Zápis z 1. jednání AS FF UK 13. 4. 2006

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: M. Beneš, J. Bureš, J. Čechurová, V. Drška, J. Herman, J. Kalivoda, M. Lyčka, J. Pelikán, M. Příhoda, L. Pultrová, J. Quinn, A. Skřivan, P. Šrámek, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Eichlerová, V. Forková, B. Hartigová, J. Hron, J. Chromý, M. Kaplický, P. Kubiš, A. Kuzmičová, H. Landová, J. Novosad, M. Pehal, D. Štech, K. Volná, S. Zajíček.

Omluveni: J. Krejčí, L. Ondračka.

Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; prof. PhDr. J. Králová, CSc., doc. PhDr. O. Lomová, ing. J. Gregor, Mgr. A. Kubišta, proděkani; prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc., prof. PhDr. I. Jakubec, CSc., prof. PhDr. A. Housková, CSc.

Návrh programu 1. jednání AS:

 1. Schválení programu
 2. Volba předsedy AS FF UK
 3. Volba předsednictva AS FF UK
 4. Podnět kol. Chromého
 5. Volba zástupců AS FF UK ve fakultních komisích (ediční, etická, hospodářská, knihovní, legislativní, pro vědu, stipendijní, studijní, zahraniční, inventarizační, náhradová)
 6. Projednání akreditací (bakalářský SP filologie, francouzská filologie, bakalářský SP filologie, hispanistika, bakalářský SP filologie, iberoamerická kultura, magisterský navazující SP filologie, francouzská filologie, magisterský navazující SP filologie, hispanistika)
 7. Různé

  Zasedání zahájil Jan Hon jako člen PASFFUK, zvoleného na funkční období 2004 – 2006.

  1. Schválení programu jednání

   Kol. Hon uvedl návrh programu jednání předložený PAS předchozího senátu a představil dva další návrhy na bod programu: Návrh novelizace Statutu FF UK a Návrh novelizace VJŘ AS FF UK. Navrhl, aby se zpodnětů staly body 4 a 5.

   Doc. Zemánek navrhl spojit oba body do jediného.

   Kol. Hon navrhl zařadit oba návrhy jako čtvrtý bod programu.

   Kol. Chromý se zeptal, proč je na programu jednání bod uvedený jeho jménem. Jeho dopis byl výzvou k předsednictvu AS FF UK, aby se uskutečnilo mimořádné jednání. Kol. Chromý ho nepodával jako podnět, který by se měl ocitnout na programu zasedání senátu.

   Dr. Kalivoda konstatoval, že se nepodařilo svolat senát na minulý týden. Bývalo by bylo křečovitým řešením svolávat senát na podnět jednoho senátora, následně nebylo veschopnostech předsednictva reagovat na výzvu třetiny senátorů. Podnět kol. Chromého byl ale závažný, bylo by potřeba ho přesto projednat.

   Kol. Chromý upozornil, že se nejedná o podnět kjednání a že není potřeba dále oněm diskutovat. Pokud chce někdo použít jeho dopis jako bod jednání, měl by říct proč.

   Dr. Kalivoda navrhl stáhnout podnět zprogramu jednání.

   Hlasování: 25-0-1, návrh byl přijat.

   Doc. Pelikán navrhl, aby se jako bod číslo 5 projednávalo usnesení AS FF UK č. 208, týkající se kol. Maiella. Usnesení č. 208 schválil minulý senát, měli bychom ho projednat.

   Kol. Hon vyzval khlasování o tom, jestli návrh pana děkana zařadit jako 4. bod.

   Hlasování: 26-0-0, návrh byl přijat.

   Dále bylo hlasováno o návrhu doc. Pelikána zařadit na program jednání usnesení č. 208.

   Hlasování: 17-0-8, návrh byl přijat.

   Dále bylo hlasováno o programu jako celku.

   Hlasování: 26-0-1, program byl schválen.

  2. Volba předsedy AS FF UK

   Kol. Hon připomněl, že se členové předsednictva volí tajně, senát tedy potřebuje tříčlennou volební komisi. Vyzval knominacím do volební komise.

   Kol. Kaplický navrhl sám sebe.

   Dr. Lyčka navrhl sám sebe.

   Mgr. Volná navrhla sama sebe.

   Hlasování: 22-0-5, složení volební komise bylo schváleno.

   Kol. Hon vyzval knavrhování kandidátů na předsedu senátu.

   Dr. Herman navrhl doc. Zemánka, jakožto člověka, který dostal při volbách nejvíce hlasů.

   Doc. Zemánek označil situaci za nestandardní, ale důvěru, kterou dostal ve volbách, bere jako závazek. Představil se jako lingvista, který působí na fakultě od roku 1985 a byl předsedou předchozího senátu. Dále řekl, že je velmi pravděpodobné, že jeho fungování bude čistě administrativní, že ho chápe jako práci, která musí být kolem senátu vykonána, i když je pravděpodobné, že se v tomto složení už senát nesejde.

   Kol. Hon vyhlásil desetiminutovou pauzu na vytvoření hlasovacích lístků.

   Kol. Hon připomněl, že se předsedou stává ten, kdo dostane nejvíc hlasů. Doc. Zemánek je jediným kandidátem, bude tedy zvolen, pokud dostane víc souhlasných než nesouhlasných lístků. Vminulosti někteří senátoři vyžadovali, aby byla vytvořena plenta. Bylo by dobré ji vytvořit, aby nedošlo ke zpochybňování volby.

   Dr. Herman podpořil vytvoření plenty.

   Dr. Kalivoda konstatoval, že podle VJŘ AS FF UK stačí ke zvolení předsedy jediný senátorský hlas.

   Doc. Zemánek prohlásil, že pokud by obdržel méně než nadpoloviční většinu hlasů, okamžitě nabídne svou funkci k dispozici.

   Proběhla tajná volba předsedy.

   Hlasování: 22-4-2, předsedou AS FF UK se stal doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

   Doc. Zemánek poděkoval za zvolení a prohlásil, že se bude snažit být takovým předsedou, aby přesvědčil i ty, kteří mu hlas nedali, a ujal se řízení jednání senátu.

  3. Volba předsednictva AS FF UK

   Doc. Zemánek připomněl senátu složení PAS FF UK a vyzval k nominacím.

   Mgr. Volná navrhla studentskou kurii na post místopředsedy kol. Kubiše a do předsednictva kol. Čmejrkovou.

   Kol. Čmejrková i kol. Kubiš snominací souhlasili.

   Dr. Lyčka nominoval na post místopředsedy ing. Ondračku. Konstatoval, že souhlas má zatím jen ústní, ale může dodat písemný.

   Doc. Zemánek se senátu zeptal, jestli souhlasí s touto formou nominace. Nikdo neměl žádné námitky.

   Kol. Pehal nominoval Milana Lyčku na post člena předsednictva.

   Dr. Lyčku to zaskočilo, ale souhlasil.

   Dr. Herman navrhl kol. Kalivodu na post místopředsedy AS.

   Dr. Kalivoda se omluvil, že není připraven tuto nominaci přijmout a nepřijal ji.

   Doc. Zemánek vyzval kčástečné obměně volební komise, aby byl nahrazen nominovaný dr. Lyčka.

   Doc. Pelikán navrhl do volební komise sám sebe.

   Doc. Zemánek vyzval khlasování o volební komisi ve složení: Mgr. Volná, Mgr. Kaplický a doc. Pelikán.

   Hlasování: 26-0-3, složení volební komise bylo schváleno.

   Doc. Zemánek vyzval nominované k oslovení senátu.

   Kol. Kubiš se představil jako sinolog.

   Kol. Čmejrková se představila jako studentka bohemistiky a francouzštiny, která působila vsenátu vpředchozím funkčním období.

   Dr. Lyčka se představil jako filozof, který byl členem v minulého senátu.

   Doc. Pelikán podal návrh usnesení ohledně fakultativního hlasování za plentou, povolené VJŘ AS FF UK:

   Usnesení č. 1: AS FF UK umožňuje hlasování za plentou jako fakultativní.

   Hlasování: 20-1-7, usnesení bylo přijato.

   Dr. Kalivoda konstatoval, že bychom se měli dohodnout na podobě lístku, jestli budeme moci volit všechny nominované najednou.

   Dr. Herman navrhl vyrobit jeden lístek se čtyřmi řádky.

   Doc. Zemánek konstatoval, že proti návrhu dr. Hermana nejsou námitky, a vyhlásil desetiminutovou přestávku.

   Dále proběhly tajné volby, jejichž výsledky vyhlásil doc. Pelikán:

   Dva hlasovací lístky byly neplatné.

   Do funkce místopředsedy AS FF UK byl zvolen ing. Mgr. Lubomír Ondračka.

   Hlasování: 21-0-3.

   Do funkce místopředsedy za Studentskou kurii byl zvolen Petr Kubiš.

   Hlasování: 22-0-4.

   Jako další člen předsednictva byl zvolen dr. Milan Lyčka.

   Hlasování: 19-5-2.

   Jako další člen PAS FF UK byla zvolena Anna Čmejrková.

   Hlasování: 22-1-3.

   Doc. Zemánek poblahopřál všem zvoleným a požádal kol. Kubiše a kol. Čmejrkovou, aby jeden znich zapisoval usnesení.

  4. Návrh novelizace Statutu FF UK a Návrh novelizace VJŘ AS FF UK

   Doc. Zemánek vyzval pana děkana, aby svůj návrh představil.

   Dr. Stehlík označil návrh za zásadní. Nerad by se pouštěl do líčení geneze událostí, které knávrhům vedly. Jako děkan dlouho nechtěl do událostí zasahovat, nechtěl ovlivňovat činnost senátu. Události se ale začaly řešit na univerzitní úrovni a PAS UK doporučil, aby se volby do AS FF UK konaly znovu. AS FF UK s tím nesouhlasil, ale postoj PAS UK trvá. Dr. Stehlík se ztotožňuje smíněním PAS UK, že není dobré ani možné, nechat vše být. Další možností je zrušení AS FF UK rektorem, ale to také není dobrá varianta. Šlo by o příkrý zásah do fungování FF UK. V rámci PAS UK bylo doporučeno, aby se nastalá situace vyřešila uvnitř. Dr. Stehlík se proto rozhodl do událostí vstoupit, a to z jediného důvodu: předkládá nástroj, kterým by se situace dala vyřešit. Jde o zkrácení funkčního období senátu. Dr. Stehlík se přimluvil za přijetí návrhů. Nechce zasahovat do činnosti AS FF UK, jen nabízí nástroj. Žádné řešení není dobré, je špatné, že se musí násilně zasahovat do VJŘ AS FF UK, ale je to řešení nejlepší. Jinak dojde k vnějšímu zásahu ze strany rektora.

   Dr. Kalivoda konstatoval, že novelizace Vysokoškolského zákona nedovoluje podávat změny vnitřních předpisů nikomu jinému než děkanovi. Již dříve tu byly návrhy na hromadné rezignace, ale až vpondělí se informace staly oficiálními. Na PAS UK znělo z úst předsednictva, že doporučení, aby se konaly nové volby, kterému nebylo vyhověno, by se znova dostalo na jednání, a řešilo by se tvrdším způsobem. Nejhorší by bylo, kdyby se rektor rozhodl použít článek č. 36. Dr. Kalivoda by ho nechtěl slyšet na naší fakultě.

   K řešení skrze hromadnou rezignaci dr. Kalivoda poznamenal, že pokud by ji nepodepsali všichni, byla by pouze gestem, které by odložilo rektorovo rozhodnutí. Částečná rezignace by podnítila jen doplňovací volby. Dr. Kalivoda podpořil návrh pana děkana.

   Dr. Kalivoda dále tlumočil stanovisko legislativní komise: LK neměla knávrhům žádné připomínky.

   Prof. Skřivan konstatoval, že nechápe důvody k novým volbám, a vyzval kobjasnění situace. Připomněl, že v demokratických civilizovaných zemích jsou proti volbám protesty vždy a většinou jsou zamítnuty.

   Doc. Quinn vyzval pana děkana, aby situaci vysvětlil, jestliže návrhy předložil.

   Dr. Stehlík namítl, že více ke genezi návrhů dokáže říct předsednictvo předchozího senátu. Jedním zdůvodů pro zpochybnění voleb byla volba po skončení úředních hodin a vytažení volebního lístku z urny. Kromě toho nejednoznačnost v tom, který VJŘ AS FF UK vprůběhu voleb platil.

   Doc. Zemánek konstatoval, že problémy nastaly v práci volební komise vprvním kole voleb, a vtřetím kole došlo knejasnostem ohledně toho, který VJŘ platí. Před třetím kolem studentských voleb se situace vyjasnila, vznikly pochybnosti o tom, zda se tato informace donesla ke všem kandidátům. Není jisté, jestli nedocházelo k matení těch, kteří volili.

   Prof. Skřivan se zeptal, jestli jeden lístek zásadně ovlivnil výsledky voleb.

   Kol. Chromý konstatoval, že senát již dříve všechny důvody shrnul v Důvodové zprávě a zprávu schválil. AS FF UK nepovažoval stížnosti za natolik zásadní, aby se volby opakovaly.

   Dr. Kalivoda vysvětlil, že tato fakulta měla Volební a jednací řád, který platil v den vyhlášení voleb. Tento VJŘ byl považován za platný pro dobu konání voleb. Vprůběhu voleb AS UK schválil nový VJŘ, který zakazoval agitaci v den voleb. Tento řád byl považován za neplatný, ale visel na webových stránkách fakulty. Vsouladu se starým VJŘ v budově probíhala masivní agitace ve prospěch některých kandidátů.

   Dr. Herman dodal, že se v případě voleb do učitelské kurie senátu stalo něco, co se stát nemělo. Při volbách do studentské kurie ale někteří kandidáti zneužili své větší informovanosti vneprospěch části akademické obce. Předchozí senát o problému opakovaně jednal a rozhodl, že volby nebyly zmanipulované takovým způsobem, aby se musely opakovat. Dr. Herman se zeptal kol. Chromého, proč změnil svoje stanovisko.

   Doc. Pelikán senát požádal, aby jednal o jádru věci.

   Kol. Kubiš konstatoval, že hlavní není to, jestli způsob volby ovlivnil výsledek volby, ale že velký senát je přesvědčen o tom, že se tak stalo.

   Kol. Chromý vreakci na dr. Kalivodu k agitaci v den voleb připomněl, že Patrik Eichler, předseda volební komise, hned druhý den ráno po jednání senátu vyvěsil platný Volební a jednací řád na nástěnku a na internet. Volební komise navíc po celou dobu voleb informovala každého, kdo se zajímal.

   Vreakci na dr. Hermana kol. Chromý upozornil, že se autoři textu rezignace neodchýlili od toho, co se říkalo celou dobu. V textu rezignace není uznáno, že by byl průběh voleb nesprávný.

   Za hlavní problém kol. Chromý označil to, že pokud se řekne, že když si někdo stěžuje na průběh, bude mu vyhověno, vytvoří se precedens do budoucna. Jakákoli formální námitka proti průběhu voleb se pak může stát důvodem pro opakování voleb, i chybějící tužka ve volební místnosti.

   Dále se kol. Chromý ohradil, že není hlavním iniciátorem rezignací: vznikly na setkání části studentů s učiteli Mgr. Pultrovou a dr. Kalivodou.

   Kol. Kubiš potvrdil, že se nejedná o nápad kol. Chromého, ale o podnět JUDr. Staši z legislativní komise UK.

   Dr. Herman prohlásil, že nechce jednat o všech podrobnostech, ale že mu jde ozákladní stanovisko. Jako předchozí senát jsme měli možnost reagovat na stížnosti, ale řekli jsme, že není důvod. Teď najednou pragmaticky říkáme, že znějakých důvodů je lepší volby opakovat. Jde mi o to zjistit základní stanovisko, jak jsme k tomu došli. My, co jsme byli vpředchozím senátu, bychom si měli uvědomit, že se dostáváme do špatné situace.

   Dr. Lyčka prohlásil, že se jeho stanovisko nezměnilo a že si za ním stojí. Na druhé straně je tu hrozba, že AS FF nebude fungovat a že budou anulována jeho rozhodnutí. Rozhodnutí zkrátit funkční období je pragmatické. Jde o to se vrátit kpodkladu pana děkana.

   Doc. Beneš podpořil návrh dr. Lyčky vrátit se kděkanovu podnětu.

   Doc. Dohalská vystoupila jako zástupce AS UK, který byl přítomen celému vývoji. AS UK se záležitostí velmi podrobně zabýval, hlavně jeho studentská část. Došlo knějakým časovým skluzům: nepřišla například dostatečně včas důvodová zpráva. Argumenty, které zazněly na různých jednáních, nikdy neuspokojovaly ty, kdo si stěžovali. Většině senátorů se důvodová zpráva jevila jako jeden názor, který má stejnou váhu jako názor stěžovatelů. Navíc jestliže tu došlo k pochybením, je lepší je vyčistit rovnou: máme všichni zájem na tom, aby tu nevznikl podklad k aférám. Daleko víc času se věnuje odstraňování následků kauz než podstatným věcem. Na jednání PAS UK mohl každý přijít, oběma stranám byl dán hlas a toto je výsledek, který navrhujeme.

   Dr. Kalivoda vyjádřil porozumění pro nové členy AS FF UK, kteří se cítí pohoršeni: byli zvoleni, a teď se mají rozpustit. Masová rezignace by byla jenom podnětem pro rektora, aby senát rozpustil. Je lepší přijmout návrh pana děkana.

   Mgr. Volná doplnila, že návrh, který před senátory leží, se zrodil na jednání PAS UK. Dále řekla, že chce pro návrh hlasovat. Vyzvala ktomu, aby zazněly návrhy, proč pro návrh hlasovat nebo proč ne, nebo rovnou přistoupit k hlasování.

   Doc. Pelikán vysvětlil, proč bude hlasovat proti návrhu: fakulta se ocitla ve složité situaci, ale současně se ocitla pod tlakem, který původní senát opakovaně odmítl. Je potřeba říct, že se fakulta ocitla pod tlakem několika osob. Protesty byly podepsány vřádu jednotlivců, možná to přesáhlo jednu desítku. Jako druhý argument uvedl skutečnost, že volby nebyly falšovány. Nikomu nebylo upřeno žádné právo. Stalo se to, co se běžně stává při jakýchkoli volbách na fakultách. Nejsme parlament, abychom měli aparát na zorganizování regulérních voleb. Tento návrh je lex Maiello nebo lex Guha. Tito kandidáti si dokázali velkou energií a schopností prosadit své na nadřízeném orgánu. Pokud rektor rozpustí senát, padne ostuda na fakultu, ale také na univerzitu a rektora. Je otázka, proč rektor volby nezrušil už v březnu. Taháme horké brambory z ohně za někoho jiného. Jako další důvod doc. Pelikán uvedl riziko precedentu: příště se senát opět sejde a rozpustí. Možná to zní směšně, ale je to velmi vážné. Posledním důvodem je nedořešenost toho, kdo bude organizovat volby, pokud se náš senát už nesejde v počtu šestnácti členů do 29. dubna. Zkuste ještě zvážit kompromisní variantu prodloužení našeho mandátu zhruba o čtrnáct dní či tři týdny dopředu, aby byla možnost se sejít.

   Kol. Chromý se ohradil proti tvrzení dr. Hermana, že hodnocení principů je najednou jiné. Hodnocení principů je stejné. Teď se jedná o pragmatické řešení – je otázka, jestli je to řešení pozitivní. Kol. Chromý vyjádřil nesouhlas sděkanovým odůvodněním návrhů novelizací.

   Mgr. Kaplický podal návrh na ukončení diskuse.

   Doc. Dohalská konstatovala, že doc. Pelikán má jistě pravdu, ale že jestli si někdo přečte, že nemáme aparát na zorganizování regulérních voleb, bude to ostuda.

   Kol. Chromý podpořil slova doc. Pelikána: osobně jednal sJUDr. Stašou, což je nejvyšší hlava legislativy na UK, a ten potvrdil, že na fakultách není aparát k tomu, zorganizovat volby regulérně.

   Doc. Zemánek se zeptal, kdo je pro ukončení diskuse.

   Hlasování: 17-2-6, návrh byl přijat.

   Dr. Herman poděkoval doc. Pelikánovi a kol. Chromému za vyjádření. Důvody jsou tedy pragmatické. Je otázka, jestli jsou to ty důvody, na základě kterých máme jednat. Dr. Herman vyjádřil nespokojenost s tím, že jednou hlasujeme statečně a podruhé ne. Má snávrhem problém ve dvou ohledech. Je tu čl. 17a, což je zvláštní ustanovení. Chápe to, jedná se o zvláštní situaci. Nerozumí ale tomu, proč se stejným způsobem, jako zvláštní ustanovení, neřeší také vyhlašování voleb.

   Dr. Herman se přiklonil ke stanovisku doc. Pelikána. Nemyslí si, že bychom opět neuskutečnili volby, ale na druhou stranu to nelze vyloučit. Je krátkozraké senát rozpustit a pak vyhlásit volby. Lepší by bylo nechat senát fungovat a rozpustit ho až ve chvíli, kdy bude nový senát zvolen. Senát by se mohl rozhodnout, že bude přijímat pouze technická usnesení. Musejí se například projednávat akreditace.

   Kol. Kubiš navázal na dr. Hermana a zeptal se, jestli článek 3 nemůže být také pozměňovací. Ohrožení akreditací označil za reálné.

   Doc. Zemánek upozornil, že pokud chceme hlasovat o nějaké změně v návrhu, musí ji podat pan děkan.

   Kol. Chromý tlumočil vyjádření JUDr. Staši ohledně toho, co by se stalo, kdyby byl senát rozpuštěn rektorem: muselo by se to legislativně ošetřit, ale nutně by to neznamenalo zrušení všech rozhodnutí senátu.

   Doc. Zemánek podotkl, že také mluvil sJUDr. Stašou. Na PAS UK bylo řečeno, že i jinde dochází při volbách kpochybením. JUDr. Staša ale pokračoval: je to hra, která má nedostatky, ale tato hra může pokračovat jen tehdy, jestliže tu není nikdo, kdo si stěžuje.

   Doc. Zemánek konstatoval, že pokud senát nenajde nové argumenty, je reálné, že univerzita „použije sílu“. Dále doc. Zemánek poznamenal, že podle jeho názoru situace nebyla udržitelná poté, kdy došlo ke kumulaci problémů, což jej vedlo ktomu, že se při všech hlasováních o volbách zdržoval. Pokud má AS FF UK volit cestu konfrontace, měl by nalézt nové a lepší argumenty než ty, uvedené vDůvodové zprávě, protože ty byly očividně shledány mimo AS FF UK jako nedostatečné.

   Kol. Zajíček řekl, že ve světle nedávného e-mailu dr. Maiella je pro něj návrh nepřijatelný, pokud nebude deklarováno, že je přijat z pragmatických důvodů.

   Doc. Zemánek konstatoval, že podle něj je pragmatičnost návrhu v důvodové zprávě implicitně zmíněna.

   Kol. Zajíček podotkl, že odstavec 1 a 2 tuto interpretaci zpochybňuje.

   Dr. Drška se ohradil, že jako nový senátor není v těžké situaci. Nemůže hlasovat pro děkanův návrh. Nedozvěděl se, kdo je odpovědný za vyjádření, že volby proběhly pochybně. Když to může říct velký senát, pak ať nás zruší. Neznamenalo by to větší ostudu. Dále označil pragmatické důvody za nedostatečné, jestliže někteří senátoři řekli, že si stojí na svých původních stanoviscích.

   Dr. Stehlík kčlánku 3 konstatoval, že si dovede představit změny v návrhu. Měl na jeho vypracování 48 hodin. Kromě toho na podzim musí nastat legislativní smršť. Dále dr. Stehlík sdělil, že nechce posouvat termín ukončení mandátu AS FF na později než na 20. května. Dále dr. Stehlík poznamenal, že vyjadřování senátu kakreditacím není pro jejich předložení obligatorní.

   Prof. Králová potvrdila, že vyjadřování senátu k akreditacím je nadstandardní. Vdokumentaci kakreditacím není nikde uveden požadavek vyjádření senátu ani jeho datum, takže nemá vypovídací hodnotu. Jsme schopni akreditace zvládnout i bez vyjádření senátu.

   Dr. Stehlík konstatoval, že před námi stojí jen tři možnosti. Dvě znich jsou krajní, totiž nechat věc být nebo nechat zasáhnout rektora, třetí možnost je vyřešit celou záležitost na půdě fakulty. Zkrácení funkčního období je vpostatě jediný způsob, jak věc vyřešit na fakultě. Metaforicky řečeno jde o plánovanou sebevraždu. Dr. Stehlík položil na stůl břitvu, a je na senátu, jak s ní naloží.

   Dr. Herman namítl, že není jedno, jestli se AS FF UK kakreditacím vyjádří nebo ne. AS FF UK hrál při akreditacích často roli pojistky, a často dobře. Děkanovo jednání označil za nerozumné.

   Kbřitvě dr. Herman připomněl, že před chvilkou senát vyzýval, aby návrh schválil. Ale pokud chce senát návrh schválit pouze z pragmatického důvodu, pak ať ho raději zakrouhne někdo druhý.

   Dr. Stehlík se ohradil vůči interpretaci dr. Hermana.

   Prof. Králová potvrdila, že schvalování akreditací je součástí pravomocí AS FF UK, ale je nadstandardní vporovnání s ostatními fakultami.

   Dr. Kalivoda konstatoval, že otázka posunutí termínu ukončení mandátu je technická. Je potřeba hlasovat o tom, jestli senát je nebo není pro přijetí zásadního řešení. Jde o to, co si senát o návrhu novelizací myslí jako o celku.

   Kol. Chromý tlumočil stanovisko JUDr. Staši ohledně toho, kdo vyhlašuje nové volby, jestliže ktomu senát nebude mít prostor: vtakové situaci vyhlašuje nové volby děkan.

   Kol. Kubiš se zeptal, jestli může podat návrh na mimořádné zasedání senátu.

   Dr. Bureš položil zásadní otázku, jestli je senát ochoten se rozpustit.

   Doc. Pelikán konstatoval, že nikdy JUDr. Stašu neviděl. Dále řekl kotázce kol. Kubiše, že na to má právo.

   Dr. Maiello připomenul, že doc. Beneš navrhoval, aby situaci řešila legislativní komise, a vyzval senát, aby nemluvil o JUDr. Stašovi, když není přítomen.

   Doc. Zemánek senátory vyzval, aby se zdrželi zmínek o svých kontaktech sJudr. Stašou, a vyzval senát, aby se vrátil kotázce, zda chce zkracovat své volební období.

   Kol. Chromý navrhl hlasovat tajně.

   Doc. Pelikán vyzval, aby byla desetiminutová přestávka využita k maximálně přesnému usnesení.

   Dr. Bureš namítl, že senát může hlasovat rovnou o návrhu pana děkana, protože se obsahově shoduje s tím, jestli senát souhlasí se svým rozpuštěním. Pak může hlasovat o datu rozpuštění.

   Dr. Kalivoda navrhl připravit krátké usnesení ve smyslu, že senát souhlasí srozpuštěním.

   Dr. Drška navrhl usnesení ve smyslu, že senát přijímá návrh děkana k dalšímu projednání.

   Doc. Zemánek se zeptal, kdo je pro tajné hlasování.

   Hlasování: 13-6-9, návrh nebyl přijat.

   Doc. Zemánek požádal o návrhy usnesení.

   Kol. Čmejrková navrhla následující usnesení:

   Usnesení č. 2:AS FF UK souhlasí se zkrácením funkčního období senátu zvoleného ve dnech 12. 12. 2005 a 4. – 5. 1. 2006 vzhledem k opakovanému zpochybňování regulérnosti průběhu voleb do tohoto senátu. Proto AS FF UK přijímá k dalšímu projednání návrhy děkana FF UK.

   Hlasování: 15-7-5, usnesení bylo přijato.

   Dr. Herman zopakoval svůj návrh, aby novelizace neobsahovala 30. duben, ale aby toto datum umožňovalo regulérní průběh voleb.

   Doc. Zemánek připomněl, že pan děkan zmínil 20. květen.

   Dr. Kalivoda konstatoval, že se jedná o dobré datum, protože studenti chtějí, aby volby proběhly ještě v semestru. Senát by proto měl volby vyhlásit už dnes a volební komisi jmenovat na konci tohoto jednání.

   Kol. Chromý se zeptal, jestli změnu VJŘ musí schválit velký senát. Vtakovém případě bychom volby vyhlásili v právním vzduchoprázdnu.

   Dr. Kalivoda konstatoval, že mluvil s tím, o kom se nesmí mluvit, dozvěděl se, že by to bylo přijatelné.

   Dr. Maiello poznamenal, že musí odejít ve čtvrt na šest, takže jestli se má jednat oněm, nemůže být na senátu přítomen celou dobu.

   Doc. Pelikán připomněl, že na výsledky voleb si lze stěžovat do pěti dnů od ukončení voleb. Vyjádřil pochyby, jak bude senát schopen na stížnosti do 14 dnů odpovědět, jestliže v té době nebude fungovat. Senát by měl být funkční ještě v době, kdy budou probíhat volby. Vyzval kposunutí termínu.

   Doc. Zemánek konstatoval, že pokud by se volby konaly 22. května, bylo by možné naplánovat poslední schůzi stávajícího senátu a první schůzi senátu nového, což by umožnilo také vyhovět všem lhůtám, obsaženým ve VJŘ, týkajícím se voleb.

   Kol. Hron připomněl, že by se volby neměly konat jen jeden den.

   Dr. Stehlík řekl, že mu 8. červen vychází jako možná hranice. Podal návrh, aby bylo datum změněno na 8. června 2006.

   Doc. Zemánek uzavřel diskusi.

   Usnesení č. 3: AS FF UK schvaluje návrh Novelizace Statutu FF UK a návrh Novelizace Volebního a jednacího řádu AS FF UK předložené panem děkanem.

   Hlasování: 16-4-8, usnesení bylo přijato.

  5. Projednání usnesení č. 208

   Dr. Maiello požádal o vysvětlení obsahu tohoto bodu s tím, že nebyl přítomen v okamžiku schvalování programu.

   Kol. Kubiš odkázal na usnesení AS FF UK č. 208.

   Dr. Maiello vysvětlil, že mu dva studenti řekli, že vůči němu byly vedeny rasistické útoky. Dr. Maiello je bagatelizoval, že jsou v napjaté situaci senátu běžné. Tito studenti šli k panu děkanovi. Dr. Maiello konstatoval, že si je vědom toho, že se jedná o vážnou věc, ale že neví, kdo ony výroky řekl. Dále připomněl Berlusconiho, který prý řekl, že polovina národa je součást mužské genitálie. Dr. Maiello prohlásil, že když jim to řekl Berlusconi, nevadilo jim to, jemu to teď také nevadilo.

   Kol. Chromý vyzval dr. Maiella krevokaci svých tvrzení, protože je nedoložil.

   Dr. Maiello požádal, aby věc posuzoval někdo nezávislý. Pana děkana označil za dostatečně váženou osobu.

   Doc. Beneš věc shrnul těmito slovy: „Někdo ti řekl, že jsi italský č… Já bych to dál nerozmazával, kdyby mě někdo řekl, že jsem klánovický č… nenazýval bych to rasistickými útoky, ale řekl bych si, že je blbeček.“

   Kol. Chromý navrhl sehnat pana děkana.

   Kol. Kubiš se zeptal, na co je třeba pana děkana shánět. Nevnesl by do situace více světla.

   Mgr. Volná se dr. Maiella otázala, jestli zmínění studenti patří do okruhu studentů, kteří si stěžovali na volby.

   Doc. Pelikán se pokusil připomenout, co se odehrálo na předešlém senátu. Dr. Oerter se razantně ohradil proti nařčení, že došlo na půdě FF UK krasistickým útokům. Šlo by o výrazný signál veřejnosti. Žádal proto dr. Maiella o vysvětlení. Dr. Maiello své tvrzení zpochybnil, upřesnil. Konstatuji, že AS má velmi málo pravomocí podobné výroky korigovat, ale do jisté míry korigovány byly. Navrhuji, aby byla ukončena diskuse, aniž by byla zkoumána identita oněch dvou studentů.

   Dr. Stehlík vysvětlil, že ho navštívili studenti kvůli tématu opakování voleb. Dále sním mluvili o výrocích, které však nebyli schopni ani doložit ani citovat.

   Doc. Zemánek podal návrh na ukončení diskuse.

   Hlasování: 19-0-8, návrh byl přijat.

  6. Volba zástupců AS FF UK ve fakultních komisích (ediční, etická, hospodářská, knihovní, legislativní, pro vědu, stipendijní, studijní, zahraniční, inventarizační, náhradová)

   Doc. Zemánek se senátu zeptal, jestli komise mohou pokračovat dál ve složení, ve kterém fungují teď.

   Dr. Herman návrh označil za rozumný.

   Dr. Lyčka podal návrh na vypuštění tohoto bodu programu.

   Doc. Zemánek namítl, že už jsme o něm začali jednat.

   Dr. Herman navrhl přijmout usnesení, že v nejbližší možné době vypíšeme volby.

   Kol. Kaplický navrhl ukončení projednávání tohoto bodu.

  7. Projednání akreditací (bakalářský SP filologie, francouzská filologie, bakalářský SP filologie, hispanistika, bakalářský SP filologie, iberoamerická kultura, magisterský navazující SP filologie, francouzská filologie, magisterský navazující SP filologie, hispanistika)

  Doc. Zemánek připomněl dosavadní praxi: otevřela se diskuse ke všem akreditacím, pak se hlasovalo o jednotlivých návrzích.

  Dr. Herman doporučil pokračovat v tomto systému.

  Doc. Zemánek se zeptal, jestli má někdo kakreditacím nějaké připomínky.

  Prof. Jakubec jako předseda Studijní komise konstatoval, že je možné postoupit materiály k dalšímu projednávání.

  Dále senát hlasoval o jednotlivých usneseních:

  Usnesení č. 4: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP filologie, francouzská filologie. Hlasování: 28-0-0.

  Usnesení č. 5: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP filologie, hispanistika. Hlasování: 28-0-0.

  Usnesení č. 6: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP filologie, iberoamerická kultura. Hlasování: 28-0-0.

  Usnesení č. 7: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazující SP filologie, francouzská filologie. Hlasování: 28-0-0.

  Usnesení č. 8: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazující SP filologie, hispanistika. Hlasování: 28-0-0.

 8. Různé

Doc. Zemánek informoval AS, že je tradicí jednání AS nahrávat a že se tato praxe vminulosti osvědčila. Informoval též o tom, že i dnešní jednání bylo nahráváno a položil otázku, zda jsou proti této praxi do budoucna námitky.

Skřivan připomněl, že tradice nahrávání je na fakultě dlouhá, zalitoval však, že informace o nahrávání přišla až vzávěru schůze.

Doc. Zemánek se senátu zeptal, jestli má někdo námitky proti elektronickému způsobu distribuce materiálů. Kdo knim chce mít přístup, potřebuje login. Kol. Jonáková ho každému zájemci zařídí.

Doc. Zemánek poukázal na výběrová řízení, která jsou ale věcí PAS FF UK.

Zapsala: A. Čmejrková

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne 11. 5. 2006