Proběhla ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti

Ve dnech 11. a 12. dubna 2017 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy konala ustavující konference výzkumného Centra pro studium člověka a společnosti nazvaná Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě (Society on the move: Socio-cognitive and historical aspects of human interaction). První den konference byl věnován vystoupením zvaných řečníků. Zahraničními hosty byli Barbara Mertins (Dortmund), Björn Hansen (Řezno) a Jordan Zlatev (Lund), kteří všichni představili interdisciplinární výzkumy kombinující lingvistickou expertízu s jinými obory, konkrétně s psychologií, historií a filozofií. Zahraniční hosty doplnilo s podobně mezioborově inspirativními příspěvky sedm přednášejících z FF UK (Mirjam Friedová, Marek Blatný, Václav Cvrček, Petr Čermák, Michal Pullmann, Radek Skarnitzl a Petr Zemánek). Vedle toho se první den konference konala posterová sekce, v níž se za hojné účasti a živých diskusí představilo 16 převážně jazykovědně orientovaných témat. Během druhého dne zaznělo celkem 21 příspěvků z historie, archeologie, etnologie, politologie, nových médií, sociologie, andragogiky, hudební vědy a lingvistiky. Konferenci zakončila panelová diskuse zaměřená na mezioborové tematické a metodologické průniky a na možnosti budování infrastruktury zastřešujícího Centra pro studium člověka a společnosti.

V konferenčních vystoupeních se jako mezioborově rezonující ukázalo studium adaptace jedinců a společnosti na proměny životních podmínek, příčiny a okolnosti volby různých individuálních i institucionálních adaptačních strategií. Ve specifičtější rovině se otevřela témata vlivu nových médií na různé společenské procesy i vhodné metody jejich interdisciplinárního popisu, vztah mezi privátní a veřejnou sférou, mezi laickým a expertním diskurzem, mezi individui a institucemi včetně otázky přechodů mezi těmito póly a nakonec výzkum středoevropského prostoru coby svébytné „laboratoře“ z hlediska historického, sociálního i jazykového.

Na ustavující konferenci v budoucnu navážou menší konference a workshopy zaměřené jak na specifická témata, například mezioborový výzkum nových médií, tak na společné metodologické otázky v kvantitativním i kvalitativním výzkumu. Rovněž je možné v delší periodicitě opět uspořádat obecně zaměřenou konferenci Centra pro studium člověka a společnosti, jež může sloužit jako komunikační platforma pro mezioborová setkání fakultních badatelů z historických, sociálních a jazykových věd.

program konference včetně abstraktů

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK