Představení AS FF UK

Představení Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 • Akademický senát (AS) je nejvyšším samosprávným orgánem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (FF UK). Jeho ustavení, činnost a pravomoci plynou z ustanovení §26 a §27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a dále Statutu FF UK (zejména čl. 7 až 9) a Volebního řádu AS FF UKJednacího řádu AS FF UK.
 • AS FF UK má 31 členů, z toho 16 členů z řad akademických pracovníků Fakulty a 15 členů z řad studentů. Členové Akademického senátu jsou voleni v rovných a tajných volbách na funkční období dvou let, a to ve dvou kuriích: studenti volí pouze studentské zástupce, akademičí pracovníci pouze zástupce z řad akademických pracovníků.
 • AS FF UK zasedá krom období prázdnin zpravidla jednou měsíčně, obvykle 2. čtvrtek v měsíci od 13:30 hodin v místnosti č. 104. Zasedání je připravováno a řízeno pětičlenným předsednictvem, které se skládá z předsedy zvoleného z řad akademických pracovníků a po jednom místopředsedovi a jednom řadovém členu předsednictva z obou volebních kurií. Zasedání jsou veřejná a může na nich v rozpravě vystoupit kterýkoli člen akademické obce Fakulty.
 • Pravomoci AS FF UK se dělí na záležitosti, které AS schvaluje, ke kterým se vyjadřuje a které pouze projednává. Mimo to má AS v rukou pravomoc navrhnout jmenování a odvolání děkana (děkana FF na tento návrh de iure jmenuje a odvolává rektor UK, tradičně se ale jedná pouze o formalitu, proto se někdy také hovoří o tom, že AS “volí děkana”).
 • Záležitosti, které AS schvaluje, jsou vyjmenovány v zákoně: jde
  1. o rušení, slučování, rozdělování a zřizování nových pracovišť Fakulty (poslední takovou záležitostí bylo sloučení Katedry Kulturologie s Etnologickým ústavem),
  2. o schvalování vnitřních předpisů a jejich změn (AS ovšem nemá legislativní iniciativu, předpisy předkládá děkan Fakulty),
  3. o schvalování rozpočtu a výročních zpráv (Fakulta hospodaří s prostředky o výši cca 600 mil. Kč),
  4. o schvalování podmínek přijímacího řízení (tedy de facto o schvalování toho, jaké obory se každý rok otevřou),
  5. o schvalování jmenování členů Vědecké rady Fakulty (která zejména dbá o vědeckou úroveň Fakulty) a členů Disciplinární komise (která se zabývá prohřešky studentů na Fakultě) a nakonec
  6. o schvalování Dlouhodobého záměru Fakulty (ten byl schválen nyní v lednu na dobu 4 let).
 • Vyjadřovacích pravomocí je méně: AS se vyjadřuje k “akreditacím” (tedy návrhům studijních programů uskutečňovaných na Fakultě a návrhům studijních plánů) a k jmenování a odvolávání tajemníka Fakulty (což je něco jako “provozní ředitel” Fakulty), proděkanů a členů kolegia děkana. Nad to se senát vyjadřuje k záležitostem, které jsou vyjmenovány ve vnitřních předpisech (např. k Opatřením děkana upravujícím studium či stipendia).
 • Záležitostem, které Senát projednává, se naopak meze nekladou: AS je orgán s tzv. všeobecnou působností, což znamená, že se může usnášet o čemkoli, co mu přijde podstatné. Jakkoli jeho usneseními není nikdo přímo vázán, politická síla Senátu jakožto zastupitelského orgánu akademické obce není zcela nicotná.
 • Na závěr představení je vhodné dodat, že členové Senátu nepracují pouze na jeho zasedáních a při jejich přípravě: z ustanovení čl. 11 Statutu FF UK se zřizují tzv. komise (Ediční, Etická, Evaluační, Hospodářská, Inventarizační, Knihovní, Legislativní, pro IT, pro vědu, pro vnější vztahy, Stipendijní, Studijní a Zahraniční), které jsou společnými poradními orgány děkana a Senátu (děkan jmenuje předsedu a dva členy, AS dva členy a dále další případné členy předseda) a které se podílejí na tvorbě materiálů a rozhodování ve věcech Fakulty ještě před tím, než jde záležitost na zasedání AS či případně jinak vstoupí v platnost. Jakkoli členové jmenovaní Senátem nemusí být členové AS, je obvyklé, že tomu tak je (a je časté, že jsou členy Senátu i členové komisí jmenovaní děkanem).

Předsednictvo AS FF UK