednáškou prof. Miroslava Petříčka o vědeckém přístupu v humanitních oborech „Myšlení mezi texty a obrazy“ a závěrečným shrnutím děkana FF UK doc. Michala Pullmanna, které mírou obecné reflexe překročilo horizont tradičních zdravic.

První ročník Dne malé vědy na FF UK zakládá tradici, na niž fakulta hodlá v dalších letech navazovat a tvořivě ji rozvíjet.

Více o akci v univerzitním magazínu iForum.

Petr Kukal, mluvčí FF UK