Cenu Jana Palacha za rok 2015 získal Mgr. Jiří Dynda za práci o ruské folklorní epice

Cenu za mimořádný přínos diplomové práce získal Mgr. Jiří Dynda, nynější doktorand na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Oceněn byl za diplomovou práci Byliny o bohatýru Svjatogorovi: Strukturální a komparativní analýza narativu, jejímž vedoucím byl doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D. Cenu převzal v rámci zasedání Vědecké rady FF UK 14. dubna 2016 z rukou proděkana pro vědu a výzkum doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D.

Předmětem diplomové práce je rozbor a výklad třiceti sedmi textových variant bylin o bohatýru Svjatogorovi. Po uvedení do oblasti ruské folklorní epiky a problematiky spojené se studiem orální literatury je představeno vlastní pojetí mýtu založené na strukturálním chápání kulturních reprezentací. V ústřední části se pak práce pokouší o aplikaci těchto zásad na pásmo svjatogorovských bylin a prostřednictvím důkladné analýzy ukazuje, které motivy a jejich vzájemné vztahy byly ústřední pro utváření smyslu tohoto narativu v lokálním kontextu bylinné tradice.

Jak z posudku vedoucího, tak oponenta vyplývá, že práce značně přesahuje rámec práce magisterské a byla by dobře obhajitelná jako práce disertační. Její výjimečnou předností je zdařilé prolnutí velmi dobře zvládnutých obecných teorií a skvěle zpracovaného primárního textového materiálu. Vyniká i mimořádnou přesvědčivostí argumentace. Práce se připravuje k vydání v nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, pod odborným dohledem slavisty Mgr. Michala Téry, Ph.D.

V současné době Mgr. Jiří Dynda studuje doktorský studijní program Filozofie, obor Religionistika na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.

V proslovu po převzetí ceny vyjádřil oceněný poděkování svému školiteli doc. Lemeškinovi z Ústavu východoevropských studií FF UK za podporu a vstřícné a erudované vedení práce a také pedagogům z religionistické části Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kteří přispěli k zasazení zkoumané problematiky do obecně religionistického rámce a k autorovu pokusu o celostní zkoumání orální literatury a folklorních tradic jakožto mnohovrstevnatého a vzájemně propojeného kulturního symbolického systému.

Cena Jana Palacha je jediná oficiální fakultní cena, která je udělována řádnému studentovi FF UK. Je udělována za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK. Jejím smyslem je připomenout památku Jana Palacha.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK