Polyxena z Lobkovic – obdivovaná i nenáviděná první dáma království. Kroužek pro dějiny raného novověku zve na přednášku doc. Marie Ryantové

Na přednášku pořádanou Kroužkem pro dějiny raného novověku zve Archiv hlavního města Prahy a Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK.

Přednášku Polyxena z Lobkovic – obdivovaná i nenáviděná první dáma království kterou pronese ve čtvrtek 20. října 2016 od 16.00 v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce (Husova 20, Praha 1 – Staré Město) doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Polyxena, rozená z Pernštejna, poprvé provdaná a ovdovělá z Rožmberka a podruhé z Lobkovic, dcera a manželka významných šlechticů, kteří současně patřili mezi nejvyšší představitele Českého království, je bezesporu jednou z nejznámějších žen českého raného novověku. Svou příslušností ke straně, která v rámci tehdejší rozdělené stavovské společnosti upřednostňovala katolickou víru a stála na straně císaře a navíc se po bitvě na Bílé hoře stala stranou vítěznou, ale i svou vlastní angažovaností si získala jak příznivce či obdivovatele, tak odpůrce, a to nejen mezi svými současníky, ale i v pozdějších historických zpracováních. Přednáška představí alespoň nejdůležitější životní etapy a mezníky Polyxenina života.

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., působí na Filozofické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích jako docentka a ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických. Zabývá se převážně dějinami raného novověku, pomocnými vědami historickými a pramenovědou, dlouhodobě věnuje pozornost raně novověkým památníkům (Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum, České Budějovice 2007), zabývala se také lobkovickým panstvím Vysoký Chlumec (Vrchnostenské hospodaření na panství Vysoký Chlumec v 17. a na počátku 18. století. Příspěvek k dějinám českého velkostatku, České Budějovice 2014). Absolvovala řadu badatelských i výukových pobytů v zahraničí, je autorkou a spoluautorkou edic pramenů, editorkou třetího dílu Pekařovy Knihy o Kosti (Praha 1998), autorkou zhruba 130 odborných studií, vydaných v ČR i zahraničí, a spoluautorkou řady kolektivních děl.

plakát


Související články