Do čela Akademického senátu FF UK byl zvolen prof. Jan Čermák

Předsedou Akademického senátu FF UK byl pro období 2014–2016 zvolen prof. Jan Čermák. Ve svém projevu vyzvedl důležitost etické politiky, vzájemnosti, věcnosti, bezpředsudečnosti a úcty.

Prof. Jan Čermák byl do čela Akademického senátu FF UK zvolen na zasedání senátu 12. června 2014. Funkci předsedy bude zastávat do skončení funkčního období aktuálního AS FF UK 7. 6. 2016.

Akademický senát je nejvyšší samosprávný orgán fakulty. Mezi jeho pravomoci patří schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijímacího řízení, schvalování rozpočtu, rozdělení, sloučení, vzniku a zániku základních součástí fakulty, schvalování členů vědecké rady a dlouhodobého záměru fakulty.

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., vystudoval obory bohemistika, anglistika a finský jazyk a literatura na FF UK (1985). Zabývá se především dějinami anglického jazyka a historickou lingvistikou (se zaměřením na morfologii a slovotvorbu), anglickou středověkou literaturou a vývojem epiky (Béowulf, Kalevala). Od roku 2008 působí jako ředitel Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Je členem Vědecké rady FF UK a Koncepčního grémia děkanky doc. Mirjam Friedové, Ph.D.

Projev prof. Jana Čermáka na zasedání AS FF UK 12. června 2014

Volby do AS FF UK na funkční období 2014–2016


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK