FF UK a Františkánský klášter Hostinné pořádají výstavu Pozemské Afrodíty

V Galerii antického umění ve Františkánském klášteře v Hostinném byla počátkem května 2015 zahájena ojedinělá výstava Pozemské Afrodíty, která návštěvníkům přibližuje antickou krásu tak, jak ji vnímali lidé ve starověku. Krása byla v antice důležitou složkou života a nejčastěji bývá spojována s ženským světem, s nímž se setkáváme i na probíhající výstavě. Ta pod názvem Pozemské Afrodíty potrvá do 30. listopadu 2015.

Vznešená, velkooká tu začala přemýšlet Héra,

kterak bouřnému Diu by mohla ošálit rozum…

(Ílias XIV., přel. R. Mertlík)

Řečtí autoři klasického období bývají někdy podezíráni z nezájmu o ženy, jejichž obzor měl být omezen pouze na péči o domácnost a potomstvo. Malby na antických vázách a sochařská díla však dokládají skutečnost, že ženská krása nikdy nepřestala být obdivována. Vždyť ani bohové včetně samotného Dia často nedokázali odolat půvabům smrtelných žen.

O tom, jak významnou roli hrála ve starověku v životě každé ženy péče o krásu vnitřní i vnější, svědčí nejen výtvarné a literární památky, ale i nálezy šperků, hřebenů, zrcátek, kosmetických flakónků a dalších drobností, které jakožto součást pohřební výbavy vyprovázely své majitelky i na poslední cestě a které hojně figurují také na náhrobních stélách a zmíněných malovaných nádobách. Výstava přibližuje právě tuto část života v antice: krášlení žen, odívání, kosmetiku a různé způsoby, kterými byly ženy ve starověku zobrazovány.

Hned na počátku výstavy návštěvníka zaujme mínojská kněžka, která představuje nejstarší na výstavě zastoupený horizont. Jádro expozice pak tvoří řecké červenofigurové vázy: hydrie, kantharos, peliké a lekanis. Kromě výjevů na vázách samotných je možné studovat i tvarosloví těchto nádob a nahlédnout tak do tajů řecké keramiky. Soubor doplňují menší keramické tvary používané ke kosmetickým účelům: pyxidy, alabastra, arybally a fragmenty několika dalších. Pozorného návštěvníka překvapí pestrost typů nádob, které lidé ve starověku používali. Etruské bronzové zrcadlo ukáže svět, jak se jevil jeho majitelce v 1. tisíciletí před Kristem. Antefix s hlavou Gorgóny přenese návštěvníky do světa řeckých mýtů.

Všechny vystavené předměty patří do sbírek Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty UK. Zároveň je možné sledovat vývoj pojetí krásy ve starověkém Řecku a Římě ve stálé expozici sádrových odlitků, také v hostinské Galerii antického umění.

Galerie antického umění v Hostinném

Stálá expozice odlitků antických soch, jejichž originály najdeme v mnoha světových muzeích, byla v již víceméně dnešní podobě otevřena na podzim roku 1969. Představuje obraz vývoje antického sochařství od konce 7. století př. Kr. do 2. století po Kr. a je nejen nenahraditelným studijním materiálem, ale i dokladem sběratelství v Čechách. Předešlé stěhování a uskladňování v nevhodných prostorách zanechalo na stavu odlitků výrazné stopy, takže musely být restaurovány a některé čekají na rekonstrukci i dnes. Soubor soch spravuje Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Areál bývalého františkánského kláštera v Hostinném prošel v posledních letech celkovou rekonstrukcí a v jeho prostorách se nalézá také městské knihovna a městské muzeum, je dějištěm různých koncertů, přednášek a dalších kulturních akcí.

Filozofická fakulta UK a Františkánský klášter Hostinné pořádají výstavu Pozemské Afrodíty [cuni.cz, 15. června 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK