Publikace

PUBLIKACE O TALENTOVANÝCH STUDENTECH

CENKOVÁ, Tamara a Monika LANGROVÁ. Jak přežít pubertu svých dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 166 s. Pro rodiče. ISBN 978-80-247-2913-8.

  Publikace známé, dnes již zesnulé dětské psycholožky, slouží jako vhodná příručka pro rodiče, kteří mají doma ratolest v pubertě. Autorka postupuje od doby předporodní, porodní a postupně se dostává k období puberty, kterému je v knize věnován největší prostor. Dozvídáme se o prvních projevech a příznacích puberty, o vztazích puberty k různým společenským tématům a můžeme se dozvědět i o autorčině reflexi vlastní puberty.

DAN, Jiří  a Petr ADAMEC. Využití psychologie při výběru uchazečů pro zařazení do Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském krajiBrno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978 -80 -210 -5274 -1.

  Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu zajišťuje od roku 2006 Program podpory nadaných studentů Jihomoravského kraje. Tato publikace vychází z vlastního modelu determinant nadprůměrného výkonu středoškoláka a vysokoškoláka, který je do značné míry totožný s Mnichovským modelem mimořádně vysokého nadání Kellera a kol.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanieVyd. 1. Praha: Grada, 2011, 144 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4738-574.

  Odborná asistentka Ústavu primární a neprimární edukace v Hradci Králové se v knize zabývá různými pohledu na problematiku rozumově nadaných dětí. V první řadě seznamuje čtenáře s tím, jak vůbec rozumové poznání rozeznat a jak ho následně rozvíjet. Podává srozumitelnou formou současné výzkumy rodových rozdílů a různé teorie psychologie nadání a v neposlední řadě řeší komplikovaný vztah mezi mozkem a samotným nadáním.

KOVÁŘOVÁ, Renata a Igor HAMPL. Problematika mimořádného nadání v současném českém školství[online]Ostrava, 2012 [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://ksv-projekty.vsb.cz/icpn/repo/1.Problematika_mimoradneho_nadani_v_soucasnem_ceskem_skolstvi.pdf.

Publikace se zabývá problematikou mimořádného nadání v současném českém školství. Pokrývá identifikaci nadaných jedinců a rozvoj mimořádného nadání v rámci docházky na středních školách. Zabývá se jednotlivými oblastmi rozvoje nadaných žáků (soc. dovednosti, kreativita, …) a různými formami jejich rozvoje (mentoring, rozvoj žáků ve škole i v mimoškolní činnosti) apod.

LANDAU, ErikaOdvaha k nadání1. vyd. Praha: Akropolis, 2007, 162 s. ISBN 978-808-6903-484. 

  Autorka Erika Landau, která je zakladatelkou a vedoucí Institutu na podporu věd a umění pro děti a mládež na univerzitě v Tel Avivu a inspektorkou Psychoterapeutického ústavu lékařské fakulty, v knize seznamuje s možnými přístupy k dítěti s mimořádným nadáním. Publikuje své letité zkušenosti a upozorňuje na kreativní a individuální přístup k těmto dětem jako jeden z možných.

Talent a nadání ve vzdělávání: sborník referátů z mezinárodního semináře: Brno, 7. září 2010 [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010 [cit. 2013-01-13]. ISBN 978-80-210-5330-4. Dostupný z:http://ksv-projekty.vsb.cz/icpn/repo/sbornik.pdf.

Sborník obsahuje tematiku využití psychologie při výběru uchazečů pro zařazení  do programu podpory nadaných studentů v JM kraji, zprostředkované učení  ve výchově nadaných žáků, rodinné prostředí nadaného žáka, proces  identifikace mimořádně nadaných žáků a studentů a jeho racionalizace  apod.

Zahraniční publikace

BURG, Blanka et al. Gifted children and science oriented youth: informationa booklet. Jerusalem: Ministry of Education and Culture, Pedagogical Secretariat,  Dept. for Gifted Children and Science Oriented Youth, 1989, 35 s.

   Kolektivní počin, informační brožura publikovaná v Jeruzalémě, pojednává  o strategiích vzdělávání talentovaných dětí a mládeže orientované na  vědu podle zásad izraelského ministerstva školství a kultury. Jsou zde  zmapovány historické kořeny této problematiky, uvedeno je mnoho  podpůrných programů a aktivit pro rozvoj této skupiny. Dále jsou zde  popsány kurzy a jiné možnosti, které se nadaným jedinců otevírají.

LAZNIBATOVÁ, Jolana. Nadané dieťa: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie2. vyd. Bratislava: Iris, 2003, 394 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-890-1853-X.

  Publikace Nadané dieťa je výstupem slovenské psycholožky, která se již dlouhá léta zabývá problematikou nadaných dětí. Hlavní náplní knihy je vývoj, vzdělávání a podpora nadaných dětí, přičemž autorka vycházela jak z vlastních zkušeností v této oblasti, tak ze zkušeností rodičů, pedagogů a dalších odborníků.

RIMM, Silvia B. a Gary A. DAVIS. Education of the gifted and talented. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1989. 

  Studie popisuje všechny aspekty plánování a rozvoje nadání studentů, identifikaci těchto studentů apod.

Strong performers and successful reformers in education: lessons from PISA for the United States.Paris: OECD, c2011, 256 p. ISBN 92-640-9666-3.

   Kniha obsahuje poučení Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA) pro spojené státy, které nedávno zahájily snahu o budování nových programů na školskou reformu, s cílem přijmout mezinárodně srovnávací standarty a normy k úspěšnému vzdělávání žáků. Publikace v jednotlivých kapitolách seznamuje s odlišnými vzdělávacími programy v zemích jako je Japonsko, Finsko, Kanada, Brazílie, Německo, Singapur, Polsko, Anglie, Šanghaj či Hong Kong a v závěru přináší celkové poučení z těchto programů pro USA.