Výzva akademické obci

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2020 – 2023

Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání 17. května 2019 vyhlásilo volby do AS UK pro období 2020 – 2023 na fakultách, které jsou pro účely voleb do AS UK podle čl. 1 odst. 2 VŘ AS UK zařazeny do II. sboru, a tedy i na Filozofické fakultě UK.

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy následně přijal na svém zasedání 12. září 2019 následující usnesení, podle nějž se volby budou konat ve dnech 12. – 14. listopadu 2019, a to od 10:00 dne 12. 11. 2019 do 13:00 dne 14. 11. 2019. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet na adrese http://volby.ff.cuni.cz. Součástí usnesení AS FF UK je i Příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.

Na volby dohlíží dílčí volební komise ve složení Radek Skarnitzl (předseda), Václav Cvrček (místopředseda), Jakub Múčka (dále jen komise).

Své zástupce volí zvlášť studenti zapsaní na fakultě (kurie studentů) a zvlášť akademičtí pracovníci působící na fakultě (kurie akademických pracovníků). V kurii akademických pracovníků jsou voleni dva členové AS UK, v kurii studentů rovněž dva členové.

Studenti FF UK, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, mohou volit v kurii studentů i v kurii akademických pracovníků (viz čl. 5 odst. 10 Statutu UK), a zároveň být voleni jako akademičtí pracovníci i jako studenti. V případě zvolení do obou kurií může osoba vykonávat pouze jeden mandát; o své volbě informuje hlavní volení komisi.

Kandidáty do AS UK má právo navrhovat každý člen akademické obce FF UK. Návrhy se podávají písemně sekretariátu AS FF UK do dne 31. 10. 2019 do 15:00 hodin prostřednictvím podatelny FF UK. Návrh kandidáta musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. jméno, příjmení, rok narození, získané tituly a kontakt na navrhovaného, v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní obor navrhovaného a ročník studia,
  2. písemný podepsaný souhlas navrhovaného s kandidaturou,
  3. jméno, příjmení, kontakt a podpis

V případě neúplného nebo nejasného návrhu vyzve komise kandidáta, resp. navrhovatele, aby jej nejpozději do 4. 11. 2019 doplnil. Komise upozorňuje, že pokud v návrhu nebude uveden kontakt na kandidáta ani na navrhovatele (emailová adresa či telefonní číslo), nebude možné návrh považovat za úplný a hrozí, že se navrženého kandidáta ani navrhovatele nepodaří kontaktovat a návrh nebude zařazen na kandidátní listinu.

Kandidátům, jejichž návrh bude komisí shledán jako úplný a jasný, bude na internetových stránkách fakulty poskytnut prostor pro jejich předvolební prezentaci. Stanovený maximální rozsah je jedna fotografie a text v editovatelném formátu o maximální délce 1 800 znaků včetně mezer (text smí obsahovat základní formátování a internetové odkazy). V případě překročení maximálního rozsahu bude kandidát vyzván ke zkrácení prezentace. Návrhy na webovou prezentaci mohou kandidáti zasílat předsednictvu AS FF UK e‐ mailem na adresu pas@ff.cuni.cz.

Prezentace kandidátů budou na stránkách fakulty zveřejněny nejpozději 5. 11. 2019. Předpokladem zveřejnění je, že návrh prezentace splňuje výše uvedené náležitosti a byl podán včas.

V zájmu zajištění nestrannosti a vyváženosti aktuálních voleb do Akademického senátu UK dílčí volební komise stanovuje základní etické parametry předvolební agitace:

  • Žádáme veškeré akademické pracovníky, aby se vyvarovali agitace ve prospěch jednoho z kandidátů prostřednictvím informačních kanálů, které principiálně nejsou k dispozici všem kandidujícím (hromadné emaily skupinám členů akademické obce, katederní nástěnky ).
  • Veškeré informační platformy FF UK (nástěnky, prostory pro reklamní rollupy aj.) by měly být využity ze strany kandidátů rovnoměrným způsobem. Dílčí volební komise ve spolupráci s příslušnými odděleními děkanátu proto vyčlení zvláštní místo pro prezentaci kandidátů ve vstupních prostorách hlavní budovy FF UK, případně také v jiných budovách, v nichž sídlí pracoviště FF UK. V zájmu rovné a poctivé soutěže apelujeme na všechny kandidáty, aby vyhrazené platformy užívali v souladu s principem rovnosti a vyváženosti. Studentskou radu FF UK žádáme o zajištění rovného využití nástěnek jí spravovaných. Prezentace kandidátů – ve formátu schváleném komisí a podle jejích pokynů – budou zveřejněny na webové stránce
  • V případě hrubého narušení férové soutěže kandidátů bude volební komise ve spolupráci s příslušnými odděleními děkanátu FF UK usilovat o napravení vzniklé nerovnosti, např. odstraněním nekorektní
  • Jako žádoucí vnímáme aktivní upozorňování na probíhající volby spolu s apelem ke zvýšení volební účasti. Pro tyto účely vytvoří dílčí volební komise ve spolupráci s příslušnými odděleními děkanátu k oficiálnímu sdílení informační materiály popularizující instituci Akademického senátu UK i voleb do ní.

za dílčí volební komisi

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (předseda)