Harmonogram AR 22/23

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Opatření děkana č. 12/2022

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2022/2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) a navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, a příslušná ustanovení opatření rektora č. 10/2022, Harmonogram akademického roku 2022/2023.

 

Čl. 2
Obecný harmonogram

Zahájení akademického roku 1. 10. 2022
Výuka v zimním semestru 3. 10. 2022 – 6. 1. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 1. 1. 2023
Den otevřených dveří 14. 1. 2023
Výuka v letním semestru 13. 2. 2023 – 12. 5. 2023
Děkanské volno 6. 4. 2023
Děkanský sportovní den 28. 4. 2023
Rektorský den 10. 5. 2023
Letní prázdniny           1. 7. 2023 – 31. 8. 2023
Konec akademického roku              30. 9. 2023

 

Čl. 3
Bakalářské a magisterské studium, státní rigorózní zkouška

Imatrikulace 12. 10. 2022
od do
Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr) 23. 9. 2022 (7:00) 14. 10. 2022 (23:59)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult (pro zimní semestr) 23. 9. 2022 (16:00) 14. 10. 2022 (23:59)
Zkouškové období (leden, únor) 9. 1. 2023 12. 2. 2023
Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr) 3. 2. 2023 (7:00) 24. 2. 2023 (23:59)
Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult (pro letní semestr) 6. 2. 2023 (7:00) 24. 2. 2023 (23:59)
Zkouškové období (květen, červen) 15. 5. 2023 30. 6. 2023
Zkouškové období (září) 1. 9. 2023 15. 9. 2023
Podávání žádostí o uznání splnění kontrol studia předmětů, aby mohly být kredity za tyto předměty zohledněny pro zápis do dalšího ročníku studia 1. 10. 2022 – 30. 7. 2023
Splnění studijních povinností v SIS Do 18. 9. 2023 (včetně)
Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku Do 18. 9. 2023 (resp. kdykoliv dříve po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího ročníku)
Termíny konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2023/2024

 

Bude upřesněno

Termíny zápisů studentů do prvních ročníků (shodné s termíny ověření podmínek přijetí ke studiu doložitelných doklady) se zveřejňují na internetových stránkách fakulty a na vývěsce před Studijním oddělením děkanátu fakulty.

 

Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)
Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS.

Typ státní zkoušky

 

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK 23. 1. 2023 10. 2. 2023 11. 1. 2023 7. 12. 2022
29. 5. 2023 9. 6. 2023 19. 5. 2023 26. 4. 2023
12. 6. 2023 23. 6. 2023 31. 5. 2023 10. 5. 2023
1. 9. 2023 14. 9. 2023 17. 8. 2023 12. 7. 2023

 

Státní zkouška magisterská – SZZK

23. 1. 2023 10. 2. 2023 11. 1. 2023 7. 12. 2022
29. 5. 2023 9. 6. 2023 19. 5. 2023 26. 4. 2023
12. 6. 2023 23. 6. 2023 31. 5. 2023 10. 5. 2023
1. 9. 2023 14. 9. 2023 17. 8. 2023 12. 7. 2023
Zadávání bakalářských a diplomových prací Průběžně během akademického roku, přičemž k obhajobě práce může student přistoupit nejdříve šest měsíců po jejím zadání v SIS. Na základě žádosti studenta může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.
Odevzdávání bakalářských a diplomových prací Standardně nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle tohoto harmonogramu konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována. Vedoucí příslušné základní součásti fakulty může stanovit odlišný termín, přičemž takto stanovený termín musí spadat do období od tří měsíců do tří týdnů před termínem konání obhajoby.

 

Bakalářské promoce

11., 12. a 13. 10. 2022

9., 13., 14. a 15. 12. 2022

13. 4. 2023

Magisterské promoce

14. a 17. 10. 2022

2. a 5. 12. 2022

12. 4. 2023

Státní rigorózní zkouška – termíny konání

1. 4. – 30. 4. 2023

1. 11. – 30. 11. 2023

Státní rigorózní zkouška – termín pro odevzdání závazné přihlášky

Dubnový termín do 31. 1. 2023

Listopadový termín do 31. 8. 2023

Státní rigorózní zkouška – termíny promocí Dle harmonogramu Univerzity Karlovy

 

Studentské hodnocení výuky

Studentské hodnocení kurzů ZS 9. 1. 2023 – 22. 1. 2023
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení ZS 23. 1. 2023 – 30. 1. 2023
Zveřejnění výsledků hodnocení ZS na webu FF UK 1. 2. 2023
Studentské hodnocení kurzů LS 15. 5. 2023 – 28. 5. 2023
Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení LS 29. 5. 2023 – 5. 6. 2023
Zveřejnění výsledků hodnocení LS na webu FF UK 7. 6. 2023

 

Čl. 4
Doktorské studium

Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2021/2022 1. 9. – 30. 9. 2022
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2021/2022 školitelem 7. 10. 2022
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2021/2022 oborovými radami 21. 10. 2022
Zápis studentů do studia začínajícího akademickým rokem 2023/2024

12. 9. 2023

13. 9. 2023

Zápis předmětů do SIS v zimním semestru (nad rámec individuálního studijního plánu – ISP) 23. 9. 2022 (7:00) –14. 10. 2022 (23:59)
Termín předložení ISP nově přijatými studenty školitelům 31. 10. 2022
Termín předložení ISP nově přijatých studentů školiteli oborovým radám Do dvou měsíců od začátku akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal.
Zápis předmětů do SIS v letním semestru (nad rámec ISP) 3. 2. 2023 (7:00) – 24. 2. 2023 (23:59)
Termín odevzdání disertačních prací studentů v posledním roce studia Nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální doby studia.
Termíny konání státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně)

16. 1. – 3. 2. 2023

26. 5. – 30. 6. 2023

1. 9. – 30. 9. 2023

Doktorské promoce 7. 12. 2022
12. 06. 202325. 09. 2023
Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2022/2023 do 30. 9. 2023
Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2022/2023 1. 9. – 30. 9. 2023
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2022/2023 školitelem 8. 10. 2023
Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2022/2023 oborovými radami 22. 10. 2023
Založení a vyplňování mimořádného hodnocení studentů 1.  3. – 31. 3. 2023
Termín pro odevzdání mimořádného hodnocení studentů školiteli Do 8. 4. 2023
Termín pro odevzdání mimořádného hodnocení studentů oborovými radami Do 22. 4. 2023
Termíny konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2023/2024 V rozmezí od 1. 6. do 30. 6. 2023

 

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 25.5. 2022.

V Praze dne 24.5. 2022

Č. j: UKFF/284716/2022

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
děkanka FF UK