Děkan Filozofické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je největší humanitní fakultou v ČR.

Náplň práce:

 • Tajemnice/tajemník řídí děkanát fakulty, její hospodaření a vnitřní správu, nakládá s majetkem svěřeným fakultě.
 • Řídí tým 16 vedoucích zaměstnanců děkanátu (nepřímo podřízeno cca 150 zaměstnanců děkanátu).
 • Sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty v ročním objemu cca 920 mil. Kč, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání.
 • Rozsah pracovních úkolů a odpovědností tajemníka je vymezen v čl. 8 Organizačního řádu děkanátu fakulty (Opatření děkana č. 11/2018) a v čl. 11–17 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK (Opatření děkana č. 12/2018).

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření.
 • Zkušenosti s finančním řízením a plánováním.
 • Zkušenosti s vedením týmů i projektů.
 • Znalost legislativy v oblasti veřejných institucí, především zákona o vysokých školách výhodou.
 • Schopnost vést jednání a písemnou komunikaci v českém (C2) a anglickém jazyce (B2).
 • Velmi dobré komunikační a organizační dovednosti.
 • Samostatnost, tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů.
 • Občanskou a morální bezúhonnost.

Nabízíme:

 • Nestereotypní a zodpovědnou práci na manažerské pozici (odpovídající COO či CEO v korporátní sféře).
 • Příležitost k seberealizaci a manažerskému růstu.
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.
 • Zázemí významné a úspěšné instituce.
 • Motivující mzdové podmínky.
 • Příležitost k osobnímu i profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže).
 • program benefitů

Nástup:

Předpokládaný termín nástupu 13. 5. 2019 nebo později dle dohody.

Náležitosti přihlášky:

 • Podrobný strukturovaný profesní životopis.
 • Motivační dopis.
 • Jména, telefony a e-maily dvou zástupců předchozích zaměstnavatelů, kteří komisi na vyžádání poskytnou reference k osobě uchazeče.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší tří měsíců (ke dni podání přihlášky).
 • Kopie negativního lustračního osvědčení (možno doložit čestným prohlášením s tím, že lustrační osvědčení bude doloženo nejpozději před podpisem pracovní smlouvy). Týká se občanů narozených před 1. prosincem 1971.

Originály dokladů s sebou přineste na setkání s výběrovou komisí.

Termín doručení přihlášky:

Přihlášku nám doručte do 2. 5. 2019 e-mailem na hana.sobotkova@ff.cuni.cz nebo poštou na adresu: Sekretariát děkana, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38  Praha 1. Obálku nadepište „VŘ tajemník fakulty“.

Výběrový proces:

Výběrový proces se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání s výběrovou komisí. Výběrová komise může stanovit, že výběrový proces bude vícekolový. V souladu se statutem fakulty se ke jmenování kandidáta vyjadřuje akademický senát fakulty. Vybraný kandidát může být za tímto účelem pozván na jednání akademického senátu.

rozhodnutí děkana


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK