Minulá volební období

Zápis ze 7. jednání AS FF UK, konaného 11. listopadu 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis ze 7. jednání AS FF UK, konaného 11. listopadu 2004

Přítomni: L.Bareš, M.Beneš, J.Bouzek, J.Herman, M.Koldinská, M.Kovář, M.Lyčka, G.Maiello, M.Nedvědová, J.Pelikán, O.Pilný, Z.Vaněčková, J.Wiendl, P.Zemánek, A.Čmejrková, J.Hon, J.Hron, K.Chamonikolas, J.Chromý, J.Januška, M.Kaplický, D.Kera, F.Martínek, J.Nedvěd, P.Polák, R.Schich, K.Volná.

Omluveni: J.Kalivoda, W.Oerter, L.Takács, J.Šlerka.

Hosté: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., děkan; doc. PhDr. J. Králová, PhDr. J. Jindrová, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., proděkani; PhDr. ing. M. Marcolla, tajemník; PhDr. Marie Dohalská, DrSc., AS UK, doc. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., doc. Tomislav Volek, prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Vilém Novotný.

Jednání zahájil, řídil a na úvod všechny přivítal kol. Zemánek. Omluvil se za to, že některé podklady pro jednání byly dodány až na začátku jednání, což bylo způsobeno chybou referentky studijního oddělení (dala materiály na podatelně do špatné přihrádky). Podklady se týkaly stanovení výše doktorandských stipendií, výjimky přijímacího řízení na obor etnologie se specializací vietnamistika a podmínek přijímacího řízení do doktorského studia.

1. Schválení programu

PAS na svém zasedání navrhlo následující program:

 1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu 6. jednání AS

 3. Návrh vědeckých povinností akademických pracovníků FF UK

 4. Akce SR FF UK k 15. výročí 17. listopadu

 5. Stížnost doc. T. Volka

 6. Informace o vývoji případu sl. M. Jevíkové

 7. Různé

  1. Zpráva o přípravě voleb do AS UK

  2. Nájemní smlouva o umístění prodejních automatů v hl.b. FF UK

Kol. Zemánek navrhl přidat do programu 3 body vsouvislosti s výše zmíněnými, pozdě dodanými materiály:

a) jako bod č. 3 podmínky přijímacího řízení do doktorského studia. (AS návrh schválil poměrem 23-0-0)

b) jako bod č. 4 výše doktorandských stipendií pro období říjen – prosinec 2004 (AS návrh schválil poměrem 24-0-0)

c) jako bod č. 5 schválení výjimky pro přijímací řízení na studijní obor etnologie se specializací vietnamistika (AS návrh schválil poměrem 24-0-0)

Kol. Pilný navrhl zařadit do programu jako bod č. 7 problematiku nových platových podmínek, o níž kolují jen zprostředkované a nejspíš nepřesné informace a o níž by mělo vedení fakulty AS FF informovat. (AS návrh schválil poměrem hlasů 25-0-0)

Další návrhy na změnu programu nepadly a AS poměrem hlasů 25-0-0 schválil program zasedání vtomto znění:

 1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu 6. jednání AS

 3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia

 4. Výše doktorandských stipendií

 5. Schválení výjimky pro přijímací řízení na studijní obor etnologie se specializací vietnamistika

 6. Návrh vědeckých povinností akademických pracovníků FF UK

 7. Problematika nových platových podmínek na UK

 8. Akce SR FF UK k 15. výročí 17. listopadu

 9. Stížnost doc. T. Volka

 10. Informace o vývoji případu sl. M. Jevíkové

 11. Různé

  1. Zpráva o přípravě voleb do AS UK

  2. Nájemní smlouva o umístění prodejních automatů v hl.b. FF UK

2. Schválení zápisu 6. jednání AS

Kzápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a AS jej schválil poměrem hlasů 23-0-2.

3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia

Proděkanka doc. Králová poděkovala AS za ochotu, sníž přijal zpožděné materiály studijní agendy. Konstatovala, že navržené podmínky přijímacího řízení do doktorského studia jsou vzásadě totožné s loňskými, vmateriálu by tedy neměly být žádné technické chyby. Drobné změny vyplývají z přijatýchpožadavků jednotlivých pracovišť. Na otázky kol. Vaněčkové a kol. Bouzka, zda nové podmínky nevylučují možnost zkoušky zlatiny, odpověděla doc. Králová, že vpodmínkách je vše, oč jednotlivé obory žádaly, včetně případné zkoušky z latiny.

AS poté schválil toto usnesení:

Usnesení č. 76/7 : AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2005/2006. Hlasování: 26-0-0

4. Výše doktorandských stipendií pro období říjen – prosinec 2004

Kol. Zemánek vysvětlil senátorům, že cílem návrhu úpravy výše stipendií je co nejefektivnějšího čerpání peněz se stipendijního fondu. Na dotaz kol. Hermana odpověděla proděkanka doc. Králová, že konkrétní částky byly navrženy na základě současných možností stipendijního fondu, a že příplatek po vykonání státní doktorské zkoušky se vyplácí vjakémkoli roce studia. Dále vysvětlila, že dotace přicházejí jen na studenty 1.-3. ročníku doktorského studia a studenty 4.ročníku je třeba financovat podílem ztéto částky. Úplné vyčerpání fondu podle ní není možné proto, že nelze sdostatečným předstihem znát konkrétní finanční požadavky zejména sohledem na různé termíny konání státních doktorských zkoušek a připomněla rok 2002, kdy FF musela kvůli špatnému propočtu vracet 4 miliony Kč. Aby se tomu zamezilo, předkládá se nový návrh dle vývoje stipendijního fondu vždy jen na následující čtvrtletí. Vyzdvihla také, že navrhovaný systém motivuje studenty, aby během 4 let doktorské studium dokončili. Na závěr podotkla, že se předložený návrh netýká účelových stipendií udělovaných studentům, pokud dokončí doktorát během 3. – 4. roku.

Poté AS FF schválil následující usnesení:

Usnesení č. 77/7 : AS FF UK schvaluje stanovení výše doktorandských stipendií pro období říjen – prosinec 2004. Hlasování: 26-0-0

5. Schválení výjimky pro přijímací řízení na studijní obor etnologie se specializací vietnamistika

Proděkanka Králová návrh zdůvodnila tím, že původní obor vietnamistika nevyhověl akreditačním požadavkům pro nedostatečné personální zajištění, byla však nyní akreditována vrámci etnologie, což vyvolává navrženou dílčí změnu vpřijímací zkoušce na etnologii. Na dotaz kol. Martínka, jaký má vietnamistika koeficient a proč není zařazena pod studijní program filologie, a následný dotaz kol. Hermana, proč byla zařazena právě pod etnologii, proděkanka Králová odpověděla, že původní koeficient se snížil (filologické stud. programy mají koeficient 1,2), nejbližší filologický obor by zřejmě byla sinologie, což by ovšem nebylo únosné pro příslušníky vietnamské menšiny, se kterými se počítá jako smožnými zájemci o vietnamistiku, zařazení pod etnologii ve stávající podobě dává vietnamistice širší společenskovědní záběr, tento důvod podpořil i pan děkan. Na závěr požádala proděkanka AS, aby nerevokoval usnesení, jímž byla tato akreditace schválena.

AS poté schválil toto usnesení:

Usnesení č. 78: AS FF UK souhlasí stím, aby přijímací zkouška na obor etnologie se specializací vietnamistika proběhla v 1. kole jako test programu filologie.

Hlasování: 25-0-0

6. Návrh vědeckých povinností akademických pracovníků FF UK

Pan děkan předložený materiál představil, vyzdvihl myšlenku bodového hodnocení vědecké činnosti, zdůraznil, že je návrh dobře vyvážený, podtrhl přednost pětiletého období, za něž se vědecká činnost podle návrhu má hodnotit (vědecký pracovník si tak může vědeckou práci včase rozložit podle svých potřeb), jednoduchost navrženého systému a zní vyplývající pružnost. Sdělil také, že návrh byl konzultován svedoucími kateder i spanem rektorem.

Na dotaz kol. Lyčky, kdy začne systém hodnocení platit, pan děkan odpověděl, že od příštího roku, ovšem vpříštím roce by se měl provést ještě zkušební součet bodů za posledních 5 let a návrh na základě výsledků případně upravit. Podle předběžných propočtů většina fakultních pracovníku objem povinností vnávrhu stanovených už teď překračuje.

Na dotaz kol. Hrona, jak se vědecké výkony pracovníků FF hodnotily dosud, pan děkan odpověděl, že žádný hodnotící systém neexistoval, a zdůraznil, že FF je první mezi humanitními fakultami, která takové hodnocení zavádí. Když se později kol. Martínek a kol Hon znovu pozastavili nad tím, že až bodový systém slouží kodhalení vědecky nečinných pracovníků, pan děkan dodal, že dosud bylo takové hodnocení především na vedoucích kateder.

Kol. Hon se zeptal, zda a jak bude případné nedodržení vědeckých povinností sankcionováno, zda pětileté období bude shodné pro celou fakultu a jak se vtomto případě bude hodnotit vědecká činnost pracovníka, který vdobě vyhodnocování bude na FF činný méně než pět let – zda se u něj bude požadovat proporčně menší počet bodů. To potvrdila proděkanka Králová a dodala, že období 5 let bylo vybráno sohledem na to, kolik času je přibližně třeba na vydání odborné publikace.

Kol. Martínek se zeptal, zda je návrh reakcí na požadavky zvenčí, nebo zda je to iniciativa FF. Pan děkan odpověděl, že návrh vychází zemzdového předpisu, a navíc je to krok ktomu, aby měla FF vruce hmatatelný důkaz své odborné činnosti, když vystupuje spožadavky na zvýšení platů atp.

Kol. Herman návrh přivítal, jen zapochyboval o několika konkrétních položkách (např. bodové ohodnocení slovníku oproti monografii či ohodnocení úvodního slova na konferenci oproti heslu vencyklopedii). Proděkanka Králová vodpovědi kol. Hermanovi vysvětlila genezi materiálu stím, že vedoucí kateder měli možnost se kněmu vyjádřit, a zdůraznila, že návrh také zohledňuje rozdíly mezi jednotlivými obory. Děkan prof. Vacek připomněl, že je připraven návrh po jeho ozkoušení korigovat.

Kol. Chromý zapochyboval o vypovídací hodnotě čistě kvantitativního bodového hodnocení vědecké činnosti. Vté souvislosti pan děkan připomněl možnost bonifikace, s níž návrh počítá a která je vrukou vedoucího katedry. Připustil, že návrh asi není zcela sto uchopit kvalitu vědecké činnosti a že i on měl zpočátku pochybnosti, zda bude bodový systém všeobecně přijat.

Kol. Polák vyslovil názor, že jsou na zodpovědného pedagoga nároky vnávrhu příliš vysoké, a zeptal se, zda se případné body splněné nad limit budou započítávat do dalšího období. Pan děkan vodpovědi uvedl, že nároky podle něj zvládnutelné jsou, pro mladého pedagoga mj. psaním recenzí, a že body dosažené nad rámec povinnosti za dané období převoditelné budou. Proděkanka Králová připomněla, že se sem započítávají i disertace a habilitační práce, zčehož pramení i např. rozdíl mezi požadavky na odborného asistenta oproti docentovi a profesorovi.

Na dotaz kol. Hrona, zda budou dobré vědecké výkony pracovníků finančně ohodnoceny, pan děkan vyjádřil přání, aby tomu tak bylo, ale neví,zda bude mít fakulta dost finančních prostředků. Proděkanka Jindrová připomněla, že 19,8 % fakultních dotací je určeno na vědeckou práci a že podle počtu bodů se budou moci lépe rozdělit peníze na specifický výzkum.

Na dotaz kol. Martínka, jaké sankce budou vyplývat z případného nedosažení požadovaného počtu bodů a kdo bude informace o vědeckých publikacích pracovníků fakulty shromažďovat, odpověděla proděkanka Jindrová, že počet bodů podle ní bude kritériem pro prodlužování pracovní smlouvy; na upřesňující dotaz kol. Chromého však pan děkan uvedl, že to nebude jediné kritérium, a že odpovědnost bude na vedoucím katedry. Proděkanka Králová sdělila, že pro sběr dat o vědecké činnosti je připraven dotazník, data se budou elektronizovat a jejich součástí bude i bibliografie.

Kol. Martínek se zeptal, zda bude někdo proklamovanou vědeckou činnost kontrolovat, aby nebyly uváděny méně hodnotné publikace jako hodnotnější, případně nebyly vykazovány publikace neexistující. Pan děkan odpověděl, že se něčeho takového nebojí a že kontrola bude především na vedoucím katedry.

Kol. Maiello navrhl přestávku, kol. Bouzek se vyslovil proti, AS hlasováním 9-6-11 přestávku odmítl.

Poté navrhl kol. Lyčka následující usnesení:

Usnesení 79: AS FF UK bere na vědomí stanovení vědecké povinnosti na FF UK.

Hlasování: 21-0-5

Kol. Maiello navrhl usnesení, které přijato nebylo:

AS doporučuje, aby byla vytvořena senátní komise, která by splňovala funkci kontrolora vědeckých povinností akademických pracovníků.

Hlasování 2-21-3

Nebyl přijat ani návrh usnesení kol. Chromého:

AS vyjadřuje pochybnost nad kvantifikativním hodnocením vědecké práce vpodobě, jak bylo předloženo.

Hlasování 3-17-6

Na závěr poděkoval pan děkan senátu za to, že návrh schválil.

7. Problematika nových platových podmínek na UK

Pan děkan připomněl záměr AS UK sjednotit platy a kvantifikace vrámci UK a sdělil, že vedení UK nevypracovalo návrh, jak to provést. Navíc ani mezi fakultami není na věc jednotný názor. A dokud není nic schváleno, je těžko něco podnikat. AS FF a AS UK se kproblému staví různě. Děkan také zdůraznil, že výše mezd je dána ze zákona a univerzita dřív nebo později tak jako tak zákon bude muset začít respektovat.

Kol. Kovář připomněl, proč stanovení vědecké povinnosti nenarazilo na odpor vedoucích kateder: vnímali je jako jeden zargumentů pro jednání sUK o zvyšování mezd. Postupně se však vedoucí začali dozvídat, že k růstu mezd asi nedojde. Ztoho vyplynula otázka, zda zůstávají mzdové balíčky, na niž odpovědí vedení fakulty bylo: ano, ale súpravami. Ztoho není jasné, zda balíčky budou vyšší, stejné nebo nižší, a vedoucí kateder jsou tak ponecháni v záplavě nejistot. Přitom už od léta přicházely zprávy svědčící o tom, že UK peníze na zvýšení mezd pracovníků FF nenajde. Ztoho plynou další otázky: Proč se nepřipravoval alternativní plán? Jak to, že vedoucí kateder ještě vpolovině listopadu nevědí, sjakými prostředky mohou počítat pro příští rok? Neměli by u jednání o změně balíčků být přítomni i zástupci senátu a kateder, aby se dosáhlo lepší informovanosti? Dále upozornil na praxi zahraničních univerzit a zdůraznil, že však pro FF nenavrhuje jejich mechanické převzetí: Např. heidelberská univerzita pod tlakem nedostatečných financí zaměstnává co nejméně externistů a pracovníků na částečný úvazek a žádné profesory vdůchodovém věku, protože je to ekonomicky nevýhodné. Bylo by žádoucí provést analýzu toho, jak kpodobným problémům přistupuje FF UK.

Kol. Pelikán navrhl strukturovat diskusi po jednotlivých tématech.

Proděkanka Jindrová podotkla, že věková struktura fakulty je obsažena ve výroční zprávě. Mzdové balíčky byly stanoveny v roce 1999, po přijetí nového mzdového zákona, a od té doby se nezměnily, ač na FF mezitím proběhlo mnoho změn. Nové vedení chtělo odměňovat podle výkonnostních kritérií, tj. podle tzv. „studentonormohodin“. Takový způsob mj. předpokládá funkční informační systém. Do toho však přišel nový, nivelizující mzdový předpis, a kritériem se tak namísto „studentonormohodin“ stal počet odučených hodin. Proto ostatně vznikla potřeba nového výukového předpisu, který by stanovil minimální počet studentů na přednáškách a v seminářích. Co se nového mzdového předpisu týče, jeho realizaci UK nezpracovala, jen ji stále odkládala. AS UK žádný návrh vtéto souvislosti neschválil nikoliv proto, že by nechtěl, ale proto, že mu nikdo nic takového kschválení nepředložil. Proto zde vznikla nová situace a FF vtuto chvíli neví, kolik peněz bude mít příští rok k dispozici. Problém tkví také vtom, že ministryně školství původně slibované peníze nakonec neschválila. FF se za těchto okolností chce vrátit k výkonnostnímu kritériu, nechce platy zprůměrovat, protože to není motivující. Bude to provedeno podle výkonů, které jsou už teď známé.

Kol. Zemánek podotkl, že neexistuje předpis, který by AS UK určoval, že má o dané problematice hlasovat.

Kol. Pilný vyslovil názor, že AS UK problematiku řešit moc nechce, vzniklou situaci ovšem nemá na svědomí, protože vedení UK nepředložilo žádný návrh. Podotkl, že FF není vpodobné situaci jediná mezi fakultami UK – podobné problémy souží např. i teologické fakulty. Upozornil na to, že prof. Royt, senátor AS UK za Katolickou teologickou fakultu UK, chtěl navrhnout, aby se tato problematika otevřela na příštím jednání AS UK. Vtom případě bychom měli do 18. listopadu předložit příslušné materiály našim zástupcům a PAS UK. Na závěr kol. Pilný vyzval, aby byli na příští zasedání AS FF pozváni zástupci AS UK. Pan děkan vreakci na podnět kol. Pilného vyjádřil přesvědčení, že je třeba ve věci mezd vyvinout společné soustředěné úsilí sostatními humanitními fakultami. Zdůraznil, že zákon platí a je třeba snažit se vyvinout tlak na to, aby se začal co nejdřív dodržovat. Podotkl, že je třeba ukázat kvality FF v probíhajících evaluacích humanitních fakult.

Kol. Kovář podotkl, že by vedoucí kateder uvítali alespoň nějakou konkrétní informaci ohledně financí na příští rok. Znovu se pozastavil nad tím, že vedení FFnepřipravilo nějaký alternativní postup, když se od začátku vyskytovaly pochybnosti ohledně toho, zda slibované peníze skutečně budou kdispozici. Na to odpověděla proděkanka Jindrová, že vedení FF po celou dobu apelovalo na vedoucí kateder, aby se chovali racionálně a počítali stím, že se finanční situace může zhoršit. Navíc se okolo 50% smluv na FF snovým semestrem změnilo, a tak vtuto chvíli nejsou známa přesná čísla, ze kterých by se dalo vpropočtech vyjít. Finanční situace FF se zhoršuje také proto, že se každoročně zmenšuje poměr placených a neplacených studentů. Vedení se vtéto souvislosti snaží apelovat na AS UK, aby volal po změně příslušného zákona, který je špatný.

Kol. Kovář upozornil na to, že mzdové balíčky nebyly dostatečně flexibilní pro případy, kdy nakatedru přišel někdo nový nebo někdo odešel, popř. byl někdo nahrazen pracovníkem sjinou akademickou hodností.

Kol. Polák se zeptal, kolik stát platí vysoké škole za jednoho studenta. Proděkanka Jindrová vodpovědi uvedla částku (základní normativ činí zhruba 33 tisíc Kč ročně, tato částka může být indexována dle koeficientů náročnosti jednotlivých studijních programů) a upozornila na to, že rektorát si pro svůj provoz ztéto částky bere kolem 30%.

Kol. Herman podpořil kol. Kováře vjeho vznesených otázkách. Nejde podle něj o konkrétní sumy, ale o procesní představy. I on si myslí, že vedení FF mělo počítat smožností, že peníze nebudou, a připravit se na to – to vedení zanedbalo. Zapochyboval o efektivitě získávání peněz tím, že se zvýší počet studentů. Podotkl, že pravidla, která nevyhovují filozofické a teologickým fakultám, vyhovují ostatním, problém tedy leží mezi vysokými školami. Připomněl, že u mnoha oborů jsou vysoké ekonomické nároky studia předurčené už akreditací, tedy způsobem výuky, a napříště by se tedy ekonomický aspekt měl zohlednit při jejich tvoření a schvalování. Změna současného stavu bude bezpochyby trvat déle a krom toho tu vzniká otázka, zda vůbec vpřípadě některých oborů lze vytvářet „ekonomické“ akreditace. Společný tlak více fakult na UK je správný, správné však nejsou cesty, které vedení FF knápravě ekonomických poměrů dosud volilo. Když kcíli nevedou cesty řádné, je třeba zvážit cesty mimořádné.

Pan děkan se zastal aktivit vedení FF ve věci úvazků a dodal, že byly míněny jako nástroj změny na fakultě. Výuková povinnost existuje už zminulosti a nová povinnost výuky umožňuje navíc kompenzovat úvazky vědeckou činností. Vedení původně neuvažovalo o počtu studentů, ale o počtu hodin výuky. Počet studentů do kritérií vnesla až evaluační komise po svých analýzách. Řekl, že se novými nástroji fakulta mění zevnitř i zvenku a že jakékoliv současné řešení bude nutně dočasné. Nový platový předpis nakonec bude muset vzniknout.

Kol. Maiello se zeptal, kdo schválil výukovou povinnost, kol. Zemánek mu vtechnické poznámce odpověděl, že stanovení výukové povinnosti je vděkanově kompetenci a nikdo ji neschvaluje. Kol. Maiello ztoho vyvodil, že pan děkan výukovou povinnost stanovil senátu navzdory. Dodal, že podle slov proděkanky Jindrové se FF ekonomicky propadá a že děkan chtěl prezentovat zvýšení platů jako svůj osobní úspěch, měl však rovnou říct, že jde jen o návrh. Dále podotkl, že není vsilách AS FF měnit zákony, že ovšem UK neučiní nic ve prospěch FF, dokud FF sama něco neučiní. A něčím takovým by podle kol. Maiella mohlo být to, že děkan vezme odpovědnost za svoje nesplněné sliby. FF tak bude moci ukázat, že už skutečně knápravě něco podnikla – např. že odešel děkan.

Pan děkan se ohradil vůči obvinění, že senátní usnesení o mzdovém předpisu vykládal jako svůj úspěch. Zdůraznil, že se jednalo o souběh sprobíhající evaluací fakulty, jejímž záměrem je ukázat kvality fakulty vjasném světle.

Kol. Lyčka upozornil na to, že někteří zaměstnanci FF vnímají situaci jako svůj střet svedením, kčemuž došlo tak, že vedení použilo bič (výukové a vědecké povinnosti) a doufalo, že přijde i cukr vpodobě zvýšení mezd, což se ale nestalo. Vsoučasnosti vypadá podle kol. Lyčky situace tak, že se zaměstnanci snaží mít co nejmenší úvazky, aby si mohli přivydělat. Pokud se vsouvislosti s novou výukovou povinností nezvýší platy, nebude dostatek vyučujících. Podivil se také nad tím, že tu ohledně mezd existuje zákon, který UK neplní, a vyzval vedení FF, aby se stalo zástupcem svých zaměstnanců vůči rektorátu, který neplní povinnosti.

Děkan prof. Vacek podotkl, že nová výuková povinnost je vzájmu fakulty bez ohledu na to, zda nový mzdový předpis bude zaveden. Dále řekl, že fakulta má velké vnitřní rezervy vpočtu odučených hodin, které jsou na základě nové výukové povinnosti nahraditelné vědeckou prací, a to dává možnost přetvářet fakultu na fakultu výzkumnou. Tuto možnost dosavadní předpis neposkytoval. Nová opatření ohledně počtu odučených hodin a vědecké činnosti vžádném případě nepředstavují metodu „cukru a biče“. Kzákonu o mzdách podotkl, že se jeho naplňování oddaluje, ale jednou kněmu bude muset dojít. Děkan dále řekl, že jeho samotného zaskočilo, že nový mzdový předpis UK zatím nebude. Na přímý dotaz pan rektor prý FF doporučil, aby provedla systemizaci. Změny na fakultě jsou nutné a nový mzdový předpis byl pouze další motivací pro provádění změn. Zároveň je nutno mít na paměti, že jsme podmíněni způsobem financování a finančními možnostmi danými přerozdělováním financí. Období přechodu musíme překlenout „nabídkou“ znaší strany a provést potřebné vnitřní změny. Situaci chápe tak, že se nový mzdový předpis pouze odkládá a je tudíž jenom otázkou času. Na závěr pan děkan připustil, že neví, jak je to svymahatelností onoho zákona o mzdách.

Kol. Bareš podotkl, že by se významná částka peněz měla získat zvýzkumných záměrů – ty se podle jeho slov nyní hodnotí a měly by být vyhodnoceny do prosince. Za to, že vedoucí kateder nevědí, co kdo bude dělat od ledna, nemůže podle něj vedení fakulty, ale ministerstvo školství – FF nezbývá, než se obrátit na AS UK.

Kol. Bouzek vyzval, aby se vtéto problematice FF domluvila steologickými fakultami a pedagogickou fakultou. Připomněl, že bude patrně příští vládou ODS zavedeno školné. Za příklad Filozofické fakultě dal možnosti pregraduálního studia širšího zaměření světším počtem posluchačů, rozšíření University třetího věku a graduální studium vyšší úrovně – svým obsazením by měla FF usilovat spolu srektorem, který je té věci nakloněn, o soustředění na FF UK studia vědeckého zaměření, obdobně francouzských Grandes Ecoles, a podobného odstupňování vUSA, Velké Británii (Oxford, Cambdridge) atp. Připomněl též možnosti odstupňování ve strukturaci studia.

Kol. Polák vyzval vtechnické poznámce AS FF, aby se zabýval konkrétními kroky, které je třeba podniknout vůči AS UK.

Kol. Herman znovu vyslovil nesouhlas smetodami ozdravení financí fakulty, které dosud podnikalo vedení FF – nejsou podle něj zaměřeny kmeritu věci. Je podle něj potřeba celofakultní diskuse o formě bakalářského a magisterského studia. Bakalářské studium by mělo být zaměřeno všeobecněji a úzce odborné školení by mělo být až v rámcistudia magisterského. Strukturace studia na magisterské a bakalářské by neměla probíhat jen jako rozstřižení současné podoby pětiletého studia magisterského – proměna by měla být hlubší, jinak se na strukturaci studia neušetří. Mělo by např. existovat více společných přednášek tam, kde je to možné – a sněčím takovým vedení FF nepřišlo. Vzniklý mzdový předpis je podle kol. Hermana třeba vymáhat, i vkoalici spodobně postiženými fakultami. Je to však zodpovědnost vedení FF, ne jejích zaměstnanců a AS. Kol. Herman také vyzval ktomu, aby se napříště hledělo na to, jak jsou akreditace navrženy po ekonomické stránce – jestli tam např. nejsou drahé zbytečnosti. Ktomu je však třeba mít dopředu stanovený systém studia a pro budoucnost je nezbytné nastavovat takové parametry, aby se FF stala fakultou „vědeckou“. Měla by se též zásadně odlišit kvalita a způsoby navazujícího magisterského studia od studia bakalářského.

Proděkanka Králová reagovala na výtky kol. Hermana stím, že není pravda, že vedení FF nehledá cesty kuspokojivému řešení finanční situace FF. Vtéto souvislosti připomněla, že úvody různých příbuzných oborů jsou slučovány do společných přednášek, že vznikají nové, neatomizované akreditace atd. Kproblematice vysokého věku některých vyučujících podotkla, že problém částečně řeší akreditace – už 5 návrhů akreditací doktorského studia bylo vráceno právě kvůli věku pedagogů, kteří měli výuku zajišťovat. Zmínila také vnitřní koeficienty FF ujednotlivých druhů studia: bakalářské: 1,0, magisterské: 1,05, doktorské: 1,2.

Kol. Maiello podotkl, že zástupci FF vAS UK dělají hodně práce, ale mají omezené možnosti. Vyzval vtéto souvislosti, aby jim členové AS FF dali společný signál.

Kol. Pelikán navrhl, aby AS FF přijal usnesení ve smyslu toho, co říkal kol. Pilný.

AS poté přijal tato usnesení:

Usnesení č. 80: AS FF UK vyzývá PAS, aby se snažilo ve spolupráci sdalšími fakultami univerzity ouvedení mzdového předpisu vplatnost na nejbližším možném zasedání AS UK. Hlasování: 22-0-1

Usnesení č. 81: AS FF UK vyzývá děkana FF UK, aby neprodleně seznámil akademickou obec sperspektivami financování fakulty vroce 2005. Hlasování: 16-0-7

Usnesení č. 82: AS FF UK pověřuje své předsednictvo, aby v součinnosti sděkanem FF UK poskytlo do 18. listopadu zástupcům FF UK vAS UK a předsednictvu AS UK podklady potřebné pro odůvodnění nutnosti zavedení nového platového řádu na FF UK. Hlasování: 22-0-1

8. Akce SR FF UK k 15. výročí 17. listopadu

Kol. Hron seznámil AS FF stím, jaké aktivity plánuje Studentská rada (SR) u příležitosti 15. výročí událostí roku 1989 (beseda, průvod, výstava), zmínil se o tom, že tyto akce už podpořily akademické senáty SF ČVUT a JAMU a přečetl návrh usnesení vyjadřujícího podporu akcím SR pořádaným vsouvislosti stímto výročím.

Kol. Bouzek podotkl, že by bylo dobré pozvat ještě některé další pamětníky Listopadu 1989. Kol. Volná poznamenala, že záměrem SR bylo zejména informovat AS FF o tom, co chystá. Pan děkan vyzval AS FF, aby akci podpořil. Kol. Hon se zeptal kol. Hrona, zda navrhuje, aby AS FF podpořil pouze plánované akce nebo také prohlášení SR k17. listopadu. Kol. Hron odpověděl, že o podporu nežádá a navržený návrh usnesení stahuje. Tomu se podivil kol. Zemánek, kol. Herman podalstažený návrh ve stejném znění. Senát o návrhu hlasoval a přijal následující usnesení:

Usnesení č. 83: AS FF UK vyslovuje podporu akci Studentské rady FF UK k 15. výročí 17. listopadu. Hlasování: 20-0-3

9. Stížnost doc. T. Volka

Kol. Zemánek na úvod vyzval AS FF kvěcnému jednání a varoval před snahou nahrazovat etickou komisi (EK).

Prof. Palková seznámila AS FF se zprávou etické komise: Zdůraznila, že základem pro jednání EK byly písemné materiály a že podstatné bylo už řečeno na květnovém zasedání AS FF. Dodala, že EK žádala o doplňující informaci vbodech, kde si chtěla potvrdit, že situaci správně chápe. Šlo přitom nejvíce o to, proč ÚHV upustil od spolupráce sdoc. Volkem. EK se vtéto souvislosti ptala na to, jestli existují materiály, vnichž by doc. Volek poškozoval ÚHV. Prof. Gabrielová na dotaz odpověděla záporně. EK také zjistila, že spolupráce mezi ÚHV a doc. Volkem skončila společně se smlouvou mezi AV ČR a FF UK. Obvinění doc. Volka tedy nebylo opodstatněné. Věcným opodstatněním toho, že spolupráce sdoc. Volkem nepokračovala, byla ze strany ÚHV proklamace, že chce obnovit, resp. pozměnit studium. Co se týče přednášky doc. Volka, kterou organizovali studenti, stojí zde tvrzení proti tvrzení. Prof. Palková přiznala, že se vtéto souvislosti EK ve své zprávě špatně vyjádřila. O prostory pro volnou přednášku nebylo požádáno, ovšem doc. Volek říká, že to bylo znemožněno. Nakonec prof. Palková podotkla, že vše už je dávno, a leccos už nelze zpětně dohledat. Nakonec přečetla prof. Palková závěr zprávy EK.

Kol. Volná za zprávu prof. Palkové poděkovala, ale pozastavila se nad tím, že se nevyvozuje nic znesrovnalostí v prvním bodě, který de facto konstatuje lživou argumentaci prof. Gabrielové. Na to odpověděla prof. Palková, že ktomuto bodu nebylo již po příslušném jednání senátu co dodat.

Kol. Herman podotkl, že nespolupracovat dále sněkým je samozřejmým právem vedoucího katedry. Dosvědčil, že studenti HV ho coby tehdejšího proděkana pro studium požádali o pokračování přednášek, že však respektoval samozřejmé právo vedoucího katedry přerušit spolupráci sexterním pedagogem, pomohl tedy studentům zajistit přednášky vrámci studentské aktivity mimo půdu HV.

Doc. Volek vyjádřil přesvědčení, že prof. Rychlík informoval Vědeckou radu o problematice nedostatečně a že před ní zamlčel, že některé údaje ve zprávě prof. Gabrielové byly vyvráceny. Ve zprávě je podle něj mnoho dezinformací, např. tvrzení, že jen opakoval stejnou přednášku – přitom se jednalo o dva pětileté cykly. Pozastavil se nad několika problémy: nad tím, že na FF nevidí žádný mechanismus, jak se takovým dezinformacím bránit; nad tím, že EK mluvila jen sjednou stranou sporu; a nad statutem oborové rady, v němž není zakotveno, aby měl vedoucí doktorské práce právo na oborové radě vystoupit.

Kol. Volná podotkla, že AS FF nemůže na svém zasedání tuto problematiku vyřešit, a vyslovila názor, že by se měl AS FF zabývat důvody, proč jsou zprávy právě takové.

Prof. Rychlík vreakci na řeč doc. Volka řekl, že vědecká rada FFUK není soud a nemůže posuzovat, co dělá EK, jenom se může vyjádřit ke zprávě. Souhlasil snázorem, že obsazování oborových rad je špatné a mělo by být dvoustupňové. Doc. Králová vtéto souvislosti podotkla, že je třeba provést změnu statutu oborových rad, poukázalo na to, že neexistuje předpis na jejich rekonstrukci vpřípadech, kdy není ukončena akreditace. Zdůraznila všeobecnou potřebu změn vnitřních předpisů a oznámila, že jisté prvky nápravy jsou už vprávě připravované novele doktorského studia ve Studijní a zkušebním řádu FF.

Prof. Gabrielová vyzvala kol. Volnou, aby nepoužívala slova „lživý“.

Pan děkan vyslovil vsouvislosti spřípadem doc. Volka lítost nad existencí neřešitelného rozporu a dodal, že si váží práce všech pedagogů vyššího věku, že však některé akreditační předpisy jsou vtéto věci jednoznačné.

Kol. Bouzek na příkladu sebe sama ilustroval přesvědčení, že od určitého věku by pedagog měl oborovou radu opustit (on sám už o tom podle svých slov taky uvažuje).

Prof. Palková zdůraznila, že ani EK není soud. Vtomto případě komise vycházela z květnového senátního zasedání. Připomněla, že už na tomto zasedání padly omluvy, které ona sama považuje za důležité. Zmínila praxi EK, která na svá jednání zve všechny strany, ovšem podotkla, že vtomto případě šlo o něco jiného: za základ pro své jednání vzala komise jednání senátu. Prof. Gabrielové se komise ptala na dvě věci, které nebyly zonoho zasedání AS FF jasné – totiž na to, zda existují ještě další materiály, vnichž doc. Volek útočí na ÚHV (prof. Gabrielová přiznala, že neexistují), a na to, jak to bylo sukončením spolupráce sdoc. Volkem. EK ovšem podle prof. Palkové nepřísluší posuzovat to, zda se nějaká přednáška opakovala, nebo ne.

Poté předseda Zemánek vyhlásil přestávku a po ní AS FF přijal následující usnesení:

Usnesení č. 84: AS FF UK bere na vědomí zprávu EK. Hlasování 18-0-0

Usnesení č. 85: AS FF UK po vyslechnutí zprávy EK konstatuje, že zdůvodnění přerušení spolupráce sdoc. Volkem ze strany vedení Ústavu hudební vědy je lživé, což poškozuje dobré jméno FF UK. Hlasování 12-0-6

Usnesení č. 86: AS FF UK podporuje myšlenku změny vnitřních předpisů týkající se ustanovování oborových rad vdoktorském studiu. Hlasování 17-0-1

Kol. Hron vrámci tohoto bodu ještě upozornil na nedostatečně efektivní práci Vědecké rady: AS ve svém usnesení č. 16/3 podpořil záměr prof. Rychlíka předložit otázku členství doc. Volka voborové radě kprojednání Vědecké radě FF UK do konce letního semestru. To se však nestalo, protože ve chvíli, kdy se problém měl projednat, nebylo už dostatečné kvórum – a to se stává často, což podle něj není pro Vědeckou radu důstojné. Prof. Rychlík souhlasil s tím, že to je nedůstojné, vyjádřil však své pochybnosti ohledně možné nápravy. Kol. Polák navrhl inspirovat se praxí vseminářích, kdy student při více než 3 absencích nedostane zápočet. Kol. Volná apelovala na to, aby se problém neobcházel. Doc. Králová vyjádřila vtéto souvislosti přesvědčení, že by se měly zpružnit příslušné předpisy. Kol. Zemánek upozornil na možnost personálního řešení. Doc. Králová vyjádřila podporu takovému řešení.

AS FF pak přijal toto usnesení:

Usnesení č. 87: AS FF UK konstatuje, že projednávání záležitosti doc. Volka ve VR neprobíhalo důstojným způsobem. Žádá vedení fakulty, aby předložilo návrh na řešení problematické účasti některých členů VR na zasedání. Zavazuje PAS, aby tuto záležitost sledovalo. Hlasování: 17-0-1

10. Informace o vývoji případu sl. M. Jevíkové

AS FF UK projednal situaci Miriam Jevíkové, unesené vlétě na Kavkaze, a vyjasnil si některé otázky týkající se zveřejnění otevřeného dopisu, který schválil na svém minulém zasedání.

11. Různé

Zpráva o přípravě voleb do AS UK

Kol. Zemánek informoval AS FF o přípravě a průběhu voleb do AS UK a pozastavil se nad nízkou volební účastí v1. kole, zejména mezi studenty.

Kol. Maiello podotkl, že se jako člen volební komise nemůže kdůvodům nízké volební účasti vyjadřovat a upozornil na to, že seznam členů akademické obce na internetových stránkách FF je nedostatečný.

Nájemní smlouva o umístění prodejních automatů v hl.b. FF UK

Kol. Hron připomněl senátní usnesení č. 8/2, týkající se smlouvy sfirmou Š Sch a sní spojeného zvýhodněného prodeje baget na zasedání Vědecké rady. Upozornil AS FF na to, že smlouva nebyla uzavřena vpodobě, jakou senát doporučil. Upozornil také na to, že problém souvisí snízkou účastí členů Vědecké rady na zasedáních, zejména po obědové přestávce.

Kol. Volná se pozastavila vtéto souvislosti zejména nad tím, že se AS FF od tajemníka o výsledné podobě smlouvy nedozvěděl, přestože byla uzavřena vrozporu s jeho doporučením.

Poté kol. Zemánek všem hostům i senátorům poděkoval a jednání uzavřel.

Zapsal: Hon

Kontroloval: Volná, Herman

AS FF UK schválil dne 9.12.2004