Volba kandidáta na funkci děkana pro volební období 2022-2026

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

AS FF UK svým usnesením z 12. 11. 2020 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana. Vyzýváme proto všechny členy akademické obce o zaslání nominací (návrhů) na kandidáty ve lhůtě dané tímto usnesením.

Usnesení AS FF UK:

AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky FF UK na funkční období únor 2022 až leden 2026 na čtvrtek 10. června 2021. Jako konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb stanovuje pondělí 10. května 2021. AS FF UK rovněž svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 27. května 2021.

Výňatek z Jednacího řádu AS FF UK

Volba kandidáta na děkana se řídí Jednacím řádem AS FF UK, konkrétně ustanoveními v části III.

  • Kandidáta na funkci děkana volí senát zpravidla z řad akademických pracovníků fakulty. (čl. 12, odst. 1)
  • Volby se konají nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období děkana a senát je vyhlašuje nejméně čtyři měsíce před jejich konáním. Usnesení o vyhlášení voleb se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty. (čl. 12, odst. 2)
  • Kandidáta na funkci děkana má právo navrhovat každý člen akademické obce fakulty. (čl. 12, odst. 3)
  • Návrhy se podávají písemně senátu prostřednictvím podatelny fakulty nejpozději třicet dní před konáním voleb. (čl. 12, odst. 4)
  • Předsednictvo senátu svolává předvolební shromáždění akademické obce fakulty. To se koná nejpozději sedm dní před volebním zasedáním senátu a je oznámeno nejpozději čtrnáct dní předem ve veřejné části internetových stránek fakulty. (čl. 12, odst. 6)

Důležité termíny

Na základě lhůt stanovených Jednacím řádem byly usnesením AS FF UK vyhlášeny tyto termíny:

10. 5. – termín pro podávání návrhů
27. 5. – předvolební shromáždění akademické obce s kandidáty
10. 6. – volební zasedání AS FF UK

Termíny voleb byly vyhlášeny v předstihu mj. i s ohledem na neprediktabilnost současné pandemické situace. Pokud by došlo ke zhoršení situace a volby by nebylo možné uskutečnit na jaře, může AS FF UK svým usnesením termín voleb změnit.

Předvolební shromáždění s akademickou obcí

Předvolební shromáždění se uskuteční ve čtvrtek 27. května od 16:00 do 19:00 a bude přenášeno přes fakultní YouTube kanál (https://youtu.be/4P5JQOSzIG0). Prezenční účast je z epidemických důvodů omezena na organizátory, kandidáty a členy jejich týmu. V rámci shromáždění proběhne debata kandidátů, která bude rozdělena na dvě části.

  1. V první části kandidáti stručně představí svoji vizi a budou odpovídat na vybrané otázky, které zaslali členové akademické obce v předstihu mailem.
  2. V druhé části pak budou kandidáti odpovídat na dotazy, které bude možné pokládat prostřednictvím platformy ahaslides.

Záznam z debaty je k dispozici na fakultním kanále YouTube, zápis ze shromáždění je k dispozici zde.

Nominovaní uchazeči

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Povinné součásti návrhu
Doprovodné materiály

Doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Povinné součásti návrhu
Doprovodné materiály

Výsledek voleb

Volba kandidáta na děkana se uskutečnila v rámci 10. zasedání AS FF UK 10. června 2021. Na průběh voleb dohlížela volební mkomise ve složení Lucie Pultrová, Jan Wiendl a Jakub Múčka (komise byla schválena poměrem hlasů 28-0-2).

V 1. kole tajné volby získali kandidáti následující počty hlasů:

  • Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. – 24 hlasů
  • Doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. – 7 hlasů

Volební komise konstatovala, že AS FF UK schválil usnesení ve znění: AS FF UK zvolil kandidátkou na funkci děkanky FF UK pro funkční období od 1. února 2022 Mgr. Evu Lehečkovou, Ph.D.

Protokol o výsledku voleb