Jak dopadl historicky první průzkum absolventů FF UK?

V prosinci roku 2017 proběhl první hromadný průzkum absolventů FF UK. Zajímalo nás, jak se našim absolventům daří, zda jsou spokojeni se svým zaměstnáním i jak zpětně hodnotí léta strávená na fakultě. Do průzkumu se zapojilo 1901 absolventů a výsledky jejich odpovědí analyzovaly socioložky z Katedry sociologie FF UK.

Kdo byli nejčastější respondenti?

Mezi dotazovanými převládaly téměř ze tří čtvrtin ženy (73 %), což ostatně koresponduje i s počtem absolventek registrovaných v informačním systému FF UK (71 %) a počtem aktuálně studujících žen na fakultě celkově (68 %). Nejstaršímu účastníkovi průzkumu bylo 95 let a nejmladšímu 22. Vzhledem k faktu, že většina dotazovaných absolventů ukončila studium v posledních pěti letech, nejčastější věk odpovídajících se pohyboval mezi 24 a 35 lety. Celých 65 % respondentů průzkumu žije v Praze, zatímco 8 % pobývá v zahraničí.

Proč se absolventi rozhodli studovat na FF UK?

Pro absolventy bylo při výběru studia nejčastějším důvodem studium konkrétního oboru (často i fakt, že se v ČR vyučuje pouze na FF UK) a především prestiž fakulty a její lokalita. Téměř tři čtvrtiny svého rozhodnutí nelituje a studium na fakultě by zvolili znovu.

Jak náročné bylo studium a do jaké míry přispělo jejich profesní kariéře?

Méně než polovina absolventů (44 %) vnímala studium jako náročné, zatímco pouhých 11 % jej naopak považovalo za nenáročné.

Naprostá většina respondentů (83–92 %) se cítila po absolvování FF UK dostatečně vybavena odbornými teoretickými i všeobecnými znalostmi a ocenila i získanou schopnost práce s informacemi  a schopnosti argumentace a kritického myšlení. Více než tři čtvrtiny (79 %) si cení i získaných komunikačních dovedností a schopnosti řešit problémy a úkoly. S tím souvisí i oceňované silné stránky při hledání zaměstnání, jimiž jsou získaná odbornost, jazyky, schopnost přemýšlet nad problémy v souvislostech (42 %), kritické myšlení a verbální vyjadřování (35 %) a organizační schopnosti (25 %). Specifické znalosti a dovednosti získané vystudováním oboru na FF UK využívá pří zaměstnání více než polovina absolventů (55 %).

Více než polovina absolventů hledajících zaměstnání (52 %) pociťovala nedostatky v odborné praxi či ve znalostech a dovednostech práce s výpočetní technikou (36 %). Třetina (29–35 %) se vnímala jako nedostatečně připravena na profesní kariéru v rozvoji organizačních schopností a schopnosti týmové práce.

Kde dnes absolventi pracují, kolik vydělávají a jak se jim dařilo při hledání zaměstnání?

Pouhé 1 % dotázaných absolventů nebylo v době průzkumu zaměstnáno.

Práci po ukončení studia hledala méně než polovina (42 %) a méně než tři čtvrtiny z nich (68 %) ji našlo během tří měsíců. Téměř tři čtvrtiny z těch, kteří práci nehledali, pokračovalo po absolvování studia v zaměstnání získaném ještě v průběhu studia (63 %) či již vědělo, kam nastoupí (9 %).

Více než polovina absolventů (54 %) jsou dnes zaměstnanci na plný úvazek, téměř čtvrtina (24 %) podniká či jsou OSVČ a pětina dále pokračuje ve studiu, přičemž většina z nich má zároveň zdroj vlastního finančního příjmu. Nejvíce absolventů se uplatňuje ve státní správě či veřejných institucích (54 %), dále v soukromých podnicích (34 %) a neziskovém sektoru (9 %).

Medián čistého měsíčního příjmu dotázaných absolventů fakulty je 24 000 Kč oproti zhruba 20 000 Kč mediánu čistého měsíčního příjmu na jejich první pracovní pozici či při první výdělečné činnosti. Je ovšem třeba zohlednit, že zjištěné údaje jsou velmi rámcové – řada absolventů uváděla svůj čistý měsíční příjem pouze přibližně.

Jaká je fakulta dnes v očích absolventů?

Absolventi fakultu vnímají především jako tradiční akademickou a teoreticky zaměřenou instituci. Byť ve spojení s fakultou přece jen pociťují jistou ustrnulost a zastaralost, přesto se ve většině současně klaní k její otevřenosti a je jim sympatická.

A co například absolventi vzkazují uchazečům o studium na FF UK?

 • Jeďte na Erasmus a buďte otevření novým věcem.
 • Aby co nejvíce využívali všech možností, které jim fakulta, univerzita a katedra nabízí. A aby určitě vyjeli aspoň na semestr do zahraničí!
 • Aby o svých schopnostech, úspěších a problémech dávali okolnímu světu lépe vědět.
 • Stojí za to na FF UK studovat.
 • FF je jedinečná v tom, že připravuje studenty nejen na jejich obor, ale i na život v demokracii – ač toto by měly dělat všechny VŠ. Využijte svého času studia nejen k poznávání v rámci oboru, ale přemýšlejte o samosprávě, zapojujte se do ní, poznávejte kontexty toho, jak věci fungují a proč jsou tak, jak jsou. Snad jen s touto výbavou lze potom v praxi přesahovat stávající stav a hledat tvořivá řešení.
 • Studuj, i když tomu někdy chybí vztah k realitě. Reality si pak užiješ dost. Po studiu na FF UK na sebe má člověk proč být pyšnej.
 • Na Filozofické fakultě UK jsem potkal úžasné a inspirativní lidi. V pracovním prostředí si kolegové váží toho, že mám titul z FF UK.
 • Nepropadejte panice!
 • Záleží hlavně na vás, co se ve škole naučíte. Choďte na co nejvíce přednášek, absolvujte co nejvíce pestrých seminářů, využijte na maximum široké možnosti, které škola nabízí. S lidmi, které máte možnost potkat zde, se už nikdy v budoucnu nemusíte setkat.
 • Je třeba si již během studia rozmyslet představy o bližším uplatnění. Doporučuji zejména během studia využít možnosti stáží a navázat kontakty se zahraničními institucemi a kolegy.
 • Čtěte a diskutujte.
 • Nestudujete jen pro diplom, využijte jedinečnou šanci setkat se s vynikajícími lidmi a rozšířit si obzory, čerpat z jejich zkušeností a vědomostí.
 • Jděte do toho a hlavně nic neočekávejte – ono se ukáže, co na vás čeká! A že to stojí za to, i když vás to bude stát spoustu úsilí. Vyplatí se! 🙂
 • Aby se nebáli zeptat nebo zajít za vyučujícím pro radu nebo na konzultaci. Aby určitě vyjeli na semestr do zahraničí. Aby se nenechali semlít názorem, že humanitní obory jsou méně potřebné. Aby během studia požadovali více kontaktu s reálnou praxí (s realitou oboru) a zjistili tak dříve, jestli je obor bude bavit i v praxi, a nejen ve škole!
 • Hodně smyslu pro humor a dobré profesory!
 • Již při studiu vyhledávat praxi v oboru.
 • Važte si toho, že můžete studovat a makejte na sto procent. Už nikdy nebudete mít možnost získat tolik informací tak snadno.
 • FF UK je sázka na jistotu a tradiční pojetí akademického vzdělávání.
 • Studium na FF UK je dobrá volba.
 • Važte si studia na FF UK.
 • Jelikož na FF UK lze studovat velké množství různorodých oborů, je těžké objektivně zhodnotit, jak se absolventi uplatní na trhu práce. Ale rozhodně stojí za to FF UK absolvovat. Nejen že zde získáte ucelené znalosti ve vámi zvoleném oboru, ale především se naučíte přemýšlet do hloubky o problémech a o životě jako takovém.

Související články