Minulá volební období

Zápis z 2. (mimořádného) jednání AS FF UK 27.4. 2006

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis z 2. (mimořádného) jednání AS FF UK 27.4. 2006

Přítomni: M. Beneš, J. Bureš, J. Čechurová, V. Drška, J. Herman, J. Kalivoda, M. Lyčka, J. Pelikán, M. Příhoda, L. Pultrová, J. Quinn, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Eichlerová, V. Forková, B. Hartigová, J. Hron, M. Kaplický, P. Kubiš, A. Kuzmičová, M. Pehal, D. Štech, K. Volná, S. Zajíček.

Omluveni: J. Krejčí, L. Ondračka, A. Skřivan, P. Šrámek, J. Chromý, H. Landová, J. Novosad.

Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; ing. J. Gregor, proděkan; členové akademické obce.

Zasedání řídí doc. Zemánek

Program jednání: 1. Schválení programu

2. Vyhlášení voleb do AS FF UK

3. Ustavení volební komise

4. Různé

Doc. Zemánek zahájil schůzi a oznámil návrh na zařazení dvou bodů. Doc. Pelikán seznamuje se svým návrhem ohledně harmonogramu zasedání AS FF UK.

Doc. Zemánek informuje o návrhu pana děkana a navrhuje zařazení obou bodů do programu.

Hlasování: 22-0-1 schváleno

Hlasování o programu jako celku vpořadí:

1. Schválení programu

2. Vyhlášení voleb do AS FF UK

3. Ustavení volební komise

4. Návrh na stanovení poplatků spojených se studiem

5. Podnět doc. Pelikána

6. Různé

23-0-0 schváleno

Vyhlášení voleb

Doc. Zemánek: Byli jsme vyzváni, aby se volby konaly ještě vdobě výuky vletním semestru.

Zároveň jsme operovali stermínem 22., 23. Ten termín vychází ztoho, že jestli se nám povede volby vyhlásit, budeme mít dostatečnou dobu na vyhlášení voleb, nominování kandidátů, potom ještě musí být lhůta 14 dní. Ztoho důvodu jsme posunuli termín na 23., 24., aby se kandidátky mohly podávat ještě 9. května. To jde ale proti požadavku senátu UK, je na nás, abychom požadavky zvážili. Ještě jednu věc si dovoluji komentovat, funkční období – do 31.5. To je další věc, kterou bychom měli respektovat. Rozhodnout se, jestli respektovat statut, nebo se snažit vyrovnat funkční období, aby byl další senát volen vtradičním čase od dubna do dubna. Je nějaká námitka proti vyhlašování voleb?

Uzavírám tuto část diskuse

Další otázka – datum konání voleb18/19, 22/23, 23/24

Kol. Kubiš: Navrhuji, aby se volby konaly jen jeden den. Byla by možnost, aby se konaly na více místech. Je připravena kontrolní internetová aplikace, která by zajistila, aby voliči nemohli volit na více místech. Domnívám se, že by byla větší volební účast. Což považuji za důležité. Přimlouval bych se, aby to bylo během semestru, a ne během zkouškového.

Dr. Herman: Je nemožné splnit lhůty, pokud bychom chtěli volit vsemestru. Doporučuji lhůty VJŘ respektovat.

Mgr. Volná: Téma debaty se rozděluje na dva celky. 1. O zkouškovém nebo před zkouškovým?, 2. technické záležitosti: 1 nebo 2 dny

Kol. Kubiš: Naopak si myslím, že nejdřív musíme vyhlásit délku trvání voleb.

Doc. Zemánek: Jestliže dnes vyhlásíme volby, musí se hned sejít volební komise a ohlásit volby akademické obci. Uzávěrka by byla příští čtvrtek. Nemyslím si, že je to reálné. Zase riskujeme, že nám bude vytčeno, že my jsme o volbách věděli a mohli se připravit, zatímco ostatní ne.

Dr. Lyčka: Navrhuji, aby se termíny, které je třeba dodržet, napsaly na tabuli. Ještě by bylo dobré senát seznámit stím, jak budou volby probíhat, bude-li to nový způsob.

Mgr. Volná se zeptala doc. Zemánka: říkal jste, že AS UK doporučil, aby se volby konaly ještě vsemestru. Myslím, že bychom se toho měli držet, ale nevím, jak je to závazné.

Dr. Drška: Mám vúctě snahu studentů. Myslím, že není dobré posouvat to před 22., protože čtvrtek a pátek jsou vpodstatě fiktivní dny, moc studentů ve škole není.

Dr. Kalivoda: Přimlouvám se za termín 22.-23., poslední týden semestru je zápočtový týden, účast by nebyla lepší.

Mgr. Forková: Nemyslím si, že je studentovi jedno, jestli je semestr nebo zkouškové. I o zápočtovém týdnu studenti na fakultě jsou.

Dr. Herman: Důležité jsou regule, které musíme dodržovat. Doporučuji, abychom se snažili zajistit regulérní průběh voleb. Kdo bude chtít zpochybnit volby, bude je moci zpochybnit.

Doc. Zemánek: Je důležité, aby přišlo dost voličů, ale také aby měli zčeho vybírat. Nejsem si jist, zda všichni členové studentské obce o situaci vědí.

Doc. Pelikán: Chci vyzvat kracionálnímu uvažování. Volby budou každopádně ve špatném termínu. Souhlasím sdoc. Zemánkem. Musíme nechat co nejdelší dobu pro členy akademické obce, kteří nevědí, co se děje, aby mohli vystoupit snávrhy kandidátů, a to především studenty. Kdyby se do 9. měly podávat kandidátky, jsou na to tři čtyři dny, což je strašně málo.

Mgr. Zajíček: Mezi termíny 19. a 23. je rozdíl pro podávání kandidátek pouze jeden den.

Doc. Zemánek: 19. je pátek. Je pravda, že rozdíl se stírá. I pro 22. je reálný termín odevzdání kandidátek 5.

Mgr. Zajíček: Nemá smysl posouvat volby na 23.5.

Mgr. Forková: Kdybychom chtěli co nejlépe studenty informovat, že jsou volby, je možné jim rozeslat hromadný e-mail?

Doc. Zemánek: Myslím, že existuje databáze studentských e-mailových adres, existuje možnost rozeslat e-mail všem. Obávám se ale, že pokud máte e-mail na mimo fakultním mailovém systému, nejspíš to nedostanete.

Kol. Eichler: SR má databázi s900 studenty, FF takovou databázi nemá.

Dr. Herman: To, co tu teď řešíme, neřeší problém. Vždy to zvýhodňuje určitou část studentů.

Začněme se bavit na právní úrovni.

Doc. Zemánek: Chci se zeptat technicky: budeme hlasovat nejdřív o tom, jestli volby proběhnou o semestru nebo o zkouškovém?

Dr. Herman: Měli bychom hlasovat podle oficiálních lhůt. Jestliže schválíme 18.-19., pak budeme napadnutelní.

Kol. Kubiš: Ve VJŘ se ale nepíše o tom, kolik času je potřeba na podávání kandidátek. Obava, že na nás vlítne velký senát, není racionální.

Doc. Pelikán: Vyzýval jsem k racionalitě. Měli bychom vyhlašovat volby nejenom podle litery, ale podle ducha zákona. V podstatě bychom mohli dát uzávěrku podávání kandidátek na zítra a nikdo by to nemohl napadnout, je to však nesprávné.

Doc. Zemánek: Nesouhlasím sdoc. Pelikánem jen vtom, že, každý by nás mohl napadnout.

Mgr. Zajíček: Proč by se nemohly volby vyhlásit 25.-26?

Doc. Zemánek: Je třeba pět dnů na podání stížnosti a pak má mít senát čas na posouzení. Funkční období senátu končí 8. června.

Doc. Zemánek: Teď bychom měli diskutovat o jednom nebo dvou dnech.

Dr. Herman: Můžu se rozhodnout, jestli jeden den nebo dva dny podle toho, jestli je možné zajistit volby na více místech. Čím více bude míst, tím je větší nárok na volební komisi.

Dr. Lyčka: Nejdřív by se mělo hlasovat o počtu dnů.

Dr. Kalivoda: Snažili jsme se sehnat členy do volební komise. Bylo to obtížné. Termín se zatím domluvil na 22.-23. Zatím máme 3 jména. Pokud budeme mít 7 jmen, můžeme volby uspořádat na dvou místech. Buď připadají vúvahu dva dny v jedné místnosti nebo jeden den ve dvou místnostech.

Dr. Kalivoda: Není možné vydržet ve volební komisi dva dny bez střídání.

Dr. Drška: Jak lze technicky zajistit, aby někdo nemohl hlasovat dvakrát?

Mgr. Zajíček: Je potřeba, aby nebylo možné volby triviálním způsobem napadnout. V každé místnosti budou plné archy se všemi jmény. Jediný problém: musí se zajistit, aby jeden člověk neodvolil na dvou místech. Proto potřebujeme internetový systém na zjištění toho, jestli někdo už odvolil. Je to informativní systém. Kromě toho, že komise zaškrtne jméno v papírech, zaškrtne ho také na internetu. Čistě teoreticky by se mohlo stát, že bude indikováno, že člověk už odvolil, ale on přitom ještě neodvolil. Ktomu budou sloužit archy, coby pojistka.

Dr. Drška: Systém nesmí spadnout, nesmí vypadnout proud.

Kol. Kubiš: Ten informační systém není závazný. Závazné jsou archy. Informační systém má pouze zamezit dvojímu odvolení. Může vypadnout proud, ale systém nemusí být na fakultních serverech. Riziko, že vypadne proud je stejné jako u voleb „papírových“.

Dr. Drška: Jen technikou. Nejsem proti technické možnosti, mluvím o právu. Když budu tvrdit, že jsem nevolil, mám právo volit.

Doc. Pelikán: Jen bych varoval před neověřenými kroky. Nezapomeňme, že jsme včasové tísni. Zbývá nám 21 dní, nevíme, kdo bude ve volební komisi, jestli bude komise umět systém ovládat. Zkusme tentokrát neexperimentovat, odložme tuto debatu na další volby. Nemyslím, že by to mohlo volby ovlivnit podstatně.

Dr. Herman: Problém je opravdu právní. Když to někdo bude chtít zpochybnit, půjde kjedné volební komisi, půjde kdruhé, když tam bude napsaný, řekne, že ho tam někdo podepsal… Nedokážu pochopit, jaký smysl má volit vjeden den. Nevím, proč si přidělávat problémy tam, kde jich máme už teď dost.

Mgr. Zajíček: Data na obrazovce jsou pouze informativní. Telefonním hovorem se dají ověřit. To, že mě tam někdo podepsal, můžu říct i jindy. Jeden den je logickým vyústěním toho, že není dost lidí do volební komise.

Dr. Herman: Váš argument je správný, je to problém našich voleb odjakživa. Když uděláme takový systém, nabíháme si tím. Když budeme mít dva dny jednu komisi, bude to jednodušší, než mít volební komise dvě.

Kol. Kubiš: Navrhuji minimalistické řešení. Volby ve dvou dnech ve dvou budovách. Archy papírů jsou primární zdroje. Elektronicky je to pouze informační systém. Přikláním se ktomu, aby volby byly rozděleny. Je to tu zkostnatělé, je tu strach ztoho zavádět něco nového. Je tu možnost posunout se, zavést systém, který by umožňoval větší volební účast.

Dr. Bureš: Obávám si, že si zbytečně komplikujeme situaci, Jsem přítelem všeho moderního, ale tady se něco může obrátit proti nám. Návrh kol. Kubiše (dva dny, dvě místnosti) je velmi sporný. Když se rozhodneme pro hlavní budovu a Celetnou, budou si stěžovat Jinonice a Špork. To je cesta do pekel. Navrhuji jednat o tom, jestli jeden den, nebo dva dny, a jestli zavést tento systém.

Navrhuji ukončit diskusi.

schváleno

Doc. Zemánek: Návrh voleb ve dvou dnech.

Schváleno 19-1-3

Doc. Zemánek: hlasování pro 1 budovu.

11-5-7 nebylo přijato

Doc. Zemánek: Volby ve dvou budovách.

nebylo přijato

Dr. Beneš: Navrhuji nechat rozhodnout volební komisi.

Doc. Pelikán: Volební komise podle VJŘ řídí volby, ať si to rozhodne.

Kol. Kubiš: Můžeme přijmout usnesení, které bude pro volební komisi závazné.

Dr. Kalivoda: Pak se dostaneme do situace, kdy volební komise usnesení nesplní.

Dr. Bureš: Návrh, jestli se bude volit pouze na hlavní budově.

10-6-8 neschváleno

Kol.Hron: Návrh, zda se bude volit na hlavní budově.

3-2-16 neschváleno

Doc. Zemánek: Příliš dlouho debatujeme o tomto bodu. Vyzývám kpodávání takových návrhů, které vedou k řešení.

Doc. Pelikán: Připomínám, že diskuse byla ukončena.

Kol. Kubiš: Návrh, aby se jeden den volby konaly na hlavní budově, druhý den vCeletné.

15-1-7 schváleno

Mgr. Volná: Jeden den volby na hlavní budově, druhý den vJinonicích.

3-6-15 nepřijato

Doc. Zemánek: Volby budou probíhat 23. a 24. května

20-0-4 schváleno

Dr. Kalivoda: Vposlední době probíhaly volby vnešťastném termínu kolem Vánoc, nechme posunout konec funkčního období na konec května, volby proběhnou vdubnu, což bude příznivé pro volební účast.

Dr. Drška: Zprávního hlediska je sporné krátit funkční období jiného senátu.

Doc. Zemánek: Funkční období od 8. 6. 2006 do 7. 6. 2008.

Dr. Bureš: Kvyhlášení voleb je třeba doplnit informaci o novém VŠ zákonu, že bude jen jedno kolo voleb.

Usnesení č. 9:

AS FF UK vyhlašuje podle Volebního a jednacího řádu volby do AS FF UK pro funkční období 8. 6. 2006 – 7. 6. 2008. AS FF UK schvaluje tento harmonogram voleb:

a) 10.5. 2006 – zveřejnění kandidátních listin

b) 23. – 24. 5. 2006 – volby (první den v hlavní budově FF UK, druhý den vbudově vCeletné 20).

Ode dne schválení tohoto usnesení do 9. 5. 2006 do 14 hodin mohou členové akademické obce podávat návrhy kandidátů volební komisi. Podávání kandidátek a volby se budou řídit Volebním a jednacím řádem AS FF UK, přijatým AS FF UK dne 14.10.2004 a novelizovaným dne 13.4.2006.

14-0-10 schváleno

Doc. Zemánek: Konstatuji, že volby byly vyhlášeny.

3. ustavení volební komise

Dr. Kalivoda: Navrhuji Alexandra Guhu.

Mgr. Volná: Navrhuji přestávku na telefonické konzultace nyní navrženého volebního termínu.

Kol. Kubiš: Navrhuji Štěpána Pavlíka.

Mgr. Volná: Navrhuji čtyři studenty: Jakub Bachtík (SR), Petr Píša (SR), Ondřej Matějka (doktorand) a Karel Chvalovský.

Dr. Lyčka: Navrhuji Vojtěcha Hladkého (doktorand), Lucii Valentinovou, dr. Dalibora Antalíka.

Otázka způsobu volby

Mgr. Volná: Není to šťastná konstelace, pokud by měl být vkomisi pouze jediný pedagog. Volby již jednou byly zpochybněny, když komisi řídil student. Navrhuji další přestávku a vyzývám pedagogy, aby oslovili své kolegy. Potřebujeme minimálně 3 pedagogy.

Vyhlášení přestávky.

Dr. Quinn: Mgr. Markéta Malá, Ph.D.

Doc. Zemánek: Máme pouze 2 pedagogy, ale obávám se, že další přestávka by nepomohla.

Mgr. Volná: Ve VJŘ stojí, že komise je nejméně sedmičlenná, takže nebude vadit, když členů bude více.

Kol. Kubiš: Volby do komise by měly podle VJŘ probíhat tajně, o každém členovi zvlášť.

Doc. Zemánek: Kdo je pro tajné hlasování?

Nepřijato

Doc. Zemánek: Budeme hlasovat zvlášť?

Doc. Pelikán: Musíme.

Hlasování o volební komisi:

dr. Dalibor Antalík (22-0-0)

Mgr. Markéta Malá, Ph.D. (22-0-0)

Štěpán Pavlík (20-0-2)

Vojtěch Hladký (20-0-2)

Lucie Valentinová (20-0-2)

Jakub Bachtík (20-0-2)

Karel Chvalovský (20-0-2)

Ondřej Matějka (20-0-2)

Petr Píša (20-0-2)

Alexandr Guha (15-4-3)

Všichni byli schváleni.

4. Poplatky spojené se studiem pro rok 2006/2007

Dr. Stehlík: Návrh vypracovalo studijní oddělení sgarancí prof. Králové. Upřímně řečeno, vpoplatcích za delší studium se držíme na horní hranici. Odůvodnění: tito studenti nejsou financováni ze strany státu. Co se týče poplatku za studium vcizím jazyce, jsme na 1/3 maxima, jedná se většinou o studium vdoktorských programech, které FF UK podporuje, takže studentům nechce klást zbytečně velké překážky. Poplatky za přijímací řízení jsou standardní.

Dr. Quin: Proč je rozdíl mezi filologií a filmovou vědou?

Dr. Stehlík: Vychází to zkoeficientu 1,2 x 1,0. Vpoplatcích se zohledňuje náročnost programů.

Doc. Zemánek uzavřel diskusi.

Usnesení č. 10:

AS FF UK nemá námitek kOpatření děkana č. /2006 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2006/2007.

22-0-0 schváleno

5. Podnět doc. Pelikána na změnu harmonogramu jednání AS FF UK

Dr. Lyčka: Je vhodné, aby náš přechodný senát rozhodoval o zářijovém jednání nového senátu?

Doc. Pelikán: Praxe je taková, že senát určuje harmonogram na celý rok. Vpřípadě, že by nový senát nesouhlasil stímto dobře míněným návrhem, může si harmonogram kdykoli měnit.

Usnesení č. 11:

AS FF UK mění harmonogram svých jednání vroce 2006 a to tak, že další jednání se koná 22.6.2006 a termín zářijového jednání se mění na 7.9.2006.

20-0-2 schváleno

6. Různé

Mgr. Volná: Volební komise by měla zorganizovat setkání kandidátů do senátu se členy akademické obce. Volební komise by vtomto mohla spolupracovat se SR.

Dr.Lyčka: Myslím, že to není funkce volební komise.

Doc. Zemánek: Ukončuji zasedání AS FF UK.

Zapsal: P.Kubiš