Zahájení činnosti univerzitního centra ISSR (Institut pro studium strategických regionů)

Zahájení činnosti univerzitního centra ISSR (Institut pro studium strategických regionů) se bude konat ve středu 23. listopadu 2016 od 15 h v předsálí Vlasteneckého sálu Rektorátu Univerzity Karlovy (Ovocný trh 5, Praha 1). Slavnostní projevy pronesou prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UK, prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., předsedkyně rady ISSR.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

roll_up_webInstitut slouží jako univerzitní platforma pro excelentní transdisciplinární výzkum otázek souvisejících s globálním propojením světa, v němž migrují lidé i myšlenky a v němž dochází ke kulturnímu míšení i střetům v bezprecedentním měřítku, a tím nutně i k proměně celé Evropy. Cílem Institutu je propojit špičkový výzkum relevantních témat v oblasti sociálních a humanitních věd, který již léta probíhá na různých pracovištích Univerzity Karlovy do značné míry izolovaně, a vytvořit tak prostředí pro plodný dialog mezi široce koncipovaným areálovým přístupem na jedné straně a přístupy disciplinárními a vysoce teoretickými na straně druhé. Bohatá mezioborová diskuze založená na tomto základě, včetně mezinárodní spolupráce, vytváří také podmínky pro odborný růst doktorandů a mladých vědeckých pracovníků na UK.

S ohledem na aktuálnost témat spadajících do kompetence ISSR je jedním z jeho cílů také zprostředkování výsledků vědeckého výzkumu širší odborné i laické veřejnosti a přispět ke kultivaci celospolečenské debaty o stavu dnešního světa.

Činnost ISSR garantuje rada sestávající z předních odborníků několika fakult UK, Orientálního ústavu AV ČR a ze zahraničí. Jejich odborné zaměření reprezentuje široké spektrum oborů zaměřených na studium kulturních, historických a společenských aspektů Předního východu, Centrální Asie, Dálného východu a Latinské Ameriky, politologie, filosofie, demografie a sociální geografie i ekonomie. Institut hodlá směřovat své aktivity i k dalším regionům (Balkán, Rusko, Afrika) a oborově vymezeným tématům.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK