Volební období 1998-2000

Volby AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Volby AS FF UK

1. zasedání tohoto AS se konalo 12. 3. 1998

Předpokládaný harmonogram voleb:

16. 3. 2000 – Společné zasedání starého a nového AS

16. 12. 1999 (ev. 18. 11.)

AS vyhlásí volby a zvolí sedmičlennou volební komisi

do 31. 12. 1999

návrhy kandidátů

3. 1. 2000

komise vyvěsí kandidátní listiny

do 10. 1. 2000

děkanát vyhotoví seznamy voličů

13. 1. 2000

volby

14. 1. 2000

oznámení výsledků

3. 2. 2000

eventuální opakování voleb

24. 2. 2000

eventuální druhé opakování voleb

Výtah z čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS FF UK

Volby senátu

1. Senát je volen členy akademické obce fakulty vrovných, přímých a tajných volbách.

2. Funkční období senátu je dvouleté.

3. Kandidáty do senátu má právo navrhovat každý člen akademické obce.

4. Své zástupce do senátu volí zvlášť studenti zapsaní na fakultě („kurie studentů“) a zvlášť akademičtí pracovníci („kurie akademických pracovníků“). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů, v kurii studentů je voleno 15 členů.

5. Volby vyhlašuje odstupující senát tři měsíce před uplynutím svého funkčního období a nejméně měsíc před jejich konáním. Volby se konají nejpozději šest týdnů před koncem funkčního období senátu.

6. Volby připravuje a řídí sedmičlenná volební komise zvolená na zasedání senátu, které volby vyhlásilo. Členové volební komise nemohou ve volbách do nového senátu kandidovat .

7. Návrhy kandidátů se podávají písemně volební komisi prostřednictvím sekretariátu senátu nejpozději do 14 dnů před dnem vyhlášení voleb. Návrh musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení, rok narození a název příslušné základní součásti fakulty nebo studijní program, příp. obor navrhovaného,

  2. písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou.

8. Po přezkoumání oprávněnosti a náležitostí návrhů sestaví volební komise pro každou kurii kandidátní listinu, ve které budou kandidáti uvedeni v abecedním pořadí.

9. Volební komise zveřejní kandidátní listiny, dobu a místo hlasování na úřední desce nejpozději 10 dní před termínem konání voleb.

10. Seznamy členů akademické obce oprávněných volit (dále jen „volební seznam“) vyhotoví děkanát a nejpozději 3 dny před termínem konání voleb je předá volební komisi.

11. Bezprostředně po uplynutí hodiny stanovené pro ukončení hlasování volební komise sečte hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledcích hlasování, který členové komise podepíší. Výsledek voleb zveřejní do 24 hodin na úřední desce.

12. K opakování voleb dojde tehdy, jestliže se voleb zúčastní méně než 30 % členů akademické obce. Při druhém opakování voleb je senát zvolen bez ohledu na volební účast.

13. Členy senátu se stávají kandidáti, kteří ve volbách získali v dané kurii nejvyšší počet platných hlasů. Kandidáti, kteří nezískali mandát, se stávají náhradníky; jejich pořadí je určeno počtem získaných hlasů.

14. O pořadí kandidátů, kteří ve volbách obdrželi shodný počet hlasů, rozhoduje los. Losování provede předseda volební komise.

15. Předsednictvo odstupujícího senátu svolá první zasedání nově zvoleného senátu nejpozději do 14 dnů po skončení volebního období.

16.

  1. Jestliže členství vsenátu zanikne podle čl. 6 odst. 8 statutu, nastupuje do senátu na zbytek funkčního období náhradník určený odst. 20 písm. a).

  2. Klesne-li vprůběhu volebního období počet členů senátu více než o jednu šestinu a nelze-li jej doplnit podle odst. 23 písm. a), senát vyhlásí doplňovací volby.